Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Čo by mohlo reálne pomôcť justícii alebo pomenovali sme to pravým menom

Kolektív viacerých autorov • 12.4. 2011, 19:59

Snahu o zefektívnenie a predovšetkým zrýchlenie súdnych konaní má každá vláda. Každá spravidla urobí určité kroky, ktoré majú smerovať k naplneniu tohto cieľa. Či sú tieto kroky efektívne, alebo ide len o štvorročnú predvolebnú kampaň v ministerskom kresle, vie posúdiť len odborná verejnosť – sudcovia, advokáti, vyšší súdni úradníci a samozrejme účastníci súdnych konaní, ktorí si súdnictvo „okúsia" na vlastnej koži.

Politikárčenie nepomôže

O tom, že kritika sama o sebe nerieši problémy, nie je pochýb, rovnako ako verejnosťou často navrhované nerealizovateľné riešenia. Nikoho nezaujímajú osobné spory, ktorými sú médiá prepchaté a už je nimi každý prejedený, každého zaujíma len jedno – ak budem mať problém, či mi súd rýchlo a spravodlivo pomôže.

Portál najprávo.sk oslovil zamestnancov súdov ako aj verejnosť s cieľom navrhnúť kroky, ktoré by naozaj súdnictvu pomohli – odbremenili od zbytočností a formalít a zároveň motivovali kompetentných ku kvalitnému vykonávaniu práce. Máme množstvo podnetov a v tomto článku sa tie podstatné z nich budeme snažiť prezentovať. Ak máte iný názor či nápad, prezentujte ho v diskusii pod článkom, nezabúdajte, že všetci máme jeden cieľ.

Zároveň však musíme uviesť, že sme potešení, že ministerstvo predložilo do legislatívneho procesu návrh novely Občianskeho súdneho poriadku, ktorým sa má odstrániť dvojkoľajnosť pri ustanovovaní advokáta v občianskom súdnom konaní. Ak by tento návrh prešiel, od roku 2012 by už súdy advokátov neustanovovali, bolo by to len v kompetencii Centier právnej pomoci. Zdá sa vám to ako nevýrazný krok? Omyl, toto je cesta!

Dávame teda do pléna zopár nápadov...

1.Informácie

O tom, že gro práce všetkých oddelení prvostupňových súdov spočíva v neustálom zisťovaní pobytu účastníkov, ktorí si nepreberajú súdne zásielky, nepochybuje nikto. V tisíckach spisov v jednotlivých súdnych oddeleniach je súd povinný pátrať po žalovaných, ktorí sa presťahovali a nenahlásili si zmenu pobytu alebo odišli pracovať do iného mesta či štátu. Súd je povinný urobiť všetko, aby takúto osobu našiel, musí robiť dopyty na Register obyvateľov, obce, rôzne úrady, políciu. Vďaka aspoň za možnosť vylustrovať osobu v databáze Sociálnej poisťovne, za účelom zistenia aktuálneho zamestnávateľa, avšak pri nezamestnaných alebo zamestnaných „na čierno" je výsledok bezcenný. Odhadom v 90% prípadov je súd neúspešný a neostáva mu nič iné, než ustanoviť žalovanému opatrovníka. Ale pozor, zákon súdu ukladá ustanoviť predovšetkým osobu z rodinného či pracovného prostredia žalovaného alebo obec, čiže súdu neostáva nič iné, len urobiť dopyt na rodinných príslušníkov (ak ich zistil) či obec, v ktorej má trvalý pobyt a kolotoč listov, doporučených zásielok, čakania na vrátenie doručeniek sa začína opäť.

Žalobca je nespokojný, lebo ubiehajú mesiace a s jeho vecou sa „nerobí nič", pritom súd nezaháľa, minul už minimálne 10 až 20 € na poštovnom, do pozoru postavil pracovníkov približne štyroch úradov vrátane policajtov. Nehovoriac o tom, že aj dopytované úrady a inštitúcie musia investovať prácu, čas a peniaze na to, aby súdu požadované informácie zaslali. Je to v súčasnej počítačovej dobe vôbec ešte možné?

Efektívnym riešením je prepojenie databáz štátnych úradov, aby sa sudca či vyšší súdny úradník dostal okamžite online k databáze Registra obyvateľov SR, databáze osôb v evidencii uchádzačov o zamestnanie a pre rýchle a efektívne rozhodnutie o žiadosti na oslobodenie od súdnych poplatkov aj k databáze vlastníkov motorových vozidiel či vlastníkov nehnuteľností. Katastrálny portál je síce dostupný, ale vyhľadávanie nehnuteľností v rámci celej republiky nie je súdom umožnené! Je normálne, že súdny exekútor má možnosť vylustrovať nehnuteľnosti vo vlastníctve konkrétnej osoby v rámci celého Slovenska a inštitúcia – súd, ktorý ho na to poveril, túto možnosť nemá?

Nech sa potom účastníci nečudujú, že rozhodovanie o ich žiadosti trvá tak dlho – k počítaču si totiž musí zasadnúť viacej ľudí z viacerých úradov, ktorých rýchlosť súd ovplyvniť nevie, no a samozrejme musia sa minúť desiatky € na poštovnom len v jednom spise....

Á propos, informácie. Vie široká verejnosť o tom, že pokiaľ má asistentka senátu zaslať určitú písomnosť nejakému subjektu, ktorého informácie nie sú v súdnom spise, má častokrát problém zistiť adresu daného subjektu? Smejete sa? Myslíte si, že nevie používať google? Však aké jednoduché, pokiaľ by internet bol samozrejmosťou. Každý zamestnávateľ môže zablokovať stránky, ktoré by mohli, nazvime to, odpútavať pozornosť od práce, ale aby vopred určil zoznam stránok, ktoré prístupné sú, to sa tak často nevidí. To by musel mať mimoriadne široký rozhľad, aby to dokázal pokryť. Áno, internet je vzácnosťou. Odvolacie súdy a Najvyšší súd sa síce môžu pochváliť touto vymoženosťou, na okresných súdoch je zamestnanec, ktorý sa naozaj snaží, nútený si požadované informácie, kontakty či iné informácie nájsť v čase svojho voľna za vlastné peniaze. Po rozhovoroch s asistentkami senátov sa nám viaceré priznali, že informácie potrebné k ich práci si vyhľadávajú v čase svojho osobného voľna. Niektorí vyšší súdni úradníci uviedli, že rešerš odbornej literatúry a súdnych rozhodnutí, ktoré boli nevyhnutné pre rozhodnutie určitého sporu boli nútení urobiť počas víkendu, a to len z dôvodu, že v práci na to technicky vybavení nie sú. Na našu otázku ohľadom prístupnosti odbornej knižnej literatúry len dodali, že bez komentára....

2. Efektivita

Asistentky senátov (zapisovateľky) majú plné ruky práce s neustálym prepisovaním rôznych podaní účastníkov, ktoré treba zosumarizovať v súdnom rozhodnutí. Asistentka „zabíja" množstvo času prepisovaním niečoho, čo už má niekto uložené vo svojom počítači. Je to zbytočné a neefektívne. Dokým sa nezrealizuje ideál vo forme elektronického súdneho spisu s celoplošným zasielaním žalôb elektronickou formou, by bolo efektívnym riešením zakomponovať do Občianskeho súdneho poriadku možnosť zaslať súdu zároveň s písomným podaním aj podanie v elektronickej podobe za účelom jeho ďalšieho spracovania. Význam to naberá napríklad, ak je predmetom konania stovka rôznych nehnuteľností. Išlo by o akúsi prílohu návrhu, ktorá by mohla byť zaslaná aj mailom či na nosiči. Možno si niekto povie, že túto možnosť predsa poskytuje § 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, no uvedené ustanovenie rieši formy podaní občanov. Táto fakultatívna príloha by mohla byť zakomponovaná napríklad do § 79 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Kým sme pri efektivite. Ustanovenie § 76 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku ustanovuje, že ak súd návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovie a stotožňuje sa so skutkovými a s právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, súd to skonštatuje v odôvodnení a ďalšie dôvody nemusí uvádzať. Určite by bolo efektívne, aby táto možnosť nebola len pri predbežných opatreniach, ale aj pri rozhodovaní drobných sporov, a to aj napriek tomu, že kým pri predbežných opatreniach sa skutočnosti len osvedčujú, pri rozhodovaní merita veci sa už dokazujú. Množstvo práce by sa ušetrilo, ak by v drobných sporoch, t. j. v sporoch do 500 € súd po zhodnotení dôkazov vydal rozsudok, ktorý by v prípade vyhovenia návrhu neobsahoval odôvodnenie. Každý nám dá za pravdu, že rozsudok o priznaní cestovného a pokuty za cestovanie bez lístka v hromadnej doprave v celkovej výške cca 40 € ozaj nemusí mať šesť strán odôvodnenia... 

A čo tak povinné rozhodnutie bez odôvodnenia v prípade, ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých účastníkov alebo ich zástupcov, ktorí sa vzdajú odvolania? V súčasnosti § 157 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku síce dáva túto možnosť súdu, avšak neukladá mu povinnosť vyzvať účastníkov na vyjadrenie sa, či sa vzdávajú odvolania. Rovnako tak povinnosť zakotviť povinné rozhodovanie rozsudkom pre zmeškanie či rozsudkom pre uznanie. Treba mať na zreteli právo žalobcu na rýchle rozhodnutie, a teda ak sú naplnené stanovené podmienky, nech nie je na vôli sudcu, či bude siahodlho odôvodňovať rozhodnutie, alebo ho obratom vydá. Ako nám potvrdili zamestnanci viacerých súdov, uvádzané inštitúty sa nevyužívajú v takej miere, v akej by sa mohli.

Z radov verejnosti sme dostali zaujímavý konštruktívny nápad, ktorý by mohol nájsť uplatnenie hlavne v rodinnoprávnych sporoch, a to v prípadoch, ak obidve strany súhlasia s vyhláseným rozhodnutím a vzdávajú sa odvolania. Súd by mohol okamžite na pojednávaní dať účastníkom do rúk skrátený rozsudok obsahujúci len záhlavie a výrokovú časť rozhodnutia. Rozhodnutie by bolo ihneď označené ako právoplatné (prípadne aj vykonateľné), a teda účastníci by už súd nemuseli navštíviť, odchádzali by zo súdu s právoplatným rozhodnutím vo vrecku. Toto by bol krok, ktorý by verejnosti reálne pomohol. Nakoľko v opačnom prípade nastáva po skončení pojednávania obdobie čakania na napísanie rozhodnutia a po obdržaní písomného rozhodnutia obdobie čakania na právoplatnosť rozhodnutia.

3. Eliminácia vynútených konaní

Podľa § 9 zákona o pomoci v hmotnej núdzi ak si občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, neuplatnia svoje zákonné nároky (nárok na výživné od rodičov, manželské výživné či príspevok na výživu rozvedeného manžela), ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi. Táto zákonná úprava núti Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyžadovať od žiadateľov o dávky v hmotnej núdzi preukázať, či si tieto zákonné nároky uplatnili, a teda musia iniciovať na súde konanie o určenie výživného (manželského výživného alebo príspevku na výživu rozvedeného manžela). Logiku takáto úprava má, prečo by mal dotovať štát jednotlivcov, ktorých môže dotovať ich rodina, ktorá je tak dokonca povinná urobiť, ak je to v jej schopnostiach a možnostiach. Avšak je komické, ak samotný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie obidvoch manželov ako nezamestnané osoby v hmotnej núdzi, ale zároveň od nich vyžaduje, aby od seba navzájom žiadali výživné. Áno, predpokladom stanovenia stavu hmotnej núdze je aj nemožnosť dotácie zo strany rodiny, no zahlcovanie súdov formálnymi návrhmi na určenie manželského výživného jedného nezamestnaného manžela voči druhému nezamestnanému manželovi je zbytočné. V takýchto situáciách by sa hmotná núdza mala predpokladať.

4. Eliminácia zbytočných procesných úkonov

Niektoré procesné úkony súd v zmysle zákona urobiť musí, aj keď tieto úkony neukladajú žiadne povinnosti ani nepriznávajú práva, a teda by sa dali hodnotiť ako úplne zbytočná „papierovačka". Nepredkladáme dôsledné riešenia, dávame len nápady na zamyslenie. Uznesenie o zrušení platobného rozkazu v prípade nemožnosti jeho doručenia by sa dalo nahradiť napríklad zákonnou úpravou, v zmysle ktorej by sa vyhlásením rozhodnutia vo veci ex lege zrušil vydaný platobný rozkaz. Alebo napríklad čiastočné späťvzatie návrhu by sa skonštatovalo len v meritórnom rozhodnutí, aby bolo zrejmé, ako súd ustálil predmet konania bez potreby osobitného procesného rozhodnutia.

Priznávanie oslobodenia od súdnych poplatkov by mohlo byť rýchlejšie, pokiaľ by existovala právna úprava, v zmysle ktorej osoba v hmotnej núdzi je ex lege (t. j. priamo zo zákona bez potreby osobitného rozhodnutia a dokazovania) oslobodená od súdnych poplatkov. Veď tým, že má úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priznaný status občana v hmotnej núdzi znamená, že jej majetkové a príjmové možnosti už tento úrad overil (analogicky ako podľa § 4 ods. 3 Zákona o súdnych poplatkov účastník, ktorému bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu), tak prečo ich má súd duplicitne znovu overovať?

Súdy disponujú počítačovými aplikáciami, ktoré by mali dokázať spracovať štatistické údaje o počte nových a skončených vecí, či štatistické informácie o konkrétnych sporoch, je preto nepochopiteľné, že súdy s pomocou kopírovacích papierov (tzv. indigo), vypisujú v 21. storočí štatistické listy, rôzne výkazy a podobne. Stačí skvalitniť editáciu informácií do počítačových aplikácií a požadované štatistické údaje by mali „vyliezť" samé. Alebo si myslíte, že má kvalifikovaný a zaučený zamestnanec prekladať kopír a krížikovať do štatistických listov, či súd rozhodol spor uznesením alebo rozsudkom? Viete koľko ľudí na každom súde a každom súdnom oddelení sa mesiac čo mesiac zaoberá výkazníctvom a štatistikami? Toto je efektívna justícia?

5. Motivácia

Všetko je o ľuďoch, rovnako ako v každej inej profesii. Každý človek má iný prístup k práci, ľudia sa nikdy nezmenia, nikto im nenaočkuje empatiu ani ochotu. Niekto potrebuje veľký bič a malý dvor, niekto morálne uznanie, ale všetci potrebujú z niečoho žiť. Vo verejnosti vžitý názor o tom, že v súdnictve pracovať je lukratívne, je pravdivý len sčasti. Výkonné zložky justície, t. j. vyšší súdni úradníci, ktorí sú právnikmi (JUDr. alebo Mgr.) a asistentky či asistenti senátov, od práce ktorých je závislý celý výsledok, pracujú za mzdy, ktoré určite nemožno nazvať lukratívnymi. Asistentka pracuje za čistú mzdu okolo 400 € a vyšší súdni úradníci s vysokoškolským právnickým vzdelaním druhého stupňa za čistú mzdu okolo 500 - 550 €. Bez žiadnych 13. a 14. platov, bez rehabilitačných dovoleniek a iných výhod, ktoré si široká verejnosť myslí, že požívajú.

Podotýkame, že každý administratívny zamestnanec a úradník má pridelené nezriedka aj tri a viac súdnych senátov, v ktorých musí vykonávať množstvo procesných úkonov, rozhodovať, vydávať uznesenia, pripravovať dôkazy, komunikovať s účastníkmi, advokátmi, znalcami či pripravovať sudcom koncepty meritórnych rozhodnutí, najmä rozsudkov. Všade sa plače za nízke mzdy, no keď sa hľadajú konštruktívne riešenia, musíme to spomenúť.

Nie sme krátkozrakí, vieme, že učiteľ s 30 ročnou praxou má čistú mzdu okolo 550 €. Len sa pýtame, či vysoká fluktuácia a odliv zaučených kvalitných pracovných síl z justície ako zložky štátnej moci, ktoré nevedia uživiť svoje rodiny, nemajú na strechu nad hlavou či na stravu, a to majú pred menom výsledok päťročného štúdia na právnickej fakulte a „lukratívny" job v justícii, prospieva k úrovni kvality a rýchlosti súdnych konaní. Takýto neefektívny krok by určite neurobil žiaden rozumný podnikateľ.

Na problém poukázala nedávno aj Súdna rada, ktorá uviedla, že „funkčnosť súdnictva ohrozuje zníženie osobných výdavkov s poukazom na dlhodobo nízke platy zamestnancov zaradených vo výkone súdnictva, čo vyvoláva nežiaduce dôsledky v administratívnom spracovaní narastajúcej súdnej agendy."

Otázky okolo miezd pracovníkov vo výkone súdnictva sú odôvodnené aj tým, že pomocné zložky, ktorých hlavnou úlohou je len zabezpečovať plynulý a nerušený výkon súdnictva, ktorými sú napríklad správa súdu (personalisti, pokladníci, účtovníci, hospodári a pod.) zarábajú vo väčšine prípadov viac, než tí, pre ktorých sú vlastne zriadení. Tento vývoj je vlastne aj pochopiteľný, predsa ten, kto o peniazoch rozhoduje, nebude okrádať vlastnú rodinu... Pomocnou zložkou pre samotný výkon súdnictva je aj justičná stráž, t. j. „ozbrojení informátori". Ich funkcia spočívajúca v ochrane verejného poriadku je jasná a ich zmysel nikto nespochybňuje, avšak pre zamestnancov súdov je demotivujúce, že plat zamestnanca súdu dosahuje v mnohých prípadoch približne polovicu nástupného platu príslušníka justičnej stráže.

Z tohto uhla pohľadu sú osoby v samotnom výkone súdnictva ani nie na druhej, ale až na tretej či štvrtej koľaji. To, že to došlo až do takéhoto stavu, kedy sa (s výnimkou sudcov) pracovníci, ktorí súdnictvo skutočne realizujú (t. j. asistentky, vyšší súdni úradníci a tajomníci) stávajú druhoradými zamestnancami na súdoch, je hanba viacerých vlád.

Zopár súdnych asistentiek nám prízvukovalo, aby sme sa v článku opýtali na závratné rozdiely v odmeňovaní administratívneho personálu na prokuratúre a na súdoch, ktoré sú, samozrejme, v neprospech súdov. Otázka znela, či je pre to nejaký dôvod a ak áno, radi by ho počuli.

6. Stabilita

Neustále zmeny právnych predpisov ako aj zmeny v organizácii súdnictva neprispievajú k rýchlosti a kvalite. Stabilita je liekom, aj keď nie všeliekom. Boli sme pred pár rokmi svedkami každoročných veľkých noviel Občianskeho súdneho poriadku, zavádzania 30 dňovej odvolacej lehoty či iných prapodivných zmien, ktoré sa ďalšími novelami postupne vracali do pôvodného stavu. Verejnosť aj súdnictvo už má pokusov plné zuby. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3711

Nový príspevok

postreh

Je to zle... Podla mna, by bolo dobre ak by neucast na pojednavani bola trestana vysokou pokutou ak sa nejedna o vazne dovody t.j. o vazny zdravotny stav - priputanie na lozko atd. Stava sa dost casto, ze navrhovatelia na pojednavanie iba nepridu a hotovo. Sudca naise nepritomnost navrhovatela odrocene pojednavanie rozposle pozvanky. Ani by som mu nic neposielala za pohrdanie sudom nech si zisti novy termin zaplati pokutu a beda ked nedojde druhykrat. V konaniach kde sa jedna prava deti ako su vyzivne a zverenie by sud mal rozhodnut na prvom a jedinom pojednavani. Nie je mozne, ze deti s matkou v 21.storoci nemaju co jest a pan otecko natahuje proces ako sa da a zije si na velkej nohe....a este si stihne znizit prijem aby sa vyhol spravodlivosti... Spravodlive to bude ak sud rozhodne hned a nekompromisne. Sudcovia sa snazia vyriesit spor neutralne v prospech obidvoch stran, ale to podla mna spor neriesi. Jedna strana musi prehrat predsa preto je to spor. A je to!! Ved keby sa vedeli dohodnut obidve strany nedaju jeden na druheho zalobu... Logicke. A este velmi som sklamana so spravania sudcov. Uznavaju iba advokatov ludi s pravnickym vzdelanim ostatni su pre nich nuly. Predsa ucastnikom moze byt aj strana bez advokata. A ma postavenie ucastnika ako protistrana ktora advokata ma. Ucastnik bez advokata je pocas pojednavania sudcom odstaveny, slovo mu urcuje sudca a ked mu neurci aj pocas celeho pojednavania ma smolu. Prehral. Sudca predsa riadi pojednavanie, robi si poriadok... 99% zien na Slovensku su tyrane. Ale sudkyne nemaju ani paru co to znamena. Pokojne nechaju sediet na chodbe a cakat na pojednavanie aj hodinu pred pojednavackou obet a pachatela pokope. Niekolkokrat je muz obzalovany ale to nikomu nevadi. Tieto procesy trvaju aj 2 roky!!! Chudak asistentky, chudak sudny pracovnici, chudak...sud je spor ma sa to vybavit rychlo bez cakania a minimalne spravodlivo. To je priorita. Zabezpecit ochranu prav obcana. Najviac trestnych cinov pachaju policajti a pravnici. A hadajte preco?? Lebo oni uz vedia...

lukra | 14.01.2014 11:54
Markovi

Mark, štatistiky robí každý mesiac na súde každá súdna tajomníčka, ktorá vypisuje kadejaké výkazy, štatistické listy, zoznamy reštančných vecí, pričom ich robí skoro týždeň každý mesiac, by si sa za hlavu chytal, čo sa hlúposti sa musia štatisticky vykazovať o každom spise, podklady pre tajomníčku na tieto štatistiky jej robí každá asistentka, ktorá vedie rôzne zoznamy skončených vecí, tzv. obživlých vecí a iné, a to celý mesiac!, na väčšine súdov vypisujú štatistické listy aj vyšší súdni úradníci - teda právnici, a to priebežne celý mesiac, o každom spise sa musí urobiť podrobný prehľad o každom účastníkovi, doslova aj čísla jeho topánok a nakoniec musí tieto štatistické údaje skontrolovať a podpísať každý sudca. To nie je zanedbateľná robota a je úplne zbytočná, nakoľko údaj, či sa rozviedlo počas roka 10 tisíc alebo 11 tisíc manželstiev a z akých sociálnych vrstiev boli tí manželia je úplne zbytočná informácia. Keby sa tá energia investovala do výkonu súdnictva, do skutočnej súdnej práce a nie samoúčelnej práce, boli by to iné výkony. Ak hovoríš o nefinančných ohodnoteniach, sú určite príjemné, poťapkanie po pleci, za to si určite zaplatíš nájomné a zotrvajú ti kvalitní zaučení ľudia v justícii. V justícii to funguje tak, že ak ukážeš, že vieš a chceš robiť, si zavalená všetkou robotou, ktorá sa len dá naváľať na plecia; ak nerobíš, radšej ťa ignorujú (choré, čo?) Pozitívna motivácia teda žiadna. Čo sa týka tvojich nápadov ohľadom sprístupňovania internetu a elektronickej komunikácie, ja si myslím, že všetko je o ľuďoch. Ak by bola vôľa to riešiť na najvyšších postoch, tak sa všetko vyrieši, ale to by sa niekto o to musel zaujímať zhora, daj teda podnet na MSSR. Internet je sprístupnený sudcom, ktorí majú vyblokovaný facebook a podobne, ostatní majú presne vymedzených zopár stránok, ktoré môžu otvoriť, pričom ak chceš vyhľadať do spisu inú informáciu, môžeš to urobiť doma... za svoje peniaze, väčšinou si informáciu musím nájsť vo svojom mobile sama, ak chcem vec rýchlo urobiť. no comment. Snáď ešte k tomu počtu asistentiek - zjavne nemáš veľmi prehľad o situácii v justícii, nakoľko asistentky, tajomníčky a iní zamestnanci pracujú aj v oddeleniach, v ktorých nie je sudca, resp. je jeden na viacej oddelení, takže to číslo by som mierne zvýšila. A ešte poznámka k článku, výplata súdnej asistentky činí okolo 310 eur mesačne čistého bez možnosti, aby to nejako rástlo. Lákavé, čo?

Anna | 01.11.2011 11:21
k dalsim bodom

4. Eliminácia zbytočných procesných úkonov "Viete koľko ľudí na každom súde a každom súdnom oddelení sa mesiac čo mesiac zaoberá výkazníctvom a štatistikami?" - ano, 1200 asistentiek 1-2 dni kazdy mesiac 5. Motivácia "pracovníci, ktorí súdnictvo skutočne realizujú (t. j. asistentky, vyšší súdni úradníci a tajomníci) stávajú druhoradými zamestnancami na súdoch, je hanba viacerých vlád" - ok, ak sa tyka financii. Su vsak aj nefinancne ohodnotenia, kolko sudcov sa pozera na asistentku ako toho kto sudnictvo skutocne realizuje, kolko predsedov sudov si da namahu raz rocne urobit hodnotiaci pohovor s 'pracovnikmi ktori sudnictvo skutocne realizuju', tak ako by to malo byt bezne v slusnej firme. K motivacii z druhej strany. Ako je mozne ze sudca ktory si povie ze nic nebude robit, kedze je dozivotne zvoleny, tak si to moze aj dovolit. Mat dozivotneho - nevyhoditelneho zamestnanca v sukromnej firme, tak sa mi firma pod rukami rozpadne, lebo jedno nahnite jablko mi zrusi aj najvacsich workoholikov.

Mark | 31.10.2011 21:13
1. Informacie

"Každý zamestnávateľ ... aby vopred určil zoznam stránok, ktoré prístupné sú, to sa tak často nevidí. To by musel mať mimoriadne široký rozhľad, aby to dokázal pokryť" v justicci je 1200 sudcov, predpokladam tolko isto asistentiek. Ked mam taky kolos zamestnancov, tato veta je ako z ineho sveta. To mam prist sam Vam ich nastavit? Ved sa neurcuje zoznam povolenych stranok pre kazdeho zamestnanca osobitne. "musia sa minúť desiatky € na poštovnom len v jednom spise...." v 21.storoci a existencii elektronickeho podpisu a e-mailu, ako je mozne ze 1200 asistentiek si pise postou s bankami, danovym uradom, socialnou poistovnou.... To mam prist sa to tam zaviest? Na to staci jedneho cloveka a nie vymysliet tunel za miliardu ktorym sa to zavedie.

Mark | 31.10.2011 12:26
Korupcia

Najvecsi problem sudov je ten ze su statom koruptovane..Mam problem s restituciou a podvod na podvode a za dvadsat rokov to nieje vyriesene. Jedine posledne riesenie je Strasburg.

barbor | 27.10.2011 01:04
Mimikry

Pracujem na súde už pomaly 20 rokov. Predtým, ako som začala fungovať na súde, som pár mesiacov pracovala na vojenskej prokuratúre. Bola to dosť vyčerpávajúca práca, no finančné ohodnotenie bolo na tú dobu viac ako skvelé. Keď som prešla na súd, nevedela som, či sa mám smiať alebo plakať. Bola to úplná katastrofa. Navyše som dostala arogantnú sudkyňu, ktorá ma využívala aj súkromne na písanie rôznych textov, aj anglických, nikto sa ma nezastal, vedúce skôr nadŕžali sudcom. Tí mali vždy pravdu, aj keď sa pomýlili práve oni. Finančne to bola úplná mizéria. Tak to šlo celé roky. Kým neprišiel ospevovaný súdny manažment. Zo zapisovateliek urobili asistentky a z vedúcich tajomníčky. Popresúvali náplne práce, síce sa zvýšili platy o cca 1.500,--na bývalé Sk, ale aj popis práce. Takže asistentky, ktorých drvivá väčšina práce spočívala v písaní rozhodnutí a podobne, mali aj iné povinnosti. A mali čo robiť, aby to stíhali. Fakt geniálne. No, ale koho to zaujímalo. Dalo sa to zvládnuť, pokiaľ mala s tajomníčkou dobrý vzťah, a tá naďalej pokračovala v prácach, ktoré robila ako vedúca. No, a čo sa týka finančného ohodnotenia. Každý si myslí, koľko zarábam nielen ja, ale celkove zamestnankyne na súde. Už mi to lezie na nervy sústavne zdôvodňovať, prečo to tak nie je. Keď som si chcela prednedávnom zobrať pôžičku v banke, ani sa so mnou nebavili, keď videli môj príjem. Kto nepísal z diktafónu alebo priamo na odpis, ťažko si vie predstaviť, aká je to práca.Prípadne nechodil na pojednávania. Sme ten posledný článok, ktorý má nejakú "vážnosť" na súde. A pritom dennodenne prepisujeme kvantá rozhodnutí. Opravujeme ich, či už sami alebo so sudcami. Kým neboli počítače, tak sa tak "netvorilo". A čo ma zaráža na tom všetkom po tých rokoch je fakt, že aj sudcovia sú viac naklonení "tým vyššie postaveným", ako zapisovateľkám. To sme pre nich zostali. Ale stačí, ak nejaká vypadne, či už na PN alebo dovolenku. Vtedy je problém. Veď potrebujú písať, nie? A teraz, keď sa plánuje skresať počet pracovníčok na súde, sa môže ľahko stať, že to zlíznu práve asistentky senátov. Tie, ktoré "píšu" a majú najmenšie platy. Veď aby to bolo zaujímavejšie, môže jedna vyfasovať aj cca 3-4 sudcov, a byť rada, že má prácu. Je len otázne, či vydrží aspoň 5- 10 rokov, nieto ešte do dôchodku. Keďže pri tom mizernom plate jej neostane ani na maséra a podobné rehabilitačné a udržiavacie kúry. Koho to už zaujíma. Mala sa dobre vydať. Prípadne robiť kariéru. Či ako?

Ema | 19.04.2011 22:49
Prepojenie databáz štátnych úradov

Dovoľujem si reagovať na časť článku "Čo by mohlo reálne pomôcť justícii alebo pomenovali sme to pravým menom" uverejneného dňa 12.4.2011, v ktorej píšte o prepojení databáz štátnych úradov. Stotožňujem sa s názorom, že takého prepojenie by nielen viedlo k úsporám verejných prostriedkov, ale malo by svoj podiel aj na zrýchlení súdneho konania. Nesúhlasím s názorom, že nie je umožnené súdom vyhľadávať nehnuteľnosti v rámci celej republiky na www.katasterportál.sk. Pre právne subjekty ako štátne orgány činné v trestnom konaní (vrátane súdov), exekútorov, notárov, daňové úrady a pod., ktoré preukážu oprávnený záujem na základe zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov je možné priradiť nadštandardné práva (vyhľadávanie podľa rodného čísla, zobrazenie rodného čísla, zobrazenie cien nehnuteľností, vyhľadávanie vlastníkov v celom území SR). Predpokladom je úplná registrácia nového užívateľa na základe, ktorej sa vygeneruje dohoda o využívaní bezplatného prístupu na Katasterportál v rozsahu celej SR. Po zaslaní dohody Geodetickému a kartografickému ústavu v Bratislave a jej podpísaní obidvomi stranami sú nadštandardné práva sprístupnené. RSS OS BB

MJ | 19.04.2011 10:15
administratíva

robila som pracovnícku v administratíve a je to pravda, ešte by som doplnila, že asis. senátu má na starosti poštu, ktorú musí každý deň vyberať z podateľne súdu, z lehôt ktoré sleduje, všetko sa eviduje a zapisuje v elektronickom registri aj v ručnom registri, chodí na pojednávania min. 2 x do týždňa, takisto archív a archiváciu živých spisov musí sledovať, predkladať a sledovať právoplatnosti.. .... a je najmenej finančne - platovo ohodnotená i čo sa týka koncoročných odmien. tiež by som chcela podotknúť, že pracovníci v administratíve i vo verejnom záujme, ktorí majú tiež kumulované funkcie napr. hospodár /nakupuje a eviduje majetok, nesie hmotnú zodpovednosť, verejné obstaravania, vyraduje majetok.... / robí, aj správcu / revízie, zabez. opravy, chod súdu.../, skladníka /eviduje kanc. tovar, ktorý nakupuje vydáva, prijíma/, niektorí aj pokladníka.... atd., za necelých 520,- eur brutto, tak písali petíciu, dotazovali sa niekoľkokrát o zvýšenie a nápravu týchto nízkych platov....!!!!!!!!!! a na margo pani doktorky, ktorá sa v dole uvedenom príspevku ohlasuje, tak sudcovia na tých treba bič, kontroly a remeň tí majú na seba lacné pracovné sily.... keby sudca nemal asistentku a VSÚ, tak by bol stratený /cest ojedinelým výnimkam/

lili | 13.04.2011 16:01
Pravda

Bohužiaľ to autorka veľmi dobre zhrnula a napísala. Sám som robil vyššieho súdneho úradníka a tá pláca za vykonaná prácu je ozaj nízka. Tých 500 až 550 EUR je už s osobným príplatkom, takže základný plat je 450 EUR v čistom. Pričom vyšší súdny úradník musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie a sám sa môže podielať na rozhodovacej čiinosti súdu napr vydávaním platobným rozkazov. Čo sa týka tých konceptov rozhodnutí každý dobre vie, že vo väčšine prípadov vyšší súdny úradník vypracuje celé rozhodnutie a sudca sa pod to iba podpíše. Chybou je, že vyšší súdny úradník je zaradený do 7. platovej triedy zákona o štátnej službe (č. 400/2009 Z.z.). Pritom napr. právnici na ústavnom súde alebo vo úrade verejného ochrancu práv majú samostatné tabuľky. Úplne súhlasím s autorkou, každý má plnú hubu zmien a nič k lepšiemu sa nerobí. Taktiež je to aj so súčasnou vládou. Ich kroky vedú iba k jedinému, a to ovládanie justície. Kde máme trojdelenie štátnej moci. Nuž pani Žitňanská asi chýbala na hodinách ústavného práva na právnickej fakulte.

úradník | 13.04.2011 14:15
Fúha

Tak to som prekvapený, že zarábate v justícii toľko, čo obdrží nejaký náš "hypotetický" spoluobčan na dávkach a ešte sa musíte snažiť, chodiť do práce, mať určité znalosti, vzdelanie, obliekať sa.... Toto vrhá iné svetlo na celý systém. Držím vám palce, nech to vôbec niekto prečíta a nech sa v tomto systéme niečo zmení, máte mzdu, ktorá zodpovedá tak akurát kopaniu kanálov za trest a za to ste zrejme neštudovali. Ako povedal autor článku, je to hanba.....

Pán spravodlivý | 09.04.2011 22:17
Pravda

A s tými platmi je to skutočne pravda? To hádam nie , veď ani ja by som to za takú plácu nerobil.

Kajetán | 07.04.2011 21:12
RE: Pravda

to ti je síce pravda, ale krutá..... lebo to je tak. Myslíš, že je to sranda, ale to je realita..... o to viac ma teší, že to niekto konečne začal riešiť, lebo sa riešili rôzne aktivity, ale skončili v koši zrejme.... A takto chcú riešiť reformu, to im určite každý bude skákať podľa želania......

Jozef1 | 07.04.2011 21:59
Konečne

Konečne to niekto napísal. Všetci o tom vedia a nič sa nerieši. Robí sa veľa zbytočnej roboty a myslím si, že to bolo veľmi dobre zhrnuté. Sú aj iné veci, ktoré trápia súdnu administratívu ale nikto nepozerá na to, že veľké kauzy končia na stoloch tých, ktorí sú radi, že im vystačia peniaze aspoň na nájomné.

Irena Oceľová | 07.04.2011 18:28
Pripomienky

Pani doktorka, prečo nenapíšete Vaše pripomienky a nápady pre všetkých čitateľov sem?

Ján Z. | 07.04.2011 17:42
Justicia

Dobry den, mam zopar pripomienok, mohli by ste mi prosim poslat mailovu adresu ? Dakujem, JUDr. Antonia Mikulikova, Dojc.

JUDr. Antonia Mikulikova | 07.04.2011 11:48
PoUtStŠtPiSoNe
: