TlačPoštaZväčšiZmenši

Mediácia a rodina

28.11. 2011, 17:56 |  najpravo.sk

Rodina

„Rodina je sociálna skupina zložená z dvoch alebo viacerých osôb žijúcich spolu v jednej domácnosti, ktoré sú spojené manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami." (Sopóci, 2006, s. 88). Každý človek túži žiť v rodine, cíť teplo a lásku rodiny. „V manželstve a v rodine sa vytvára súhrn medziosobných vzťahov: manželský vzťah, otcovstvo a materstvo, vzťah detí a súrodencov, ktorými sa každý človek vovádza do „ľudskej rodiny" i do „Božej rodiny", ktorou je Cirkev." (Ján Pavol II., 2010, s. 32). Každý pred vstupom do manželstva si predstavuje rôzne modely ako bude vyzerať jeho rodina.

Má svoje predstavy o zabezpečení, o vzťahoch medzi rodinnými príslušníkmi. Na začiatku je vysoký stupeň idealizmu a ideálneho modelu partnerstva. Počas trvania manželstva prichádza k zmenám z ideálu na bežný všedný deň v manželstve aj so situáciami, ktoré treba riešiť. Je len otázkou kompetencie rodiny ako sa vysporiadajú s krízovou situáciu. Ak je rodina pripravená riešiť aj neštandardné situácie, spory, tak kríza, v ktorej sa ocitli rodinu stmelí a upevní. V prípade, že rodina, nie je pripravená na riešenie vzniknutej situácie obracia sa na pomoc rodiny, inštitúcii alebo na mediátora. „Múdri rodičia ukážu deťom mapu života, upozornia ich na úskalia a ťažkosti na cestách, ale neurčia im trasu." (Janvrinova, 2006, s. 66)

Mediácia v rodine

Najčastejšie využitie mediácie v praxi je pri riešení konfliktov v rodinných sporoch. Mnohí mediáciu síce vnímajú ešte ako moderný spôsob riešenia mimosúdnych sporov, ale v podstate ide o tradičný spôsob, ktorý sa používal už v stredoveku. Už v dávnych dobách využívali ľudia osobu, ktorá vystupovala z pozície prirodzenej autority. Pri rodinných sporoch mediáciu možno využiť v dvoch rovinách a to:

  • Rodinná mediácia, kde mediátor rieši konflikty, ktoré nastali v rodine a partneri majú snahu spor urovnať v spokojnosti oboch strán. Hľadajú riešenia.
  • Predovšetkým je vhodná pre tých, čo majú záujem obnoviť komunikáciu. Snažia sa o alternatívne riešenie ako dosiahnuť dohodu pri výchove neplnoletých detí a styk oboch rodičov s neplnoletými deťmi. Prax našich súdov ukazuje, že po rozvode má z jeden z rodičov obmedzený kontakt s dieťaťom. Ďalším podstatným krokom je dohoda o výške výživného na neplnoleté deti. Problémy ohľadom výživného sú rôzne napr. ako neplatenie výživného, nepravidelné platby výživného a stáva sa, že rodič alebo dieťa si uplatňuje zvýšenie výživného. Mnohokrát zložité býva pre dosiahnutie dohody rozdelenie spoločného majetku, kde obaja z partnerov pociťujú silné puto k materiálnym veciam, ktoré nadobudli spoločne. Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov rieši spor v rodine a to aj pri rozvode a po ňom a takisto aj dedičské konanie.
  • Využitie mediácie pri rodinných sporoch otvára priestor pre vzájomnú komunikáciu oboch strán a hľadá prieniky vzájomnej kooperácie. Tým riešenie a kreovanie dohody nie je v rukách len jednej osoby. Dohoda je aktom oboch strán. A tak každá zo strán je zainteresovaná do tvorenia dohody.
  • Spoločná dohoda vytvára priestor pre zodpovednosť za rozhodnutie a tým znižuje tenziu ďalších konfliktov.

Výhody rodinnej mediácie

Nikdy nie dobré čakať, aby konflikt gradoval. Vždy je dobré hovoriť o probléme v rodine. Komunikovať medzi sebou, rozprávať sa o zážitkoch z bežného dňa. Vedieť sa pobaviť o úspechoch aj neúspechoch. Veľkou výhodou v rodinnej mediácii je, že snahou mediátora spolu so zúčastnenými strany je nájsť dohodu, kde je „VÝHRA jednej a VÝHRA druhej strany". Pri súde sa stáva, že jeden je víťaz a druhy je porazený.

Mediácia je dobrovoľná a ústretová, takže ktokoľvek zo zúčastnených strán sa môže rozhodnúť z nej kedykoľvek odstúpiť. Pri rodinnej mediáci, ktorá je založená na dobrovoľnosti, mediátor vedie strany ku kompromisom, nie k súboju. Tým, že dobrovoľne prišli vyplýva, že majú záujem svoj spor riešiť a ho vyriešiť.

Diskrétnosť mediácie v mediačnom procese upravuje aj zákon o mediácii v § 5, kde zákon hovorí: „Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediáacii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou". Z toho vyplýva, že samotné mediačné konanie je diskrétnejšie oproti súdnemu konaniu.

Čestnosť v mediácii je zložka, ktorá je dôležitá nakoľko v rodinnej mediácii nevyžaduje mediátor od strán rôzne doklady preukazujúce dôkazné bremeno jednej alebo druhej strany, listinné dôkazy sa nezakladajú do spisov. Nepotrebujú ani súdnoznalecké posudky a rozhodnutia orgánov.

Rovnoprávnosť v mediácii je garantovaná. V mediačnom proces má mediátor úlohu udržiavať vyváženosť a uviesť aj v mediačnej dohode, že strany mali rovnaký priestor na prezentáciu svojho problému, mali rovnaký čas na reakciu a pripomienka každej strany bola rovnocenná.

Strany sporu v mediácii hľadajú cestu k dohode, kde je výhra jednej aj druhej strany, dohoda. Mediátor v mediačnom procese vedie sporiace sa strany k rešpektovaniu sa navzájom, vedie strany k prijímaniu názoru druhej strany. Mnohokrát, keď emócie gradujú je to pre mediátora neľahká úloha.

Mediácia je lacnejšia a to výrazne sú nižšie poplatky ako pri riešení sporu súdnou cestou. Ak sporiace strany sa dohodnú na súdnom zmieri, vracia sa im časť zaplatených poplatkov až do 90%. (Je to v závislosti od fázy, v ktorej je práve súdny proces)

Mediácia šetrí čas čo je veľmi pozitívne pre rodinnú mediáciu, kde v mediačnom konaní ide aj o deti. Deti nemusia byť dlho traumatizujúce a nemusia žiť v neistote niekoľko mesiacov alebo rokov ako dopadne súdne rozhodnutie. Mediácia môže začať ihneď ako sa dohodnú na osobe mediátora. Celé mediačné konanie môže trvať niekoľko stretnutí ale ak bude vôľa na oboch stranách sa môžu strany dohodnúť aj na prvom stretnutí.

Oddelená mediácia je najlepšia možná alternatíva v prípade, že rozhádané strany plné emócii už vôbec nedokážu spolu komunikovať, ale predsa sa rozhodli riešiť svoj spor mediáciou. V takomto prípade mediátor vedie mediáciu oddelene s každým účastníkom zvlášť.

Cieľom rodinnej mediácie je stabilizovať vzájomný vzťah rodičov a detí. Aby deti boli čo najmenej vystavené konfliktom a hádkam rodičov, aby konflikt bol čo najmenej traumatizujúci. Tak sa rodičia dokážu vyhnúť akýmkoľvek psychickým problémom svojich detí.

ernest kováč

Mgr. Ernest Kováč
mediátor
podpredseda Asociácie mediátorov Slovenska
Tel. č.: 0905 661 273
e-mail: info@mediatorkovac.sk
www.mediatorkovac.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1106
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Via Iuris: Prezidentka má právo zvážiť odvolanie sudcov nad 65 rokovhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-prezidentka-ma-pravo-zvaz/495614-clanok.html

V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo.

Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálnehttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-pre-koronavirus-otvoril/495550-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok v rámci piateho ročníka Dňa otvorených dverí otvára svoje ...

Zbrojní průkaz zřejmě zůstane na deset let, po pěti letech má být přezkumhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-zbranich-snemovna-vybor-pro-bezpecnost.A200924_112623_domaci_kop

Lidem, kteří mají zbrojní průkaz, zůstane zřejmě na deset let a jeho platnost se jim ...

Matovič: Novela zákona o VŠ by mala byť retroaktívnahttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-vs-umoznujuca-odna/495386-clanok.html

Novela zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by ...

Novela zákona o športe má ukázať vôľu investovať do férového športuhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-novela-zakona-o-sporte-ma-ukaz/495284-clanok.html

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: