Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Poslanci navrhujú skrátiť koncipientskú prax

4.3. 2014, 07:54 |  najpravo.sk

Poslanci Národnej rady SR M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik a J. Žitňanská sú podpísaní pod návrhom novely zákona o advokácii a ďalších zákonov, ktorým mienia odstrániť negatívne dôsledky, ktoré sú spôsobené neodôvodneným predĺžením praxe advokátskych koncipientov z troch na päť rokov. V záujme porovnateľnosti právnických profesií navrhujú rovnakú trojročnú prax nielen pre advokátskych, ale aj pre exekútorských a notárskych koncipientov.

Pri zavedení trojročnej praxe advokátskych koncipientov vychádzajú navrhovatelia z relevantných domácich dokumentov, ako aj štatistík zo zahraničia.

Odstránenie limitácií pre vstup na trh

Navrhovatelia chcú v prvom rade zdôrazniť opodstatnenosť správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako dôležitého ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť hospodárskej súťaže, ktorá navrhuje prehodnotenie regulácií pri všetkých profesijných službách (vrátane advokátov) vo forme odstránenia limitácii pre vstup na trh, keďže nepotrebná a neprimeraná regulácia rozširuje bariéru rozvoja hospodárskej súťaže, ktorá sa prejaví zvyšovaním cien alebo znižovaním kvality.

Slovenská republika a Česka republika boli už v roku 2004 (keď bola v Slovenskej republike koncipientská prax 3 roky) hodnotené Európskou komisiou za nové členské krajiny s najvyššou reguláciou. Za najviac regulované povolania sú považovaní advokáti, notári a lekárnici. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky konštatuje, že advokátska prax v dĺžke 3 rokov je dostačujúca vzhľadom na európsky kontext.

24 z 28 členských štátov EÚ má kratšiu koncipientskú prax

Navrhovatelia analyzovali právnu úpravu všetkých štátov EÚ a dospeli k záveru, že celkovo 24 členských štátov Európskej únie má prax advokátskych koncipientov ustanovenú v kratšej dobe, ako Slovenská republika. Výnimkou sú iba Rakúsko, Litva a Lotyšsko. V členských štátoch ako Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Holandsko, Maďarsko, Španielsko a Švédsko je v dĺžke troch rokov, v Slovinsku a Fínsku v dĺžke štyroch rokov. Dĺžka praxe v ostatných členských štátoch nepresahuje dva roky. Tieto skutočnosti podľa navrhovateľov dokazujú, že absolventi slovenských právnických fakúlt sú oproti väčšine svojich kolegov v iných členských štátoch znevýhodnení.

Navrhovatelia sa ďalej domnievajú, že na obmedzovanie vstupu budúcich advokátov na trh predlžovaním povinnej koncipientskej praxe nie sú žiadne legitímne dôvody, keďže Slovenská republika má v porovnaní s ostatnými členskými štátmi relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľov (spomedzi 28 členských štátov je na 18. mieste). Ak by Slovensko chcelo byť na špičke v rámci Európskej únie, muselo by mať o 15 914 advokátov viac, ako v súčasnosti.

Obmedzenie príležitostí pre mladých ľudí na Slovensku

Navrhovatelia sú ďalej presvedčení, že v čase vysokej nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku nie je vyššie regulovanie vstupu do profesijných povolaní správnym krokom, keďže sa ním obmedzujú ich príležitosti a slobodný prístup k výkonu advokátskeho povolania. Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov je na Slovensku podľa EUROSTATu 33%, čo je jedna z najvyšších hodnôt v Európskej únii.

Jedným z negatívnych efektov zvýšenia koncipientskej praxe je tiež úbytok mladých ľudí ochotných absolvovať päť rokov povinnej koncipientskej praxe na Slovensku. Podľa Martina Vychopeňa, predsedu Českej advokátskej komory, sa po zavedení päťročnej koncipientskej praxe v Slovenskej republike zvýšil počet slovenských koncipientov v Českej republike trojnásobne. V Českej republike je dĺžka koncipientskej praxe na úrovni troch rokov.

Každý budúci advokát musí vykonať advokátsku skúšku

Navrhovatelia sa neobávajú, že sa po vrátení dĺžky koncipientskej praxe na tri roky zníži kvalita advokátov, pretože každý budúci advokát musí úspešne vykonať advokátsku skúšku.

Argumenty pre opätovnú dĺžku praxe advokátskych koncipientov možno podľa poslancov zhrnúť nasledovne:

  • 24 z 28 členských štátov Európskej únie majú prax advokátskych koncipientov kratšiu,
  • Slovenská republika má v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľstva,
  • päťročná koncipientská prax vyháňa vzdelaných mladých ľudí do zahraničia,
  • neexistujú žiadne štúdie, ktoré by preukazovali, že päťročná koncipientská prax zvyšuje kvalitu advokátov.

3 roky aj pre exekútorských a notárskych koncipientov

Dĺžka praxe advokátskych koncipientov by sa mohla v prípade schválenia poslaneckého návrhu vrátiť späť z piatich rokov na tri roky, pričom zmena by sa mala vzťahovať na všetkých súčasných aj budúcich advokátskych koncipientov rovnako bez potreby osobitných intertemporálnych ustanovení v zákone.

V záujme lepšej porovnateľnosti právnických profesií, uplatnenia absolventov právnických fakúlt a väčšieho výberu v rámci právnických profesií sa trojročná prax navrhuje zaviesť aj pre exekútorských koncipientov a notárskych koncipientov. V oboch prípadoch sa znižuje z piatich rokov. Ani v tomto prípade sa navrhovatelia neobávajú zníženia kvality budúcich exekútorov a notárov, pretože tí musia úspešne vykonať odbornú skúšku, resp. notársku skúšku.

Nakoľko ustanovenia zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov obsahujú oproti iným zákonom upravujúcim právnické profesie špecifikum v podobe notárskeho kandidáta, navrhuje sa, aby dĺžka jeho praxe bola na úrovni dvoch rokov. Prax budúcich notárov v celkovej dĺžke troch rokov by týmto nebola dotknutá.

Navrhované znenie by malo mať podľa navrhovateľov pozitívne sociálne vplyvy najmä v zvýšení zamestnanosti mladých ľudí a v dlhodobom časovom horizonte možno očakávať, že viac advokátov na trhu bude znamenať väčšiu konkurenciu a s tým spojené nižšie ceny ich služieb.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca