TlačPoštaZväčšiZmenši

PAVEL ROHÁRIK: Optimálne by bolo, keby sa sudca venoval len tejto špecializovanej agende

21.10. 2012, 10:28 |  Martin Husovec

JUDr. Pavel Rohárik je sudcom od roku 1988. Pôsobil ako prezident Združenia sudcov Slovenska a pred viac ako desiatimi rokmi bol zástancom myšlienky zavedenia inštitútu vyšších súdnych úradníkov. Pracuje na Okresnom súde v Banskej Bystrici, kde sa okrem iného venuje aj agende priemyselných práv a nekalej súťaže. S touto výraznou osobnosťou v sudcovskom talári sa rozprával Mgr. Martin Husovec z EISi.

Aká je cesta sudcu k špecializovanej agende akou je tá „CbPv" (nekalá súťaž a právo priemyselného vlastníctva)? Ide o vlastnú voľbu sudcu?

V mojom prípade veľmi prozaická. Po tom, čo sa Okresný súd v Banskej Bystrici stal jedným z troch, ktoré na Slovensku v prvom stupni rozhodujú kauzy ochrany práv z priemyselného vlastníctva, prejavil som záujem o túto agendu a od roku 2006 som jedným z dvoch sudcov súdu, ktorý v týchto veciach koná a rozhoduje.

Váš ročný štatistický výkaz a výkaz Vášho kolegu sudcu JUDr. Pavla Tomáša ma osobne zaujal rubrikou špecializovaných seminárov, ktorá uvádza viacero školení priamo v sídle Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu v Alicante. Je účasť slovenských sudcov na takýchto školeniach skôr pravidlom alebo výnimkou?

Slovenskí sudcovia majú možnosť zúčastňovať sa seminárov organizovaných medzinárodnými alebo zahraničnými inštitúciami a je na nich ako túto príležitosť využívajú. Seminárov v Alicante sa podľa mojich vedomostí zúčastnilo viacero sudcov a vyšších súdnych úradníkov zo Slovenska.

Aké osobitné odborné vybavenie majú špecializovaný sudcovia „CbPv" na okresných súdoch? Existuje u týchto senátov osobitný prístup k špecializovanej literatúre alebo databázam? Sú konkrétne odborné časopisy, ktoré zvyknú viac pôsobiť na formovanie odborného názoru sudcov?

Moje odborné vybavenie a prístup k literatúre sa v ničom nelíši od toho, čím disponujú ostatní kolegovia.

Keďže agenda priemyselného vlastníctva a najmä práva ochranných známok je silne harmonizovaná v EÚ, viete nám priblížiť ako prebieha napríklad u Vás rešerš vo vzťahu k dostupnej literatúre a rozsudkom Súdneho dvora EÚ po vlastnom prijatí prípadu?

V prípade dostupnosti sa s príslušnou literatúrou a judikatúrou oboznámim.

Pre človeka, ktorý nikdy nepôsobil na súde je ťažké si predstaviť s čím sudcovia vlastne pracujú, akú časopiseckú a komentárovú literatúru majú k dispozícií a do akej miery využívajú napr. internet. Ste napríklad vy spokojný s vybavením, s ktorým musíte pracovať na súde?

S vybavením, ktoré mám na súde k dispozícii, som v zásade spokojný. Kľúčový je prístup na internet. Ten nebol ani v prípade sudcov donedávna samozrejmosťou.

 

Akú časť Vašej rozhodovacej činnosti tvorí špecializovaná agenda „CbPv"? Myslíte si, že by táto osobitná agenda mala tvoriť väčší podiel u špecializovaného sudcu?

Špecializovaná agenda CbPv predstavuje menej ako 1/10 káuz, ktoré rozhodujem. V záujme zachovania náhodilosti pri výbere zákonného sudcu považujem za nevyhnutné, aby i v tejto agende rozhodovali na súde najmenej dvaja sudcovia. Preto by podľa môjho názoru bolo v záujme prehĺbenia špecializácie vhodné sústrediť všetky kauzy tejto agendy na Slovensku na jeden súd, ktorým by mohol byť Okresný súd Banská Bystrica.

Aký pomer špecializovaných prípadov k všeobecnej agende by bol podľa Vás optimálny?

Optimálne by bolo, keby sa sudca venoval len tejto špecializovanej agende. Otázkou je, aký počet káuz by pripadol na jedného sudcu po prípadnom sústredení tejto agendy na jeden súd.

Podľa súdnych štatistík je počet vecí v agende „CbPv" približne 100 nových prípadov ročne pre celú SR.

Myslím, že perspektívne možno očakávať nárast tejto agendy. Dovtedy by sa príslušní sudcovia venovali aj iným civilným kauzám, teoretické a praktické skúsenosti v tejto špecializovanej agende by však získavali intenzívnejšie ako doteraz. Prospelo by to efektivite konania i predvídateľnosti rozhodnutí.

Myslíte si, že je možné lepšiu špecializáciu súdov dosiahnuť napríklad skôr špecializáciou vyšších súdnych úradníkov, ktorý by asistovali viacerým sudcom naraz?

Verím, že špecializácia sudcov, vyšších súdnych úradníkov i ďalších administratívnych pracovníkov súdu môže pomôcť vyššej efektívnosti súdneho konania.

Kde však začať? Je súčasný rámec dostatočný?

Teoreticky možno áno, prakticky však nie, okrem iného z dôvodu nedostatočného počtu a najmä postavenia vyšších súdnych úradníkov, ktoré nevytvára priaznivé podmienky pre celoživotnú kariéru v tejto funkcii.

 

Môže podľa Vás občianska spoločnosť taktiež participovať na rozhodovacej činnosti súdov?

Nie je mi konkrétne jasné, aký druh participácie máte na mysli.

Osobne si ich viem predstaviť niekoľko, napríklad častejšie diskusie s občanmi na súdoch mimo vlastnej rozhodovacej činnosti, pomoc neziskového sektora pri úzko špecializovanom vzdelávaní sudcov alebo pomoc pri vybavovaní knižničného fondu súdov.

K diskusiám sudcov s občanmi - laikmi mám skôr rezervovaný postoj, nie som celkom presvedčený o ich efektivite. Aktívna účasť sudcov na odborných konferenciách a seminároch je nepochybne prospešná, rovnako ako účasť na vzdelávacích akciách organizovaných prípadne i neziskovým sektorom.

Naša organizácia EISi podala od konca roka 2011 z vlastnej iniciatívy už štyri tzv. amicus curiea podania. Ako nestranný pozorovateľ sa nimi snažíme v juristicky alebo spoločensky významných sporoch upozorniť na odborné argumenty, ktoré by sudca mal pri svojom rozhodovaní zvážiť. Myslíte si, že takáto aktivita má význam?

Význam takejto aktivity ukáže budúcnosť. Odborná diskusia by mala byť na prospech veci, ale nemožno vylúčiť, že takéto podania môžu zneužiť niektoré skupiny na presadzovanie svojich záujmov.

Iste, ale tu by mala zohrať úlohu hodnovernosť inštitúcie, ktorá také podanie podáva. Napokon, sudca nehodnoverné podanie nemusí ani čítať.

Súhlasím.

Aký máte názor na to, aby aj nižšie súdy informovali o svojej významnej rozhodovacej činnosti formou tlačových správ? Mohlo by to podľa Vás prispieť k zlepšeniu „imidžu" súdov? Totiž o rozhodovacej činnosti si dnes prečítame len v novinách, ale pôvodnú tlačovú správu súdu nenájdeme nikde. Novinové články sú pritom často veľmi nepresné.

Objektívna prezentácia činnosti súdov by nesporne prispela k zlepšeniu ich „imidžu". Otázkou zostáva, kto ju za súčasnej personálnej poddimenzovanosti súdov bude realizovať, a či je o ňu spoločenský záujem.

V roku 2009 ste rozhodovali v prípade illy.sk (už právoplatne skončenom, sp. zn. 10CbPv/4/2009), kde ste umožnili prevod doménového mena na žalobcu na podklade odstraňovacieho nároku. Ako reflektujete tento svoj právny názor s ohľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z apríla 2012 vo veci globtours.cz, ktoré prevod naopak paušálne odmietlo pre doktrinálne námietky. Myslíte si, že by prax Vášho, ale už aj banskobystrického Krajského súdu mala byť v tomto smere prehodnotená?

Argumentácia Najvyššieho súdu ČR v odôvodnení rozsudku sp. zn. 23Cdo 3407/2010 zo dňa 19.apríla 2012 je pre mňa osobne presvedčivá a inšpiratívna. Nevylučujem, že z nej budú pri rozhodovaní čerpať aj ďalší kolegovia.

Ďakujem za rozhovor. 

Foto: Archív P.R.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 714
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Rodné čísla dostali čashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532294-rodne-cisla-dostali-cas/

Zrušenie rodných čísel má odklad. Ich nahradenie náhodným desaťmiestnym kódom schválila ...

Medzinárodné prieskumné asociácie nesúhlasia s 50-dňovým moratóriomhttps://www.teraz.sk/slovensko/medzinarodne-prieskumne-asociacie-ne/429399-clanok.html

Zavedením 50-dňového moratória by sa Slovensko stalo treťou najreštriktívnejšou krajinou na ...

Via Iuris chce pre vyššiu dôveryhodnosť zmeniť výber šéfa GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-pre-vyssiu-doveryhodno/429342-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris chce zvýšiť dôveru v prokuratúru aj prostredníctvom zmeny ...

Nárok na vdovský dôchodok ženám s jedným dieťaťom by sa mohol upraviťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/narok-na-vdovsky-dochodok-zenam-s-j/429308-clanok.html

Do parlamentu predložili dve novely zákonov o sociálnom poistení.

V Českej republike prijali zákon o realitnom sprostredkovaníhttps://www.teraz.sk/ekonomika/v-ceskej-republike-prijali-zakon-o-rea/429306-clanok.html

Historicky prvý zákon o realitnom sprostredkovaní schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: