TlačPoštaZväčšiZmenši

Justičná akadémia: Via iuris nepochopila systém vzdelávania

5.11. 2013, 10:02 |  najpravo.sk

Organizácia VIA IURIS, občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ pomáhať ľuďom obhajovať ich práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných uviedla minulý týždeň vo svojom článku, že súdna rada SR urobila ďalší krok späť, keďže na svojom poslednom rokovaní rozhodla o vypustení vzdelávania budúcich sudcov o etike. VIA IURIS vyzvala Súdnu radu SR, aby tento krok prehodnotila.

Justícia na Slovensku kráča proti trendu vyspelých európskych krajín

„Justícia na Slovensku aj v tejto oblasti kráča proti trendu vyspelých európskych krajín, kde je vzdelávanie v etike súčasťou budovania dôveryhodného a vzdelaného sudcovského stavu. Napríklad v susednom Rakúsku je vzdelávanie v profesijnej etike zaradené ako predmet do vzdelávania uchádzačov o úrad sudcu." uvádza VIA IURIS vo svojej správe a pokračuje „Súdna rada na návrh riaditeľa Justičnej akadémie schválila zmenu v obsahovej náplni prípravného vzdelávania, ktorou sa z fázy prípravného vzdelávania vypustí aj téma etiky. Znamená to, že sudcovská etika úplne vymizne z procesu vzdelávania tých, ktorí majú absolvovať odbornú justičnú skúšku."

Každoročné podujatia zamerané na kultiváciu osobnosti

Podľa Justičnej akadémie SR, ktorá sa ohradila voči tvrdeniam VIA IURIS, „vypustenie etiky z prípravného vzdelávania, ako to tvrdí VIA IURIS, je dôsledkom nepochopenia celého systému vzdelávania, ktorý realizuje akadémia, pretože z prípravného vzdelávania sa problematika kultivácie osobnosti a profesijnej etiky nevypustila. Koncepcia vzdelávania predpokladá organizovanie štvordňového sústredenia pre justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry práve k tejto téme. Cieľom a účelom organizovaných predskúškových sústredení je prakticky pripraviť uchádzačov na úspešné zvládnutie písomnej a ústnej časti odbornej justičnej skúšky."

Justičná akadémia, ktorá je nezávislou vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov vo svojom vyjadrení ďalej uvádza, že „akadémia si uvedomuje dôležitosť a potrebu organizovania vzdelávania pre cieľovú skupinu v oblasti spoločenskovedných disciplín. Aj z tohto dôvodu od roku 2009 bola téma kultivácie osobnosti sudcu a prokurátora zaradená do obsahovej náplne a následne do ročných študijných plánov akadémie. Každoročne sa organizujú podujatia zamerané na kultiváciu osobnosti, na krízovú komunikáciu, rétoriku, zvládanie záťažových situácii na pracovisku a podobne. Od roku 2009 sa uskutočnilo 6 dvojdňových podujatí, na ktorých sa celkovo zúčastnilo 189 sudcov a prokurátorov a 10 jednodňových regionálnych podujatí, na ktorých sa celkovo zúčastnilo 324 sudcov a prokurátorov. Na podujatiach vystúpili domáci odborníci ale aj lektori z Českej republiky, Nemeckej republiky a zástupcovia krajín V4."

Sudcov budú vzdelávať aj odborníci zo zahraničia

Akadémia v rámci rozširovania spolupráce v súčasnosti rokuje o návrhu Rámcovej dohody o medzinárodnej spolupráci v oblasti justičného vzdelávania medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Justičnou školou Anglicka a Walesu, ktorá by mala v budúcnosti reálne prispieť k výmene poznatkov a praktických skúseností v behaviorálnej oblasti so zameraním sa na sudcovskú etiku a metodológiu.

Ako uskutočňuje akadémia vzdelávanie?

Akadémia uskutočňuje vzdelávanie na základe ročného študijného plánu schváleného radou akadémie, ktorý vychádza z obsahovej náplne vzdelávania sudcov určenej súdnou radou po dohode s ministrom spravodlivosti a z obsahovej náplne vzdelávania prokurátorov určenej generálnym prokurátorom. Vedenie akadémie pri príprave študijných plánov každoročne vychádza okrem obsahových náplní aj z vyhodnotení anonymných dotazníkov, ktoré vypĺňajú účastníci vzdelávacích podujatí. V súlade s prioritami a možnosťami prideleného rozpočtu, zostaví akadémia návrh študijného plánu, ktorý rozpošle externým členom pedagogického zboru JA SR na pripomienkovanie a doplnenie, následne je návrh študijného plánu predložený na schválenie rade akadémie.

V zmysle „Koncepcie vzdelávania akadémie" sa realizuje celoživotné vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. V súčasnosti reálne neexistuje prípravné vzdelávanie, keďže pozícia justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry zo zákona zanikla. Prípravné vzdelávanie v prípade prinavrátenia sa k inštitútu čakateľa sa bude realizovať rámci cyklickej prípravy právnych čakateľov prokuratúry (PČP) a justičných čakateľov (JČ), a to organizovaním školení zameraných na úspešné vykonanie odbornej justičnej skúšky. Prípravné vzdelávanie PČP a JČ bude v príslušnom akademickom roku zahŕňať odborné sústredenia rozdelené do jednotlivých oblastí. Príprava na odbornú justičnú skúšku bude určená pre účastníkov, ktorí by mali absolvovať odbornú justičnú skúšku v príslušnom kalendárnom roku a bude organizovaná kombinovanými formami vzdelávania.

V súčasnom období akadémia organizuje „Predskúškové sústredenia" rozdelené na tri časti s cieľom úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky. V žiadnom prípade organizovanie predskúškových sústredení nenahrádza prípravné vzdelávanie, ktoré sa reálne nevykonáva vzhľadom na súčasný právny stav. Hlavnou obsahovou náplňou a cieľom predskúškových sústredení je príprava účastníkov na písomnú a ústnu časť odbornej justičnej skúšky.

  • 1. časť sústredenia (štvordňové podujatie) je zameraná na praktické cvičenia z pozitívno-právnych oblastí práva, nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu a prokurátora, rozbor praktických prípadov v trestnej a netrestnej oblasti, vyhotovovanie rozhodnutí v trestnej a netrestnej oblasti.
  • 2. časť sústredenia (štvordňové podujatie) je zameraná na rozbor aktuálnych otázok na ústnu časť OJS v oblasti občianskeho práva, rodinného práva, pracovného práva, obchodného práva, práva EÚ, medzinárodného práva súkromného, rozvíjanie schopností aplikovať právne predpisy v konkrétnych veciach a metodológia výkladu práva.
  • 3. časť sústredenia (štvordňové podujatie) je zameraná na rozbor aktuálnych otázok na ústnu časť OJS v oblasti trestného práva, správneho a finančného práva, ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry, medzinárodného trestného práva a rozvíjanie schopností aplikovať právne predpisy v konkrétnych veciach.

Zdroj: viaiuris.sk, ja-sr.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 817
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
hexempo supoplex!

Aj na Spiši sa snažili naučiť osadníkov dodržiavať osobnú hygienu. Vzdelávanie sa úspešne uskutočnilo a momentálne všetci žnú výsledky úspešného projektu.

 
zajo | 05.11.2013 13:11
 
etika pre nikoho

Z článku mi teda vyplýva, že etika je síce v pláne vzdelávania pre súdnych čakateľov, ale tí momentálne neexistujú, takže v rámci prípravy sa etika nevyučuje. Nuž a tretina sudcov si v priebehu štyroch rokov vytrpela asi hodinku "nudnú" prednášku, ktorá im určite načisto zmenila život. Nekritizujem akadémiu, práveže si myslím, že toho je až až. Problém podľa mňa nie je o vzdelávaní v etike, ale o ľudských charakteroch niektorých, ktorí sú vyberaní za sudcov. Ak protekčný synáčik prepláve právnickou fakultou a potom ani nevie ako, mu otecko alebo oteckov kamarát z poľovačky vybaví sudcovské miesto, tak tomuto človeku nepomôže a ani nemôže pomôcť žiadna prednáška o etike. Takýto človek ostane v bahne navždy.

 
Marian | 05.11.2013 13:03
 
bez nadpisu

justičná akadémia si zrejme myslí, že vymenovaných sudcov už nie je potrebné vzdelávať a učiť slušnému správaniu, bohužiaľ seminár etika by mal byť každoročne povinne každým sudcom absolvovaný, kde by sa aj niekoľkoročný sudcovia naučili ako sa správať k účastníkom a aj ku kolegom VSÚ a asistentkám, nakoľko sa tu rozmohol syndróm poloboha v justícii a to nie je dobré. Opakovanie je matka múdrosti. Justičná akadémia čaká na zavedenie čakateľov a šušká sa, že už dlho čakať nebude takže rodinným príslušníkom, druhým a tretím kolenám a priateľom priateľov budú dvere opäť dokorán otvorené a potom ich bude vzdelávať, ako sa majú správať v pojednávačkách. Super za štyri hodiny sa majú naučiť to, čo sa nenaučili celý život. Opäť vivat justícia !

 
X | 05.11.2013 12:47

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Zomrel bývalý prokurátor, ktorý obžaloval exšéfa SIS Ivana Lexuhttps://www.teraz.sk/slovensko/zomrel-byvaly-prokurator-m-serbin-k/566692-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vo veku 68 rokov zomrel bývalý prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry Michal Serbin.

Prezidentka podpísala novelu Trestného poriadkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-trestneho/566776-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela hovorí, že ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka ...

Prezidentka odobrila novelu zákona proti byrokraciihttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-odobrila-novelu-zakona-prot/566779-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Slováci nebudú musieť úradom v budúcnosti predkladať 21 výpisov v listinnej podobe.

Lipšic odpovedá Žilinkovi: Sú chvíle, kedy sa nesmie mlčaťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/596061-lipsic-odpoveda-zilinkovi-su-chvile-kedy-sa-nesmie-mlcat/

Prestrelka medzi prokurátormi pokračuje.

Mazák vníma kladne správu Európskej komisie o stave právneho štátuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-vnima-kladne-spravu-europskej/566546-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vyhlásil, že úsilie o zlepšenie situácie v slovenskom súdnictve je očividné.

ÚS vydal chybné uznesenie k pozastaveniu časti vyhlášky k hraniciamhttps://www.teraz.sk/slovensko/monitor-us-vydal-chybne-uznesenie-k-p/566303-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Ústavný súd pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: