TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena pomerov a požiadavka stálosti výchovného prostredia

8.1. 2012, 20:02 |  najpravo.sk

Zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na zdarný vývoj dieťaťa na uvedomelého občana.

Rozhodujúcim hľadiskom na úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a v jeho záujme nie je, aby bolo len so zreteľom na nové pomery otca odňaté z výchovného prostredia, v ktorom vyrastá už viac rokov, a aby bolo súčasne vzdialené od svojich súrodencov.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 27. apríla 1967, sp. zn. 5 Cz 6/67, R 97/1967)

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Hradci Králové nevyhovel návrhu otca na odňatie maloletej H. a maloletého J. z výchovy matky a ich odovzdanie do jeho výchovy. Rozhodol o ponechaní maloletých detí vo výchove matky, keď podľa jeho presvedčenia nedošlo ku zmene pomerov, ktoré by vyžadovali zmenu v úprave výchovy maloletých detí; vychádzal zo zistenia, že v doterajšom výchovnom prostredí u matky sú maloleté deti riadne vychovávané a dostávajú všetku potrebnú starostlivosť.

Krajský súd v Hradci Králové zmenil rozsudok súdu prvého stupňa rozsudkom tak, že poveril otca výchovou maloletého J. Zmenu pomerov v porovnaní so stavom v dobe skoršieho rozhodovania o právach a povinnostiach rodičov k maloletým deťom videl v podstate v tom, že „otec má opäť svoju usporiadanú domácnosť, v ktorej sú všetky podmienky na výchovu detí". So zreteľom na túto zmenu pomerov bol krajský súd toho názoru, že je namieste aspoň zmena výchovného prostredia u maloletého J., ktorému vývoj – predovšetkým v rozumovej oblasti – viac prospeje výchova u otca ako výchova u matky, ktorá do nedávnej doby zárobkovo nepracovala a žije uzavretým spôsobom života. Oddelenou výchovou maloletého J. nepovažoval krajský súd za opatrenie, ktoré by bolo v rozpore s uznávanou zásadou súrodeneckého kolektívu; na potrebu výnimky z tejto zásady usudzoval s ohľadom na vekové rozdiely medzi maloletými deťmi, prípadne s ohľadom na skutočnosť, že maloletý J. bol rovnako už v útlom veku vychovávaný oddelene starou matkou zo strany otca.

Ak ide o zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenú dohodu rodičov o výchove maloletého dieťaťa, prihliadne súd vždy na skúsenosť, že zmena výchovného prostredia je obvykle rušivým zásahom do procesu výchovy maloletého dieťaťa, eventuálne odňatie maloletého dieťaťa z výchovného prostredia, s ktorým sa zžilo, s ktorým je citovo späté a v ktorom prospieva, nie je žiadúce a spravidla nesvedčí telesnému a duševnému vývoju maloletého dieťaťa. V tomto smere sa uplatňuje zásada stálosti výchovného prostredia; preto zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenú dohodu rodičov o výchove maloletého dieťaťa, len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia maloletého dieťaťa. Tak je tomu obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane – s ohľadom na zmenu pomerov – úpravou, ktorá naďalej nezaisťuje najpriaznivejšie podmienky pre zdarný vývoj dieťaťa v uvedomelého občana.

Z tohto pohľadu pristupuje súd k zmene rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa, hlavne po zistení zmeny pomerov u rodiča, ktorý vychováva maloleté dieťa, nie po zistení zmeny pomerov u druhého rodiča, pozostávajúce iba v tom, že na rozdiel od doby skoršieho rozhodovania o výchove maloletého dieťaťa vykazuje druhý rodič v podstate rovnakú spôsobilosť na výchovu maloletého dieťaťa v intenciách ustanovenia § 31 ZOR ako rodič, ktorý vychováva maloleté dieťa.

V tejto veci boli maloleté deti zverené do výchovy matky už uznesením bývalého ľudového súdu v Hradci Králové zo dňa 13.1.1961, v starostlivosti matky boli ponechané ďalším uznesením okresného súdu v Hradci Králové zo dňa 5.4.1963. O výchove maloletých detí matkou bolo rozhodnuté – a to na čas po rozvode manželstva rodičov – tiež rozsudkom okresného súdu v Hradci Králové zo dňa 2.7.1963. Všetky uvedené súdne rozhodnutia vychádzali zo zistenia, že sa maloletým deťom dostáva u matky riadnej výchovy.

Výsledky terajšieho konania potvrdili znovu riadnu výchovu maloletých detí matkou; napr. základná deväťročná škola uviedla vo svojej správe, že „maloletý J. je vzorným žiakom s výborným prospechom" a že „matka spolupracuje so školou a o dieťa sa dobre stará". Z obsahu spisu vyplýva tiež, že matka ktorá skôr – s ohľadom na nepriaznivý zdravotný stav a na starostlivosť o maloleté deti – nenastúpila do pracovného pomeru a žila uzavreto, pracuje v súčasnej dobe ako predavačka a prejavuje sa ako snaživá a obetavá pracovníčka.

Zmienené výsledky konania neodôvodňujú záver, že došlo k takej zmene pomerov, ktoré dovoľujú zmenu skoršieho rozhodnutia o výchove maloletých detí, menovite J. Na to nestačí len zistenie, že u otca, ktorý uzavrel nové manželstvo, sú priaznivejšie podmienky na úspešnú výchovu maloletých detí, menovite maloletého J., spolu so zistením, že otec túži naozaj po tom, aby mohol osobne vychovávať aspoň jedno z mladších detí (maloletú H či maloletého J.). Rozhodujúcim hľadiskom pre úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a to v záujme maloletého J. – podľa výsledku konania – aby bol teraz len so zreteľom na nové pomery otca odňatý z výchovného prostredia, v ktorom vyrastá už viac rokov, a aby bol súčasne vzdialený svojím súrodencom. Krajský súd zdôraznil síce v odôvodnení svojho rozhodnutia, že by si maloletý J. privykol ľahko na nové prostredie u otca („Sedemročné dieťa si za normálnych okolností rýchle zvykne na nové prostredie u jedného z rodičov, ktorý mu nie je cudzí") a že sú dané dôvody na oddelenú výchovu maloletého J. („... sú dané zvláštnosti prípadu, pre ktoré je možné dať otcovi do výchovy aspoň niektoré z detí ..."); avšak tieto závery postrádajú presvedčenie, a to tým skôr, že krajský súd posudzoval vzťahy maloletého J. k prostrediu, v ktorom je dlhšiu dobu vychovávaný, a na osoby, s ktorými tu žije, prípadne pravdepodobný odraz zmeny tohto prostredia v duševnom vývoji maloletého J., bez súčinnosti s odborníkmi z niektorých vedných odborov (predovšetkým bez psychologickej expertízy). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 560
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V programovom vyhlásení chce M.Kolíková reformu Súdnej radyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-programovom-vyhlaseni-chce-mkoliko/456642-clanok.html

Za prioritu v programovom vyhlásení vlády za rezort spravodlivosti považuje Kolíková opatrenia ...

Klientske centrá budú otvorené v stredy len poobedehttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-aprila-budu-v-stredy-klientske-c/456631-clanok.html

Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na ...

M. Michalko: Duševné vlastníctvo sa dá zaregistrovať aj on-linehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-michalko-dusevne-vlastnictvo-sa-d/456595-clanok.html

Nápady, ktoré budú vložené do aplikácie, by v budúcnosti totiž podľa Michalka mohli ...

Nouzový stav je protiústavní, myslí si advokát. Podal stížnost k souduhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-nouzovy-stav-ustava-ustavni-soud-stiznost-david-zahumensky.A200329_213402_domaci_aug

Advokát David Zahumenský se kvůli vyhlášení nouzového stavu obrátil na Ústavní soud, kam ...

Koronavírus: Ako sa zaevidovať na úrade prácehttps://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/547022-koronavirus-ako-sa-zaevidovat-na-urade-prace/

Osobný kontakt na úrade práce sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

R. Mikulec: Evidujeme 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantényhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-evidujeme-803-priestupkov-v/456409-clanok.html

Verejnosť žiada, aby rešpektovala prijaté nariadenia ústredným krízovým štábom.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: