TlačPoštaZväčšiZmenši

Status mediátora

1.12. 2011, 19:02 |  najpravo.sk

Medzi základné priority a úlohy štátu patrí zabezpečenie slobodného prístupu k spravodlivosti ako aj spravodlivé urovnávanie sporov. V duchu týchto cieľov je úsilie zákonodarcu už dlhodobo smerované k odbremeneniu súdov, odstráneniu prieťahov v súdnom konaní ako aj k celkovému zvýšeniu dôvery spoločnosti v justíciu. Skúsenosti s uplatňovaním mediácie na Slovensku jednoznačne potvrdzujú, že dané ciele je možné naplniť aj efektívnym zapojením mediácie do riešenia súdnych sporov. V prípade fungujúcej spolupráce súdov s mediátormi je možné dlhotrvajúce spory vyriešiť v nepomerne kratšom čase, pričom v prípade prijatia dohody, ktorá bude výsledkom mediácie, s ktorou budú spokojné obe strany a ktorá následne bude schválená formou súdneho zmieru, možno s ohľadom na subjektívny pocit spokojnosti na oboch stranách predpokladať aj zvýšenie dôvery v justíciu zo strany spoločnosti.

Napriek vykonaným legislatívnym úpravám, ktoré výrazným spôsobom podporujú širšie uplatňovanie mediácie ako mimosúdneho spôsobu riešenia sporov, mám za to, že na prekážku plnej a plynulej spolupráce medzi súdmi a mediátormi je súčasný status mediátora ako podnikateľa, resp. formulácia § 4 ods. 1 zákona o mediácii, podľa ktorej výkon činnosti mediátora je podnikaním.

S ohľadom na charakter činnosti vykonávanej mediátormi ako aj možnosti, ktoré mediácia vo vzťahu k súdnemu konaniu ponúka, považujem za vhodné zaoberať sa otázkou prehodnotenia súčasného statusu mediátora.

Pre posúdenie otázky statusu mediátora je vhodné urobiť komparáciu právneho postavenia mediátora a iných vybraných osôb vykonávajúcich svoje povolanie na základe osobitných predpisov.

Podľa súčasnej právnej úpravy :

  • Výkon činnosti mediátora je podnikaním (§ 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii).
  • Mediátor má postavenie podnikateľa, ktorý podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 písm. c/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).
  • Mediácia ako činnosť pri výkone povolania mediátora nie je živnosťou (§ 3 ods. 1 písm. d/ bod 7. zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní)
  • Zákonom nie je zriadená žiadna stavovská organizácia, ako registračný orgán vo vzťahu k mediátorom vystupuje Ministerstvo spravodlivosti SR

Komparácia postavenia mediátora s postavením iných - vybraných osôb vykonávajúcich povolanie na základe iného než živnostenského oprávnenia, ktoré určitým spôsobom sa zapájajú do súdneho konania :

Znalci

Výkon činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch nie je podnikaním ( § 2 ods. 7 zákona č. 382/2004 Z.z.). Výkon činnosti znalca a tlmočníka nie je živnosťou ( § 3 ods. 1 písm. d/ bod 4. zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní) . Znalcom, tlmočníkom alebo prekladateľom je fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činností podľa zákona č. 382/2004 Z.z., ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo nie je zapísaná v takomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 zákona č. 382/2004 Z.z. ( § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z.z.). Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene, ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena určená vyhláškou. Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedie MS SR . Znalci, tlmočníci a prekladatelia skladajú sľub do rúk ministra. Podmienkou začatia výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa je poistenie zodpovednosti za škodu. Dohľad nad výkonom činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vykonáva MS SR, ktoré prejednáva priestupky a správne delikty znalcov, v zákonom stanovených prípadoch môže pristúpiť k dočasnému pozastaveniu výkonu činnosti, prípadne aj vyčiarknutiu zo zoznamu. V oblasti vzdelávania sa vyžaduje zloženie odbornej skúšky, sústavné vzdelávanie a cca každých päť rokov preskúšanie odbornej spôsobilosti. Vzdelávanie zabezpečuje MS SR v súčinnosti s akreditovanými inštitúciami – znaleckými, tlmočníckymi ústavmi.

Notári

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti. Notársky úrad prestavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný ( § 2 zákona č. 323/1992 Z.z.). Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci ( § 4 ods. 4 zákona č. 323/1992 Z.z.). Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu notára a funkciu rozhodcu. ( § 3 ods. 3 zákona č. 323/1992 Z.z.). Orgánom samosprávy notárov je Notárska komora Slovenskej republiky ( § 8 zákona č. 323/1992 Z.z.), ktorá je zriadená zákonom ako samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých notárov a vedie ich zoznam ( § 29 zákona č. 323/1992 Z.z.). Štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov vykonáva minister spravodlivosti SR ( § 12 ods. 1 zákona č. 323/1992 Z.z.). Notár skladá sľub do rúk ministra spravodlivosti ( § 13 zákona č. 323/1992 Z.z.). Minister môže v prípadoch stanovených zákonom po prerokovaní s komorou pozastaviť výkon notárskeho úradu ( § 94 zákona č. 323/1992 Z.z.)

Advokáti

Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora ( § 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z.). Výkon činnosti advokáta nie je živnosťou ( § 3 ods. 1 písm. d/ bod 3. zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. ( § 2 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z.z.). Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými subjektami, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, atď ... , ak sa vykonáva sústavne a za odmenu ( § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z.).

Zápis, vzdelávanie a dohľad nad činnosťou advokátov /disciplinárne konanie, disciplinárne opatrenia/ zabezpečuje Slovenská advokátska komora ako samosprávna stavovská organizácia, ktorá je zriadená zákonom a združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom komorou. Podmienkou výkonu advokácie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Z uvedeného porovnania vyplýva záver, že činnosť znalcov a notárov nie koncipovaná na báze podnikania, pri výkone svojej činnosti pôsobia na základe splnomocnenia/poverenia štátu, skladajú sľub do rúk ministra, zadávateľom služby u znalcov a spol. je v značnej miere štát resp. orgány verejnej moci, rovnako tak notári plnia urč. úlohy štátu a to najmä pri prejednávaní dedičstva, kde v pozícii súdnych komisárov, majú postavenie verejných činiteľov. S ohľadom na naznačené postavenie znalcov a spol. ako aj notárov sa požiadavka dohľadu nad činnosťou znalcov a spol. a notárov zo strany ministerstva javí ako opodstatnená.

Naproti tomu výkon činnosti advokáta je slobodným povolaním, advokát nekoná na základe poverenia/splnomocnenia štátu; advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. / § 1 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z./ . Dohľad nad činnosťou advokáta vykonáva Slovenská advokátska komora, ako samosprávna stavovská organizácia.

V prípade prehodnotenia súčasného statusu mediátora a úvahách nad jeho prípadnými zmenami, považujem, v záujme naplnenia zmyslu a účelu zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, za vhodné a pre výkon činnosti mediátora aj optimálne priblíženie postavenia mediátora modelu postavenia znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, ktorí svoju činnosť rovnako vykonávajú na základe osobitného predpisu a to podľa zákona č. 382/2004 Z.z. Označený model znalcov, tlmočníkov, prekladateľov by bolo možné na účely výkonu mediácie upraviť zhruba nasledovne :

Výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii nie je podnikaním. Výkon činnosti mediátora nie je živnosťou. Registrovaným mediátorom je fyzická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činností podľa zákona č. 420/2004 Z.z., ktorá je zapísaná v zozname mediátorov. Ako s obdobou právnických osôb poverených na výkon činností podľa zákona č. 382/2004 Z.z. možno v prípade zákona č. 420/2004 Z.z. uvažovať o mediačných centrách, ktorých vznik a pôsobnosť už právna úprava zákona č. 420/2004 Z.z. podchytila. Mediátor sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene, ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena určená vyhláškou. Zoznam mediátorov a mediačných centier vedie MS SR. Mediátori skladajú sľub do rúk ministra. Podmienkou začatia výkonu činnosti mediátora je poistenie zodpovednosti za škodu. Dohľad nad výkonom činnosti registrovaných mediátorov a mediačných centier vykonáva MS SR, ktoré prejednáva priestupky a správne delikty mediátorov, v zákonom stanovených prípadoch môže pristúpiť k dočasnému pozastaveniu výkonu činnosti, prípadne aj vyčiarknutiu zo zoznamu. V oblasti vzdelávania sa vyžaduje zloženie odbornej skúšky mediátora a sústavné vzdelávanie, ktoré MS SR v súčinnosti s akreditovanými inštitúciami – mediačnými centrami.

V nadväznosti na prípadnú zmenu postavenia mediátora na osobu splnomocnenú štátom na výkon činnosti podľa zákona č. 420/2004 Z.z. následne nepovažujem za problém vhodnými leg. úpravami zabezpečiť súčinnosť mediátorov so súdmi, napr. v rámci zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, kde by mohli byť vykonané napr. nasledovné zmeny:

  • § 67 – Zmierovacie konanie – vykonanie pokusu o zmier by bolo možné zabezpečiť vykonaním pokusu o zmier mediáciou, vykonávanou podľa zákona č. 420/2004 Z.z., ktorú by mohol vykonávať mediátor / namiesto samosudcu ako to predpokladá súčasná úprava/. Tým, že by bola odmena mediátora určená vyhláškou, bolo by možné, aby sa osobám, ktoré takýto pokus navrhujú uložila povinnosť zložiť preddavok na odmenu mediátora. V prípade dosiahnutia zmieru /mediačnej dohody/ , bude táto schválená samosudcom ako súdny zmier.
  • v časti Činnosť súdu pred začatím konania by bolo vhodné upraviť postup schvaľovania mediačných dohôd súdom za účelom zabezpečenia exekučného titulu / v nadväznosti na § 15 ods. 2 písm.b) zákona č. 420/2004 Z.z. / - t.j. kto ich schvaľuje, v akej lehote, na základe návrhu – žiadosti ? – koho mediátora či účastníkov mediácie ?
  • § 137 – Druhy trov konania – odmenu mediátora by bolo možné zahrnúť medzi trovy konania, čím by sa zabezpečila ja možnosť uložiť povinnosť na zloženie preddavku na odmenu mediátora / podobne ako je to v prípade znalcov, prekladateľov, tlmočníkov/ ako bolo vyššieuvedené.
  • - § 142 – Náhrada trov konania – za úvahu stojí zvážiť, aby v prípade, ak účastník konania pred začatím súdneho konania alebo počas neho preukázateľne odmietol vykonať pokus o zmier mediáciou navrhnutý druhým účastníkom bolo možné preniesť na neho povinnosť náhrady trov súdneho konania / keďže svojim negatívnym postojom k možnosti mimosúdneho vyriešenia veci zapríčinil súdne konanie / .
  • TRETIA ČASŤ OSP, PIATA HLAVA – OSOBITNÉ USTANOVENIA – obdobne ako sú notári so sídlom v obvode okresného súdu rovnomerne poverovaní úkonmi v konaní o dedičstve, mohli by byť aj mediátori ako osoby splnomocnené štátom na výkon činnosti podľa zákona č. 420/2004 Z.z. poverovaní úkonmi súdu pri vykonávaní pokusu o zmier . V tejto súvislosti by v rámci tejto časti OSP mohla byť upravená Činnosť mediátorov v konaní / obdobne ako je to u notárov v § 175 za – 175zd/. Týmto by nešlo o obligatórnu mediáciu ale o činnosť súdu v rámci už začatého súdneho konania pri vykonávaní pokusu o zmier, o ktorý sa má súd aj podľa súčasného znenia zákona vždy pokúsiť ! Sudcom by to odbremenilo agendu / ako v prípade dedičskej agendy, ktorú súdy riešia až v prípade, keď prejednanie dedičstva pred notárom neskončilo vydaním osvedčenia o dedičstve/ . Týmto spôsobom by mohli mediátori urovnať mnohé súdne spory, pričom súd by následne schválil mediačnú dohodu , v prípade jej uzatvorenia. Pokiaľ by nedošlo k uzatvoreniu mediačnej dohody v stanovenom čase, súd by riadne pokračoval v súdnom konaní.

Navrhovaná koncepcia zmeny statusu mediátora na osobu určenú štátom na výkon mediácie je len jedným z podnetov smerujúcich k efektívnemu začleneniu mediácie do systému riešenia sporov v Slovenskej republike. Nakoľko sa však jedná o pomerne vážnu otázku je vhodné, aby o nej prebehla odborná diskusia, závery ktorej by mali byť podnetom pre prípadné legislatívne zmeny. Osobne som však presvedčená o tom, že odborná obec mediátorov je na takýto vážny krok pripravená.

Renáta Dolanská

JUDr. Renáta Dolanská, advokátka, mediátorka
Podpredsedníčka Asociácie mediátorov Slovenska
Riaditeľka Mediačného centra Mimosúdneho Riešenia Sporov
www.advokat-mediator.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 569
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Matovičova vláda má v pláne viac ako 300 zákonov a nariadení, počet sa môže zmeniťhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-ma-v-plane-viac-ako-300-zakonov-a-nariadeni-pocet-sa-moze-zmenit/

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) v rámcovom pláne legislatívnych úloh na roky 2021 až 2023 ...

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: