TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena pomerov a požiadavka stálosti výchovného prostredia

8.1. 2012, 20:02 |  najpravo.sk

Zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na zdarný vývoj dieťaťa na uvedomelého občana.

Rozhodujúcim hľadiskom na úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a v jeho záujme nie je, aby bolo len so zreteľom na nové pomery otca odňaté z výchovného prostredia, v ktorom vyrastá už viac rokov, a aby bolo súčasne vzdialené od svojich súrodencov.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 27. apríla 1967, sp. zn. 5 Cz 6/67, R 97/1967)

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Hradci Králové nevyhovel návrhu otca na odňatie maloletej H. a maloletého J. z výchovy matky a ich odovzdanie do jeho výchovy. Rozhodol o ponechaní maloletých detí vo výchove matky, keď podľa jeho presvedčenia nedošlo ku zmene pomerov, ktoré by vyžadovali zmenu v úprave výchovy maloletých detí; vychádzal zo zistenia, že v doterajšom výchovnom prostredí u matky sú maloleté deti riadne vychovávané a dostávajú všetku potrebnú starostlivosť.

Krajský súd v Hradci Králové zmenil rozsudok súdu prvého stupňa rozsudkom tak, že poveril otca výchovou maloletého J. Zmenu pomerov v porovnaní so stavom v dobe skoršieho rozhodovania o právach a povinnostiach rodičov k maloletým deťom videl v podstate v tom, že „otec má opäť svoju usporiadanú domácnosť, v ktorej sú všetky podmienky na výchovu detí". So zreteľom na túto zmenu pomerov bol krajský súd toho názoru, že je namieste aspoň zmena výchovného prostredia u maloletého J., ktorému vývoj – predovšetkým v rozumovej oblasti – viac prospeje výchova u otca ako výchova u matky, ktorá do nedávnej doby zárobkovo nepracovala a žije uzavretým spôsobom života. Oddelenou výchovou maloletého J. nepovažoval krajský súd za opatrenie, ktoré by bolo v rozpore s uznávanou zásadou súrodeneckého kolektívu; na potrebu výnimky z tejto zásady usudzoval s ohľadom na vekové rozdiely medzi maloletými deťmi, prípadne s ohľadom na skutočnosť, že maloletý J. bol rovnako už v útlom veku vychovávaný oddelene starou matkou zo strany otca.

Ak ide o zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenú dohodu rodičov o výchove maloletého dieťaťa, prihliadne súd vždy na skúsenosť, že zmena výchovného prostredia je obvykle rušivým zásahom do procesu výchovy maloletého dieťaťa, eventuálne odňatie maloletého dieťaťa z výchovného prostredia, s ktorým sa zžilo, s ktorým je citovo späté a v ktorom prospieva, nie je žiadúce a spravidla nesvedčí telesnému a duševnému vývoju maloletého dieťaťa. V tomto smere sa uplatňuje zásada stálosti výchovného prostredia; preto zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenú dohodu rodičov o výchove maloletého dieťaťa, len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia maloletého dieťaťa. Tak je tomu obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane – s ohľadom na zmenu pomerov – úpravou, ktorá naďalej nezaisťuje najpriaznivejšie podmienky pre zdarný vývoj dieťaťa v uvedomelého občana.

Z tohto pohľadu pristupuje súd k zmene rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípadne súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa, hlavne po zistení zmeny pomerov u rodiča, ktorý vychováva maloleté dieťa, nie po zistení zmeny pomerov u druhého rodiča, pozostávajúce iba v tom, že na rozdiel od doby skoršieho rozhodovania o výchove maloletého dieťaťa vykazuje druhý rodič v podstate rovnakú spôsobilosť na výchovu maloletého dieťaťa v intenciách ustanovenia § 31 ZOR ako rodič, ktorý vychováva maloleté dieťa.

V tejto veci boli maloleté deti zverené do výchovy matky už uznesením bývalého ľudového súdu v Hradci Králové zo dňa 13.1.1961, v starostlivosti matky boli ponechané ďalším uznesením okresného súdu v Hradci Králové zo dňa 5.4.1963. O výchove maloletých detí matkou bolo rozhodnuté – a to na čas po rozvode manželstva rodičov – tiež rozsudkom okresného súdu v Hradci Králové zo dňa 2.7.1963. Všetky uvedené súdne rozhodnutia vychádzali zo zistenia, že sa maloletým deťom dostáva u matky riadnej výchovy.

Výsledky terajšieho konania potvrdili znovu riadnu výchovu maloletých detí matkou; napr. základná deväťročná škola uviedla vo svojej správe, že „maloletý J. je vzorným žiakom s výborným prospechom" a že „matka spolupracuje so školou a o dieťa sa dobre stará". Z obsahu spisu vyplýva tiež, že matka ktorá skôr – s ohľadom na nepriaznivý zdravotný stav a na starostlivosť o maloleté deti – nenastúpila do pracovného pomeru a žila uzavreto, pracuje v súčasnej dobe ako predavačka a prejavuje sa ako snaživá a obetavá pracovníčka.

Zmienené výsledky konania neodôvodňujú záver, že došlo k takej zmene pomerov, ktoré dovoľujú zmenu skoršieho rozhodnutia o výchove maloletých detí, menovite J. Na to nestačí len zistenie, že u otca, ktorý uzavrel nové manželstvo, sú priaznivejšie podmienky na úspešnú výchovu maloletých detí, menovite maloletého J., spolu so zistením, že otec túži naozaj po tom, aby mohol osobne vychovávať aspoň jedno z mladších detí (maloletú H či maloletého J.). Rozhodujúcim hľadiskom pre úvahy o najvhodnejšej úprave výchovy maloletého dieťaťa zostáva vždy záujem dieťaťa; a to v záujme maloletého J. – podľa výsledku konania – aby bol teraz len so zreteľom na nové pomery otca odňatý z výchovného prostredia, v ktorom vyrastá už viac rokov, a aby bol súčasne vzdialený svojím súrodencom. Krajský súd zdôraznil síce v odôvodnení svojho rozhodnutia, že by si maloletý J. privykol ľahko na nové prostredie u otca („Sedemročné dieťa si za normálnych okolností rýchle zvykne na nové prostredie u jedného z rodičov, ktorý mu nie je cudzí") a že sú dané dôvody na oddelenú výchovu maloletého J. („... sú dané zvláštnosti prípadu, pre ktoré je možné dať otcovi do výchovy aspoň niektoré z detí ..."); avšak tieto závery postrádajú presvedčenie, a to tým skôr, že krajský súd posudzoval vzťahy maloletého J. k prostrediu, v ktorom je dlhšiu dobu vychovávaný, a na osoby, s ktorými tu žije, prípadne pravdepodobný odraz zmeny tohto prostredia v duševnom vývoji maloletého J., bez súčinnosti s odborníkmi z niektorých vedných odborov (predovšetkým bez psychologickej expertízy). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 591
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

M. Kolíková chce zrušiť sudcovskú imunitu, nechce trestať právny názorhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-chce-zrusit-sudcovsku-i/479715-clanok.html

Kolíkovej legislatívne zámery sú súčasťou balíka, ktorý má zreformovať a očistiť ...

Študenti probácie a mediácie budú praxovať na súdoch na východe SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/studenti-probacie-a-mediacie-budu-pr/479706-clanok.html

Probační a mediační úradníci na súdoch budú študentov školiť aj vo väzenstve.

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: