TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena pomerov a požiadavka stálosti výchovného prostredia

8.1. 2012, 20:02 |  najpravo.sk

Zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na zdarný vývoj dieťaťa na uvedomelého občana.

Rozhodujúcim hľadiskom na úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a v jeho záujme nie je, aby bolo len so zreteľom na nové pomery otca odňaté z výchovného prostredia, v ktorom vyrastá už viac rokov, a aby bolo súčasne vzdialené od svojich súrodencov.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 27. apríla 1967, sp. zn. 5 Cz 6/67, R 97/1967)

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Hradci Králové nevyhovel návrhu otca na odňatie maloletej H. a maloletého J. z výchovy matky a ich odovzdanie do jeho výchovy. Rozhodol o ponechaní maloletých detí vo výchove matky, keď podľa jeho presvedčenia nedošlo ku zmene pomerov, ktoré by vyžadovali zmenu v úprave výchovy maloletých detí; vychádzal zo zistenia, že v doterajšom výchovnom prostredí u matky sú maloleté deti riadne vychovávané a dostávajú všetku potrebnú starostlivosť.

Krajský súd v Hradci Králové zmenil rozsudok súdu prvého stupňa rozsudkom tak, že poveril otca výchovou maloletého J. Zmenu pomerov v porovnaní so stavom v dobe skoršieho rozhodovania o právach a povinnostiach rodičov k maloletým deťom videl v podstate v tom, že „otec má opäť svoju usporiadanú domácnosť, v ktorej sú všetky podmienky na výchovu detí". So zreteľom na túto zmenu pomerov bol krajský súd toho názoru, že je namieste aspoň zmena výchovného prostredia u maloletého J., ktorému vývoj – predovšetkým v rozumovej oblasti – viac prospeje výchova u otca ako výchova u matky, ktorá do nedávnej doby zárobkovo nepracovala a žije uzavretým spôsobom života. Oddelenou výchovou maloletého J. nepovažoval krajský súd za opatrenie, ktoré by bolo v rozpore s uznávanou zásadou súrodeneckého kolektívu; na potrebu výnimky z tejto zásady usudzoval s ohľadom na vekové rozdiely medzi maloletými deťmi, prípadne s ohľadom na skutočnosť, že maloletý J. bol rovnako už v útlom veku vychovávaný oddelene starou matkou zo strany otca.

Ak ide o zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenú dohodu rodičov o výchove maloletého dieťaťa, prihliadne súd vždy na skúsenosť, že zmena výchovného prostredia je obvykle rušivým zásahom do procesu výchovy maloletého dieťaťa, eventuálne odňatie maloletého dieťaťa z výchovného prostredia, s ktorým sa zžilo, s ktorým je citovo späté a v ktorom prospieva, nie je žiadúce a spravidla nesvedčí telesnému a duševnému vývoju maloletého dieťaťa. V tomto smere sa uplatňuje zásada stálosti výchovného prostredia; preto zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenú dohodu rodičov o výchove maloletého dieťaťa, len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia maloletého dieťaťa. Tak je tomu obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane – s ohľadom na zmenu pomerov – úpravou, ktorá naďalej nezaisťuje najpriaznivejšie podmienky pre zdarný vývoj dieťaťa v uvedomelého občana.

Z tohto pohľadu pristupuje súd k zmene rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa, hlavne po zistení zmeny pomerov u rodiča, ktorý vychováva maloleté dieťa, nie po zistení zmeny pomerov u druhého rodiča, pozostávajúce iba v tom, že na rozdiel od doby skoršieho rozhodovania o výchove maloletého dieťaťa vykazuje druhý rodič v podstate rovnakú spôsobilosť na výchovu maloletého dieťaťa v intenciách ustanovenia § 31 ZOR ako rodič, ktorý vychováva maloleté dieťa.

V tejto veci boli maloleté deti zverené do výchovy matky už uznesením bývalého ľudového súdu v Hradci Králové zo dňa 13.1.1961, v starostlivosti matky boli ponechané ďalším uznesením okresného súdu v Hradci Králové zo dňa 5.4.1963. O výchove maloletých detí matkou bolo rozhodnuté – a to na čas po rozvode manželstva rodičov – tiež rozsudkom okresného súdu v Hradci Králové zo dňa 2.7.1963. Všetky uvedené súdne rozhodnutia vychádzali zo zistenia, že sa maloletým deťom dostáva u matky riadnej výchovy.

Výsledky terajšieho konania potvrdili znovu riadnu výchovu maloletých detí matkou; napr. základná deväťročná škola uviedla vo svojej správe, že „maloletý J. je vzorným žiakom s výborným prospechom" a že „matka spolupracuje so školou a o dieťa sa dobre stará". Z obsahu spisu vyplýva tiež, že matka ktorá skôr – s ohľadom na nepriaznivý zdravotný stav a na starostlivosť o maloleté deti – nenastúpila do pracovného pomeru a žila uzavreto, pracuje v súčasnej dobe ako predavačka a prejavuje sa ako snaživá a obetavá pracovníčka.

Zmienené výsledky konania neodôvodňujú záver, že došlo k takej zmene pomerov, ktoré dovoľujú zmenu skoršieho rozhodnutia o výchove maloletých detí, menovite J. Na to nestačí len zistenie, že u otca, ktorý uzavrel nové manželstvo, sú priaznivejšie podmienky na úspešnú výchovu maloletých detí, menovite maloletého J., spolu so zistením, že otec túži naozaj po tom, aby mohol osobne vychovávať aspoň jedno z mladších detí (maloletú H či maloletého J.). Rozhodujúcim hľadiskom pre úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a to v záujme maloletého J. – podľa výsledku konania – aby bol teraz len so zreteľom na nové pomery otca odňatý z výchovného prostredia, v ktorom vyrastá už viac rokov, a aby bol súčasne vzdialený svojím súrodencom. Krajský súd zdôraznil síce v odôvodnení svojho rozhodnutia, že by si maloletý J. privykol ľahko na nové prostredie u otca („Sedemročné dieťa si za normálnych okolností rýchle zvykne na nové prostredie u jedného z rodičov, ktorý mu nie je cudzí") a že sú dané dôvody na oddelenú výchovu maloletého J. („... sú dané zvláštnosti prípadu, pre ktoré je možné dať otcovi do výchovy aspoň niektoré z detí ..."); avšak tieto závery postrádajú presvedčenie, a to tým skôr, že krajský súd posudzoval vzťahy maloletého J. k prostrediu, v ktorom je dlhšiu dobu vychovávaný, a na osoby, s ktorými tu žije, prípadne pravdepodobný odraz zmeny tohto prostredia v duševnom vývoji maloletého J., bez súčinnosti s odborníkmi z niektorých vedných odborov (predovšetkým bez psychologickej expertízy). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 539
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: