Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Mediácia a rodina

najpravo.sk • 28.11. 2011, 17:59

Rodina

„Rodina je sociálna skupina zložená z dvoch alebo viacerých osôb žijúcich spolu v jednej domácnosti, ktoré sú spojené manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami." (Sopóci, 2006, s. 88). Každý človek túži žiť v rodine, cíť teplo a lásku rodiny. „V manželstve a v rodine sa vytvára súhrn medziosobných vzťahov: manželský vzťah, otcovstvo a materstvo, vzťah detí a súrodencov, ktorými sa každý človek vovádza do „ľudskej rodiny" i do „Božej rodiny", ktorou je Cirkev." (Ján Pavol II., 2010, s. 32). Každý pred vstupom do manželstva si predstavuje rôzne modely ako bude vyzerať jeho rodina.

Má svoje predstavy o zabezpečení, o vzťahoch medzi rodinnými príslušníkmi. Na začiatku je vysoký stupeň idealizmu a ideálneho modelu partnerstva. Počas trvania manželstva prichádza k zmenám z ideálu na bežný všedný deň v manželstve aj so situáciami, ktoré treba riešiť. Je len otázkou kompetencie rodiny ako sa vysporiadajú s krízovou situáciu. Ak je rodina pripravená riešiť aj neštandardné situácie, spory, tak kríza, v ktorej sa ocitli rodinu stmelí a upevní. V prípade, že rodina, nie je pripravená na riešenie vzniknutej situácie obracia sa na pomoc rodiny, inštitúcii alebo na mediátora. „Múdri rodičia ukážu deťom mapu života, upozornia ich na úskalia a ťažkosti na cestách, ale neurčia im trasu." (Janvrinova, 2006, s. 66)

Mediácia v rodine

Najčastejšie využitie mediácie v praxi je pri riešení konfliktov v rodinných sporoch. Mnohí mediáciu síce vnímajú ešte ako moderný spôsob riešenia mimosúdnych sporov, ale v podstate ide o tradičný spôsob, ktorý sa používal už v stredoveku. Už v dávnych dobách využívali ľudia osobu, ktorá vystupovala z pozície prirodzenej autority. Pri rodinných sporoch mediáciu možno využiť v dvoch rovinách a to:

  • Rodinná mediácia, kde mediátor rieši konflikty, ktoré nastali v rodine a partneri majú snahu spor urovnať v spokojnosti oboch strán. Hľadajú riešenia.
  • Predovšetkým je vhodná pre tých, čo majú záujem obnoviť komunikáciu. Snažia sa o alternatívne riešenie ako dosiahnuť dohodu pri výchove neplnoletých detí a styk oboch rodičov s neplnoletými deťmi. Prax našich súdov ukazuje, že po rozvode má z jeden z rodičov obmedzený kontakt s dieťaťom. Ďalším podstatným krokom je dohoda o výške výživného na neplnoleté deti. Problémy ohľadom výživného sú rôzne napr. ako neplatenie výživného, nepravidelné platby výživného a stáva sa, že rodič alebo dieťa si uplatňuje zvýšenie výživného. Mnohokrát zložité býva pre dosiahnutie dohody rozdelenie spoločného majetku, kde obaja z partnerov pociťujú silné puto k materiálnym veciam, ktoré nadobudli spoločne. Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov rieši spor v rodine a to aj pri rozvode a po ňom a takisto aj dedičské konanie.
  • Využitie mediácie pri rodinných sporoch otvára priestor pre vzájomnú komunikáciu oboch strán a hľadá prieniky vzájomnej kooperácie. Tým riešenie a kreovanie dohody nie je v rukách len jednej osoby. Dohoda je aktom oboch strán. A tak každá zo strán je zainteresovaná do tvorenia dohody.
  • Spoločná dohoda vytvára priestor pre zodpovednosť za rozhodnutie a tým znižuje tenziu ďalších konfliktov.

Výhody rodinnej mediácie

Nikdy nie dobré čakať, aby konflikt gradoval. Vždy je dobré hovoriť o probléme v rodine. Komunikovať medzi sebou, rozprávať sa o zážitkoch z bežného dňa. Vedieť sa pobaviť o úspechoch aj neúspechoch. Veľkou výhodou v rodinnej mediácii je, že snahou mediátora spolu so zúčastnenými strany je nájsť dohodu, kde je „VÝHRA jednej a VÝHRA druhej strany". Pri súde sa stáva, že jeden je víťaz a druhy je porazený.

Mediácia je dobrovoľná a ústretová, takže ktokoľvek zo zúčastnených strán sa môže rozhodnúť z nej kedykoľvek odstúpiť. Pri rodinnej mediáci, ktorá je založená na dobrovoľnosti, mediátor vedie strany ku kompromisom, nie k súboju. Tým, že dobrovoľne prišli vyplýva, že majú záujem svoj spor riešiť a ho vyriešiť.

Diskrétnosť mediácie v mediačnom procese upravuje aj zákon o mediácii v § 5, kde zákon hovorí: „Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediáacii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou". Z toho vyplýva, že samotné mediačné konanie je diskrétnejšie oproti súdnemu konaniu.

Čestnosť v mediácii je zložka, ktorá je dôležitá nakoľko v rodinnej mediácii nevyžaduje mediátor od strán rôzne doklady preukazujúce dôkazné bremeno jednej alebo druhej strany, listinné dôkazy sa nezakladajú do spisov. Nepotrebujú ani súdnoznalecké posudky a rozhodnutia orgánov.

Rovnoprávnosť v mediácii je garantovaná. V mediačnom proces má mediátor úlohu udržiavať vyváženosť a uviesť aj v mediačnej dohode, že strany mali rovnaký priestor na prezentáciu svojho problému, mali rovnaký čas na reakciu a pripomienka každej strany bola rovnocenná.

Strany sporu v mediácii hľadajú cestu k dohode, kde je výhra jednej aj druhej strany, dohoda. Mediátor v mediačnom procese vedie sporiace sa strany k rešpektovaniu sa navzájom, vedie strany k prijímaniu názoru druhej strany. Mnohokrát, keď emócie gradujú je to pre mediátora neľahká úloha.

Mediácia je lacnejšia a to výrazne sú nižšie poplatky ako pri riešení sporu súdnou cestou. Ak sporiace strany sa dohodnú na súdnom zmieri, vracia sa im časť zaplatených poplatkov až do 90%. (Je to v závislosti od fázy, v ktorej je práve súdny proces)

Mediácia šetrí čas čo je veľmi pozitívne pre rodinnú mediáciu, kde v mediačnom konaní ide aj o deti. Deti nemusia byť dlho traumatizujúce a nemusia žiť v neistote niekoľko mesiacov alebo rokov ako dopadne súdne rozhodnutie. Mediácia môže začať ihneď ako sa dohodnú na osobe mediátora. Celé mediačné konanie môže trvať niekoľko stretnutí ale ak bude vôľa na oboch stranách sa môžu strany dohodnúť aj na prvom stretnutí.

Oddelená mediácia je najlepšia možná alternatíva v prípade, že rozhádané strany plné emócii už vôbec nedokážu spolu komunikovať, ale predsa sa rozhodli riešiť svoj spor mediáciou. V takomto prípade mediátor vedie mediáciu oddelene s každým účastníkom zvlášť.

Cieľom rodinnej mediácie je stabilizovať vzájomný vzťah rodičov a detí. Aby deti boli čo najmenej vystavené konfliktom a hádkam rodičov, aby konflikt bol čo najmenej traumatizujúci. Tak sa rodičia dokážu vyhnúť akýmkoľvek psychickým problémom svojich detí.

ernest kováč

Mgr. Ernest Kováč
mediátor
podpredseda Asociácie mediátorov Slovenska
Tel. č.: 0905 661 273
e-mail: info@mediatorkovac.sk
www.mediatorkovac.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1725

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: