TlačPoštaZväčšiZmenši

Niektorí vyšší súdni úradníci si žiadajú viac práce

6.11. 2012, 20:49 |  najpravo.sk

Kolektív vyšších súdnych úradníkov jedného z bratislavských okresných súdov vypracoval návrh zmien v postavení vyšších súdnych úradníkov. Vyplýva to z dokumentu „Postavenie vyššieho súdneho úradníka a zefektívnenie civilného konania", ktorý dnes obdržala redakcia portálu najprávo.sk a pravdepodobne aj každý vyšší súdny úradník v slovenskom súdnictve. 

Navrhovatelia zmien žiadajú zmeny v postavení vyšších súdnych úradníkov v štyroch smeroch:

  • Jasné určenie kompetencií vyšších súdnych úradníkov
  • Odbremenenie sudcov od agendy tzv. „drobných sporov" rozšírením rozhodovacej kompetencie vyššieho súdneho úradníka
  • Možnosť kariérneho postupu pre vyššieho súdneho úradníka
  • Možnosť stať sa justičným čakateľom po absolvovaní praxe vyššieho súdneho úradníka

Niektorí úradníci chcú namiesto sudcov aj pojednávať

Navrhovatelia zmien uvádzajú, že právny stav, kedy kompetencie vyšších súdnych úradníkov sú určené len ako fakultatívna možnosť (kompetencie vyplývajú priamo zo zákona alebo z poverenia sudcu) nie je efektívny, nakoľko zákon dáva v konkrétnom prípade možnosť, aby procesný úkon bol vykonaný nielen vyšším súdnym úradníkom, ale aj samotným sudcom, pričom právny stav, kedy sudca sám vykonáva procesné úkony nie je z pohľadu efektívnosti civilného konania podľa iniciátorov návrhu žiaduci.

K otázke rozšírenia kompetencií vyšších súdnych úradníkov iniciátori uvádzajú, že cieľom tejto zmeny je odbremenenie sudcov od rozhodovania tzv. drobných sporov prenesením tejto kompetencie na vyšších súdnych úradníkov, aby sa sudca nemusel zaoberať v drvivej väčšine jednoduchými vecami (t.j. vecami, ktoré sú jednoduché vzhľadom na právne a skutkové posúdenie, vykonávané dokazovanie, povahu účastníkov, pravidelne sa opakujúce rovnaké okolnosti atď., v praxi najčastejšie uplatnenie pokút od prepravcu hromadnej dopravy, nedoplatkov od bytových podnikov, pohľadávok od mobilných operátorov atď.), čím sa sudcovi vytvorí väčší priestor na rozhodovanie zložitejších vecí.

Ciele navrhovanej zmeny vychádzajú zo zásady, aby sa zefektívnilo civilné konanie tým, že sa sudcovia nebudú musieť zaoberať procesnými, resp. jednoduchými vecami a aby sa naplno využil potenciál vyšších súdnych úradníkov, uvádza sa v dokumente.

Postup na súd vyššieho stupňa ako kariérny rast

Postup zo súdu nižšieho stupňa na súdy vyšších stupňov, teda odvolacie a dovolacie súdy by pre vyšších súdnych úradníkov predstavoval možnosť kariérneho rastu, uvádzajú navrhovatelia. Súdy vyššieho stupňa by si tým zabezpečili náležité personálne obsadenie odborne zdatnými ľuďmi so skúsenosťami, kde by pri rozhodovaní o prestupe bolo možné hodnotiť doterajšie pôsobenie vyššieho súdneho úradníka, resp. jeho ďalšiu špecializáciu v príslušnom oddelení.

Po uvoľnení konkrétneho miesta by sa vyšší súdni úradníci, ktorí spĺňajú podmienky pre kariérny postup mohli prihlásiť o toto miesto, resp. pri viacerých uchádzačoch by sa vybral najvhodnejší kandidát podľa hodnotenia doterajšej činnosti vyššieho súdneho úradníka, resp. podľa interného pohovoru s vybranými uchádzačmi.

Iniciátori zmien sa stotožňujú so znovuzavedením inštitútu justičných čakateľov

Iniciátori tiež navrhujú pre vyšších súdnych úradníkov možnosť stať sa justičným čakateľom po absolvovaní praxe vyššieho súdneho úradníka. Navrhovaná zmena podľa nich umožní, aby sa justičnými čakateľmi stali ľudia z praxe, ktorí konkrétne poznajú chod a fungovanie súdov, zároveň bude možné priebežne hodnotiť výsledky vyššieho súdneho úradníka a tieto ďalej zohľadniť pri obsadzovaní miest justičných čakateľov. Pre kandidáta na pozíciu sudcu je možné týmto spôsobom zabezpečiť pohľad na fungovanie súdu tak z hľadiska jeho „výkonu", ako aj z hľadiska „prípravy" čo do budúcnosti prinesie len pozitívum pre konečný výsledok pracovnej činnosti ako aj vzájomným vzťahom medzi jednotlivými zamestnancami súdov.

Cieľom navrhovanej zmeny je vybrať najlepších uchádzačov pre prípravu na budúce povolenie sudcu, kde bude možné objektívnejšie zhodnotiť odborné, osobné a iné predpoklady na toto povolanie, nielen na základe výsledku výberového konania, tvrdia iniciátori zmien.

Vyšší súdny úradník sa bude môcť prihlásiť do výberového konania za justičného čakateľa

Navrhovaná zmena odstráni podľa jej navrhovateľov ten stav, kedy justičný čakateľ po absolvovaní trojročnej prípravnej praxe justičného čakateľa splnil povinnosť najneskôr do šiestich mesiacov vykonať odbornú justičnú skúšku, teda splnil všetky kvalifikačné, odborné a osobnostné predpoklady aby sa stal sudcom vo veku 27 rokov niekoľko rokov „čaká" na dosiahnutie veku 30 rokov aby mohol byť vymenovaný za sudcu. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy postavenia justičného čakateľa mohol po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonávať rovnaké úkony ako vyšší súdny úradník. Týmto spôsobom by sa odstránilo „čakacie" obdobie a v logickej následnosti by sa kandidát na sudcu zaťažoval vyšším počtom náročnejších úloh. Navrhovaná zmena bude zároveň adekvátnou motiváciou pre vyšších súdnych úradníkov v ich kariérnom postupe. Vyšší súdny úradník sa bude môcť prihlásiť do výberového konania na justičného čakateľa až po preukázaní absolvovanej praxe, tvrdí sa v dokumente.

Čo dokument nerieši?

Dokument „Postavenie vyššieho súdneho úradníka a zefektívnenie civilného konania" naša redakcia predostrela vyšším súdnym úradníkom iných slovenských súdov, ktorí k nemu uviedli, že iniciátori zmien sa vo svojom dokumente nezmieňujú o žalostných platových náležitostiach vyšších súdnych úradníkov, ktorí po skončení vysokej školy pracujú v justícii mnoho rokov nezriedka aj za plat nižší ako 500 eur bez akejkoľvek možnosti rastu tohto platu či prípadnej valorizácie. V dôsledku absentujúcej valorizácie práveže dochádza už niekoľko rokov k neustálemu znižovaniu reálnych platov vyšších súdnych úradníkov.

Podotkli, že kompetencie dané zákonom sú v súčasnosti jasné a zrozumiteľné a dávajú priestor pre logické a konštruktívne riešenie súdnych sporov v rámci súdnych oddelení vrátane deľby práce medzi sudcu a vyššieho súdneho úradníka. Obligatórne stanovenie právomocí vyšších súdnych úradníkov ako aj návrh rozhodovacej právomoci vyšších súdnych úradníkov v drobných sporoch by však vždy narazil na rozpor s článkom 142 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, uvádzajú redakciou oslovení úradníci.

Ako perličku k navrhovaným zmenám nám "oponenti" uviedli, že zo strany navrhovateľov zmien je naivné ponúkať ako možnosť kariérneho rastu prechod na súd vyššieho stupňa. „Zvlášť to bude motivačné pre vyššiu súdnu úradníčku s tromi deťmi z Krajského súdu Prešov, keď ako jedinú možnosť kariérneho rastu bude mať možnosť presťahovania sa do „neďalekej" Bratislavy." dodávajú vo svojej reakcii.

Návrhy na riešenie postavenia vyšších súdnych úradníkov predostrite do diskusie 

Aj vzhľadom na rozdielne názory vyšších súdnych úradníkov, je treba oceniť, že sa začali aktivity, ktorých cieľom je zmena postavenia vyšších súdnych úradníkov. Zmeny však treba koncipovať v širších súvislostiach a po širšom konsenze dotknutých. Je viac než neprofesionálne tvrdiť, že potenciál vyšších súdnych úradníkov sa na slovenských súdoch dostatočne nevyužíva.

Ak máte návrh na riešenie postavenia vyšších súdnych úradníkov, predostrite ho širokej odbornej verejnosti nižšie ako nový príspevok do diskusie. 

Viac o vyšších súdnych úradníkoch si prečítajte TU.

Zdroj: Dokument: „Postavenie vyššieho súdneho úradníka a zefektívnenie civilného konania"
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 717
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
zaujímavý článok

Zaujala ma myšlienka toho odbremenenia sudcov od tzv. drobných sporov, aby sa sudca mohol venovať zložitejším prípadom a teda mal viac času na seba a pod. Pýtam sa, nerobia tieto ľahšie spory VSÚ už teraz ??? Kolegovia nedávajú vám vaši sudcovia robiť dopravače (pokuty za MHD) a podobne ??? Dokument ďalej hovorí o väčších právomociach VSÚ, ďakujem pekne, VSÚ už nech začne aj pojednávať, rozhodovať rozsudkom...atď atď a to všetko aby mal sudca viac času na zložitejšie prípady. VSÚ aby robil to čo sudca, akurát sudca dostane za mesiac cca 3000 Eur a VSU cca 500 Eur. Pýtam sa kolegovia je to spravodlivé ?? Rovnaká práca, no výplata ani zďaleka nie. Čo sa týka tej transparentnosti ako píše Maja, myslíte si kolegovia že sa Vás bude niekto pýtať čo všetko chcete robiť a čo nie ? Myslím, že keď sa tí hore rozhodnú, že budete robiť to isté čo sudcovia za tie isté peniaze ktoré máte teraz, aj tak s tým nič nespravíte a verte, že sa Vás na názor či s tým súhlasíte alebo nie, nikto pýtať nebude. Ďalej k tým funkciám justičných čakateľov, myslím že obyčajní vyšší súdni vedia ako to chodí takže sa k tomu vyjadrovať bude asi zbytočné a pokiaľ aj vrátia justičných čakateľov, aj tak to pre bežného VSÚ znamená iba ďalšia prekážka v kariérnom raste. O kariérnom raste tak, že z okresu niekto postúpi na kraj asi tiež nemá zmysel hovoriť. Neviem ako vy kolegovia, ale pokiaľ sa niečo neurobí s platovým ohodnotením, pre mňa sú takéto články, resp. nejaké tie nové myšlienky o určovaní kompetencií VSÚ a odbremeňovaní sudcov bezpredmetné. Radšej by sa tí hore mali zamyslieť ako sa žije na Slovensku a z akých platov tu fungujeme a nie vymýšľať ako odbremeniť sudcov od práce. Prajem pekný deň a dúfam kolegovia, že aj vy napíšete nejaký svoj názor.

 
Kolega | 08.11.2012 09:50
 
Pozitívny moment + nápad

Hodnotím pozitívne, že sa môžeme vyjadriť k návrhom a nerobia sa za našimi chrbtami, ako je už na Slovensku pomaly štandardom, že sa pri tvorbe zákonov väčšinou obídu práve tí, ktorých sa týkajú. Dúfam, že táto línia transparentnosti bude zo strany v článku spomínaných iniciátorov pokračovať aj v budúcnosti. Tlieskam, držím palce a vďaka v mene kolegov VSU na našom OS. Ešte by ste mohli do návrhu zapracovať odvíjanie platu VSU od platov sudcov, a to v určitom percentuálnom vyjadrení, veď pracujeme v spoločnom tíme so sudcami na spoločných veciach, tak nie je dôvod v tomto smere vsu odčleňovať. Taktiež si myslíme, že by mal mať VSU nárok na funkciu sudcu po odpracovaní určitých rokov na súde, veď za tú dobu už dostatočne preukáže, že sa v práci vyzná (tým nepopierame, že sú v radoch vsu aj čierne ovce). Je to síce len taký nápad nahrubo, ale určite ísť touto líniou, aby tam bola neustála motivácia na zlepšovanie sa a samovzdelávanie. Účasť vsu na výberku za just.čakateľa to nie je žiadna výhoda, to tu bolo aj v minulosti a výsledky tých výberiek pozná každý.

 
Maja | 07.11.2012 13:57

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: