TlačPoštaZväčšiZmenši

Protimonopolný úrad SR nevidí v konaní Finančného riaditeľstva SR porušenie zákona

15.1. 2013, 14:00 |  PR

Protimonopolný úrad SR nevidí v zjavnom zvýhodnení spoločnosti Microsoft zo strany Finančného riaditeľstva SR žiadne porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Vyplýva to z listu, ktorý od úradu nedávno dostalo EISi. Právny názor úradu je však podľa EISi v rozpore s názorom Európskej Komisie.

"Protisúťažné účinky preferovania Internet Exploreru v operačných systémoch Windows, ktoré sa Európska Komisia snažila svojím rozhodnutím z roku 2009 vyriešiť, považuje úrad za irelevantné. Štátne orgány môžu podľa úradu nútiť slovenské daňové subjekty používať prehliadač s 20 % podielom na trhu bez toho, aby tak čelili pokute. Nemôžeme s týmto názorom súhlasiť." uvádza Martin Husovec, právnik inštitútu EISi. "Európska Komisia poskytla európskym zákazníkom Microsoftu slobodu voľby pokiaľ ide o prehliadač. Výklad Protimonopolného úradu SR im však túto voľbu berie, keď tvrdí, že je v poriadku, aby štátny orgán nútil občana používať produkt, ktorý má na trhu len 20 % podiel", okomentoval rozhodnutie úradu Martin Husovec.

Pozadie podania

EISi podalo ešte v máji 2012 na Protimonopolný úrad SR podanie, v ktorom žiadalo prešetrenie postupu Finančného riaditeľstva SR pri implementácií aplikácií "eDane" a "eTax". Tie po isté časové obdobie neumožňovali občanom, ktorí nie sú zákazníci spoločnosti Microsoft, aby si vôbec splnili svoju zákonnú povinnosť podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. EISi malo za to, že FRSR tým spáchalo správny delikt podľa § 39 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže (ZoOHS).

Deliktné správanie Finančného riaditeľstva SR podľa EISi spočívalo v tom, že aplikácie „eDane" a „eTax" boli zhotovené tak, aby ich bolo možné používať výlučne iba na produktoch jednej firmy na trhu. Konaním FRSR teda došlo k nedovolenému obmedzovaniu hospodárskej súťaže, keď všetky spoločnosti okrem spoločnosti Microsoft, boli vylúčené z možnosti slúžiť na komunikovanie so štátom pri plnení tejto zákonnej povinnosti. Keďže používanie tejto aplikácie sa stalo v súlade s § 80 ods. 9 ZoDPH povinnosťou, štát tak pri výkone štátnej správy zjavne zvýhodnil výrobky spoločnosti Microsoft, ktoré ako jediné umožňovali splnenie tejto zákonnej povinnosti. Výrobky od ostatných spoločností tak boli znevýhodnené, keďže ich produkty museli trpieť konkurenčnou nevýhodou, a síce, že ich podnikatelia nemohli plnohodnotne využívať pre komunikáciu s daňovou správou.

Správaním FRSR tak podľa EISi došlo k obmedzeniu súťaže na trhu operačných systémov a internetových prehliadačov podľa § 39 ZoOHS, a to tým, že FRSR:

a) poskytlo skrytú konkurenčnú výhodu spoločnosti Microsoft, pretože používalo technické riešenie, ktoré je výrazne optimalizované pre konkrétnu platformu (operačný systém, hardware),

b) vylúčilo a pokrivilo súťaž na relevantnom trhu daných softvérových výrobkov, keď ostatné softvérové spoločnosti postavil do zjavnej nevýhody, keďže v tomto segmente tak nemôžu poskytovať služby,

c) prispelo k budovaniu monopolistického postavenia spoločnosti Microsoft, keďže vylúčením súťaže aj vylúčil inováciu a súťaž v tomto segmente.

Konanie pred úradom

PÚSR listom z októbra 2012 oznámil EISi, že sa o žiadne porušenie nejedná, pretože spoločnosť Microsoft má na trhu 90 % podiel. Uviedol, že keďže sa preto postup FRSR mohol dotknúť len najviac 10 % z 40.000, resp. 44.000 daňových subjektov, nejde o porušenie zákona.

EISi na tento list v novembri 2012 odpovedalo tak, že poukázalo na podstatnú chybu, ktorú podľa názoru EISi Protimonopolný úrad SR pri svojom právnom posúdení urobil. Upozornili sme, že predmetným správaním FRSR boli obmedzené súčasne subjekty v používaní dvoch rôznych produktov, a síce:

a) iných operačných systémov ako systému Windows a súčasne

b) iných internetových prehliadačov ako Internet Explorer.

Znamená to, že na účely posúdenia vplyvu podľa názoru EISi nestačí zistenie podielu na trhu u operačného systému Windows. Aj používatelia tohto operačného systému totiž boli obmedzení vo výbere internetového prehliadača. Podľa použitého technického riešenia zo strany FRSR musel dotknutý daňový subjekt využívať súčasne obidva produkty, operačný systém a internetový prehliadač, od spoločnosti Microsoft. Technickým riešením FRSR tak boli vylúčení aj takí užívatelia, ktorí síce používajú operačný systém Windows, ale internetový prehliadač od inej spoločnosti. Aj títo musia byť preto súčasťou posúdenia dopadu správania FRSR, pretože použité technické riešenie bolo obmedzené dvojako: operačným systémom Windows a prehliadačom Internet Explorer, t.j. subjekt musel kumulatívne použiť oba programy od tohto jediného výrobcu.

EISi tiež poukázalo na to, že v relevantnom období, t.j. október 2012 - január 2012, bol podiel internetového prehliadača Internet Explorer v SR iba 19,76 percenta (informácie sú dostupné online). Podľa EISi, ak by sme aj vychádzali podľa zásady in dubio pro reo z premisy, že každý používateľ Internet Exploreru je aj používateľom operačného systému Windows, t.j. že neexistujú používatelia tohto prehliadača mimo používateľov operačného systému Windows, znamená to, že podiel vyžadovaného technického riešenia „eDane" na trhu bol menej ako 20 %. A teda nie úradom uvádzaných 90 %.

Posledné rozhodnutie

Protimonopolný úrad SR nám ako reakciu v decembri 2012 doručil odpoveď na naše pripomienky. Uvádza v ňom, okrem iného, nasledovné:

"Každý používateľ operačného systému Windows automaticky vlastní prehliadač (disponuje prehliadačom) Internet Explorer. Je už na preferencii daného spotrebiteľa, či bude na platforme operačného systému Windows využívať uvedený prehliadač, alebo sa rozhodne pre užívanie konkurenčného prehliadača. Pri vlastnení (disponovaní) systémom Windows nie sú s využívaním internetového prehliadača Internet Explorer spojené žiadne dodatočné náklady, ktoré by spotrebiteľ musel vynaložiť, ak by chcel zaslať súhrnný výkaz DPH. Platí teda tvrdenie úradu uvedené v liste zo dňa 2.10.2012, že ak podiel operačného systému Windows predstavuje cca 90%, tak z vyššie uvedeného dôvodu v rovnakom meradle je na strane užívateľov daná možnosť bez akýchkoľvek obmedzení aj používať prehliadač Internet Explorer."

EISi pokladá tento právny názor PÚSR za nesprávny z niekoľkých dôvodov:

  • Pokrivenie preferencie spotrebiteľov pokiaľ ide o voľbu internetového prehliadača znamená, že správanie FRSR práve má vplyv aj na trh prehliadačov osobitne. Fakt, že internetový prehliadač je voľne dostupný a prípadne aj predinštalovaný, neznamená, že medzi prehliadačmi neexistuje trh a teda aj súťaž, ktorú takéto správanie FRSR alebo iného orgánu štátu môže pokrivovať. Naopak, Microsoft bol v decembri 2009 donútený Európskou Komisiou k tomu, aby prestal viazať internetový prehliadač so svojím operačným systémom. Dôvodom bola práve nezákonnosť a protisúťažný charakter tejto praktiky. EK bola názoru, že takéto viazanie môže mať za následok odstránenie konkurencie medzi kvalitou webových prehliadačov. Okrem posilnenia postavenia Microsoftu na trhu klientskych operačných systémov pre osobné počítače, tak "vytvorilo viazanie prehliadača Internet Explorer so systémom Windows umelé podnety pre webových vývojárov a tvorcov softvéru, aby optimalizovali svoje výrobky najmä pre Internet Explorer" (z rozhodnutia). V relevantnom období október 2012 - január 2012, mal navyše Microsoft povinnosť poskytnúť svojím zákazníkom voľbu. "Európska Komisia teda poskytla európskym zákazníkom Microsoftu slobodu voľby pokiaľ ide o prehliadač. Výklad Protimonopolného úradu SR im však túto voľbu berie, keď tvrdí, že je v poriadku, aby štátny orgán nútil občana používať produkt, ktorý má na trhu len 20 % podiel", uviedol ďalej Martin Husovec.
  • Postup FRSR zvýhodnil spoločnosť Microsoft na dvoch rôznych trhoch zároveň (operačné systémy a prehliadače), a preto sa aj jeho podiel na trhu musí posúdiť kumulatívne na oboch týchto trhoch (tu 20 %). V opačnom prípade by to znamenalo, že ak do budúcna správanie štátneho orgánu zvýhodní jedným konaním jedného súťažiteľa hneď na dvoch rôznych trhoch, kde ma tento dve rôzne pokrytia trhu (tu 90% a 20%), rozhodujúca pre posúdenie zákonnosti bude veľkosť väčšieho trhu. Tento záver považujeme za absurdný, pretože povzbudzuje orgány verejnej moci, aby takto obchádzali pravidlá na ochranu hospodárskej súťaže.

Zdroj: Tlačová správa EISi
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1014
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková: Verdikt o striedavej starostlivosti by sa mal rešpektovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-verdikt-o-striedavej-starost/459337-clanok.html

Na jednej strane je zákon o ochrane zdravia a na druhej samotné práva dieťaťa a rodičov.

CVVM: Armáda, policie a soudy mají mezi lidmi největší důvěru od r. 1994https://www.lidovky.cz/domov/cvvm-armada-policie-a-soudy-maji-mezi-lidmi-nejvetsi-duveru-od-r-1994.A200409_151325_ln_domov_rkj

Armáda, policie a soudy se těší největší důvěře lidí od roku 1994.

Nemožnost výpovědi nájmu přinese víc škody než užitkuhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/nemoznost-vypovedi-najmu-prinese-vic-skody-nez-uzitku_542036.html

Opatření, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku ...

Prezidentka podpísala ďalšie zákony prijaté pre pandémiu COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-dalsie-zakony/459030-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktorými sa upravuje legislatíva v pôsobnosti ...

Ombudsmanka kritizuje vládu, rodičom zle vysvetlila pravidlá o deťoch v striedavej starostlivostihttps://www.webnoviny.sk/ombudsmanka-kritizuje-vladu-rodicom-zle-vysvetlila-pravidla-o-detoch-v-striedavej-starostlivosti/

Vládou prijaté opatrenia v súvislosti s obmedzením pohybu dostatočne neobjasňujú, ako ...

Právnik: Obmedzenie pohybu je ústavné, problémom môžu byť výnimkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnik-povazuje-obmedzenie-pohybu-za/458758-clanok.html

Voľný pohyb osôb vláda obmedzí v súvislosti s novým koronavírusom na obdobie od stredy 8. ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: