TlačPoštaZväčšiZmenši

Mediácia a rodina

28.11. 2011, 17:56 |  najpravo.sk

Rodina

„Rodina je sociálna skupina zložená z dvoch alebo viacerých osôb žijúcich spolu v jednej domácnosti, ktoré sú spojené manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami." (Sopóci, 2006, s. 88). Každý človek túži žiť v rodine, cíť teplo a lásku rodiny. „V manželstve a v rodine sa vytvára súhrn medziosobných vzťahov: manželský vzťah, otcovstvo a materstvo, vzťah detí a súrodencov, ktorými sa každý človek vovádza do „ľudskej rodiny" i do „Božej rodiny", ktorou je Cirkev." (Ján Pavol II., 2010, s. 32). Každý pred vstupom do manželstva si predstavuje rôzne modely ako bude vyzerať jeho rodina.

Má svoje predstavy o zabezpečení, o vzťahoch medzi rodinnými príslušníkmi. Na začiatku je vysoký stupeň idealizmu a ideálneho modelu partnerstva. Počas trvania manželstva prichádza k zmenám z ideálu na bežný všedný deň v manželstve aj so situáciami, ktoré treba riešiť. Je len otázkou kompetencie rodiny ako sa vysporiadajú s krízovou situáciu. Ak je rodina pripravená riešiť aj neštandardné situácie, spory, tak kríza, v ktorej sa ocitli rodinu stmelí a upevní. V prípade, že rodina, nie je pripravená na riešenie vzniknutej situácie obracia sa na pomoc rodiny, inštitúcii alebo na mediátora. „Múdri rodičia ukážu deťom mapu života, upozornia ich na úskalia a ťažkosti na cestách, ale neurčia im trasu." (Janvrinova, 2006, s. 66)

Mediácia v rodine

Najčastejšie využitie mediácie v praxi je pri riešení konfliktov v rodinných sporoch. Mnohí mediáciu síce vnímajú ešte ako moderný spôsob riešenia mimosúdnych sporov, ale v podstate ide o tradičný spôsob, ktorý sa používal už v stredoveku. Už v dávnych dobách využívali ľudia osobu, ktorá vystupovala z pozície prirodzenej autority. Pri rodinných sporoch mediáciu možno využiť v dvoch rovinách a to:

  • Rodinná mediácia, kde mediátor rieši konflikty, ktoré nastali v rodine a partneri majú snahu spor urovnať v spokojnosti oboch strán. Hľadajú riešenia.
  • Predovšetkým je vhodná pre tých, čo majú záujem obnoviť komunikáciu. Snažia sa o alternatívne riešenie ako dosiahnuť dohodu pri výchove neplnoletých detí a styk oboch rodičov s neplnoletými deťmi. Prax našich súdov ukazuje, že po rozvode má z jeden z rodičov obmedzený kontakt s dieťaťom. Ďalším podstatným krokom je dohoda o výške výživného na neplnoleté deti. Problémy ohľadom výživného sú rôzne napr. ako neplatenie výživného, nepravidelné platby výživného a stáva sa, že rodič alebo dieťa si uplatňuje zvýšenie výživného. Mnohokrát zložité býva pre dosiahnutie dohody rozdelenie spoločného majetku, kde obaja z partnerov pociťujú silné puto k materiálnym veciam, ktoré nadobudli spoločne. Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov rieši spor v rodine a to aj pri rozvode a po ňom a takisto aj dedičské konanie.
  • Využitie mediácie pri rodinných sporoch otvára priestor pre vzájomnú komunikáciu oboch strán a hľadá prieniky vzájomnej kooperácie. Tým riešenie a kreovanie dohody nie je v rukách len jednej osoby. Dohoda je aktom oboch strán. A tak každá zo strán je zainteresovaná do tvorenia dohody.
  • Spoločná dohoda vytvára priestor pre zodpovednosť za rozhodnutie a tým znižuje tenziu ďalších konfliktov.

Výhody rodinnej mediácie

Nikdy nie dobré čakať, aby konflikt gradoval. Vždy je dobré hovoriť o probléme v rodine. Komunikovať medzi sebou, rozprávať sa o zážitkoch z bežného dňa. Vedieť sa pobaviť o úspechoch aj neúspechoch. Veľkou výhodou v rodinnej mediácii je, že snahou mediátora spolu so zúčastnenými strany je nájsť dohodu, kde je „VÝHRA jednej a VÝHRA druhej strany". Pri súde sa stáva, že jeden je víťaz a druhy je porazený.

Mediácia je dobrovoľná a ústretová, takže ktokoľvek zo zúčastnených strán sa môže rozhodnúť z nej kedykoľvek odstúpiť. Pri rodinnej mediáci, ktorá je založená na dobrovoľnosti, mediátor vedie strany ku kompromisom, nie k súboju. Tým, že dobrovoľne prišli vyplýva, že majú záujem svoj spor riešiť a ho vyriešiť.

Diskrétnosť mediácie v mediačnom procese upravuje aj zákon o mediácii v § 5, kde zákon hovorí: „Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediáacii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou". Z toho vyplýva, že samotné mediačné konanie je diskrétnejšie oproti súdnemu konaniu.

Čestnosť v mediácii je zložka, ktorá je dôležitá nakoľko v rodinnej mediácii nevyžaduje mediátor od strán rôzne doklady preukazujúce dôkazné bremeno jednej alebo druhej strany, listinné dôkazy sa nezakladajú do spisov. Nepotrebujú ani súdnoznalecké posudky a rozhodnutia orgánov.

Rovnoprávnosť v mediácii je garantovaná. V mediačnom proces má mediátor úlohu udržiavať vyváženosť a uviesť aj v mediačnej dohode, že strany mali rovnaký priestor na prezentáciu svojho problému, mali rovnaký čas na reakciu a pripomienka každej strany bola rovnocenná.

Strany sporu v mediácii hľadajú cestu k dohode, kde je výhra jednej aj druhej strany, dohoda. Mediátor v mediačnom procese vedie sporiace sa strany k rešpektovaniu sa navzájom, vedie strany k prijímaniu názoru druhej strany. Mnohokrát, keď emócie gradujú je to pre mediátora neľahká úloha.

Mediácia je lacnejšia a to výrazne sú nižšie poplatky ako pri riešení sporu súdnou cestou. Ak sporiace strany sa dohodnú na súdnom zmieri, vracia sa im časť zaplatených poplatkov až do 90%. (Je to v závislosti od fázy, v ktorej je práve súdny proces)

Mediácia šetrí čas čo je veľmi pozitívne pre rodinnú mediáciu, kde v mediačnom konaní ide aj o deti. Deti nemusia byť dlho traumatizujúce a nemusia žiť v neistote niekoľko mesiacov alebo rokov ako dopadne súdne rozhodnutie. Mediácia môže začať ihneď ako sa dohodnú na osobe mediátora. Celé mediačné konanie môže trvať niekoľko stretnutí ale ak bude vôľa na oboch stranách sa môžu strany dohodnúť aj na prvom stretnutí.

Oddelená mediácia je najlepšia možná alternatíva v prípade, že rozhádané strany plné emócii už vôbec nedokážu spolu komunikovať, ale predsa sa rozhodli riešiť svoj spor mediáciou. V takomto prípade mediátor vedie mediáciu oddelene s každým účastníkom zvlášť.

Cieľom rodinnej mediácie je stabilizovať vzájomný vzťah rodičov a detí. Aby deti boli čo najmenej vystavené konfliktom a hádkam rodičov, aby konflikt bol čo najmenej traumatizujúci. Tak sa rodičia dokážu vyhnúť akýmkoľvek psychickým problémom svojich detí.

ernest kováč

Mgr. Ernest Kováč
mediátor
podpredseda Asociácie mediátorov Slovenska
Tel. č.: 0905 661 273
e-mail: info@mediatorkovac.sk
www.mediatorkovac.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 996
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poslanci majú na aktuálnej schôdzi opäť voliť kandidátov na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-maju-na-aktualnej-schodzi-op/419893-clanok.html

Plénum by sa malo tiež zaoberať zákazom stávkovania pre gamblerov v stávkových kanceláriách ...

Generálna prokuratúra: Počet stíhaných právnických osôb rastiehttp://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-pocet-stihanych-pravnickych/419887-clanok.html

V minulom roku bolo stíhaných až 71 právnických osôb.

V piatej voľbe kandidátov na ústavných sudcov sú vhodné mená, Dostála zaskočil názor jedného z nichhttps://www.webnoviny.sk/v-piatej-volbe-kandidatov-na-ustavnych-sudcov-su-vhodne-mena-dostala-zaskocil-nazor-jedneho-z-nich/

Poslanci Národnej rady SR majú viac ako štyri vhodné mená medzi 16 kandidátmi na post ...

Riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová odchádza z funkcie, nahradí ju Barbora Meššováhttps://www.webnoviny.sk/riaditelka-ligy-za-ludske-prava-zuzana-stevulova-odchadza-z-funkcie-nahradi-ju-barbora-messova/

Dlhoročná riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová sa po desiatich rokoch vzdala ...

B. Bugár: Most-Híd nezahlasuje za tajnú voľbu ústavných sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-b-bugar-most-hid-nezahlasuj/419793-clanok.html

Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho ...

O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorkahttp://www.teraz.sk/slovensko/uv-prihlasky-na-post-predsedu-protik/419765-clanok.html

Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: