TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena pomerov a požiadavka stálosti výchovného prostredia

8.1. 2012, 20:02 |  najpravo.sk

Zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na zdarný vývoj dieťaťa na uvedomelého občana.

Rozhodujúcim hľadiskom na úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a v jeho záujme nie je, aby bolo len so zreteľom na nové pomery otca odňaté z výchovného prostredia, v ktorom vyrastá už viac rokov, a aby bolo súčasne vzdialené od svojich súrodencov.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 27. apríla 1967, sp. zn. 5 Cz 6/67, R 97/1967)

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Hradci Králové nevyhovel návrhu otca na odňatie maloletej H. a maloletého J. z výchovy matky a ich odovzdanie do jeho výchovy. Rozhodol o ponechaní maloletých detí vo výchove matky, keď podľa jeho presvedčenia nedošlo ku zmene pomerov, ktoré by vyžadovali zmenu v úprave výchovy maloletých detí; vychádzal zo zistenia, že v doterajšom výchovnom prostredí u matky sú maloleté deti riadne vychovávané a dostávajú všetku potrebnú starostlivosť.

Krajský súd v Hradci Králové zmenil rozsudok súdu prvého stupňa rozsudkom tak, že poveril otca výchovou maloletého J. Zmenu pomerov v porovnaní so stavom v dobe skoršieho rozhodovania o právach a povinnostiach rodičov k maloletým deťom videl v podstate v tom, že „otec má opäť svoju usporiadanú domácnosť, v ktorej sú všetky podmienky na výchovu detí". So zreteľom na túto zmenu pomerov bol krajský súd toho názoru, že je namieste aspoň zmena výchovného prostredia u maloletého J., ktorému vývoj – predovšetkým v rozumovej oblasti – viac prospeje výchova u otca ako výchova u matky, ktorá do nedávnej doby zárobkovo nepracovala a žije uzavretým spôsobom života. Oddelenou výchovou maloletého J. nepovažoval krajský súd za opatrenie, ktoré by bolo v rozpore s uznávanou zásadou súrodeneckého kolektívu; na potrebu výnimky z tejto zásady usudzoval s ohľadom na vekové rozdiely medzi maloletými deťmi, prípadne s ohľadom na skutočnosť, že maloletý J. bol rovnako už v útlom veku vychovávaný oddelene starou matkou zo strany otca.

Ak ide o zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenú dohodu rodičov o výchove maloletého dieťaťa, prihliadne súd vždy na skúsenosť, že zmena výchovného prostredia je obvykle rušivým zásahom do procesu výchovy maloletého dieťaťa, eventuálne odňatie maloletého dieťaťa z výchovného prostredia, s ktorým sa zžilo, s ktorým je citovo späté a v ktorom prospieva, nie je žiadúce a spravidla nesvedčí telesnému a duševnému vývoju maloletého dieťaťa. V tomto smere sa uplatňuje zásada stálosti výchovného prostredia; preto zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenú dohodu rodičov o výchove maloletého dieťaťa, len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia maloletého dieťaťa. Tak je tomu obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane – s ohľadom na zmenu pomerov – úpravou, ktorá naďalej nezaisťuje najpriaznivejšie podmienky pre zdarný vývoj dieťaťa v uvedomelého občana.

Z tohto pohľadu pristupuje súd k zmene rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa, hlavne po zistení zmeny pomerov u rodiča, ktorý vychováva maloleté dieťa, nie po zistení zmeny pomerov u druhého rodiča, pozostávajúce iba v tom, že na rozdiel od doby skoršieho rozhodovania o výchove maloletého dieťaťa vykazuje druhý rodič v podstate rovnakú spôsobilosť na výchovu maloletého dieťaťa v intenciách ustanovenia § 31 ZOR ako rodič, ktorý vychováva maloleté dieťa.

V tejto veci boli maloleté deti zverené do výchovy matky už uznesením bývalého ľudového súdu v Hradci Králové zo dňa 13.1.1961, v starostlivosti matky boli ponechané ďalším uznesením okresného súdu v Hradci Králové zo dňa 5.4.1963. O výchove maloletých detí matkou bolo rozhodnuté – a to na čas po rozvode manželstva rodičov – tiež rozsudkom okresného súdu v Hradci Králové zo dňa 2.7.1963. Všetky uvedené súdne rozhodnutia vychádzali zo zistenia, že sa maloletým deťom dostáva u matky riadnej výchovy.

Výsledky terajšieho konania potvrdili znovu riadnu výchovu maloletých detí matkou; napr. základná deväťročná škola uviedla vo svojej správe, že „maloletý J. je vzorným žiakom s výborným prospechom" a že „matka spolupracuje so školou a o dieťa sa dobre stará". Z obsahu spisu vyplýva tiež, že matka ktorá skôr – s ohľadom na nepriaznivý zdravotný stav a na starostlivosť o maloleté deti – nenastúpila do pracovného pomeru a žila uzavreto, pracuje v súčasnej dobe ako predavačka a prejavuje sa ako snaživá a obetavá pracovníčka.

Zmienené výsledky konania neodôvodňujú záver, že došlo k takej zmene pomerov, ktoré dovoľujú zmenu skoršieho rozhodnutia o výchove maloletých detí, menovite J. Na to nestačí len zistenie, že u otca, ktorý uzavrel nové manželstvo, sú priaznivejšie podmienky na úspešnú výchovu maloletých detí, menovite maloletého J., spolu so zistením, že otec túži naozaj po tom, aby mohol osobne vychovávať aspoň jedno z mladších detí (maloletú H či maloletého J.). Rozhodujúcim hľadiskom pre úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a to v záujme maloletého J. – podľa výsledku konania – aby bol teraz len so zreteľom na nové pomery otca odňatý z výchovného prostredia, v ktorom vyrastá už viac rokov, a aby bol súčasne vzdialený svojím súrodencom. Krajský súd zdôraznil síce v odôvodnení svojho rozhodnutia, že by si maloletý J. privykol ľahko na nové prostredie u otca („Sedemročné dieťa si za normálnych okolností rýchle zvykne na nové prostredie u jedného z rodičov, ktorý mu nie je cudzí") a že sú dané dôvody na oddelenú výchovu maloletého J. („... sú dané zvláštnosti prípadu, pre ktoré je možné dať otcovi do výchovy aspoň niektoré z detí ..."); avšak tieto závery postrádajú presvedčenie, a to tým skôr, že krajský súd posudzoval vzťahy maloletého J. k prostrediu, v ktorom je dlhšiu dobu vychovávaný, a na osoby, s ktorými tu žije, prípadne pravdepodobný odraz zmeny tohto prostredia v duševnom vývoji maloletého J., bez súčinnosti s odborníkmi z niektorých vedných odborov (predovšetkým bez psychologickej expertízy). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 524
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

NEODKLADNÉ OPATRENIA: Následky nedoručenia vyjadrenia k odvolaniu

Aj keď úprava rozhodovania o neodkladných opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a ...

DOBROVOĽNÉ DRAŽBY: Vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti

Samotná vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti nemusí byť vždy dôvodom vyslovenia neplatnosti dražby, ale ...

Hmotnoprávny vzťah po rozsudku ukladajúcom povinnosť vypratať byt po zabezpečení bytovej náhrady

Konštitutívnym rozsudkom súdu, ktorým sa privoľuje k výpovedi z nájmu bytu a ukladá žalovanému povinnosť byt vypratať po zabezpečení ...

CSP: Fikcia doručenia pri doručovaní na doručovaciu adresu uvedenú stranou sporu

Z dikcie ustanovenia § 106 CSP vyplýva, že oznámenie inej adresy na doručovanie zásielok je v plnej dispozícii adresáta. Na takto adresátom ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzíhttp://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-trestnopravna-imunita-prezidenta/403920-clanok.html

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzí výlučne na výroky prednesené počas výkonu ...

Komora exekútorov: Zastavenie starých exekúcii povzbudí špekulantovhttp://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-zastavenie-starych/403825-clanok.html

Zastavenie starých exekúcií, ktoré v stredu odobril parlament, môže povzbudiť špekulantov, ...

Pracujúcim má rodičovský príspevok vzrásť na 370 eurhttp://www.teraz.sk/slovensko/pracujucim-ma-rodicovsky-prispevok/403813-clanok.html

Rodičovský príspevok by mal od budúceho roka vzrásť.

Dočasne absentujúceho sudcu bude na súde zastupovať hosťujúci sudcahttp://www.teraz.sk/slovensko/docasne-absentujuceho-sudcu-bude-na-s/403801-clanok.html

Podľa ministerstva sú súdy v praxi konfrontované so situáciami, keď dočasný výpadok ...

Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončiahttp://www.teraz.sk/slovensko/stare-exekucie-zacate-pred-1-april/403794-clanok.html

Návrhom zákona chce ministerstvo poskytnúť aj pomoc občanom voči ktorým sú dlhodobo vedené ...

Počet dopytov od exekútorov smerom k Sociálnej poisťovni neklesáhttp://www.teraz.sk/ekonomika/pocet-dopytov-od-exekutorov-smerom-k-s/403893-clanok.html

Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná poskytovať služby exekútorom.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 4/2019

Justičná revue 4/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Súkromné právo 2/2019

Súkromné právo 2/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2019

Zo súdnej praxe 2/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: