TlačPoštaZväčšiZmenši

RUDOLF FORGÁČ: Je prirodzené, že sa právnická obec bráni

27.11. 2011, 00:17 |  najpravo.sk

PaedDr. Rudolf Forgáč je podpredsedom Slovenskej komory mediátorov a je taktiež lektorom vzdelávania mediátorov. Oslovili sme ho, rovnako ako ostatné osobnosti slovenskej mediácie, s pár otázkami na tému mediácia v prostredí slovenskej reality.

Kedy je podľa vás vhodné riešiť spory mediáciou resp. v akých situáciách by ste odporúčali osloviť mediátora?

Mediáciu považujem za vhodnú pre všetky typy konfliktov. To ale neznamená, že je vhodná v každej situácii a pre každého. V zásade pre každého normálneho človeka, ktorý má záujem hľadať dohodu je vhodnou metódou. Typy, ktoré nie sú ochotné spolupracovať a načúvať druhého sa budú snažiť presadiť cez pozície moci a cez autoritu. Preto nikdy nebude mediácia jedinou formou riešenia konfliktov a vždy bude iba jednou z viacerých možností. Tak ako tomu bolo aj doteraz, pretože mediácia existovala dávno predtým ako sa dostala do zákona, je to prístup starý ako komunikácia medzi ľuďmi. (Tento inštitút oficiálne zákon upravuje od roku 2004.)

Skúsme porovnať mediáciu na Slovensku a mediáciu v zahraničí.

Moje poznatky sa opierajú predovšetkým o sprostredkovanú skúsenosť. Je pozitívne, že všade v civilizovanom svete sa snažia ľudia i inštitúcie riešiť konflikty dohodou, pretože jedine tento spôsob zaručuje primeranú spokojnosť zúčastnených strán. V Európe sú jednotlivé štáty na tom rozdielne a závisí to na uznávaných hodnotách v spoločnosti. Chcem veriť tomu, že aj na Slovensku sa hodnoty budú posúvať smerom k človeku a tradičným európskym hodnotám. Dnešný hodnotový systém našej spoločnosti nie je práve naklonený spolupráci a tým pádom ani rozvoju mediácie. Ale Európa je na tom rovnako.

Rudolf Forgáč

Rudolf Forgáč 

Mediácia ako inštitút nie je stále jednoznačne vysvetľovaná a nie je v povedomí verejnosti.

Každá nová vec (myslím z pohľadu inštitucionalizácie) si vyžaduje svoj čas. Možno jednu - dve generácie, aby sa dostala hlbšie do povedomia ľudí. A v skutočnosti je potrebné, aby s tým mali ľudia možnosť získať konkrétnu skúsenosť. Ináč to zostane iba diskutovaná téma v akademickej podobe. Aj pre štát je výhodné, ak má možnosť riešiť konflikty viacerými spôsobmi. Je potrebné , aby predovšetkým mladí ľudia dostávali primerané informácie o mediácii. Je potrebné dostať mediáciu do škôl a medzi učiteľov.

Čo priviedlo vás k mediácii?

Mojím životným krédom je riešiť veci k spokojnosti oboch, spoluprácou, podľa zásad a princípov dohody. Byť tvrdý k problémom a korektný, slušný k ľuďom. Samozrejme pokiaľ sa stretávam s ľuďmi, ktorí takýto prístup zneužívajú, tak musím používať aj ich nástroje a silu. V mediácii to znamená, že odporučíme zúčastneným riešiť to iným spôsobom ako mediáciou.

Existuje vo Vašej praxi mediátora nejaký spor, ktorý Vám utkvel z nejakého dôvodu v pamäti?

Nemám nič špeciálne, alebo výnimočné. Vždy ma poteší keď sa nám podarí spolupracovať a dokážeme sa navzájom počúvať a načúvať, čo vlastne náš proťajšok potrebuje a nehľadať nevyslovené motívy. Samozrejme niektorí Vám v pamäti utkvú viac a iní menej.

V jednom obchodnom spore, kde právnici oboch strán mali rozdielne pohľady na riešenie sporu, sme sa spoločne dopracovali k dohode. Táto dohoda bola úplne odlišná ako pôvodné návrhy právnych zástupcov. Zákon nie vždy rieši záujmy a potreby zúčastnených. Nebolo to výsledkom len ich ochoty, ale aj obrovského stresu, v ktorom sme pracovali, pretože bola ohrozená profesionálna existencia oboch. Bolo nevyhnutné nájsť prijateľné riešenie pre obe strany. Bolo to povzbudzujúce a dobré, že to prišlo hneď zo začiatku mojej práce v tejto oblasti.

Mediátor musí byť hlavne psychológom sporu, mať potrebnú dávku empatie a snažiť sa nájsť riešenie. Sudca alebo rozhodca majú jednoduchšiu úlohu, keďže im stačí ich vlastný názor podopretý skutkovým stavom bez ohľadu na to, či tu konsenzus medzi stranami sporu existuje.

Som presvedčený, že nikto to nemá ľahké pri rozhodovaní o sporoch a konfliktoch. Je veľmi ťažké odosobniť sa a nevnášať do tohto procesu kus seba a svojich hodnôt. A rovnako je to veľmi ťažké aj pre mediátora. Myslím, že musí byť veľmi zručný v oblasti sociálnej – interpersonálnej komunikácie. Musí mať cit pre situáciu a vedieť odhadnúť zručnosti v tejto oblasti aj zúčastnených strán. Len poznaním seba a svojich reakcií, môžeme poznať a ovplyvňovať správanie našich klientov.

Aký by mal byť ideálny mediátor?

Neviem, či niečo také existuje, alebo či je to vôbec potrebné. Dôležité je myslím si, aby nehľadal pravdu medzi zúčastnenými stranami, ale priestor pre spoluprácu. A to je v protiklade s väčšinou našich predstáv a skúsenosťami zo života. Všade sme konfrontovaný s opačným názorom. Každý presadzuje svoju pravdu, máme tendenciu hodnotiť, posudzovať názory, postoje, potreby iných ľudí. A v mediácii zrazu počujete, že nie je dôležitá pravda, ale vzájomné porozumenie záujmom a potrebám. Schopnosť pochopiť a porozumieť môjmu proťajšku a dosiahnuť, aby aj on pochopil mňa! Takže sa tomu musíme učiť, začať rozmýšľať ináč než je to pre nás prirodzené.

Mediácia a jej legislatívne zakotvenie. Je problémom, ak dohoda, ktorá je výsledkom mediácie nie je exekučným titulom?

Je potrebné, aby sa štátne inštitúcie začali správať k mediátorom, ako k „dospelým". To znamená, že je potrebné zrovnoceniť inštitút mediácie s ostatnými inštitútmi. Nepoznám oficiálny dôvod, kvôli čomu je takýto stav, či sú to obavy o stratu klientely, nedôvera, strach z mediácie ako takej, zníženie príjmov určitých profesných skupín...?

Je prirodzené, že sa právnická obec bráni. My potrebujeme preskupiť spôsoby riešenia sporov, získať priestor, ktorý nám predtým nepatril a to nie je jednoduché. Dá sa to iba zlepšovaním vzájomnej spolupráce, lepším poznávaním sa . Iba tak môžeme presvedčiť a získať si dôveru zúčastnených. Len konkrétne skúsenosti môžu presvedčiť o vzájomnej užitočnosti. Je to proces, v ktorom musíme preukázať my sami, že to zvládneme a že dokážeme byť rovnocenným partnerom.

Ako vplýva mediačný proces v jednotlivých fázach na psychiku účastníka mediácie?

Neviem, ako to kto prežíva, pokiaľ o tom neprehovorí. Za najdôležitejšie považujem zamerať sa na to, čo je vidieť, t.j. na správanie sa zúčastnených, na ich konkrétne prejavy. Je dôležité, aby správanie a to čo verbálne vyjadrujú bolo v súlade. Pokiaľ tomu tak nie je, kladiem otázky.

Často interpretované motívy a pocity nie sú tie, ktoré skutočne prežívajú. Ide mi o to, aby sme boli schopní komunikovať a vzájomne sa počúvať a chápať. To je mojím hlavným cieľom v celom procese mediácie. Mne ide predovšetkým o dosiahnutie prijateľnej dohody. Skúmanie psychiky je práca pre psychológov a psychiatrov.

Aké by boli Vaše návrhy na zlepšenie právnej úpravy mediácií v slovenskom právnom poriadku, aby sa mediácia konečne zaradila medzi plnohodnotné alternatívy riešenia sporov?

Už som to spomínal. Považujem za nevyhnutné zrovnocenniť mediáciu s ostanými, už existujúcimi formami a nástrojmi súdneho systému. Dnes sa už mediácia vyučuje na fakultách. Mnohí si ju vyberujú za svoje povolanie. Je potrebné, aby sa táto profesia začala oficiálne riadiť, t.j. aby sa dostala medzi riadené profesie. Potom sa môže stať aj rovnocennou súčasťou nášho súdneho systému.

Kedy dôjde k tomu, že občania a podnikatelia začnú na Slovensku uprednostňovať mediáciu pred autoritatívnym riešením sporov zo strany súdov?

Ja si osobne myslím, že ľudia sa správajú podľa príncípu utilitárnosti. Ak to bude pre nich prinášať úžitok a prekonajú obavy z nepoznaného. Je prirodzené ak si vyberáme medzi niečím, čo poznáme a niečím, čo nepoznáme, že sa rozhodneme, pre to, čo poznáme, lebo nám to poskytuje istotu. Potrebujeme neustále poskytovať informácie o mediácii, aby ju mohli ľudia lepšie spoznať. Lepším poznaním môžeme získavať ich dôveru. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 666
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Tresty za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o ne sa sprísniahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-tresty-za-tyranie-zvierat-a-zaned/495853-clanok.html

Účinnosť nadobudne novela v prípade podpisu prezidentkou SR 1. novembra 2020.

Návrh na umožnenie odoberania titulov posunuli do druhého čítaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/navrh-na-umoznenie-odoberania-titulov/495869-clanok.html

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov.

Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora, užitočnejší je v prvej líniihttps://www.webnoviny.sk/lipsic-nebude-kandidovat-na-post-generalneho-prokuratora-uzitocnejsi-je-v-prvej-linii/

Daniel Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora.

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Via Iuris: Prezidentka má právo zvážiť odvolanie sudcov nad 65 rokovhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-prezidentka-ma-pravo-zvaz/495614-clanok.html

V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo.

Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálnehttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-pre-koronavirus-otvoril/495550-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok v rámci piateho ročníka Dňa otvorených dverí otvára svoje ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: