TlačPoštaZväčšiZmenši

Street law na PraF UK v Bratislave sa rozrastá o ďalšie komunity

6.6. 2019, 16:38 |  najpravo.sk

Ústav klinického právneho vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave už niekoľko rokov realizuje originálny predmet klinického vzdelávania s názvom Právna klinika pre komunity, známejší pod zahraničným označením Street law.[1] Základnou myšlienkou tohto predmetu je snaha študentov práva v spolupráci s ich supervízormi prednášať o rôznych právnych témach a problematikách v rámci osobitných komunít spoločnosti a tým súčasne budovať väčšie právne povedomie nielen v rámci vybraných komunít, ale postupne i celej občianskej spoločnosti. Ide o predstavenie práva v jeho zrozumiteľnejšej verzii, bez prílišných právnických príkras a komplikovanosti, aby to bolo skutočne dostupné i „ľuďom z ulice“. Práve študenti práva sú často schopnejší podať a šíriť právne poznatky, ktoré ľudia môžu využiť vo svojom každodennom živote, oveľa jednoduchšie a zrozumiteľne pre právnych „laikov“, než praxou ostrieľaní právnici, neschopní chápať právo bez jeho odbornej zložitosti a terminologickej precíznosti.

Neopomeňme, že aj samotní študenti z toho čerpajú mnoho pozitív. Ide predovšetkým o rozvíjanie ich tzv. soft skills, ktoré sú pre budúcich právnikov takmer nevyhnutné. Okrem samotných právnických poznatkov, ktoré v priebehu prípravy na jednotlivé hodiny nadobúdajú, rozvíjajú aj svoj ústny prejav, komunikačné schopnosti, zručnosť naplánovať si hodinu v spolupráci s ďalším študentom práva, pričom sú nútení využívať mnohé interaktívne metódy výučby, zabezpečiť jednoduchú administráciu samotných výjazdov do komunít a mnohé ďalšie. V tomto smere môžeme uviesť, že Street law poskytuje mnohé pozitíva nielen samotným komunitám, ale aj študentom práva.

S ohľadom na to, že cieľom Street law je teda prácou v „teréne“ zvyšovať právne povedomie bežných ľudí, ako prvá prirodzená voľba padla na komunitu mladých stredoškolákov. V tomto smere ide o už tradičnú komunitu Street law, ktorá býva najčastejšie oslovovaná pri realizácii tejto kliniky, a to aj v zahraničí. Spočiatku sme sa zamerali na niekoľko bratislavských stredných škôl, no časom, s pribúdajúcim záujmom zo strany študentov i škôl, sme prekročili hranice nášho hlavného mesta a v súčasnosti je úplne bežné, že naši študenti práva realizujú výučbu Street law naprieč celým Slovenskom.

Popri spolupráci so strednými a základnými školami už piaty akademický rok sa Street law realizuje v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, ako aj už tretí akademický rok spolupracujeme so Súkromným liečebno-výchovným sanatóriom v Senci. Ide o osobitné komunity, ktoré sú z pohľadu študentov vskutku zaujímavé a majú pre nich pridanú hodnotu. Práve aj kvôli dobrým skúsenostiam s vyššie uvedenými komunitami sme sa rozhodli pre ďalší krok, a to nadviazanie spolupráce s Detským domov Nádej v Bernolákove (od 01.01.2019 Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo), ktorý má v Bratislavskom kraji už dlhoročnú tradíciu (v roku 1929 ho založila, pôvodne ako sirotinec, dcéra prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, Alica Masaryková). Pilotne sa v centre začala spolupráca od zimného semestra tohto akademického roka, pričom v nasledujúcich častiach tohto článku si dovoľujeme prezentovať najskôr pohľad na doterajšiu spoluprácu zo strany pani riaditeľky Centra pre deti a rodiny Bernolákovo, Mgr. Timey Selnekovičovej, ako aj uvedieme skúsenosti študentov práva na ich hodiny, ktoré prebehli v rámci daného centra.

Street law v Centre pre deti a rodiny Bernolákovo

Pojem „Street law“ bol pre mňa donedávna neznámy. Tento model sprostredkovania práva laickej verejnosti vnímam ako veľký prínos, hlavne pre komunity, ktoré právu nerozumejú, ale pritom potrebujú mať aspoň základné právne vedomie. V rámci spolupráce s naším zariadením deti absolvovali viacero stretnutí so študentami práva. Témy sa menili aj v závislosti od našej predstavy a potreby sprostredkovať deťom informácie, ktoré môžu potrebovať do ďalšieho života, aj po opustení centra. Deti sú zvyknuté na priebeh besedy, realizujeme ich priebežne s rôznymi odborníkmi na všakovaké témy z reálneho života. Ale keď mali prísť „právnici“, zostali sme všetci v očakávaní, či to deti osloví, či ich témy zaujmú, či tomu porozumejú, či sa budú chcieť dozvedieť viac. Po jednotlivých stretnutiach môžem konštatovať, že snaha padla na úrodnú pôdu. Naše deti sa po prvotnej tréme osmelili, spolupracovali so študentami na pripravených aktivitách, stretnutia boli prirodzene interaktívne. V niektorých témach sa deti skôr zorientovali, pri ďalších museli viacej rozmýšľať. V každom prípade som bola aj ja sama príjemne prekvapená, ako deti pozitívne reagovali, že rozmýšľali nad prednášanou témou, že vedeli a chceli vyjadriť svoje pocity a názory na danú vec. Občas téma doznievala medzi nimi aj po návšteve študentov u nás.

Celkovo vnímam model štúdia formou Street law ako prínosný pre všetkých. Laicky povedané, je to výborné, keď právnikovi rozumie vlastný klient a keď klient vie vyjadriť, akú pomoc od právnika očakáva. Bez ohľadu na to, či ide o konkrétny prípad, alebo o všeobecný rozhľad, naše deti (aj spoločnosť ako taká) potrebujú poznať základné právne informácie, potrebujú sa vedieť orientovať v právnych službách.

V tejto chvíli ďakujem za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

(Mgr. Timea Selnekovičová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Bernolákovo)

Street law optikou študentov práva

Právna klinika pre komunity je výnimočný a pozoruhodný predmet hlavne kvôli tomu, že sa podstatne líši od ostatných seminárov na fakulte. Dáva študentom príležitosť ísť do terénu a učiť sa tak, že študent skúma sociálne prostredie a snaží sa prednášať o práve ľuďom, ktorí nie sú právni odborníci. Je to skvelá možnosť naučiť sa pracovať s ľuďmi, analyzovať prostredie, zlepšiť sa v komunikácii a zároveň bojovať so stresom z vystupovania pred ľuďmi. Je to príležitosť skúsiť niečo nové a okúsiť netradičný spôsob výučby a vzdelávania sa.

Ja som mala možnosť dostať sa do detského domova v Bernolákove, kde sme aj s mojím kolegom a s naším supervízorom prednášali deťom o základných ľudských právach a manželstve a súčasne sme s deťmi debatovali o rôznych právnych situáciách a právnych problémoch vyplývajúcich z daných tém. Zo začiatku nebolo jednoduché byť v pozícii “učiteľa” a nadviazať s deťmi interakciu o neznámych témach, no neskôr po prvotnej neistote to bola veľmi obohacujúca skúsenosť. Pri prednášaní sme sa naučili zvládať rýchlu reakciu na zvedavé otázky a poskytnúť zrozumiteľné vysvetlenie na rôzne právne problémy.

Pri každej prednáške bolo treba udržať pozornosť detí a snažiť sa im predať správne posolstvo tak, aby to bolo nie len poučné, ale aj zaujímavé. Okrem toho, že sme témy vysvetľovali deťom, sme sa na každú prezentáciu museli dôkladne pripraviť a zdokonaliť vlastné znalosti v danej problematike. Mňa osobne veľa naučili aj rôzne poznámky a postrehy zo strany detí, ktoré sa na právnu problematiku pozerali z úplne iného uhla pohľadu a donútili aj nás uvažovať o práve z inej perspektívy a iným spôsobom, ako na klasických seminároch.

Street law je skvelý predmet, ktorý je vo svojej podstate veľmi progresívny. Núti študentov byť naozaj aktívnymi a venovať sa právu a jednotlivým témam inak, ako len o nich čítať v knihách. Núti študenta pohotovo rozmýšľať, zbierať informácie a podávať zrozumiteľný výklad rôznych pojmov a zložitej náuky. Zároveň učí študentov prispôsobovať sa prostrediu komunity, s ktorou pracuje a prezentovať tematiku s určitou empatiou a sociálnym cítením. Metóda výučby predmetu prinúti študenta vžiť sa do témy a pracovať ako s poznatkami, tak aj s emóciou.

Absolvovanie Street law bola úžasná a nenahraditeľná skúsenosť. Okrem vzdelávania poskytuje predmet študentom možnosť spoznať nových ľudí, pracovať na vlastnej osobnosti
a učí študenta byť flexibilným. Keďže nejde o bežnú teoretickú výučbu, študent môže pracovať s vlastnými prednosťami a nájsť si k predmetu vlastný osobný vzťah. Obrovským prínosom je aj interakcia medzi študentmi a supervízormi, ktorí správne motivujú a posúvajú študentov vpred. Street law nepochybne vzbudí u každého študenta veľký záujem o štúdium a podnieti v ňom snahu spraviť niečo navyše, pretože okrem nadobudnutia novej skúsenosti a znalostí, mu ponúka príležitosť aj niečo odovzdať - a práve preto je to výnimočný predmet.

(Klára Jelinková, študentka tretieho ročníka na PraF UK v Bratislave)


 

Predmet Street law, ktorý som úspešne absolvoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave, splní očakávania nejedného študenta. Rád by som zhrnul pár myšlienok týkajúcich sa absolvovania návštevy v Detskom domove Nádej v Bernolákove. Pocity, ktoré ma sprevádzali už pri vstupe do objektu, boli neopísateľné, som veľmi empatický človek a pri prvom styku s deťmi mi prebehlo v hlave milión myšlienok, podstatné je však to, že v rámci profesie právnika, aj ako študenta-laika, je potrebné pristupovať ku všetkým rovnako bez ohľadu na to, v akej životnej situácii sa ocitli. Prístup zo strany detí bol veľmi kuriózny, s nadšením sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré sme si pre ne pripravili. So snahou sa snažili presadiť svoj názor na danú problematiku.  Absolvovanie tohto predmetu mi dalo mnoho, nie len v zdokonaľovaní sa v prejave a prednese právnych tém, ale aj iný pohľad na životnú situáciu, ktorá sprevádza detí v detských domovoch.

(Lukáš Ladiver, študent tretieho ročníka na PraF UK v Bratislave)


 

Prostredníctvom predmetu Street law som mala možnosť stráviť štyri vyučovacie hodiny v Detskom domove Nádej v Bernolákove s deťmi v rôznej vekovej kategórii. Viesť hodiny na právne témy, ocitnúť sa v roli vyučujúceho, pritom byť sama vyučovaná, bolo pre mňa prínosom v niekoľkých smeroch.

Na jednej strane som si uvedomila dôležitosť prípravného procesu, dôrazu na aktivity ako najosvedčenejšieho spôsobu odovzdávania informácií a tiež nevyhnutnosť orientácie v téme tak, aby vystupovanie pôsobilo sebavedome a sama som sa tak pri ňom cítila. Na druhej strane bolo pre mňa veľkou skúsenosťou aplikovať prípravu na konkrétnych hodinách, overiť si schopnosť prispôsobenia ,,plánovaného’’ na potreby a vnímanie detí v priebehu vyučovacieho procesu.

Práve prezentovať právo spôsobom, aby mu i právne nevzdelané, resp. právne menej vzdelané osoby rozumeli, je pre mňa kľúčovým cieľom právnych služieb, preto sa úprimne teším možnosti vzdelávať sa v tejto činnosti už počas štúdia prostredníctvom predmetu Street law.

(Diana Jakubíková, študentka tretieho ročníka na PraF UK v Bratislave)


Záverom...

Nakoniec si dovoľujeme menom celej Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vysloviť poďakovanie Centru pre deti a rodiny Bernolákovo za ich pozitívnu odozvu a nadštandardnú spoluprácu, bez ktorej by sme nevedeli takýto projekt zrealizovať. Osobitná vďaka patrí pani riaditeľke, Mgr. Timei Selnekovičovej, ktorá stála za prvým impulzom, ktorý započal našu doterajšiu spoluprácu a súčasne týmto vyjadrujeme nádej, že táto odštartovaná spolupráca bude trvať i naďalej.

Rozvoj Street law, ako aj právnického klinického vzdelávania, sa stal stálou súčasťou študijného programu a výučbového procesu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a teší sa priazni nielen zo strany študentov, ale i samotných pedagógov a doktorandov fakulty. Uvedené podporuje aj skutočnosť, že naše portfólio komunít sa od budúceho akademického roka plánuje rozrásť i o ďalšie komunity, kde sa bude realizovať výučba Street law, a to vo vybraných domovoch dôchodcov, ako aj s ľuďmi bez domova v spolupráci s Depaul Slovensko. V tomto smere skutočne chceme pomôcť aj sociálne slabším skupinám obyvateľstva, čo študenti často prijímajú s veľkým nadšením.

Naša doterajšia prax a skúsenosti ukazujú, že projekt Street law je na dobrej ceste. Svedčí o tom nielen spokojnosť študentov so samotným predmetom, ale najmä kvalitná a pozitívna spätná väzba od samotných komunít.

Autor: Mgr. Olexij M. Meteňkanyč

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 144
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Súdna rada sa bude venovať sudcovi Trubanovi aj bez listovhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-sudna-rada-sa-bude-venovat/480219-clanok.html

Mazák v tej súvislosti pripomenul, že byť nestranným sudcom znamená, že ak má sudca čo i ...

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-ma-riesit-g/480144-clanok.html

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z ...

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: