TlačPoštaZväčšiZmenši

Neoprávnená evidencia v materiáloch bývalej ŠTB

17.1. 2012, 18:45 |  najpravo.sk

Už samotná neoprávnená evidencia fyzickej osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti je neoprávneným zásahom podľa § 13 Obč. zákonníka objektívne spôsobilým privodiť ujmu na osobnostných právach dotknutej osoby (R 38/1996).

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. mája 2011, sp. zn. 6 Cdo 83/2010)

Z odôvodnenia:

Žalobou podanou na Okresnom súde Bratislava II dňa 12.8.2005 sa žalobca domáhal voči žalovaným určenia, že je neoprávnene evidovaný v registračných protokoloch bývalej Štátnej bezpečnosti (ďalej len „ ŠTB") ako agent a že vedome nespolupracoval s ŠTB ako jej tajný spolupracovník. Zároveň sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému 1/ uverejniť na svojej internetovej stránke výrok rozsudku a v registračnom protokole uviesť pri jeho mene poznámku o súdnom rozhodnutí. V žalobe uviedol, že žalovaný 1/ uverejnil zoznam spolupracovníkov ŠTB bývalého stredoslovenského kraja, v ktorom je uvedený ako agent pod registračným číslom X. s krycím menom „K." od 21.11.1989. Svoju registráciu ako agent označil za neoprávnenú a neodôvodnenú, pretože s ŠTB nespolupracoval, keď snahu získať ho za spolupracovníka odmietol. Jeho uvedenie v zozname spolupracovníkov ŠTB a uverejnenie tejto skutočnosti na internetovej stránke žalovaného 1/ poškodzuje jeho občiansku česť, dobrú povesť a ľudskú dôstojnosť.

Žalovaný 1/ vo vyjadrení k žalobe uviedol, že zverejnením na elektronickom médiu prepisu evidenčného záznamu, že Krajská správa ZNB Banská Bystrica zaviedla zväzok na osobu žalobcu, len splnil povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vydať tlačou a na elektronických médiách prepis evidenčných záznamov zo zachovaných alebo rekonštruovaných protokolov zväzkov a ďalších evidenčných pomôcok Štátnej bezpečnosti z rokov 1939 až 1989. Preto plnením tejto úlohy zverenej mu štátom nemohol zasiahnuť do osobnostných práv žalobcu.

Žalovaná 2/ prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré žalobca označil za orgán oprávnený konať v jej mene, vo vyjadrení k žalobe namietala nedostatok svojej pasívnej legitimácie v konaní. Poukazovala na to, že ŠTB bola zložkou Zboru národnej bezpečnosti a bola riadená bývalým Federálnym ministerstvom vnútra, pričom po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej republiky žiaden všeobecne záväzný právny predpis neurčil právneho nástupcu ŠTB.

Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 23. októbra 2006 č. k. 45 C 199/05-155 žalobu zamietol a zároveň rozhodol, že žalovaným sa nepriznáva náhrada trov konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil výsledkami vykonaného dokazovania, ktorým podľa jeho názoru nebolo preukázané, že by žalobca bol neoprávnene evidovaný vo zväzkoch ŠTB. Voči žalovanej 2/ odôvodnil zamietnutie žaloby aj nedostatkom jej pasívnej legitimácie v konaní.

Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd na odvolanie žalobcu rozsudkom z 12. novembra 2009 sp. zn. 6 Co 13/07 a 6 Co 26/07 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že určil, že žalobca bol neoprávnene evidovaný v registračných protokoloch bývalej ŠTB ako jej agent, a ďalej tak že žalovanému 1/ uložil povinnosť zverejniť výrok rozsudku na svojej internetovej stránke do troch dní. V časti o uloženie povinnosti žalovanému 1/ v registračnom protokole pri mene žalobcu uviesť poznámku o súdnom rozhodnutí napadnutý rozsudok zrušil a konanie v tejto časti zastavil. Vo výroku o zamietnutí žaloby voči žalovanej 2/ napadnutý rozsudok potvrdil. V časti určenia, že žalobca vedome nespolupracoval s ŠTB ako jej tajný spolupracovník pripustil späťvzatie žaloby, napadnutý rozsudok v tejto časti zrušil a konanie v tejto časti zastavil. Napokon rozhodol aj o povinnosti žalovaného 1/ zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania a na účet okresného i krajského súdu zaplatiť náhradu trov štátu, pričom zrušil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť náhradu trov štátu Zároveň vyslovil, že žalovanej 2/ sa nepriznáva náhrada trov odvolacieho konania. Zmeňujúci výrok, ktorým bolo žalobe voči žalovanému 1/ čiastočne vyhovené, odôvodnil skutkovými zisteniami vyplývajúcimi z doplneného dokazovania výsluchom žalobcu a svedkov O. U., A. K. a Ing. I. Z., ktorými podľa jeho názoru bolo preukázané, že žalobca je neoprávnene evidovaný v registračných protokoloch ŠTB, keďže nebol agentom ŠTB. Vyslovil názor, že evidencia žalobcu v materiáloch ŠTB je preto neoprávneným zásahom do jeho osobnostných práv, ktorý je objektívne spôsobilý privodiť ujmu na týchto právach, pričom za tento zásah zodpovedá žalovaný 1/, keďže disponuje dokumentmi ŠTB.

Proti tomuto rozsudku krajského súdu v zmeňujúcom výroku podal dovolanie žalovaný 1/. Žiadal, aby dovolací súd v napadnutom výroku rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dovolanie odôvodnil inou vadou konania, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, a nesprávnym právnym posúdením veci. Za inú vadu označil nesprávne skutkové zistenia vyvodené odvolacím súdom z hodnotenia vykonaných dôkazov. Nesprávne právne posúdenie veci malo podľa neho spočívať v nesprávnom posúdení jeho pasívnej legitimácie v konaní a ďalej v tom, že zverejnením registračného protokolu si plnil len svoju zákonnú povinnosť. V súvislosti s nedostatkom svojej pasívnej legitimácie poukazoval na to, že nie je právnym nástupcom ŠTB, a že k evidovaniu žalobcu v materiáloch ŠTB došlo zo strany bývalých federálnych štátnych orgánov, preto je daná pasívna legitimácia Slovenskej republiky.

Žalobca sa k podanému dovolaniu písomne nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie bolo podané proti právoplatnému rozsudku odvolacieho súdu oprávnenou osobou (účastníkom konania) v zákonnej lehote (§ 240 ods. 1 O.s.p.) a že je prípustné (§ 238 ods. 1 O.s.p.), preskúmal rozsudok v napadnutom výroku ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, bez nariadenia pojednávania (§ 243a ods. 1 veta za bodkočiarkou O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolaniu nemožno vyhovieť.

Najvyšší súd predovšetkým z úradnej povinnosti skúmal existenciu vád konania taxatívne vymedzených v ustanovení § 237 O.s.p. a iných vád, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Zistil, že z obsahu spisu žiadne takéto vady nevyplývajú. Konanie pred odvolacím súdom nebolo postihnuté ani tzv. inou vadou namietanou dovolateľom, ktorá mala spočívať v tom, že odvolací súd z vykonaných dôkazov vyvodil nesprávne skutkové zistenia.

Vyvodzovanie skutkových zistení z vykonaných dôkazov je výsledkom hodnotenia dôkazov. Samotné hodnotenie dôkazov nižšími súdmi nie je inou vadou v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p., keďže v dovolacom konaní nemožno toto hodnotenie preskúmavať (porovnaj R 42/1993). Hodnotenie dôkazov totiž môže robiť len súd, ktorý ich vykonal. Pretože v dovolacom konaní dovolací súd dokazovanie nevykonáva (§ 243a ods. 2 veta druhá O.s.p.), nemôže prehodnocovať hodnotenie dôkazov vykonaných nižšími súdmi. V dovolacom konaní dovolací súd z úradnej povinnosti skúma len zákonnosť postupu súdu v súvislosti s vykonaním a hodnotením dôkazov, t.j. či postup súdu bol v súlade s príslušnými ustanoveniami O.s.p. upravujúcimi dokazovanie. K vadám v hodnotení dôkazov by mohol prihliadnuť len ak by toto bolo v rozpore so zásadami formálnej logiky (pravidlami logického myslenia). Pokiaľ takéto skutočnosti nezistí (a v predmetnej veci, ako už bolo uvedené, ich nezistil), je v rámci dovolacieho dôvodu, ktorým je nesprávne právne posúdenie veci, oprávnený len skúmať, či zistený skutkový stav umožňoval právny záver, ku ktorému dospel odvolací súd.

V prejednávanej veci odvolací súd po doplnení dokazovania z hľadiska skutkového zistil, že žalobca bol evidovaný v materiáloch ŠTB ako dôverník a neskôr bol prevedený do kategórie kandidát tajnej spolupráce, pričom o tom nevedel, že ŠTB mu neukladala žiadne úlohy, že na žalobcu bol založený bez jeho vedomia zväzok ako na dôverníka a informácie v tomto zväzku boli iba „akože" od žalobcu, hoci v skutočnosti boli z iných zdrojov, že žalobca odmietol podpísať záväzok k spolupráci, že príslušníkom ŠTB nikdy nič dôležité nepovedal a že ich snahu o jeho získanie k spolupráci odmietol.

Podľa názoru dovolacieho súdu pokiaľ z takto zisteného skutkového stavu odvolací súd vyvodil záver, že žalobca nebol agentom ŠTB a jeho evidencia v materiáloch ŠTB v kategórii agent bola neoprávnená, bol tento záver správny, pretože bol logickým dôsledkom vyššie uvedených skutkových zistení. Odvolací súd správne považoval túto skutočnosť za spôsobilú zasiahnuť do osobnostných práv žalobcu chránených ustanovením § 11 Obč. zákonníka, v zmysle ktorého fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podľa ustálenej judikatúry je už samotná neoprávnená evidencia fyzickej osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti neoprávneným zásahom podľa § 13 Obč. zákonníka objektívne spôsobilým privodiť ujmu na osobnostných právach dotknutej osoby (R 38/1996). Rovnako správne sa vysporiadal aj s otázkou pasívnej legitimácie žalovaného 1/ poukazujúc na to, že táto je daná už tým, že disponuje dokumentmi ŠTB.

V súvislosti s pasívnou legitimáciou žalovaného 1/ v konaní o ochranu osobnostných práv, do ktorých malo byť zasiahnuté neoprávnenou evidenciou v materiáloch ŠTB a zverejnením prepisov evidenčných záznamov zo zachovaných alebo rekonštruovaných protokolov zväzkov a ďalších evidenčných pomôcok Štátnej bezpečnosti z rokov 1939 až 1989 dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že i keď zákon o pamäti národa nemá výslovné ustanovenie o pasívnej legitimácii, teda o zodpovednosti žalovaného 1/ za neoprávnený zásah do osobnostných práv, ku ktorému môže dôjsť v súvislosti s plnením povinností podľa tohto zákona, možno túto zodpovednosť z jeho jednotlivých ustanovení vyvodiť. Tým, že uvedený právny predpis v § 27 ods. 1 uložil vymenovaným štátnym orgánom a to Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej službe odovzdať žalovanému 1/ dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek, ktoré majú vo vlastníctve, držbe alebo správe, a že uložil žalovanému 1/ okrem iného povinnosť sprístupňovať tieto dokumenty, zverejňovať údaje z nich a poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci, určil ho zároveň za subjekt zodpovedný za riziko spojené s plnených týchto úloh, ak údaje v týchto materiáloch, resp. evidencia v nich je neoprávnená. S možnosťou prípadných sporov o pravosť dokumentov alebo sporov na ochranu osobnosti zákon o pamäti národa výslovne počíta napr. v § 17 ods. 2 a 3. Dispozícia s týmito dokumentmi dáva zároveň žalovanému 1/ možnosť efektívnej obrany v súdnom konaní proti prípadným neopodstatneným návrhom v tomto smere.

Plnenie povinností vyplývajúcich z § 19 zákona o pamäti národa nevylučuje zodpovednosť žalovaného 1/ za zásah do osobnostných práv v prípadoch neoprávnenej evidencie v materiáloch ŠTB. Právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena ako aj právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe je základným ľudským právom výslovne chráneným okrem medzinárodných dokumentov aj čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie ako aj celý zákon musí byť interpretovaný v zmysle čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ústavne súladným spôsobom. To znamená, že jeho výklad a aplikácia má rešpektovať jednak jeho účel a jednak ústavné imperatívy vyplývajúce z čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého základné práva a slobody sú neodňateľné, a z čl. 13 ods. 4 tohto základného zákona, podľa ktorého pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. To znamená, že žalovaný ako vlastník, prípadne správa dokumentov bývalých bezpečnostných zložiek, zodpovedá za zásah do osobnostných práv, ktorý je daný už samotnou neoprávnenou evidenciou fyzickej osoby v týchto materiáloch, aj keď túto skutočnosť nezavinil a ani zaviniť nemohol, a ku ktorému v takomto prípade dochádza aj v prípade plnenia povinnosti vyplývajúcej z § 19 zákona o pamäti národa.

So zreteľom na uvedené dovolací súd dovolanie žalovaného 1/ smerujúce proti správnemu rozsudku odvolacieho súdu zamietol (§ 243b ods. 1 O.s.p.).

Úspešnému žalobcovi nepriznal náhradu trov dovolacieho konania, pretože mu v súvislosti s ním žiadne nevznikli.

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 777
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O reforme súdnej mapy sa na bratislavskom krajskom súde nediskutovalohttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-sudcov-ks-v-bratislave-o-navrh/512310-clanok.html

Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého a druhého ...

Nový portál možňuje sledovať prácu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-spustila-novy-portal-umoznuje/512305-clanok.html

Sekcia o kriminalite porovnáva trendy v kriminalite na Slovensku.

Advokátka z incidentu z Košíc bude čeliť disciplinárnemu konaniuhttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatka-z-incidentu-z-kosic-bude-c/512225-clanok.html

Dôvodom je podozrenie z porušovania viacerých ustanovení zákona o advokácii a advokátskeho ...

Politologička: Spôsob výberu generálneho prokurátora by nemal ovplyvniť jeho ďalšiu činnosťhttps://www.webnoviny.sk/politologicka-sposob-vyberu-generalneho-prokuratora-by-nemal-ovplyvnit-jeho-dalsiu-cinnost/

Spôsob výberu generálneho prokurátora poslancami Národnej rady SR by nemal ovplyvniť jeho ...

Na Vrchním soudě zasahuje policie. Prohledává kancelář soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrchni-soud-ncoz-zasah-korupce-soudce.A201205_112909_domaci_klf

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v budově pražského Vrchního ...

Šikuta: S pripomienkami sudcov správneho kolégia k NSS sa stotožňujemhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-s-pripomienkami-sudcov-spravne/512107-clanok.html

Pripomienky sudcov správneho kolégia ku kreovaniu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: