TlačPoštaZväčšiZmenši

Karanténa a dištančná výučba – katastrofa alebo výhoda? O tom, ako Právnická fakulta UK poráža vírus a prichádza s novinkami

14.1. 2021, 16:47 |  najpravo.sk

Rok 2020 bol výzvou asi vo všetkých oblastiach života. Výnimkou nebola ani výučba na vysokých školách, ktoré sa museli popasovať s príchodom nového vírusu a zabezpečiť plynulé pokračovanie prípravy budúcich absolventov. Zdalo sa, že práve poskytovanie kvalitného vzdelávania bude najväčším problémom, pretože sa z dôvodu eliminácie ľudského kontaktu muselo prejsť z prezenčnej výučby na dištančnú. Nepríjemnosti spojené s týmto prechodom mohli ako vyučujúci, tak i študenti pocítiť okamžite: horšia interakcia na seminároch, nedostatočná spätná väzba od študentov, aspekt ľudského kontaktu, či frustrujúce technické problémy. V takejto situácii sa môžu fakulty rozhodnúť buď toto obdobie pasívne prečkať a online výučbu pretrpieť alebo vziať iniciatívu do vlastných rúk a využiť ju v prospech študentov. Právnická fakulta UK sa rozhodla pre druhú možnosť a prišla s niečím novým.

PRAKTICKÁ VÝUČBA NA PRAFUK

Už pred koronou sa Právnická fakulta UK odlišovala od iných právnických fakúlt a vyznačovala sa svojím praktickým prístupom k výučbe. Početné a medzi študentmi veľmi populárne predmety a kurzy zahŕňajú napríklad právne kliniky s rôznym zameraním, kde študenti, pod vedením advokátov, pracujú na prípadoch reálnych klientov, ktorými sú často neziskové organizácie, či start-up-y. Ďalším príkladom sú simulované súdne spory (tzv. “mootcourts”), kde študenti simulujú konanie pred rôznymi súdnymi či kvázi-súdnymi orgánmi. Okrem toho, že sa výučba týchto predmetov nezrušila, ale efektívne sa preniesla do online prostredia, prišla fakulta s novinkou v oblasti spomínaných mootcourts, ktorá predstavuje jeden z prvých krokov k zlepšeniu a do budúcnosti možno i revolucionizovaniu výučby ako na Právnickej fakulte UK, tak i na slovenských vysokých školách, obdobným predmetom výučby.

Mootcourts sú už niekoľko rokov integrálnou súčasťou praktickej výučby na Právnickej fakulte UK, ktorá sa okrem organizovania lokálnych simulovaných sporov každoročne zapojí aj súťažne do niekoľkých prestížnych medzinárodných súťaží s tímami študentov, ktoré ju reprezentujú. Takéto tímy sú počas celého roka individuálne vedené tímom koučov z fakulty, ktorý má ako so súťažením, tak aj s koučovaním niekoľkoročné skúsenosti a v priebehu rokov zaznamenal so svojimi študentmi nemalé úspechy. Patrí medzi ne napríklad absolútne víťazstvo našich študentov na mootcourte z medzinárodného humanitárneho a trestného práva v Ľubľane v roku 2018, či semifinále v aktuálnom ročníku tohto mootcourtu, ktorý prebiehal virtuálne.

ONLINE NÁVOD: AKO SA STAŤ VÝBORNÝM PRÁVNIKOM?

Okrem súťažiacich študentov participujú na mootcourtoch aj študenti z anglického magisterského programu, Erasmáci či iní študenti, ktorých simulované súdne spory zaujímajú a chcú sa zapojiť nesúťažne. Týmto sa počet ľudí, ktorým je treba zabezpečiť adekvátnu výučbu navyšuje a je potrebné to skĺbiť s individuálnou a intenzívnou prípravou členov súťažných tímov. Boli otestované rôzne modely riešení, ktoré mali ako svoje výhody, tak aj nevýhody. Až kým prišla korona. Príchod vírusu a zrušenie prezenčnej výučby bolo pre tím koučov, pozostávajúci prevažne z mladých doktorandov, podnetom a určitým “nakopnutím” vymyslieť niečo nové.

Podarilo sa im nájsť model, ktorý by vzhľadom na minulé skúsenosti, zefektívnil proces výučby simulovaných sporov. Vytvorili online kurz v anglickom jazyku, pozostávajúci z troch častí, ktorý poskytuje všeobecný úvod do “mootovania”, rešeršovania, práce so zdrojmi a databázami, ako aj do pravidiel a zásad písomnej a ústnej právnej argumentácie. Ide o koncentráciu vedomostí, ktoré sa všetkým spomínaným skupinám študentov odovzdajú naraz a v rovnako vysokej kvalite, ako keby boli sami súťažiacimi.

Na mootocourte sa študenti “na vlastnej koži” učia vlastnostiam, zručnostiam a hodnotám, ktoré by výborný právnik mal mať. Študenti, ktorí mootcourt zažili, ho považujú za jednu z najlepších skúseností zo svojho štúdia, pretože mali možnosť pracovať na komplexnej prípadovej štúdií, písať podania a prezentovať ich pred (niekedy nekompromisným) panelom sudcov pozostávajúcim z odborníkov na danú právnu oblasť, čo viedlo nielen k zlepšeniu ich odborných vedomostí, ale aj získaniu sebavedomia a zlepšeniu tzv. soft-skills, ako napríklad ovládanie reči tela, či hlasový prejav.

Samozrejme, ako bolo spomenuté, ide o veľmi individuálny spôsob výučby, ktorý nemožno realizovať plošne, napríklad pre celý ročník, pretože študenti majú pre nácvik svojich zručností k dispozícii veľký časový priestor a dostávajú na svoj výkon detailnú spätnú väzbu. Čo však, na druhej strane, je možné uskutočniť aj plošne (pre veľký počet študentov), je poskytnutie teoretického návodu, t. j. vedomostí o tom, ako byť výborným mooterom a právnikom a motivovať študentov sa na mootcourt alebo inú praktickú aktivitu prihlásiť.

Z tohto dôvodu sa tím koučov Právnickej fakulty UK rozhodol otvoriť predmetný nový kurz s názvom “Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností” všetkým študentom fakulty. Napriek tomu, že o kurze boli ostatní študenti informovaní prostredníctvom e-mailu a sociálnych sietí iba vo veľmi krátkom časovom predstihu pred samotnou realizáciou, na kurze bez kreditového ohodnotenia bola zaznamenaná účasť viac ako 100 študentov a prejavili záujem aj študenti iných fakúlt, či dokonca praktizujúci právnici. Koučovia, ktorí kurz viedli, sa totiž venovali veľmi zaujímavým témam, napríklad ako zvládať strach a stres pri vystupovaní, ako byť presvedčivý, ako sa zbaviť zlozvykov, ako štrukturovať argument, aby bol jasný a prehľadný, na ktoré “prešľapy” si dať pozor, ako vôbec začať písať právny text a samozrejme ako zužitkovať tieto skúsenosti na súťaži, na skúške a napokon v praxi.

Ďalšou novinkou, ktorá spája klasickú výučbu s praktickými mooterskými, resp. právnickými zručnosťami, bolo testovanie zjednodušenejšej podoby mootcourtu na predmete Ochrana ľudských práv, ako v dennej, tak aj externej forme štúdia. Študenti tak mali možnosť otestovať si svoje teoretické vedomosti a aplikovať ich v praxi nielen písomnou formou, ale ústna prezentácia ich celosemestrálnej práce na simulovanom pojednávaní bola súčasťou ich skúšky a záverečného hodnotenia. Predmetné simulované konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva bolo zrealizované virtuálne, tak ako v súčasnosti prebiehajú aj skutočné pojednávania.

Na takéto povinné rozšírenie uvedenej metodiky výučby aj na študentov, ktorí sa do klasických mootcourts nezapojili, bola veľmi dobrá odozva a sme presvedčení, že medzi už spomínané benefity možno zaradiť aj oživenie výučby, ktorá prehĺbi záujem študentov o danú problematiku a bude pozitívne vplývať na ich zodpovednú prípravu a zanietenosť pre štúdium.

VÍZIA

Hoci spätná väzba od účastníkov kurzu bola taktiež veľmi pozitívna, už teraz sú naplánované kreatívne zmeny na budúci akademický rok. Je zrejmé, že každý pilotný projekt je vždy možné vylepšiť a skúsenosťami ho doviesť do ideálnej podoby. Už teraz možno povedať, že aj keby ideálna podoba mala predstavovať zásadné prepracovanie jeho konceptu, či dokonca jeho zrušenie a nahradenie iným modelom, vízia ostáva zachovaná. Víziou je zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu formu výučby aj za neštandardných okolností, čo najlepším využitím dostupných prostriedkov. Samozrejme, uvedené je možné iba vďaka odborníkom s vášňou pre svoju prácu, akých Právnická fakulta UK nepochybne má.

Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností možno v súčasnosti budú mnohí vnímať ako veľmi malý krôčik v smere ku revolučnej zmene výučby na slovenských vysokých školách. Predsalen, je to iba jeden, veľmi úzko zameraný online kurz. Ukazuje nám však cestu, ktorou sa v dnešnej dobe vyberajú nielen súkromné organizácie poskytujúce špecializované kurzy na internete, ale aj top svetové univerzity, ktoré dokonca realizujú celé svoje študijné programy (aj) online formou.

Korona-vírus urýchlil proces zmien vo vzdelávaní a výkone práce, kedy už lokalita a fyzická prítomnosť na konkrétnom mieste strácajú na význame. Prezenčná výučba je naďalej veľmi cenná a špecifická pre univerzity. Isté však je, že nebude jediným prostriedkom výučby a tradičnému spôsobu vzdelávania bude konkurovať ten nový, netradičný, ktorý možno realizovať z pohodlia domova na akomkoľvek mieste na svete. Takýmto moderným typom výučby bude nepochybne aj Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.

Autor a foto: Sandra Sakolciová

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 27
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 ZP a práceneschopnosť zamestnanca

Práceneschopnosť zamestnanca nemá vplyv na plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 Zákonníka práce.

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z.

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. vzniká ex lege jednorazovo tomu, kto bol ...

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 274 CSP

V ustanovení § 274 C. s. p. zákon stanovuje 4 kumulatívne podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohol súd na pojednávaní rozhodnúť ...

Oneskorené podanie vyjadrenia a zánik nároku na náhradu trov konania

Ak strana sporu nevyužije svoje právo včas sa vyjadriť k podanému dovolaniu a dovolací súd na vyjadrenie z tohto dôvodu neprihliadol (§ 436 ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M. Kolíková diskutuje o návrhu súdnej mapy aj so zástupcami ZSShttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutuje-o-navrhu-sudne/531682-clanok.html

Ministerka podľa hovorcu komunikuje aj so zástupcami samospráv.

J. Mazák nenapadne na Ústavnom súde ustanovenie o výbere sudcov na NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-nenapadne-na-ustavnom-sude-u/531597-clanok.html

Do výberového konania na sudcov NSS SR sa prihlásilo 36 uchádzačov.

Nová voľba prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu má byť v aprílihttps://www.teraz.sk/slovensko/nova-volba-prveho-predsedu-najvyssi/531599-clanok.html

Na voľbe sa môže zúčastniť sudca, ale aj osoba, ktorá nie je sudcom v prípade splnenia ...

CELÉ ZNENIE: Nové opatrenia, ktoré vláda schválila 28. februárahttps://www.teraz.sk/slovensko/uznesenie-vlady-k-navrhu-na-opatrenia/531630-clanok.html

Uznesenie vlády k návrhu na opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu

Krúpa: Trend kyberšikany je rastúci, chýba úprava na boj proti nejhttps://www.teraz.sk/slovensko/krupa-trend-kybersikany-je-rastuci/531578-clanok.html

Problém kyberšikany je podľa Krúpu časovanou bombou internetu.

Žilinka nemieni privierať oči nad podozreniami voči prokurátorom, Kopčovej pozastavil výkon funkciehttps://www.webnoviny.sk/zilinka-nemieni-privierat-oci-nad-podozreniami-voci-prokuratorom-kopcovej-pozastavil-vykon-funkcie/

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v pondelok 1. marca rozhodol o dočasnom pozastavení ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2021

Súkromné právo 1/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 1/2021

Zo súdnej praxe 1/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 1/2021

Právny obzor 1/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2021

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2020

Justičná revue 12/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: