TlačPoštaZväčšiZmenši

Projekt, ktorý zmenil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

22.6. 2015, 16:59 |  Daniela Čičkánová

V roku 2012 začala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave implementovať Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of European Integration and Globalization“, ITMS kód projektu: 26140230010, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Realizácia projektu bude trvať už len niekoľko mesiacov. O tom, či bol projekt úspešný a ako zmenil vzdelávanie práva na fakulte sme sa rozprávali s jeho projektovým manažérom, „otcom“ projektu, JUDr. Vladislavom Mičátkom, PhD. JUDr. Vladislav Mičátko, PhD., prodekanom pre rozvoj a vedúcim Katedry finančného práva. V závere rozhovoru sa nachádza prehľad niektorých doterajších výsledkov projektu.

Ako vznikla myšlienka vytvoriť a realizovať na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave projekt Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European Integration and Globalization"?

Napriek dvom desaťročiam existencie samostatnej SR zatiaľ nedošlo k reforme vysokoškolského kurikula, ktoré by odrážalo najmodernejšie trendy právnického vzdelávania vo svete, a tak zabezpečilo aby sa právnické vzdelávanie priblížilo európskym štandardom. Preto bola hlavným zámerom inovácia právnického vzdelávania a štúdia, jeho prepojenie s praxou a medzinárodné etablovanie. Práve projekt LEIG komplexne skĺbil všetky cieľové zámery a vzájomne ich previazal a priniesol „nový vietor“ do vzdelávania na našej fakulte.

Projekt LEIG je jedným z najväčších grantových projektov, ktoré sa v právnickom vzdelávaní uskutočnili. Kto ho realizuje?

Myšlienka projektu vznikla v rámci zanieteného tímu pedagógov a doktorandov našej fakulty, ktorí identifikovali potrebu reformy a skvalitnenia právnického vzdelávania, vďaka ktorému možno pripraviť komplexnejšieho absolventa, ktorý bude plne uplatniteľný a vysoko žiadanýnielen na národnom ale aj európskom trhu práce. Celý náročný projekt sme si zostavili sami a tiež uskutočňujeme jeho administráciu a aj preto ho vieme efektívne využiť v prospech rozvoja fakulty, študentov a pedagógov a vyťažiť z neho maximálnu pridanú hodnotu.

Aký je dlhodobý cieľ projektu?

Našim dlhodobým cieľom a prioritou sú naši študenti. Práve im chceme pomôcť, aby boli konkurencieschopní a uplatniteľní nielen na slovenskom, ale aj medzinárodnom trhu práce.Dlhodobým cieľom projektu je teda pozdvihnúť a inovovať úroveň právnického vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave prostredníctvom nového cudzojazyčného magisterského študijného programurealizovanom v cudzom, predovšetkým anglickom jazyku.Vďaka  nemu majú slovenskí študenti možnosť zlepšiť svoje znalosti anglickej právnej terminológie a zároveň obohatiť svoje právnické vzdelanie o špecializované predmety, ktoré doteraz v právnickej výučbe na Slovensku absentovali, hoci v zahraničí predstavujú bežný štandard. Zároveň možno povedať, že dlhodobým účelom je aj tlak na nové nastavenie slovenského študijného programu a udomácnenie moderných vzdelávacích metód v podmienkach právnického vzdelávania.

Má projekt aj krátkodobý cieľ?

Krátkodobým, dnes už v prevažnej časti úspešne splneným cieľom, bol vznik nových cudzojazyčných predmetov v existujúcom štúdiu v odbore právo, participáciaštudentov na popredných medzinárodných simulovaných sporoch a účasť pedagógov na zahraničných mobilitách, konferenciách a pobytoch. Uvedomili sme si totiž, že okrem zavádzania značného množstva nových predmetov je aktuálna aj modernizácia metód výučby, a to osobitne s dôrazom na získavanie praktických zručností, prostredníctvom tzv. klinického vzdelávania, simulovaných súdnych sporov a využívaním moderných technológií. Na našej fakulte zabezpečuje výučbu množstvo skvelých pedagógov, radi však získame inšpiráciu aj z iných projektov a univerzít.

Keby ste mali projekt charakterizovať 5 slovami, aké by to boli?

Synergický v tom zmysle, že pomohol na fakulte naštartovať ďalšie procesy a trendy. Medzinárodný tým, že otvoril medzinárodných rozhľad študentom a pedagógom. Edukačný, a to nielen pre študentov ale komutatívne aj pre pedagógov. Tímový, keďže za ním stojí odhodlanie a námaha veľkej skupiny zanietených pedagógov našej fakulty. Praktický, pretože otvoril pôsobenie lektorom z praxe a hlavne preto, že pri zavedení predmetov a využívaných vzdelávacích formách sme mysleli na potreby a využitie v praxi budúceho právnika.

Aký veľký pracovný tím je potrebný na realizáciu takéhoto projektu?

Na projekte sa podieľa približne 47 členov riešiteľského kolektívu v úlohe lektorov a tvorcov učebných pomôcok. Na fakultu sa nám podarilo pritiahnuť viacerých spolupracovníkov z praxe, či už z verejných inštitúcií (napr. Ministerstvo zahraničných vecí SR, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia), ale aj z advokátskych kancelárií a korporátnej sféry. Okrem toho sa na projekte podieľa približne 10 členný riadiaci tím, pričom oproti podobným projektom je špecifikum v tom, že je zložený priamo z pedagógov a doktorandov fakulty.

Sú dnešní študenti pripravení na vzdelávanie, ktoré umožňujú inovatívne predmety?

Možno konštatovať, že po jazykovej úrovni sú pripravení solídne. Prišli sme však k poznaniu, že u niektorých chýba priebojnosť a zapájanie sa, napr. v podobe samotného reagovania. Avšak vo vyšších ročníkoch badať, že určitá zábrana u študentov opadá a vďaka predmetom, ktoré mali už od prvých ročníkov štúdia, vedia kvalitne a kvalifikovane argumentovať, diskutovať či sporiť sa, a to v cudzom jazyku. Musím dodať, že práve študenti, ktorí si vybrali cudzojazyčné predmety, napríklad aj ako alternatívu slovenským povinným predmetom, sa vybrali na základe vlastného rozhodnutia ťažšou cestou, no uvedomujú si, že tým robia niečo pre seba, pre rozvoj svojich vedomostí a zručností a zvyšujú svoje budúce uplatnenie a možnosti. S obsadením predmetov teda nemáme problém, keďže záujem u študentov sa postupne len zvyšoval, takže viaceré predmety mali obmedzenú kapacitu vzhľadom na možnosti externých lektorov.

Je momentálne možné očakávať, že Právnická fakulta UK bude skutočne realizovať magisterský cudzojazyčný program alebo LL.M.? Ak áno, v akom časovom horizonte?

Intenzívne finišujeme na príprave uceleného magisterského študijného programu v odbore právo v anglickom jazyku, pričom prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov sa pridáva druhý svetový jazyk.Pôjde o plnohodnotné štúdium druhého stupňa v odbore právo a nie o LL.M kurz, ktorý má v slovenských podmienkach zväčša len status  ďalšieho vzdelávania. Nejde nám v tomto smere o kvantitu, preto by program mohlo absolvovať približne 40 až 50 študentov ročne. V rámci nastavenia študijného kurikula bude veľký dôraz kladený na získavanie zručností, preto obsahuje povinné absolvovanie medzinárodných simulovaných súdnych sporov a rovnako bude zabezpečená aj ponuka stáží v cudzom jazyku.

Akou formou podporuje fakulta účasť študentov na medzinárodných simulovaných súdnych sporoch? Zaznamenala fakulta progres v tejto oblasti?

Naša fakulta vysiela už viac ako 10 rokov študentov na popredné medzinárodné súťaže v simulácii súdnych sporov, pričom tieto aktivity boli spustené a rozvíjané vďaka entuziazmu a vízii pani profesorky Patakyovej. V rámci projektu sme zaviedli samostatnú systematickú prípravu na dané súťaže v podobe špecializovaných predmetov, z ktorých sa vyselektujú najlepší 3-5 študenti, ktorí následne reprezentujú Slovensko v rámci študentského tímu vedeného koučom, skúseným pedagógom. Účasť na uvedených medzinárodných súťažiach je finančne náročná a fakulta ju v snahe využitia pridanej hodnoty súťaží pre študentov a budovania svojho medzinárodného kreditu plne finančne pokrýva, či už z projektu LEIG alebo z prostriedkov získaných formou poukázania podielovej dane.

Čo považujete za doteraz najväčší úspech projektu?

Z môjho pohľadu považujem za úspech každého študenta, ktorému sme otvorili rozhľad, podporili jeho cieľavedomosť a poskytli základy, aby sa z neho stal kvalitný a spravodlivý právnik uplatniteľný v rôznych sférach. Špecifickým úspechom je, že projekt naštartoval ďalšie aktivity, projekty a kolegov k tvorivému a inovatívnemu prístupu, ktorý rozvíja nielen našu fakultu, ale aj širšiu právnu komunitu a otvára Slovensko medzinárodnej konkurencii. Vnímam však aj iný zásadný úspech. Projekt LEIG je totiž jednoznačným dôkazom, že aj napriek jeho extrémne zložitej administratívnej náročnosti, prvotnom rezervovanom postoji vo vnútri fakulty a mnohým ďalším prekážkam a dôvodom „prečo nie“, je možné zmeniť systém vzdelávania na Slovensku a pozdvihnúť ho na vyššiu úroveň. Všetko, čo je potrebné, je kvalitný tím na strane zamestnancov fakulty a usilovní a ambiciózni študenti, ktorým nestačí „len“ získať titul. Realizáciou projektu LEIG teda naša práca nekončí, práve naopak, stal sa úspešným začiatkom veľkej reformy vzdelávania v oblasti práva na našej fakulte.

Projekt LEIG v číslach

 • Cudzojazyčné predmety, ktoré vďaka projektu vznikli, absolvovalo celkovo približne 390 študentov a do vzdelávania pedagógov sa zapojilo 98 pedagógov a doktorandov,
 • vzniklo 49 nových predmetov v existujúcom študijnom programe právo, vrátane 4 povinných (alternatíva voči predmetom Európske právo, Medzinárodné právo verejné 1 a 2 či Medzinárodné právo súkromné vyučovaných v slovenskom jazyku) a špeciálnej prípravy na medzinárodné simulované súdne spory,
 • študentské tímy z fakulty reprezentujú  Slovenskú republiku na 6 najprestížnejších medzinárodných súťažiach v simulácii súdnych sporov( International Commercial Arbitration Moot Court Competition vo Viedni, European Law Moot Court Competition a Central and East European Moot competition, International Law Moot Court Competition vo Washingtone, International Criminal Court Trial Competition v Haagu, European Human Rights Moot Court Competition v Štrasburgu),
 • na pôde fakulty sme v roku 2014 mali česť zorganizovať regionálne finále European Law Moot Court Competition, ktorého sa zúčastnilo 70 študentov z renomovaných univerzít a významní odborníci v úlohe sudcov z celého sveta,
 • vzniklo 12 kurzov právneho klinického vzdelávaniarealizovaných zahraničnými odborníkmi,
 • 32 pedagógovia sa zúčastnili na zahraničných mobilitách, študijných pobytoch a konferenciách (Chicago, Krakov, Olomouc, Viedeň, Paríž, Haag, ale aj na medzinárodných sympóziách European Network for Clinical Legal Education či Global Alliance for Justice Education),
 • vznikli praktické predmety vyučované interaktívnou klinickou formou, napr. Právna klinika neziskového sektora, Právna klinika mediácie, Právna klinika pre osoby v materiálnej núdzi, Eristika či Administratívnoprávne praktikum,
 • do fakultnej knižnice bola zakúpená zahraničná literatúra od renomovaných svetových právnych autorovv celkovom objeme viac ako 33.000,- EUR,
 • bola vybudovaná prvá súdna sieň na pôde našej fakulty venovaná prof. Karolovi Plankovi,
 • pedagógmi našej fakulty bolo vydaných 11 nových progresívnych učebných pomôcok v anglickom jazyku,
 • vďaka synergickému efektu nášho projektu vznikli ďalšie nadväzujúce projekty v podobe letných škôl, medzinárodných konferencií, organizovania prvej univerzitnej simulácie zasadnutia OSN na Slovensku, zavedenie stážového programu (približne 90 študentov má možnosť počas akademického roka prostredníctvom fakulty absolvovať stáž vo verejných inštitúciách ako svoju študijnú povinnosť).

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 

Autor: Mgr. Daniela Čičkánová

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 592
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Zákon rozlišuje núdzový a výnimočný stavhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-rozlisuje-nudzovy-a-vynimocn/470441-clanok.html

Výnimočný stav môže byť najdlhšie vyhlásený na 60 dní, možno ho predĺžiť najviac o 30 ...

Centrum právnej pomoci už bude fungovať v takmer bežnom režimehttps://www.teraz.sk/slovensko/centrum-pravnej-pomoci-uz-bude-fungova/470399-clanok.html

Vo väčších kanceláriách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Nitre a Prešove ...

Právnici: Je na mieste zrušiť zákaz zhromažďovania, urobiť to má vládahttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnici-je-na-mieste-zrusit-zakaz/470308-clanok.html

Právnici vysvetlili, že zákaz zhromažďovania sa neplatil len počas Veľkej noci, vzhľadom na ...

Slovenské súdy začnú fungovať ako pred koronakrízou, ak dodržia epidemiologické opatreniahttps://www.webnoviny.sk/slovenske-sudy-zacnu-fungovat-ako-pred-koronakrizou-ak-dodrzia-epidemiologicke-opatrenia/

Všetky súdy na Slovensku budú od 1. júna fungovať v režime ako pred koronakrízou.

Plénum má rokovať o voľbe generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-ma-rokovat-o-volbe-generalne/470175-clanok.html

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR predložili do parlamentu koaliční ...

M. Krajčí pripravuje zákon pre lekárov, ktorí pracovali počas pandémiehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-krajci-pripravuje-s-mf-sr-zakon-pr/470179-clanok.html

Konkrétne počty lekárov, ktorí si svoju prácu počas pandémie neplnili, však šéf rezortu ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: