TlačPoštaZväčšiZmenši

Sudcov čaká pravidelné hodnotenie ich práce

12.7. 2011, 01:17 |  Admin 3

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská dnes predstavila ďalší veľký balík zmien v súdnictve, ktoré vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády SR. Sudcov podľa návrhu čaká pravidelné hodnotenie ich práce a dodržiavanie zásad sudcovskej etiky. Opakované negatívne hodnotenie sudcu bude dôvodom pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti s možnosťou zániku funkcie sudcu. Do pripomienkového konania je predložená aj zmena Ústavy SR a zákona o Súdnej rade SR.

Návrh ústavného zákona vychádzajúci z Programového vyhlásenia vlády SR oddeľuje Súdnu radu SR od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, aby predseda najvyššieho súdu nebol predsedom súdnej rady. Účelom návrhu ústavného zákona je taktiež vytvorenie predpokladu pre zamedzenie prelínania výkonnej moci a súdnej moci v podobe obsadzovania miest v Súdnej rade Slovenskej republiky predsedami súdov, ktorí sú pri výkone svojej funkcie predstaviteľmi výkonnej moci.

Zmeny vo vzťahu k Súdnej rade 

Vo vzťahu k Súdnej rade ďalej ministerka Žitňanská navrhuje:

  • zákaz hlasovania per rollam (t.j. aby sa hlasovanie dialo na verejnom zasadnutí súdnej rady, a nie napríklad bez verejného zasadnutia deň po verejnom rokovaní Súdnej rady SR emailom.),
  • zavedenie verejného hlasovania súdnej rady,
  • možnosť uplatňovať tzv. odlišné stanoviská k rozhodnutiam súdnej rady,
  • zavádza povinnosť súdnej rady zverejňovať materiály, o ktorých bude rokovať,
  • pre voľby členov Súdnej rady SR sudcami sa navrhuje zavedenie volebných obvodov kopírujúcich obvody krajských súdov.

Zmeny v zákone o súdoch

Druhý balík zmien v súdnictve obsahuje aj dôležité zmeny v zákone o sudcoch:

a) Hodnotenie sudcov

„Ak má byť tlak na zlepšovanie v súdnictve, musí existovať efektívny a účinný spôsob hodnotenia práce sudcov. Ak chcú sudcovia individuálny prístup k ich činnosti a chceme skončiť zjednodušovanie, že chyba jedného je chybou všetkých sudcov, potrebujeme dať systému hodnotenia práce sudcov reálny obsah, ktorého výsledky budú verejnosti dostupné," uviedla ministerka Žitňanská.

Cieľom novely je zlepšenie reálneho fungovania inštitútu hodnotenia sudcov, lebo ide o dlhodobo nefunkčný systém. Základné zmeny pri hodnotení sudcov zahŕňajú:

  • Obnovenie pravidelného hodnotenia sudcu každých 5 rokov, resp. opakované po jednom roku (bolo zrušené v roku 2008);
  • Možnosť straty funkcie sudcu, ak sa preukáže, že sudca stratil odbornú spôsobilosť byť sudcom (doplnenie úpravy disciplinárnej zodpovednosti sudcov);

Prvé negatívne hodnotenie sudcu sa bude posudzovať ako disciplinárne previnenie. Ak aj opakované hodnotenie bude so záverom „nevyhovel", pôjde o závažné disciplinárne previnenie.

Osobitne je riešená situácia, ak sudca bude trikrát vo svojej profesionálnej kariére hodnotený so záverom „nevyhovel". V tomto prípade už pôjde o závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu. Na naplnenie skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia sa nebude vyžadovať, aby išlo o tri bezprostredne po sebe nasledujúce negatívne hodnotenia.

Ročný štatistický výkaz sudcu

Zavádza sa nový právny inštitút – ročný štatistický výkaz sudcu
Bude sa v ňom každoročne sledovať výkonnosť sudcu v ním vybavovanej agende – sledujú sa primárne kvantitatívne ukazovatele. Výkaz bude pokladom pre hodnotenie sudcu. Výkaz sa súčasne bude každoročne zverejňovať.

V tomto prípade nejde o hodnotenie práce sudcu, ale o špecifickú formu štatistického zisťovania stupňa výkonnosti sudcu. Nakoľko je tento výkaz jedným z podkladov, z ktorého vychádza hodnotenie sudcu, jeho úprava bude zakomponovaná do ustanovení o hodnotení sudcu.

Zároveň v prípade podpriemerných výsledkov bude predseda súdu povinný priložiť aj informáciu o opatreniach, ktoré prijal, aby sa stav zmenil, resp. či vyvodil voči danému sudcovi zodpovednosť.


  • Hodnotenie sudcu budú vykonávať po novom predsedovia grémií a predsedovia kolégií, čo je vyhovujúce aj z hľadiska zabezpečenia príslušnej odbornej úrovne hodnotenia sudcu.
  • Nanovo sa koncipujú kritériá posudzované pri hodnotení sudcu. Zásadná zmena spočíva v zavedení mechanizmu bodovania jednotlivých kritérií, rovnako aj subjektu, ktorý prideľuje body za jednotlivé sledované kritériá.
  • Na základe celkového počtu bodov, ktoré pridelia na to určené subjekty sa určí výsledný výrok hodnotenia sudcu.


Prideľovať body za jednotlivé hodnotiace (sledované) kritériá budú 3 subjekty
a) predseda grémia/kolégia, ktorý je súčasne hodnotiteľom,
b) predseda súdu a
c) hodnotiaca komisia, ktorú vytvára sudcovská rada.

Žiaden z týchto subjektov sám o sebe nemôže rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť výsledný výrok hodnotenia pridelením rozhodujúceho počtu bodov (35:35:30).

Pridelenie bodov:
1. Hodnotiaca komisia (0 - 30 bodov) - za prieskum rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho konania v hodnotenom období.
2. Predseda grémia/kolégia (0 - 35 bodov) - za zistenia zo stanovísk odvolacích senátov, prípadne dovolacích senátov, z vlastných poznatkov osoby hodnotiteľa a stanoviska sudcovskej rady k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky.
3. Predseda súdu (0 - 35 bodov) - vyjadrenia predsedu súdu o činnosti hodnoteného sudcu, stav a príčiny starších nevybavených vecí a prieťahov v konaní a z výkazov.

Výroky Body
Výborný 86-100 bodov
Dobrý 60-85 bodov
Nevyhovujúci 59 a menej

Negatívne hodnotenie sudcu („nevyhovujúci") bude dôvodom pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti s možnosťou zániku funkcie sudcu. Každý výrok v hodnotení sudcu bude musieť byť odôvodnený.

Návrh podporuje aj legitímne právo hodnoteného sudcu vyjadriť sa k záverom hodnotenia. Toto oprávnenie však sudca môže realizovať len v prípade ak sú známe výsledky hodnotenia. Preto sa dopĺňa povinnosť predsedu súdu oznámiť dotknutému sudcovi obsah hodnotenia.

Výsledky hodnotenia sudcov sa budú zverejňovať, čo vnímame ako nástroj pre silnú verejnú kontrolu výkonu sudcovskej funkcie.

b) Disciplinárne konania

Zmeny sa dotknú aj zlepšenia reálneho fungovania disciplinárneho konania sudcov. Vo vzťahu k disciplinárnemu konaniu sa navrhuje zavedenie náhodného výberu disciplinárneho senátu zvlášť pre každé disciplinárne konanie, čím sa výrazne obmedzí riziko zneužitia disciplinárneho konania. Je to základným predpokladom pre naplnenie požiadavky, aby disciplinárne konanie bolo v opodstatnených prípadoch efektívnym nástrojom očisty súdneho stavu. Na účely občianskej kontroly disciplinárnych senátov bude ich zoznam zverejnený na internete, rovnako aj databázy predsedov a členov disciplinárnych senátov zvolených súdnou radou.

c) Sudcovia a ich vyjadrovanie o prípadoch

Zákaz možnosti vyjadrovať sa k súdnym rozhodnutiam zo strany sudcu nemožno vnímať v absolútnom význame – sudca môže rozhodnutia komentovať, podrobovať ich odbornej kritike alebo zaujímať k nim vlastné postoje napr. v rámci výkonu lektorskej činnosti, publikačnej činnosti a pod. Preto sa navrhuje obmedziť aktuálne platný zákaz len na rozhodnutia, ktoré nie sú právoplatné. 

 

Zdroj informácií: Tlačová správa MS SR na www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.justice.gov.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1247
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O novej väznici v Rim. Sobote sa hovorí už dlho. Výstavby by sa chceli chopiť dvaja záujemcoviahttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/podnikanie-ekonomika/o-novej-vaznici-v-rim-sobote-sa-hovori-uz-dlho-vystavby-by-sa-chceli-chopit-dvaja-zaujemcovia/

O novej väznici na Sabovej sa hovorí už dlho. Najnovšie mala vplyv na priebeh verejného ...

Vodiči pozor! Toto sú nové dopravné značky. Nenechajte sa nimi zaskočiťhttps://auto.pravda.sk/doprava/clanok/559353-vodici-pozor-toto-su-nove-znacky-nenechajte-sa-zaskocit/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox

V poslednom období pribudli na cestách dopravné značky, na aké sme neboli zvyknutí.

M. Kolíková vymenovala J. Hrubalu za predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-vymenovala-j-hrubalu-za-p/485143-clanok.html

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS boli v pondelok (3. 8.) úspešní traja kandidáti.

Disciplinárne konanie s D. Trnkom bude pokračovať v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/disciplinarne-konanie-s-d-trnkom-bude/485076-clanok.html

Trnka je okrem toho obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže ...

ANALÝZA:Nový návrh zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu menšínhttps://www.teraz.sk/slovensko/imb-navrh-novely-zakona-o-statnom-o/485070-clanok.html

Vládny návrh je podľa Inštitútu Mateja Bela IMB zbytočne komplikovaný a tvorí výnimky zo ...

Revoluce ve výplatách? Nejvyšší soud rozhodl, že je nezákonné platit za stejnou práci jinde jinou mzduhttps://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/ridic-ceske-posty-uspel-se-zalobou-kvuli-nizsi-mzde-za-stejnou-praci-oproti-praze.A200806_124339_firmy-trhy_ele

Řidič České pošty uspěl se žalobou, která poukazovala na nerovné odměňování ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: