TlačPoštaZväčšiZmenši

Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií

13.9. 2011, 10:38 |  Admin 3

Dňa 02. 09. 2011 vydala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne prvú spoločnú odbornú publikáciu pod názvom „Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií", ktorá je výstupom z medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni" usporiadanej v dňoch 24. - 25. 05. 2011 v detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení.

Na konferencii vystúpili uznávané autority tak z radov justičného ako aj vysokoškolského prostredia, ale aj zástupcovia profesných právnických komôr. Ich príspevky sú súčasťou tejto odbornej publikácie, ktorá má slúžiť tak právnickej ako aj laickej verejnosti.

Justičná akadémia Slovenskej republiky vydaním tejto odbornej publikácie započala tradíciu spolupráce s akademickou obcou tak doma ako aj v zahraničí, pričom jej prvoradou úlohou je podpora vedecko-odbornej činnosti, ktorá napomôže skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

Odborná publikácia je zverejnená v elektronickej podobe na stránke akadémie - TU (KLIKNITE SEM PRE STIAHNUTIE PUBLIKÁCIE)

Obsah publikácie

EVROPSKÉ A NÁRODNÍ (ZDE SE ZŘETELEM NA ČESKÉ) ROZMĚRY OBČANSKÉHO PRÁVA prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., zástupca vedúceho katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne, prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedúci katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ DIMENZE RAKOUSKÉHO ABGB Mgr. Eva Dobrovolná, interná doktorandka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

REKODIFIKÁCIA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedúci katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej Republiky

ZABUDNUTÉ ČI STRATENÉ INŠTITÚTY DEDIČSKÉHO PRÁVA doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., vedúci oddelenia občianskeho práva katedry súkromného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

OCHRANA SPOTREBITEĽA VO SVETLE SÚDNEJ PRAXE JUDr. Jana Bajánková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedníčka občiansko - právneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

OCHRANA SPOTŘEBITELE V KONTEXTU NOVELIZAČNÍCH A REKODIFIKAČNÍCH PROCESŮ OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. Markéta Selucká, PhD., členka katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne a prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., vedúci katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

PODNĚTY KOMISE PRO EVROPSKÉ RODINNÉ PRÁVO (CEFL) PRO DALŠÍ VÝVOJ ČESKÉHO RODINNÉHO PRÁVA doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., členka katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JEHO VLIV NA VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., člen katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

POZNÁMKA K § 1 NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (UPLATŇOVÁNÍ SOUKROMÉHO PRÁVA NEZÁVISLE NA PRÁVU VEŘEJNÉM) Mgr. Marián Rozbora, interný doktorand Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

PRÁVNICKÉ OSOBY V EVROPSKÉM PRÁVU prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., zástupkyňa vedúceho katedry obchodného práva Masarykovej univerzity v Brne

SLOBODA PODNIKANIA V EÚ V/S MAJETKOVÁ DÔVERYHODNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB – VYBRANÉ OTÁZKY doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. vedúci katedry obchodného, hospodárskeho a finančného práva Fakulty práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

CEZHRANIČNÉ KONKURZY V KONTEXTE ÚNIOVÉHO PRÁVA JUDr. Branislav Pospíšil, advokát, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

EVROPSKÁ NADACE: NOVÝ INSTRUMENT EVROPSKÉHO PRÁVA? JUDr. Kateřina Ronovská, PhD., členka katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

POŽADAVEK „GENDEROVÉ PESTROSTI" V ZELENÉ KNIZE O SPRÁVĚ A ŘÍZENÍ PODNIKU VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH A POLITICE ODMĚŇOVÁNÍ doc. JUDr. Josef Kotásek, PhD., prodekan Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

JEDNÁNÍ PODNIKATELE, SMLUVNÍ SVOBODA A TZV. ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ JUDr. Josef Šilhán, PhD., odborný asistent katedry obchodného práva Masarykovej univerzity v Brne

SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAHY S MEZINÁRODNÍM PRVKEM – OD NÁRODNÍ K REGIONÁLNÍ ÚPRAVĚ prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., dekanka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ: BLÍŽÍ SE KONEC UNIVERZÁLNÍCH ÚPRAV? JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., prodekan Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

PŘÍMÝ A INCIDENČNÍ ÚČINEK SMĚRNICE – VÝVOJ, SOUČASNÝ STAV A ZDŮVODNĚNÍ JUDr. David Sehnálek, Ph.D., odborný asistent Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

ETICKÝ KÓDEX SUDCU V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY JUDr. Juraj Sopoliga, člen Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda senátu Krajského súdu v Košiciach

ETICKÝ KÓDEX SÚDNEHO EXEKÚTORA JUDr. Alena Szalayová, Slovenská komora exekútorov

ETICKÝ KÓDEX NOTÁRA JUDr. Magdaléna Valušová, Notárska komora Slovenskej republiky, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

ZODPOVEDNOSŤ PRAVNICKÝCH PROFESIÍ JUDr. Dana Bystrianska, prezidentka Združenia sudcov Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ SUDCU JUDr. Jozef Kolcun, predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA JUDr. Slavomír Šúrek, zástupca riaditeľa netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA JUDr. Peter Molnár, PhD., prezident Slovenskej komory exekútorov, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

IMUNITA SÚDOM USTANOVENÝCH ZNALCOV VOČI NÁROKOM NA NÁHRADU ŠKODY doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., člen Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Zdroj: www.ja-sr.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1235
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poistenec-na-pn-nemoze-svojvolne-meni/430796-clanok.html

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas práceneschopnosti sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ...

Ministerstvo vnútra chce do konca roka kompletne prezbrojiť policajtovhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-vnutra-chce-do-konca-roka-kompletne-prezbrojit-policajtov/

Ministerstvo vnútra SR plánuje do konca tohto roka kompletne prezbrojiť policajtov od ...

Prezidentka Čaputová udelila milosť, zohľadnila kritickú rodinnú a sociálnu situáciu odsúdenéhohttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-udelila-milost-zohladnila-kriticku-rodinnu-a-socialnu-situaciu-odsudeneho/

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť mužovi, ktorý spáchal dopravnú nehodu a dostal ...

Justícia má aj po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie značné rezervy, zhodujú sa právnicihttps://www.webnoviny.sk/justicia-ma-aj-po-tridsiatich-rokoch-od-neznej-revolucie-znacne-rezervy-zhoduju-sa-pravnici/

Slovenská justícia má aj po celých desaťročiach fungovania stále značné rezervy.

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: