TlačPoštaZväčšiZmenši

Justičná akadémia: Via iuris nepochopila systém vzdelávania

5.11. 2013, 10:02 |  najpravo.sk

Organizácia VIA IURIS, občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ pomáhať ľuďom obhajovať ich práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných uviedla minulý týždeň vo svojom článku, že súdna rada SR urobila ďalší krok späť, keďže na svojom poslednom rokovaní rozhodla o vypustení vzdelávania budúcich sudcov o etike. VIA IURIS vyzvala Súdnu radu SR, aby tento krok prehodnotila.

Justícia na Slovensku kráča proti trendu vyspelých európskych krajín

„Justícia na Slovensku aj v tejto oblasti kráča proti trendu vyspelých európskych krajín, kde je vzdelávanie v etike súčasťou budovania dôveryhodného a vzdelaného sudcovského stavu. Napríklad v susednom Rakúsku je vzdelávanie v profesijnej etike zaradené ako predmet do vzdelávania uchádzačov o úrad sudcu." uvádza VIA IURIS vo svojej správe a pokračuje „Súdna rada na návrh riaditeľa Justičnej akadémie schválila zmenu v obsahovej náplni prípravného vzdelávania, ktorou sa z fázy prípravného vzdelávania vypustí aj téma etiky. Znamená to, že sudcovská etika úplne vymizne z procesu vzdelávania tých, ktorí majú absolvovať odbornú justičnú skúšku."

Každoročné podujatia zamerané na kultiváciu osobnosti

Podľa Justičnej akadémie SR, ktorá sa ohradila voči tvrdeniam VIA IURIS, „vypustenie etiky z prípravného vzdelávania, ako to tvrdí VIA IURIS, je dôsledkom nepochopenia celého systému vzdelávania, ktorý realizuje akadémia, pretože z prípravného vzdelávania sa problematika kultivácie osobnosti a profesijnej etiky nevypustila. Koncepcia vzdelávania predpokladá organizovanie štvordňového sústredenia pre justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry práve k tejto téme. Cieľom a účelom organizovaných predskúškových sústredení je prakticky pripraviť uchádzačov na úspešné zvládnutie písomnej a ústnej časti odbornej justičnej skúšky."

Justičná akadémia, ktorá je nezávislou vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov vo svojom vyjadrení ďalej uvádza, že „akadémia si uvedomuje dôležitosť a potrebu organizovania vzdelávania pre cieľovú skupinu v oblasti spoločenskovedných disciplín. Aj z tohto dôvodu od roku 2009 bola téma kultivácie osobnosti sudcu a prokurátora zaradená do obsahovej náplne a následne do ročných študijných plánov akadémie. Každoročne sa organizujú podujatia zamerané na kultiváciu osobnosti, na krízovú komunikáciu, rétoriku, zvládanie záťažových situácii na pracovisku a podobne. Od roku 2009 sa uskutočnilo 6 dvojdňových podujatí, na ktorých sa celkovo zúčastnilo 189 sudcov a prokurátorov a 10 jednodňových regionálnych podujatí, na ktorých sa celkovo zúčastnilo 324 sudcov a prokurátorov. Na podujatiach vystúpili domáci odborníci ale aj lektori z Českej republiky, Nemeckej republiky a zástupcovia krajín V4."

Sudcov budú vzdelávať aj odborníci zo zahraničia

Akadémia v rámci rozširovania spolupráce v súčasnosti rokuje o návrhu Rámcovej dohody o medzinárodnej spolupráci v oblasti justičného vzdelávania medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Justičnou školou Anglicka a Walesu, ktorá by mala v budúcnosti reálne prispieť k výmene poznatkov a praktických skúseností v behaviorálnej oblasti so zameraním sa na sudcovskú etiku a metodológiu.

Ako uskutočňuje akadémia vzdelávanie?

Akadémia uskutočňuje vzdelávanie na základe ročného študijného plánu schváleného radou akadémie, ktorý vychádza z obsahovej náplne vzdelávania sudcov určenej súdnou radou po dohode s ministrom spravodlivosti a z obsahovej náplne vzdelávania prokurátorov určenej generálnym prokurátorom. Vedenie akadémie pri príprave študijných plánov každoročne vychádza okrem obsahových náplní aj z vyhodnotení anonymných dotazníkov, ktoré vypĺňajú účastníci vzdelávacích podujatí. V súlade s prioritami a možnosťami prideleného rozpočtu, zostaví akadémia návrh študijného plánu, ktorý rozpošle externým členom pedagogického zboru JA SR na pripomienkovanie a doplnenie, následne je návrh študijného plánu predložený na schválenie rade akadémie.

V zmysle „Koncepcie vzdelávania akadémie" sa realizuje celoživotné vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. V súčasnosti reálne neexistuje prípravné vzdelávanie, keďže pozícia justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry zo zákona zanikla. Prípravné vzdelávanie v prípade prinavrátenia sa k inštitútu čakateľa sa bude realizovať rámci cyklickej prípravy právnych čakateľov prokuratúry (PČP) a justičných čakateľov (JČ), a to organizovaním školení zameraných na úspešné vykonanie odbornej justičnej skúšky. Prípravné vzdelávanie PČP a JČ bude v príslušnom akademickom roku zahŕňať odborné sústredenia rozdelené do jednotlivých oblastí. Príprava na odbornú justičnú skúšku bude určená pre účastníkov, ktorí by mali absolvovať odbornú justičnú skúšku v príslušnom kalendárnom roku a bude organizovaná kombinovanými formami vzdelávania.

V súčasnom období akadémia organizuje „Predskúškové sústredenia" rozdelené na tri časti s cieľom úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky. V žiadnom prípade organizovanie predskúškových sústredení nenahrádza prípravné vzdelávanie, ktoré sa reálne nevykonáva vzhľadom na súčasný právny stav. Hlavnou obsahovou náplňou a cieľom predskúškových sústredení je príprava účastníkov na písomnú a ústnu časť odbornej justičnej skúšky.

  • 1. časť sústredenia (štvordňové podujatie) je zameraná na praktické cvičenia z pozitívno-právnych oblastí práva, nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu a prokurátora, rozbor praktických prípadov v trestnej a netrestnej oblasti, vyhotovovanie rozhodnutí v trestnej a netrestnej oblasti.
  • 2. časť sústredenia (štvordňové podujatie) je zameraná na rozbor aktuálnych otázok na ústnu časť OJS v oblasti občianskeho práva, rodinného práva, pracovného práva, obchodného práva, práva EÚ, medzinárodného práva súkromného, rozvíjanie schopností aplikovať právne predpisy v konkrétnych veciach a metodológia výkladu práva.
  • 3. časť sústredenia (štvordňové podujatie) je zameraná na rozbor aktuálnych otázok na ústnu časť OJS v oblasti trestného práva, správneho a finančného práva, ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry, medzinárodného trestného práva a rozvíjanie schopností aplikovať právne predpisy v konkrétnych veciach.

Zdroj: viaiuris.sk, ja-sr.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 566
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
hexempo supoplex!

Aj na Spiši sa snažili naučiť osadníkov dodržiavať osobnú hygienu. Vzdelávanie sa úspešne uskutočnilo a momentálne všetci žnú výsledky úspešného projektu.

 
zajo | 05.11.2013 13:11
 
etika pre nikoho

Z článku mi teda vyplýva, že etika je síce v pláne vzdelávania pre súdnych čakateľov, ale tí momentálne neexistujú, takže v rámci prípravy sa etika nevyučuje. Nuž a tretina sudcov si v priebehu štyroch rokov vytrpela asi hodinku "nudnú" prednášku, ktorá im určite načisto zmenila život. Nekritizujem akadémiu, práveže si myslím, že toho je až až. Problém podľa mňa nie je o vzdelávaní v etike, ale o ľudských charakteroch niektorých, ktorí sú vyberaní za sudcov. Ak protekčný synáčik prepláve právnickou fakultou a potom ani nevie ako, mu otecko alebo oteckov kamarát z poľovačky vybaví sudcovské miesto, tak tomuto človeku nepomôže a ani nemôže pomôcť žiadna prednáška o etike. Takýto človek ostane v bahne navždy.

 
Marian | 05.11.2013 13:03
 
bez nadpisu

justičná akadémia si zrejme myslí, že vymenovaných sudcov už nie je potrebné vzdelávať a učiť slušnému správaniu, bohužiaľ seminár etika by mal byť každoročne povinne každým sudcom absolvovaný, kde by sa aj niekoľkoročný sudcovia naučili ako sa správať k účastníkom a aj ku kolegom VSÚ a asistentkám, nakoľko sa tu rozmohol syndróm poloboha v justícii a to nie je dobré. Opakovanie je matka múdrosti. Justičná akadémia čaká na zavedenie čakateľov a šušká sa, že už dlho čakať nebude takže rodinným príslušníkom, druhým a tretím kolenám a priateľom priateľov budú dvere opäť dokorán otvorené a potom ich bude vzdelávať, ako sa majú správať v pojednávačkách. Super za štyri hodiny sa majú naučiť to, čo sa nenaučili celý život. Opäť vivat justícia !

 
X | 05.11.2013 12:47

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada znovu nezvolila predsedu Najvyššieho súduhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/540299-zvolia-konecne-predsedu-najvyssieho-sudu/

Súdna rada SR v pondelok ani po tretíkrát nezvolila nového predsedu Najvyššieho súdu.

Súdna rada začala voľbu predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zacala-volbu-predsedu-najv/443029-clanok.html

Súdna rada SR v zložení 17 členov začala prvým zasadnutím voľbu predsedu Najvyššieho súdu ...

Práceneschopnosť sa nedá uznať spätne, upozorňuje Sociálna poisťovňahttps://www.teraz.sk/ekonomika/praceneschopnost-sa-neda-uznat-spat/443017-clanok.html

Od prvého dňa vystavenia péenky vypláca dávku Sociálna poisťovňa len samostatne zárobkovo ...

Vlani v druhom polroku bolo zadržaných 1309 falzifikátov bankoviekhttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlani-v-druhom-polroku-bolo-zadrzanych/442954-clanok.html

V druhom polroku minulého roka bolo na Slovensku zadržaných 1309 kusov falzifikátov eurových ...

Zraniteľné osoby a deti budú môcť vypovedať na súdoch, pribudnú špeciálne miestnostihttps://www.webnoviny.sk/zranitelne-osoby-a-deti-budu-moct-vypovedat-na-sudoch-pribudnu-specialne-miestnosti/

Na ôsmich súdoch na Slovensku pribudnú miestnosti určené na vypočúvanie detí a ...

Súdna rada rozhodne o pozastavení funkcie Maruniakovej a Cvikovejhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-rozhodne-o-docasnom-pozasta/442828-clanok.html

Súdna rada v utorok na svojom riadnom zasadnutí rozhodne o návrhu ministra spravodlivosti Gábora ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: