TlačPoštaZväčšiZmenši

Poslanci navrhujú skrátiť koncipientskú prax

4.3. 2014, 07:47 |  najpravo.sk

Poslanci Národnej rady SR M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik a J. Žitňanská sú podpísaní pod návrhom novely zákona o advokácii a ďalších zákonov, ktorým mienia odstrániť negatívne dôsledky, ktoré sú spôsobené neodôvodneným predĺžením praxe advokátskych koncipientov z troch na päť rokov. V záujme porovnateľnosti právnických profesií navrhujú rovnakú trojročnú prax nielen pre advokátskych, ale aj pre exekútorských a notárskych koncipientov.

Pri zavedení trojročnej praxe advokátskych koncipientov vychádzajú navrhovatelia z relevantných domácich dokumentov, ako aj štatistík zo zahraničia.

Odstránenie limitácií pre vstup na trh

Navrhovatelia chcú v prvom rade zdôrazniť opodstatnenosť správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako dôležitého ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť hospodárskej súťaže, ktorá navrhuje prehodnotenie regulácií pri všetkých profesijných službách (vrátane advokátov) vo forme odstránenia limitácii pre vstup na trh, keďže nepotrebná a neprimeraná regulácia rozširuje bariéru rozvoja hospodárskej súťaže, ktorá sa prejaví zvyšovaním cien alebo znižovaním kvality.

Slovenská republika a Česka republika boli už v roku 2004 (keď bola v Slovenskej republike koncipientská prax 3 roky) hodnotené Európskou komisiou za nové členské krajiny s najvyššou reguláciou. Za najviac regulované povolania sú považovaní advokáti, notári a lekárnici. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky konštatuje, že advokátska prax v dĺžke 3 rokov je dostačujúca vzhľadom na európsky kontext.

24 z 28 členských štátov EÚ má kratšiu koncipientskú prax

Navrhovatelia analyzovali právnu úpravu všetkých štátov EÚ a dospeli k záveru, že celkovo 24 členských štátov Európskej únie má prax advokátskych koncipientov ustanovenú v kratšej dobe, ako Slovenská republika. Výnimkou sú iba Rakúsko, Litva a Lotyšsko. V členských štátoch ako Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Holandsko, Maďarsko, Španielsko a Švédsko je v dĺžke troch rokov, v Slovinsku a Fínsku v dĺžke štyroch rokov. Dĺžka praxe v ostatných členských štátoch nepresahuje dva roky. Tieto skutočnosti podľa navrhovateľov dokazujú, že absolventi slovenských právnických fakúlt sú oproti väčšine svojich kolegov v iných členských štátoch znevýhodnení.

Navrhovatelia sa ďalej domnievajú, že na obmedzovanie vstupu budúcich advokátov na trh predlžovaním povinnej koncipientskej praxe nie sú žiadne legitímne dôvody, keďže Slovenská republika má v porovnaní s ostatnými členskými štátmi relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľov (spomedzi 28 členských štátov je na 18. mieste). Ak by Slovensko chcelo byť na špičke v rámci Európskej únie, muselo by mať o 15 914 advokátov viac, ako v súčasnosti.

Obmedzenie príležitostí pre mladých ľudí na Slovensku

Navrhovatelia sú ďalej presvedčení, že v čase vysokej nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku nie je vyššie regulovanie vstupu do profesijných povolaní správnym krokom, keďže sa ním obmedzujú ich príležitosti a slobodný prístup k výkonu advokátskeho povolania. Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov je na Slovensku podľa EUROSTATu 33%, čo je jedna z najvyšších hodnôt v Európskej únii.

Jedným z negatívnych efektov zvýšenia koncipientskej praxe je tiež úbytok mladých ľudí ochotných absolvovať päť rokov povinnej koncipientskej praxe na Slovensku. Podľa Martina Vychopeňa, predsedu Českej advokátskej komory, sa po zavedení päťročnej koncipientskej praxe v Slovenskej republike zvýšil počet slovenských koncipientov v Českej republike trojnásobne. V Českej republike je dĺžka koncipientskej praxe na úrovni troch rokov.

Každý budúci advokát musí vykonať advokátsku skúšku

Navrhovatelia sa neobávajú, že sa po vrátení dĺžky koncipientskej praxe na tri roky zníži kvalita advokátov, pretože každý budúci advokát musí úspešne vykonať advokátsku skúšku.

Argumenty pre opätovnú dĺžku praxe advokátskych koncipientov možno podľa poslancov zhrnúť nasledovne:

  • 24 z 28 členských štátov Európskej únie majú prax advokátskych koncipientov kratšiu,
  • Slovenská republika má v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľstva,
  • päťročná koncipientská prax vyháňa vzdelaných mladých ľudí do zahraničia,
  • neexistujú žiadne štúdie, ktoré by preukazovali, že päťročná koncipientská prax zvyšuje kvalitu advokátov.

3 roky aj pre exekútorských a notárskych koncipientov

Dĺžka praxe advokátskych koncipientov by sa mohla v prípade schválenia poslaneckého návrhu vrátiť späť z piatich rokov na tri roky, pričom zmena by sa mala vzťahovať na všetkých súčasných aj budúcich advokátskych koncipientov rovnako bez potreby osobitných intertemporálnych ustanovení v zákone.

V záujme lepšej porovnateľnosti právnických profesií, uplatnenia absolventov právnických fakúlt a väčšieho výberu v rámci právnických profesií sa trojročná prax navrhuje zaviesť aj pre exekútorských koncipientov a notárskych koncipientov. V oboch prípadoch sa znižuje z piatich rokov. Ani v tomto prípade sa navrhovatelia neobávajú zníženia kvality budúcich exekútorov a notárov, pretože tí musia úspešne vykonať odbornú skúšku, resp. notársku skúšku.

Nakoľko ustanovenia zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov obsahujú oproti iným zákonom upravujúcim právnické profesie špecifikum v podobe notárskeho kandidáta, navrhuje sa, aby dĺžka jeho praxe bola na úrovni dvoch rokov. Prax budúcich notárov v celkovej dĺžke troch rokov by týmto nebola dotknutá.

Navrhované znenie by malo mať podľa navrhovateľov pozitívne sociálne vplyvy najmä v zvýšení zamestnanosti mladých ľudí a v dlhodobom časovom horizonte možno očakávať, že viac advokátov na trhu bude znamenať väčšiu konkurenciu a s tým spojené nižšie ceny ich služieb.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 531
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
...komentár k príspevku od "M"

Čo sa štatistiky týka - súhlasím, nedá sa to porovnávať len tak, ale, skutočnosť, že úroveň vzdelania VŠ je "katastrofálna" nespočíva vo Vami vymenovaných dôvodoch. Po prvé, neviem kde ste videli na nejakej právnickej fakulte (štátnej) ľahké príjmačky... Osobne ja som ich nespravil a zobrali ma až po 3x (!) odvolaniach, ale fakultu som dokončil v rebríčku prospechu v prvej tridsiadke (a to som nemal v rodine právnikov ani známych na fakulte, ba ani peniaze nazvyš). Síce prešlo 6 rokov, ale pochybujem, že by úroveň prijímacích skúšok až tak klesla. Teraz po 11 mesiacoch na UPSVaR-e som koncipientom (miesto získané vlastným rozumom a schopnosťami) a nechce sa mi makať tzv. "takmer za nič" celých 5 rokov, keď viem, že mám na viac. Po druhé, skúšky sa na VS "kupujú", to je fakt, ale kto si môže dovoliť ich kupovať a hlavne prečo by ich mal kupovať? Odpoveď: to môžu len tí majetní (!) a pravdepodobne s nižším intelektuálnym rozvojom (!), keďže predmetnú skúšku nespravili, alebo ju nechcú robiť "old fashioned way". Čo to znamená? Že nech robíte čokoľvek (znižujete počty fakult/študentov, sťažujete skúšky a pod.) absolútne to neovplyvní "majetných" - zaplatia si to presne tak ako predtým. Ovplyvní to len obyčajných ľudí (ako ja), čo na to doplatia (napr. na príjmačkách a i.) a stav bude v skutočnosti ešte horší, keď sa pracovné miesta po-obsadzujú takýmito ľuďmi (tým bude jedno, či majú byť koncipientmi 1 alebo 10 rokov - majú za čo žiť). Áno bude ich menej, ale na akej budu úrovni? Ešte jednu vec Vám dám za pravdu, popri teórií by mali fakulty poskytovať aj prax, jednoznačne, to by prispelo k úrovni (teda okrem "majetných" / "rodinkárov" - tí si to znovu zaplatia, alebo si ju "odrobia" u známych). P.S.: Nie všetci "majetní" sú takí, ale výnimiek je málo, česť im a nech mi moje slová prepáčia.

 
Lex | 06.03.2014 15:22
 
...

Po prvé, asi ste si nevšimli vetu: "...Slovenská republika má v porovnaní s ostatnými členskými štátmi relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľov (spomedzi 28 členských štátov je na 18. mieste)." Po druhé, tým, že znížite počet právnických fakúlt, dotyčný právnik upratujúci archív OS, prácu nedostane - toľko o príčinách a následkoch... Zoberte si to tiež z pohľadu koncipienta, ktorý musí robiť prácu advokáta, resp. exekútora/notára za zlomok skutočnej odmeny (min. mzda, často aj menej), ktorá mu umožní, v tých šťastnejších prípadoch, žiť tzv. "spôsobom z ruky do úst"..., a to všetko celých 5 rokov aj viac, lebo advokátom/exekútorom/notárom sa za 1 deň koncipient nestane (nehovoriac o poplatku za skúšku, poplatku za zápis/členstvo v prísl. komore a počiatočného kapitálu na otvorenie kancelárie/úradu, príp. vnesenie vkladu -ak chce vykonávať povolanie vo forme obch. spol. + poistné a i.). Myslím, že by ju mali skrátiť, ak aj len o rok, aj to by bolo lepšie.

 
Lex | 05.03.2014 17:16
 
Zvysenie praxe iba prospelo urovni

Dôvody sú zavádzajúce, nemožno porovnávať situáciu takto hlúpo štatisticky bez akéhokoľvek prihliadania (a zjavne účelového prehliadania) na reálne skutočnosti, ako napr. že úroveň vzdelania právnických fakúlt je katastrofálna, nehovoriac o úrovni tých súkromných, o smiešnych prijímacích skúškach, ktoré úspešne zvládne akýkoľvek dement s priemerom známok 3 a nižšie zo strednej priemyselnej školy, alebo fakt, že školy určia teóriu bez aplikácie do praxe a že skúšky si možno na súkromných VŠ kupovať (t.j. za riadny a zákonný poplatok) donekonečna. Úroveň našich právnických fakúlt sa napríklad absolútne nemôžu porovnávať s odbornou úrovňou tých rakúskych a takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Zavedenie 5 ročnej praxe je možno nie práve najšťastnejšie riešenie, ale pri súčasnej situácii asi jediné účinné pre minimalizáciu tých, ktorí majú pri ich minimálnych odborných ambíciách vysoké finančné očakávania.

 
M | 05.03.2014 17:12
 
A či takto znížiť počet právnických fakúlt

Netreba znižovať koncipenskú prax, ale počet právnických fakúlt. Je to na posmech ak absolvent právnickej fakulty je v rámci aktivačných prác zamestnaný upratovaním archívu okresného súdu. Pani Žitňanská chce zase riešiť následok a nie príčinu.

 
A | 04.03.2014 12:44

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poistenec-na-pn-nemoze-svojvolne-meni/430796-clanok.html

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas práceneschopnosti sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ...

Ministerstvo vnútra chce do konca roka kompletne prezbrojiť policajtovhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-vnutra-chce-do-konca-roka-kompletne-prezbrojit-policajtov/

Ministerstvo vnútra SR plánuje do konca tohto roka kompletne prezbrojiť policajtov od ...

Prezidentka Čaputová udelila milosť, zohľadnila kritickú rodinnú a sociálnu situáciu odsúdenéhohttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-udelila-milost-zohladnila-kriticku-rodinnu-a-socialnu-situaciu-odsudeneho/

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť mužovi, ktorý spáchal dopravnú nehodu a dostal ...

Justícia má aj po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie značné rezervy, zhodujú sa právnicihttps://www.webnoviny.sk/justicia-ma-aj-po-tridsiatich-rokoch-od-neznej-revolucie-znacne-rezervy-zhoduju-sa-pravnici/

Slovenská justícia má aj po celých desaťročiach fungovania stále značné rezervy.

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: