Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Najčastejšie otázky súvisiace so zastavením starých exekúcií

najpravo.sk • 21.12. 2019, 12:33

Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v skratke „ZoUNEK“) začne platiť od 1. januára 2020. Sekcia civilného práva MS SR ako pomôcku pripravila najčastejšie otázky a odpovede, ktoré odbornej i laickej verejnosti priblížia fungovanie zákona v praxi.

​1. Ktorých exekučných konaní sa zákon týka?

ZoUNEK sa týka exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Ide o exekučné konania, na ktorých riešenie boli príslušné pôvodné okresné súdy ako exekučné súdy (tzv. staré exekúcie). Tento zákon sa teda v zásade týka všetkých starých exekúcií. Ak má byť dôvodom zastavenia starej exekúcie uplynutie rozhodnej doby [§2 ods. 1 písm. a)] a ide o starú exekúciu, ktorá je uvedená v tzv. absolútnych výnimkách (taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 ZoUNEK), táto exekúcia sa z tohto dôvodu nezastavuje.

ABSOLÚTNE VÝNIMKY 

a) výživné [§ 2 ods. 2 písm. a)],

b) nepeňažné plnenie (resp. súvisiace peňažné plnenie), [§ 2 ods. 2 písm. b)],

c) fondy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska súťaž [§ 2 ods. 2 písm. c), d), e)],

d) majetná exekúcia, t. j. ak bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, kedy sa má stará exekúcia zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur [§ 2 ods. 2 písm. f)], 

e) povinný má konkurznú imunitu.

2. Zastavia sa všetky staré exekúcie účinnosťou ZoUNEK, t. j. k 1.1.2020?

Zastavenie starých exekúcií podľa ustanovení ZoUNEK (§ 2 ods. 1) sa dotkne dvoch veľkých skupín starých exekúcií. Prvá skupina sú staré exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo nadobudnutím účinnosti ZoUNEK, t. j. dňa 1. januára 2020. Ide o najstaršie exekúcie, ktoré trvajú (§ 3) k nadobudnutiu účinnosti ZoUNEK viac ako päť rokov (t. j. ku dňu nadobudnutia účinnosti ZoUNEK, teda k 1.1.2020 uplynula rozhodná doba piatich rokov plynúca odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi a v posledných 18tich mesiacoch – v období od 1.6.2018 do 31.12.2019 - nebol dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur), ak nejde o výnimky zo zastavenia starých exekúcií (t. j. nejde o absolútnu výnimku podľa § 2 ods. 2 alebo o relatívnu výnimku, v ktorej sa rozhodná doba piatich rokov predlžuje o 12 mesiacov podľa § 4). Podľa štatistických údajov pôjde o väčšinu starých exekúcií.

Druhá skupina starých exekúcií bude zastavená (zo zákona), ak po účinnosti ZoUNEK nastanú podmienky uvedené v § 2 ods. 1 ZoUNEK. Pôjde o tie staré exekúcie, v ktorých po účinnosti ZoUNEK nastane niektorá zo skutočností predpokladaná v § 2 ods. 1, t. j. v ktorých po účinnosti ZoUNEK uplynie rozhodná doba piatich rokov alebo v ktorých po účinnosti ZoUNEK oprávnený alebo povinný zanikne bez právneho nástupcu, oprávnený podá návrh na zastavenie starej exekúcie, alebo dôjde k vyhláseniu konkurzu, reštrukturalizácie alebo oddlženia, ak nepôjde v týchto prípadoch o niektorú z výnimiek zo zastavenia starých exekúcií. V týchto prípadoch platí, že dôvod pre zastavenie starej exekúcie musí nastať po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK (zákaz retroaktivity), teda v prípade, ak napríklad došlo k vyhláseniu konkurzu pred účinnosťou ZoUNEK a nejde o takú starú exekúciu, ktorá by bola zastavená z dôvodu uplynutia rozhodnej doby piatich rokov, takáto stará exekúcia podlieha režimu zastavenia podľa ustanovení Exekučného poriadku. Inak povedané, ak niektorý z dôvodov uvedený v § 2 ods. 1 ZoUNEK nastal pred nadobudnutím účinnosti ZoUNEK, nemožno takúto starú exekúciu zastaviť podľa ustanovení ZoUNEK, okrem prípadu spadajúceho do § 2 ods. 1 písm. a) v spojení s § 5 ods. 3 druhá veta ZoUNEK, t. j. okrem prvej skupiny starých exekúcií, ktoré sa zastavujú dňom účinnosti ZoUNEK z dôvodu uplynutia rozhodnej doby.

3. Akým spôsobom sa vysporiadať s prípadnou kumuláciou dôvodov na zastavenie starej exekúcie podľa ZoUNEK?

V prípade kumulácie dôvodov na zastavenie starej exekúcie podľa § 2 ods. 1 ZoUNEK je potrebné vychádzať z tej skutočnosti, že k zastaveniu starej exekúcie podľa § 2 ods. 1 ZoUNEK, ak nejde o absolútnu alebo relatívnu výnimku, dochádza priamo zo zákona, t. j. vznikom dôvodu predpokladaného ZoUNEK. Preto sa stará exekúcia zastavuje len na základe toho dôvodu, ktorý nastal ako prvý, t. j. ak dôjde k vyhláseniu konkurzu ku dňu 2.1.2020 a dňa 5.1.2020 uplynula rozhodná doba piatich rokov a nejde o niektorú z výnimiek zastavenia starej exekúcie, stará exekúcia má byť zastavená, resp. sa zastavuje ex lege dňa 2.1.2020 z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. d) ZoUNEK, pretože tento dôvod nastal v tomto prípade skôr, ako uplynutie rozhodnej doby piatich rokov. Ďalším príkladom môže byť situácia, ak rozhodná doba piatich rokov uplynie 3.3.2020, nejde o niektorú z výnimiek zo zastavenia starých exekúcií, a  oprávnený podá návrh na zastavenie exekúcie dňa 5.3.2020. V takomto prípade sa stará exekúcia zastavuje ku dňu 3.3.2020, pretože tento dôvod pre zastavenie takejto starej exekúcie [§ 2 ods. 1 písm. a)] nastal skôr, ako bol podaný návrh na zastavenie starej exekúcie oprávneným [§ 2 ods. 1 písm. c)].

4. Akým spôsobom sa vysporiadať s prípadnou kumuláciou dôvodov na zastavenie starej exekúcie podľa Exekučného poriadku a ZoUNEK?

V prípade kumulácie dôvodov pre zastavenie starej exekúcie podľa ZoUNEK a Exekučného poriadku je potrebné skúmať okamih, kedy nastala okolnosť odôvodňujúca zastavenie starej exekúcie. Po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK je teda nutné v každom exekučnom prípade skúmať, či nedošlo k zastaveniu starej exekúcie ex lege na základe ustanovení ZoUNEK, pretože tento zákon je vo vzťahu k Exekučnému poriadku zákonom lex specialis, ak nejde o prípad, kedy je povinným podaný návrh na zastavenie exekúcie (viď otázka č. 6). Uvedené znamená:

1. v prípade, ak po účinnosti ZoUNEK existuje dôvod pre zastavenie starej exekúcie vyplývajúci z ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.3.2017 a neexistuje dôvod pre zastavenie starej exekúcie zo zákona podľa § 2 ods. 1 ZoUNEK, stará exekúcia má byť zastavená podľa ustanovení Exekučného poriadku; 

2. ak pred účinnosťou ZoUNEK existoval dôvod pre zastavenie starej exekúcie vyplývajúci z ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.3.2017 a po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK neexistuje dôvod pre zastavenie starej exekúcie zo zákona podľa § 2 ods. 1 ZoUNEK, stará exekúcia má byť zastavená podľa ustanovení Exekučného poriadku;

3. ak pred účinnosťou ZoUNEK existuje (existoval) dôvod pre zastavenie starej exekúcie vyplývajúci z  ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.3.2017 a nadobudnutím účinnosti ZoUNEK vznikol dôvod na zastavenie starej exekúcie (§ 2 ods. 1 písm. a)) alebo tento dôvod vznikol po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK a k uvedenému okamihu nebolo rozhodnuté o zastavení exekučného konania (prípadne nejde o prípad podľa § 4 ods. 2 písm. b)), stará exekúcia sa zastavuje ex lege podľa ZoUNEK.

Tieto závery sú v súlade s princípom právnej istoty a zákazom retroaktivity, ako aj so vzťahom uvedených právnych predpisov.

Príklady:

  • Ak bol v starej exekúcii vyhlásený konkurz dňa 29.12.2019 a nejde o starú exekúciu, v ktorej by nastala skutočnosť predpokladaná ustanovením § 2 ods. 1 ZoUNEK, stará exekúcia má byť zastavená podľa ustanovení Exekučného poriadku. Je potrebné uviesť, že vyhlásenie konkurzu pred účinnosťou ZoUNEK nespôsobuje bez ďalšieho zastavenie starej exekúcie zo zákona, pretože dôvod pre zastavenie starej exekúcie musí vzniknúť v čase účinnosti ZoUNEK.
  • Ak by išlo o starú exekúciu, v ktorej bol vyhlásený konkurz dňa 29.12.2019 a dňa 1.1.2020 (prípadne aj neskôr) je zrejmé, že ide o starú exekúciu, v ktorej  uplynula rozhodná doba piatich rokov a nejde o niektorú z absolútnych alebo relatívnych výnimiek, alebo napríklad po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK zanikne oprávnený alebo povinný bez právneho nástupcu, v tomto prípade dochádza k zastaveniu starej exekúcie ex lege dňom, kedy nastala skutočnosť predpokladaná ZoUNEK, t. j. uplynutím rozhodnej doby alebo prípadne zánikom oprávneného alebo povinného bez právneho nástupcu. V takomto prípade už súd nemá právomoc rozhodnúť o zastavení starej exekúcie z dôvodu vyhlásenia konkurzu podľa ustanovení Exekučného poriadku v platnom znení, pretože stará exekúcia sa zastavila z dôvodu plynúceho z osobitného zákona a zastavila sa ex lege. Tu je potrebné opätovne zdôrazniť, že dôvod pre zastavenie starej exekúcie podľa ZoUNEK musí nastať po nadobudnutí jeho účinnosti (zákaz retroaktivity).

5. Kedy dochádza k predĺženiu rozhodnej doby, t. j. k predĺženiu päť ročnej doby trvania starej exekúcie?

ZoUNEK upravuje možnosť predĺženia rozhodnej doby piatich rokov v ustanovených prípadoch, pričom je potrebné zdôrazniť, že táto relatívna výnimka je spojená výlučne len s dôvodom zastavenia starej exekúcie spočívajúcim v uplynutí rozhodnej doby piatich rokov, t. j. s § 2 ods. 1 písm. a) ZoUNEK. Ide o relatívne výnimky zo zastavenia starých exekúcií, pri ktorých uplynula rozhodná doba, avšak  existuje tu niektorá zo skutočností odôvodňujúca jej predĺženie (§ 4). Relatívna výnimka znamená, že rozhodná doba, po uplynutí ktorej by na túto starú exekúciu dopadal § 2 ods. 1 písm. a), sa predlžuje (o dobu podľa § 4). V prípade kumulácie relatívnych výnimiek sa uplatní tá relatívna výnimka, ktorá ako prekážka zastavenia starej exekúcie prestane pôsobiť najneskôr.

RELATÍVNE VÝNIMKY

Súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia zastaviť, rozhoduje o

  • o odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie povolí, odklad starej exekúcie je povolený alebo je stará exekúcia odložená (§ 4 ods. 1)
  • námietkach proti starej exekúcii [§ 4 ods. 2 písm. a)],
  • zastavení starej exekúcie [§ 4 ods. 2 písm. b)],
  • odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie nepovolí [§ 4 ods. 2 písm. c)],
  • vylúčení veci zo starej exekúcie [§ 4 ods. 2 písm. d)],
  • návrhu na pripustenie zmeny účastníka exekučného konania na strane povinného a zmenu účastníka exekučného konania povolí [§ 4 ods. 2 písm. e)],
  • schválení príklepu [§ 4 ods. 2 písm. f)],
  • schválení rozvrhu výťažku [§ 4 ods. 2 písm. g)].

Exekučné konanie sa v základe vedie ako nesporové a aj súd vyhodnocuje dôvody na zastavenie exekúcie aj bez návrhu a permanentne. Relatívna výnimka podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZoUNEK sa teda nemôže vzťahovať na všetky situácie, kedy súd posudzuje, či má starú exekúciu zastaviť, keďže takýto výklad by nedával zmysel. Adekvátny výklad bude založený teda na teleologickej redukcii a na systematickom výklade zmyslu tohto ustanovenia. Nebude zrejme sporné, že uvedená relatívna výnimka dopadá výlučne na situácie, kedy návrh na zastavenie starej exekúcie podal povinný. Táto relatívna výnimka sa nebude týkať situácií, kedy niekto, kto nie je účastníkom konania, podá podnet na zastavenie exekúcie (napr. súdny exekútor). Inak povedané, stará exekúcia sa na základe zákona zastavuje, ak existuje dôvod pre jej zastavenie (§ 2 ods. 1) a nejde o niektorú z absolútnych alebo relatívnych výnimiek, pričom konanie súdu o „akomkoľvek“ podnete na zastavenie exekúcie nie je relatívnou výnimkou. V tomto prípade by mal súd postupovať tak, že požiada exekútora o preskúmanie, či v danej veci nedošlo k zastaveniu starej exekúcie zo zákona, s prípadným poučením o povinnosti vydať upovedomenie o zastavení starej exekúcie podľa ustanovení ZoUNEK. 

6. Dochádza k predĺženiu rozhodnej doby na základe návrhu oprávneného na zastavenie exekučného konania?

Relatívna výnimka podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZoUNEK sa logicky nemôže aplikovať v prípade návrhu oprávneného na zastavenie exekúcie, pretože ak aj oprávnený má za to, že stará exekúcia sa mu má zastaviť, použitie výnimky by viedlo k úplne nelogickému záveru. Výklad ad absurdum je potrebné vždy odmietnuť.

Je potrebné rozlišovať dve situácie. Ak ide o návrh na zastavenie exekúcie podaný oprávneným pred účinnosťou ZoUNEK a nejde o starú exekúciu, ktorá sa ex lege zastavuje účinnosťou zákona [najmä § 2 ods. 1 písm. a)], súd zastaví starú exekúciu podľa ustanovení Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. 3.2017. Ak ide o návrh oprávneného na zastavenie starej exekúcie po účinnosti ZoUNEK, súdny exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie podľa § 2 ods. 1 písm. c) ZoUNEK.

7. Čo znamená, že stará exekúcia sa zastavuje zo zákona?

Exekučné konanie je druh súdneho procesu, ktorý je vedený podľa procesných pravidiel. Exekučné konanie je popisované procesnými normami, kde podmienky tohto konania (t. j. podmienky za splnenia ktorých je možné v takom konaní pokračovať) sú prezentované dôvodmi na zastavenie exekúcie. Podľa pôvodného znenia Exekučného poriadku (EP) následky toho, že nastal dôvod na zastavenie exekúcie mohol posúdiť len súd (pôvodný § 57 Exekučného poriadku, ktorý sa stále uplatňuje na staré exekúcie), ktorý vždy najprv dôvod zastavenia exekúcie preskúmal a účinky mu priznal tým, že exekúciu zastavil svojim rozhodnutím (de-konštitutívnym).

ZoUNEK mení procesnú situáciu tak, že pri niektorých dôvodoch na zastavenie exekúcie (§ 2 ods. 1) priznáva niektorým skutkovým okolnostiam odôvodňujúcim zastavenie starej exekúcie účinky priamo zákon, pričom ide o nasledujúce okolnosti 

a) uplynula rozhodná doba [§ 2 ods. 1 písm. a)], 

b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, prípadne zastavenie dedičského konania pre nedostatok majetku [§ 2 ods. 1 písm. b)], 

c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený [§ 2 ods. 1 písm. c)] alebo

d) vyhlásenie konkurzu, príp. reštrukturalizácie alebo oddlženia [§ 2 ods. 1 písm. d)].

Už samotný vznik vyššie uvedenej relevantnej okolnosti je dôvodom pre zastavenie starej exekúcie, ktorá sa zastavuje priamo vznikom tejto okolnosti (t. j. v okamihu vzniku tejto skutočnosti sa stará exekúcia zastavuje), pričom zastavenie starej exekúcie deklaruje (potvrdzuje, osvedčuje a oznamuje) poverený súdny exekútor (§ 5 ods. 1) prostredníctvom upovedomenia o zastavení starej exekúcie. Pri uvedených dôvodoch nejde pritom o nejaké nové dôvody pre zastavenie exekúcie, ktoré by predtým Exekučný poriadok nepoznal. Ide skôr o to, že ZoUNEK spresnil ich obsah a to najmä pri „nemajetnosti povinného“.

8. Čo možno rozumieť pod pojmom „dosiahnutý výťažok“? (§ 2 ods. 2 písm. f/)

Dosiahnutým výťažkom v zmysle § 2 ods. 2 písm. f) ZoUNEK je potrebné rozumieť plnenie, ktoré bolo poskytnuté súdnemu exekútorovi na základe jeho úkonov bezprostredne smerujúcich k vymoženiu plnenia, t. j. to, čo vymohol súdny exekútor svojou exekučnou činnosťou podľa § 63  ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017 v príslušnej starej exekúcii. 

Presnejšie povedané, dosiahnutým výťažkom je to, čo by podliehalo pravidlám rozdeľovania podľa § 46 ods. 4 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017. Domnievame sa, že plnenia, ktoré boli poskytnuté povinným alebo tretími osobami, ktoré za zaplatenie dlhu zodpovedajú (ručiteľ, príp. záložný dlžník), mimo exekučného konania (napr. priamo oprávnenému), prípadne plnenia neidentifikované, na tieto účely za dosiahnutý výťažok považovať nemožno.

Naopak, je potrebné inak nahliadať na plnenie v tzv. depozite, ktoré nebolo poskytnuté len z dôvodu procesného nedostatku, napr. z dôvodu nemožnosti doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Keďže stará exekúcia sa zastavuje zo zákona, tak oprávnený (resp. exekútor) si nepomôže tým, že „snáď omylom“ pošle exekútorovi 15 eur. Netreba zabúdať, že plnenie dlhu (záväzku), je právom (a povinnosťou) dlžníka samotného resp. osoby, ktorá bola na to dlžníkom splnomocnená alebo má oprávnenie plniť dlh z dôvodu svojho postavenia (ručiteľ, záložný dlžník a pod.). Ak plnil dlh niekto, kto na plnenie dlhu nie je oprávnený, dlh nezanikne a keďže stará exekúcia sa zastaví zo zákona, bude zastavená a to napriek tomu, že súdny exekútor nevydal včas upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Súd môže jednak aj bez návrhu určiť, že došlo k zastaveniu starej exekúcie (§ 8 ods. 2) alebo použiť všeobecnú subsidiaritu Exekučného poriadku  podľa § 10 ods. 1.

9. Sú prípustné námietky proti paušálnym trovám? 

Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné (§7 ods. 1). To platí rovnako o základe ako aj o výške paušálnych trov. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie vytvára špecifický exekučný titul, ktorý sa svojou povahou podobá notárskej zápisnici [§ 45 ods. 2 písm. c) EP], keďže nemá vlastnosť právoplatnosti, ale len vykonateľnosti. Oprávnenému prirodzene nevzniká právna povinnosť uhradiť paušálne trovy starej exekúcie v prípadoch, ak na ich úhradu súdnemu exekútorovi nevznikol nárok (§ 6 ods. 4) alebo v prípadoch, ak by snáď požadoval zaplatenie paušálnych trov vo výške odporujúcej ZoUNEK. Ak by si súdny exekútor voči oprávnenému uplatňoval návrhom na vykonanie exekúcie nárok na úhradu nezaplatených paušálnych trov, je v plnej kompetencii exekučného súdu tento exekučný titul preskúmať pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie. Porušenie povinností súdneho exekútora v súvislosti s účtovaním paušálnych trov, na ktoré nemá právny nárok, zakladá disciplinárnu zodpovednosť.

10. Akým spôsobom, v akej lehote a akou formou dôjde k  oznámeniu ukončenia exekučného konania podľa § 8 ods. 3 ZoUNEK?

ZoUNEK ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť oznámiť oprávnenému ukončenie exekučného konania. ZoUNEK síce presne nedefinuje spôsob a lehotu tohto oznámenia, avšak uplatnia sa na to tieto pravidlá. Ak si oprávnený so súdnym exekútorom dohodli  spôsob komunikácie, tak prednostne má byť oprávnený informovaný o ukončení exekučného konania týmto spôsobom. Ak si oprávnený so súdnym exekútorom nedohodli výslovne spôsob komunikácie, tak argumentom „a simili“ rovnako ako upovedomenie o zastavení starej exekúcie, t. j. oprávnenému oznámi ukončenie exekučného konania rovnako, ako mu bolo oznámené (doručené) upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Pokiaľ ide o lehotu, v ktorej má byť toto oznámenie o ukončení exekučného konania realizované, tak sledujúc účel tejto notifikačnej povinnosti, súdny exekútor má konať bez zbytočného odkladu po ukončení exekučného konania. 

11. Akým spôsobom postupovať v prípade zmeny oprávneného, t. j.  ak súd ešte nerozhodol o zmene účastníctva na strane oprávneného?

V prípade, ak bola postúpená pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii na iného oprávneného a nedošlo k zmene účastníka konania na strane oprávneného, t. j. neexistuje rozhodnutie súdu o pripustení zmeny účastníka konania na strane oprávneného, upovedomenie o zastavení starej exekúcie sa doručuje pôvodnému oprávnenému. V tejto súvislosti je potrebné odlišovať situáciu, kedy už bolo vydané uznesenie súdu o zmene účastníka konania, a to vzhľadom na ustanovenie § 237 ods. 1 CSP, v ktorom je ustanovené, že súd je viazaný uznesením, len čo ho vyhlásil; ak nebolo vyhlásené, len čo ho vydal. Preto, ak bolo vydané/vyhlásené uznesenie súdu o zmene účastníka na strane oprávneného, upovedomenie o zastavení starej exekúcie je potrebné doručovať novému oprávnenému, nakoľko len on má následne aktívnu vecnú legitimáciu podľa námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie (§ 7). V prípade pochybností odporúčame doručovať upovedomenie obom oprávneným.

To obdobne platí aj v prípade zmeny povinného. 

12. Možno podať námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ak došlo len k zjavným chybám v písaní? 

Podľa § 7 ods. 1 prvá veta ZoUNEK proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u exekútora námietky. Podľa § 7 ods. 2 prvá veta ZoUNEK námietky spolu s upovedomením o zastavení starej exekúcie predloží exekútor do 30 dní súdu. 

V prípade, ak upovedomenie o zastavení starej exekúcie obsahuje len zjavné chyby v písaní (napr. chybné označenie oprávneného/povinného, chybné označenie spisovej značky exekútora/spisovej značky súdu) je potrebné postupovať tak, že exekútorovi súd vráti upovedomenie o zastavení starej exekúcie so žiadosťou o opravu. Doručením opravného upovedomenia by ostali zachované zákonné lehoty v zmysle vyššie uvedených ustanovení, napriek tomu, že ZoUNEK explicitne neupravuje možnosť, aby exekútor vydal opravné upovedomenie o zastavení starej exekúcie.

13. Má prerušenie konania, resp. podaný návrh na prerušenie exekučného konania vplyv na zastavenie starej exekúcie podľa ZoUNEK?

ZoUNEK upravuje niektoré dôvody na zastavenie starej exekúcie (§ 2 ods. 1) zo zákona, t. j. priznáva niektorým skutkovým okolnostiam odôvodňujúcim zastavenie starej exekúcie účinky priamo zákon. Vznik takejto relevantnej okolnosti je dôvodom pre zastavenie starej exekúcie, ktorá sa zastavuje priamo vznikom tejto okolnosti (t. j. v okamihu vzniku tejto skutočnosti sa stará exekúcia zastavuje) a preto akýkoľvek návrh či už hmotnoprávnej alebo procesnoprávnej povahy nemôže mať vplyv na vedenie takéhoto „zastaveného“ exekučného konania. T. j. ani návrh na prerušenie konania nemá a nemôže mať vplyv na zastavenie starej exekúcie ex lege, teda ak by aj potencionálne súd rozhodol (hoc aj právoplatne) o prerušení starého exekučného konania a následne by nastal (vznikol) dôvod predpokladaný ZoUNEK v ustanovení § 2 ods. 1 a nešlo by o absolútnu výnimku, k zastaveniu starej exekúcie dôjde bez ohľadu na prerušenie (príp. na podaný návrh na prerušenie) exekučného konania.

14. Je povinný súd rozhodnúť o uznesení, ktoré bolo odvolacím súdom zrušené a vrátené na opätovné rozhodnutie, pokiaľ ide o spisy staršie ako 5 rokov od udeleného poverenia?

Pri konaní a rozhodovaní súdu o akýchkoľvek otázkach v rámci starého exekučného konania je potrebné skúmať, či v tomto starom exekučnom konaní nedošlo k zastaveniu starej exekúcie zo zákona, pričom uvedené sa týka výlučne starých exekúcií tak, ako sú definované v § 1 ods. 2 ZoUNEK. Z uvedeného dôvodu, ak je prvostupňovému súdu vrátené zrušené uznesenie na opätovné rozhodnutie a ide o takú starú exekúciu, ktorá bola zastavená zo zákona (§ 2 ods. 1), čo súd musí preskúmať, v takomto exekučnom konaní nemožno pokračovať, nakoľko stará exekúcia bola zastavená ex lege a teda súd stratil právomoc vo veci konať a rozhodnúť (neodstrániteľná podmienka konania), pričom spôsob ukončenia exekučného konania upravuje ZoUNEK. 

15. Je povinný súd rozhodnúť vydaním uznesenia o zastavení konania (§44 ods. 4 EP), v ktorých právoplatne zamietol žiadosť o udelenie poverenia, ale doteraz nestihol zastaviť exekučné konanie a rozhodnúť o trovách?

V prípadoch, v ktorých nedošlo k udeleniu poverenia, resp. v prípadoch, v ktorých súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia je potrebné postupovať podľa ustanovení Exekučného poriadku v platnom znení, nakoľko na tieto prípade ZoUNEK nedopadá, keďže k vydaniu poverenia na vykonanie starej exekúcie ani nedošlo (nie je možné zastaviť starú exekúciu, ktorá neexistuje).

16. Aký je vzťah Exekučného poriadku a ZoUNEK? Má ZoUNEK vplyv na staré exekúcie, ktoré sa nezastavujú z dôvodu absencie dôvodu pre zastavenie starej exekúcie?

Vzťah  ZoUNEK a Exekučného poriadku je vzťahom lex specialis derogat legi generali, t. j. ZoUNEK upravuje ukončenie starých exekučných konaní a starých exekúcií špecifickým spôsobom. Ale ak ide o tie staré exekúcie, ktoré sa podľa ustanovení ZoUNEK nezastavujú (napríklad ide o absolútnu výnimku, alebo relatívnu výnimku), sú naďalej vedené podľa ustanovení Exekučného poriadku v platnom znení. Uvedené znamená, že v tých starých exekučných konaniach, v ktorých nedošlo k zastaveniu starej exekúcie ex lege, súdny exekútor ako aj exekučný súd postupujú podľa ustanovení Exekučného poriadku v platnom znení (pokračujú v incidenčných konaniach, konajú o procesných návrhoch, o návrhoch na uloženie poriadkovej pokuty, doručujú listiny prostredníctvom úradnej tabule súdu, prípadne do zahraničia a pod.), t. j. pokiaľ neexistuje dôvod pre zastavenie starej exekúcie podľa ustanovení ZoUNEK (§ 2 ods. 1), tento zákon na takúto starú exekúciu nemá vplyv (aplikujú sa len ustanovenia Exekučného poriadku v platnom znení).

Zdroj: justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2771

Nový príspevok

mám obavu

Po prečítaní tohto článku mám silnú obavu, či nový zákon nebude pôsobiť kontraproduktívne. Niektoré otázky tu načrtol aj spoludiskutujúci. Namiesto toho, aby súdy po novom roku očakávali už len upovedomenia o zastavení exekúcií od exekútorov a tešili sa zo znižovania počtu exekučných konaní sú zavalené už teraz rôznymi podozrivými návrhmi/podaniami na čiastočné zastavenia exekúcií o 1 euro a pod. čo znovu znamená potrebu ľudskej sily sa s týmito podaniami vysporiadať. Ešte zákon nenadobudol ani účinnosť a už majú súdy opäť viac práce.

wwww | 30.12.2019 17:47
Reakcia

Dovolím si dať otázku do diskusie ohľadom problému, či sa na podané návrhy na zastavenie exekúcie pred 1.1.2020 vzťahuje predmetný zákon. Keďže ide o procesný predpis a chýba akákoľvek intertemporálna úprava, myslím, že sa uplatní princíp okamžitej aplikability procesných predpisov. Argumentácia retroaktivitou len v tejto jedinej otázke? Veď celý zákon pôsobí retroaktívne. Neviem, či tvorcovia mysleli na vznik situácie, kedy paralelne rozhodne súd o zastavení exekúcie a aj exekútor vydá upovedomenie o zastavení, nakoľko budú mať rozdielny názor na interpretáciu. Myslím, že o vznik takých situácií nebude núdza. Ešte snáď poznámka k tvrdeniu, že ak neexistuje rozhodnutie súdu o pripustení zmeny účastníka konania na strane oprávneného, sa upovedomenie o zastavení starej exekúcie doručuje pôvodnému oprávnenému. A čo v prípade, ak pôvodný oprávnený už zanikol? Exekútor má stanovenú lehotu, avšak súd lehotu na rozhodnutie o zmene oprávneného nemá a ustanovenie § 4 o predĺžení rozhodnej doby akosi na túto skutočnosť nereflektuje.

Stanislav | 26.12.2019 11:17
PoUtStŠtPiSoNe
: