TlačPoštaZväčšiZmenši

Pripravuje sa novela zákona o ukončení niektorých exekučných konaní

22.6. 2020, 18:48 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo tzv. predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Exekučná amnestia

Vláda Slovenskej republiky sa v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 -2024 zaviazala presadiť, aby sa dlhy fyzických osôb voči subjektom verejnej správy vymáhané v exekúcii stali nevymáhateľnými v prípade, ak dlžník zaplatí určenú časť vymáhaného nároku (exekučná amnestia), pričom súčasne zabezpečí, aby aj súkromní veritelia mali možnosť zapojiť sa do exekučnej amnestie.

Zákon mal efektívne vyriešiť problém vedenia starých exekúcií

Vo vzťahu k uvedenému záväzku vlády Slovenskej republiky je potrebné uviesť, že dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý rieši problematiku tzv. starých exekúcií. Jeho základným cieľom je zmena procesných pravidiel zastavovania niektorých starých exekúcií  a ukončenia starých exekučných konaní a zavedenie osobitného procesného mechanizmu zastavenia tzv. starých (nemajetných) exekúcií priamo zo zákona, pričom technické otázky súvisiace s ukončením exekučných konaní boli zverené súdnemu exekútorovi.

Súčasne bola zvedená možnosť oprávneného podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie (na základe jeho komerčnej úvahy), avšak už podľa súčasne platných a účinných právnych predpisov. Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol jedným z opatrení, ktoré malo efektívne vyriešiť problém vedenia starých exekúcií, ktoré pred jeho prijatím predstavovali jeden z hlavných problémov slovenských súdov, nakoľko na súdoch Slovenskej republiky bolo vedených cca 2,6 milióna starých exekúcií, čo vo výsledku znamenalo, že značná časť kapacity rozhodovacej činnosti slovenských súdov sa upínala k spravovaniu všetkých týchto starých exekučných konaní. 

Doposiaľ sa zastavilo len cez 540 starých exekučných konaní

Z doložky vplyvov a analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy na zamestnanosť vo verejnej správe vyplýva, že v roku 2020 sa predpokladá zastavenie 978 226 starých exekúcií s verejnoprávnym subjektom, v roku 2021 sa predpokladá zastavenie 120 473 starých exekúcií s verejnoprávnym subjektom, v roku 2022 sa predpokladá zastavenie 94 011 starých exekúcií s verejnoprávnym subjektom a v roku 2023 sa predpokladá zastavenie 40 794 starých exekúcií s verejnoprávnym subjektom.

Všetky východiskové údaje o počte starých exekúcií, v ktorých je oprávneným subjekt verejnej správy nezohľadňovali staré exekúcie, v ktorých nedôjde k zastaveniu ex lege z dôvodu zákonom ustanovených výnimiek, nezohľadňovali vymožiteľnosť starých exekúcií, a taktiež údaje o počte starých exekúcií, ktoré budú právoplatne zastavené do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona.

Z dostupných štatistických údajov vyplýva, že v období od januára 2020 do mája 2020 bolo celkovo ukončených 545 219 starých exekučných konaní.

Výkladové nezrovnalosti pri aplikácii zákona č. 233/2019 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti SR zdôraznilo, že počas účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zaznamenaných niekoľko výkladových nezrovnalostí súvisiacich s aplikáciou ustanovení tohto zákona, pri ktorých vznikla potreba legislatívnej úpravy.

Napriek zákonu problém zahltenia súdov starými exekúciami pretrváva

Vo vzťahu k pripravovanej právnej úprave exekučnej amnestie ministerstvo tiež uviedlo, že napriek prijatiu zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je problém zahltenia súdov Slovenskej republiky spravovaním starých exekúcií aktuálny, pričom je potrebné uviesť, že veľká časť starých exekúcií nebude ukončená na základe ustanovení zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu aplikácie ustanovených výnimiek.

Problém má vyriešiť exekučná amnestia

Na účely zredukovania aj tejto početnej skupiny starých exekúcií tak, aby došlo k výraznému odbremeneniu justičného systému, ako aj za účelom poskytnutia pomoci fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v dlhovej pasci, v dôsledku vedenia starých exekúcií najmä voči subjektom verejnej správy sa preto navrhuje ďalšie mimoriadne opatrenie v podobe „exekučnej amnestie“, ktorá by mala zabezpečiť zastavenie starých exekúcií vedených voči fyzickým osobám a v prospech subjektov verejnej správy za podmienky, ak fyzická osoba uhradí ustanovenú časť vymáhaného nároku v starej exekúcii.

Predmetným mimoriadnym opatrením by sa podľa ministerstva malo zabezpečiť nielen odbremenenie justičného systému a zbavenie sa dlhov fyzických osôb, ale taktiež aspoň čiastočná úhrada dlhu fyzických osôb veriteľom, teda pripravovaná právna úprava počíta s participáciou dlžníkov na plnení svojich záväzkov, aj keď ide o záväzky vymáhané v exekučnom konaní, ktoré sú síce čiastočne uhrádzané, avšak tieto úhrady sú realizované v minimálnom rozsahu, teda nestačia ani na úhradu trov starej exekúcie.

Aké sú teda ciele plánovanej novelizácie?

V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024 je cieľom pripravovanej právnej úpravy stanovenie podmienok a pravidiel exekučnej amnestie, v rámci ktorej sa stanú dlhy fyzických osôb voči subjektom verejnej správy, ak zaplatia určenú časť nároku vymáhaného v „starom“ exekučnom konaní, nevymáhateľnými. Súčasne sa má umožniť aj súkromným veriteľom pridať sa k exekučnej amnestii. Súčasťou pripravovanej právnej úpravy je aj úprava zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby sa odstránili najzávažnejšie výkladové problémy v aplikačnej praxi, ktoré sa doposiaľ vyskytli.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 najneskôr do konca júla 2020.

  • Kontaktné údaje:
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Sekcia legislatívy, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
  • Račianska 71
  • 813 11 Bratislava
  • email: alena.hambalekova@justice.sk 

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: september 2020

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 46
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada pri prvom zasadnutí zhodnotila zlý stav Najvyššieho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/bez-funkcneho-ns-nemozno-hovorit-o-p/479544-clanok.html

Predseda súdnej rady na stretnutí prisľúbil, že bude podporovať všetky kroky, ktoré budú ...

Školy budú môcť viesť verejný zoznam plagiátorov, hovorí Kolíkováhttps://www.teraz.sk/slovensko/skoly-budu-moct-viest-verejny-zozn/479502-clanok.html

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po vzore Česka pripravilo zákon, ktorý už je ...

Návrh koalície podľa Via Iuris otvára priestor na politické zasahovanie do funkcie generálneho prokurátorahttps://www.webnoviny.sk/navrh-koalicie-podla-via-iuris-otvara-priestor-na-politicke-zasahovanie-do-funkcie-generalneho-prokuratora/

Rozhodovať o prípadnom porušení povinností generálneho prokurátora (GP) by mal naďalej len ...

Ministerka Kolíková predstavila reformu justície, plánuje vytvoriť aj najvyšší správny súdhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predstavila-reformu-justicie-planuje-vytvorit-aj-najvyssi-spravny-sud/

Národná rada Slovenskej republiky, prezidentka a vláda budú môcť do Súdnej rady SR nominovať ...

Len za december podali na OS BA I 39.000 návrhov na obchodný registerhttps://www.teraz.sk/slovensko/jgolian-len-za-december-podali-na-os-b/479175-clanok.html

Na obchodnom úseku Okresného súdu (OS) Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na ...

Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justíciehttps://www.webnoviny.sk/ustavny-sud-nebude-moct-zamietat-podnety-z-procesnych-dovodov-docieli-to-reforma-justicie/

Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: