TlačPoštaZväčšiZmenši

Najstaršie súdne konanie prebieha už 26 rokov

24.11. 2013, 08:25 |  najpravo.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval za minulý rok extrémne, opakované zbytočné prieťahy okresných súdov a orgánov činných v trestnom konaní v 19 nálezoch.

Ústavný súd Slovenskej republiky vypracoval v nadväznosti na svoj dlhodobý projekt s názvom Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní) prehľad extrémnych, opakovaných zbytočných prieťahov okresných súdov a orgánov činných v trestnom konaní za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

Ústavný súd Slovenskej republiky pravidelne uverejňuje prehľady porušenia základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Medzi prioritné ciele tohto projektu patrí snaha zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občianskom súdnom konaní a trestnom konaní, koordinovaným postupom so zainteresovanými subjektmi zabezpečiť precíznejšiu riadiacu a kontrolnú činnosť na všeobecných súdoch v konkrétnych prípadoch, po splnení podmienok iniciovať disciplinárnu zodpovednosť sudcov (prokurátorov, vyšetrovateľov) a napokon aj pomáhať predchádzaniu uplatňovania právnej zodpovednosti proti Slovenskej republike v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva z dôvodu porušenia ľudských práv a základných slobôd sťažovateľov.

Aj napriek tomu ústavný súd vo svojich nálezoch v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 konštatoval opakované porušenie základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru v 19 nálezoch, z toho v 18 prípadoch išlo o okresné súdy, v 1 prípade išlo o Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava II a Okresnú prokuratúru Bratislava II.

„Najstaršie doposiaľ neskončené konanie, ktoré ústavný súd eviduje, je vedené na OS Čadca pod sp. zn. 14 C 94/2010 (pôvodne sp. zn. 7 C 885/88), pričom sa toto konanie začalo v roku 1987 a do 31. decembra 2012 vydal ústavný súd 3 nálezy, v ktorých konštatoval v tejto veci porušenie základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru (IV. ÚS 173/05, III. ÚS 542/2011, IV. ÚS 93/2012)," zdôraznila predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Okresné súdy, na ktorých sú vedené 2 sporové konania

Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach okresných súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí, respektíve sudca, ktorý bol ako konajúci sudca zistený z podkladov, ktoré mal ústavný súd k dispozícii pri rozhodovaní o jednotlivých sťažnostiach.

1. Okresný súd Čadca

 • sp. zn. 14 C 94/2010 (pôvodne sp. zn. 7 C 885/88), rok začatia konania 1987, sudkyňa Alena Jančulová (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: IV. ÚS 173/05, III. ÚS 542/2011, IV. ÚS 93/2012)
 • sp. zn. 10 C 99/03, rok začatia konania 2003, sudca Richard Golis (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: I. ÚS 30/2010, I. ÚS 210/2012)

2. Okresný súd Trnava

 • sp. zn. 12 C 232/98, rok začatia konania 1998, sudca Igor Malý (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: IV. ÚS 120/09, III. ÚS 348/09, IV. ÚS 359/2011, IV. ÚS 62/2012, I. ÚS 190/2012)
 • sp. zn. 16 C 67/99, rok začatia konania 1999, sudkyňa Jana Hanzlíková (Nález ústavného súdu sp. zn.: I. ÚS 88/04, II. ÚS 425/2011, IV. ÚS 570/2012)

3. Okresný súd Žilina

 • sp. zn. 6 C 41/08 – rok začatia konania 2007, sudca Andrej Kekely (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: IV. ÚS 360/2011, III. ÚS 173/2012)
 • sp. zn. 15 P 135/02 – rok začatia konania 2003, sudkyňa Renáta Sýkorová (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: IV. ÚS 72/07, I. ÚS 492/2011)

Okresné súdy, na ktorých je vedené jedno sporové konanie

Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach okresných súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí, respektíve sudca, ktorý bol ako konajúci sudca zistený z podkladov, ktoré mal ústavný súd k dispozícii pri rozhodovaní o jednotlivých sťažnostiach.

1. Okresný súd Bratislava V

 • sp. zn. 24 C 311/01, rok začatia konania 2001, sudkyňa Mária Filová (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: II. ÚS 68/09, I. ÚS 203/2012)

2. Okresný súd Bratislava I

 • sp. zn. 8 Ct 13/03, rok začatia konania 2003, sudkyňa Tatiana Rendekovičová Koprdová (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: II. ÚS 158/05, II. ÚS 146/2012)

3. Okresný súd Košice II

 • sp. zn. 27 C 549/00, rok začatia konania 2000 (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: III. ÚS 347/05, I. ÚS 231/2012)

4. Okresný súd Piešťany

 • sp. zn. 7 C 106/08 (pôvodne sp. zn. 4 C 165/98), rok začatia konania 1998, sudkyňa Eva Kollariková (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: III. ÚS 369/09, III. ÚS 544/2012)

5. Okresný súd Nové Zámky

 • sp. zn. 6 C 129/04, rok začatia konania 2004, sudca Róbert Záhorák (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: III. ÚS 383/2012, IV. ÚS 50/2012)

6. Okresný súd Banská Bystrica

 • sp. zn. 13 C 53/00, rok začatia konania 2000, sudca Gabriel Slobodník (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: IV. ÚS 411/09, IV. ÚS 90/2010, IV. ÚS 149/2010, II. ÚS 145/2010, III. ÚS 28/2010, IV. ÚS 52/2011, IV. ÚS 422/2012)

7. Okresný súd Košice I

 • sp. zn. 14 C 806/96, rok začatia konania 1994, sudkyňa Emília Guľová (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: I. ÚS 54/07, IV. ÚS 487/2011)

8. Okresný súd Prešov

 • sp. zn. 1 T 27/00, rok začatia konania 2000, sudkyňa Beáta Šuťáková (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: I. ÚS 362/2010, I. ÚS 445/2011)

9. Okresný súd Galanta

 • sp. zn. D 688/92, Dnot 197/93, rok začatia konania 1992, sudkyňa Eva Foltánová (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: II. ÚS 349/2011, IV. ÚS 116/2012)

10. Okresný súd Bratislava II

 • sp. zn. 45 C 58/08, rok začatia konania 2008, sudkyňa Ľubica Novotná (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: II. ÚS 362/09, I. ÚS 104/2012)

11. Okresný súd Humenné

 • sp. zn. 14 D 2198/93, rok začatia konania 1993, sudca František Franko (Nálezy ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 139/04, III. ÚS 550/2011)

12. Okresný súd Trenčín

 • sp. zn. 5 C 858/00, rok začatia konania 2000, sudkyňa Ľubica Balalová (Nálezy ústavného súdu sp. zn.: III. ÚS 2/04, IV. ÚS 248/04, II. ÚS 65/09, III. ÚS 531/2011)

Zovšeobecnenie právnych názorov senátov ústavného súdu na porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru

1. Prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je základné ľudské právo a procesný princíp, ktorý má garantovať právo na spravodlivý proces.

2. Účelom, cieľom a podstatou predmetného práva je odstránenie právnej neistoty účastníkov konania.

3. Toto právo môže byť porušené nečinnosťou všeobecného súdu alebo jeho nesústredenou a neefektívnou činnosťou.

4. Štát nesie zodpovednosť nielen za organizovanie súdneho systému, ale aj za organizáciu práce sudcu.

5. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je formulované ako bezpodmienečné, resp. bezvýnimočné.

6. Rýchlosť konania sa v každom prípade posudzuje individuálne podľa troch základných kritérií: právna a skutková zložitosť veci, správanie účastníka konania a postup samotného súdu. Za súčasť prvého kritéria sa považuje aj povaha prerokúvanej veci.

7. Otázky množstva vecí, personálne a organizačné problémy nie sú v princípe ústavne významné pre posúdenie toho, či došlo k neodôvodneným prieťahom v konaní, a ich zodpovedanie a objasnenie môže pomôcť iba pri hľadaní príčin prieťahov v rámci súdu.

8. Primeranosť dĺžky súdneho konania nemožno vyjadriť numericky. Je potrebné skúmať a preverovať jednotlivosti každého prípadu v aspekte konkrétnych okolností prerokovávanej veci.

9. Dĺžka súdneho konania by mala v „rozumnej" miere zodpovedať intenzite faktorov, ktoré môžu konanie predlžovať.

10. Skutkovou a právnou zložitosťou veci nemožno odôvodniť mnohomesačnú nečinnosť súdu, ak po nej nasledujú jednoduché úkony nevyžadujúce zvláštnu prípravu.

11. Do obdobia nečinnosti okresného súdu je potrebné zahrnúť aj obdobia, v ktorých okresný súd ponechal vec u znalcov bez účinného úkonu na urýchlenie znaleckého dokazovania.

12. Ak všeobecný súd svojím nesprávnym konaním zapríčiní, že konkrétne procesné právo (napr. právo nahliadnuť do spisu) sa stane pre účastníka konania nedostupné, a v dôsledku toho účastník konania požiada o odročenie pojednávania, ide v konečnom dôsledku o zbytočný prieťah v konaní, za ktorý musí znášať zodpovednosť súd.

13. Počet účastníkov konania nie je dôkazom zložitosti veci. Problémy v zabezpečovaní účastníkov konania na pojednávanie tiež nemožno kvalifikovať ako dôvod na hodnotenie veci ako zložitej.

14. Vec nemožno označiť za zložitú ani vtedy, keď sa všeobecný súd má vysporiadať s príčinnou súvislosťou medzi radom právnych noriem, resp. viaceré právne normy sa nenachádzajú v jednom právnom predpise.

Zdroj. Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 717
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

NEODKLADNÉ OPATRENIA: Následky nedoručenia vyjadrenia k odvolaniu

Aj keď úprava rozhodovania o neodkladných opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a ...

DOBROVOĽNÉ DRAŽBY: Vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti

Samotná vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti nemusí byť vždy dôvodom vyslovenia neplatnosti dražby, ale ...

Hmotnoprávny vzťah po rozsudku ukladajúcom povinnosť vypratať byt po zabezpečení bytovej náhrady

Konštitutívnym rozsudkom súdu, ktorým sa privoľuje k výpovedi z nájmu bytu a ukladá žalovanému povinnosť byt vypratať po zabezpečení ...

CSP: Fikcia doručenia pri doručovaní na doručovaciu adresu uvedenú stranou sporu

Z dikcie ustanovenia § 106 CSP vyplýva, že oznámenie inej adresy na doručovanie zásielok je v plnej dispozícii adresáta. Na takto adresátom ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzíhttp://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-trestnopravna-imunita-prezidenta/403920-clanok.html

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzí výlučne na výroky prednesené počas výkonu ...

Komora exekútorov: Zastavenie starých exekúcii povzbudí špekulantovhttp://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-zastavenie-starych/403825-clanok.html

Zastavenie starých exekúcií, ktoré v stredu odobril parlament, môže povzbudiť špekulantov, ...

Pracujúcim má rodičovský príspevok vzrásť na 370 eurhttp://www.teraz.sk/slovensko/pracujucim-ma-rodicovsky-prispevok/403813-clanok.html

Rodičovský príspevok by mal od budúceho roka vzrásť.

Dočasne absentujúceho sudcu bude na súde zastupovať hosťujúci sudcahttp://www.teraz.sk/slovensko/docasne-absentujuceho-sudcu-bude-na-s/403801-clanok.html

Podľa ministerstva sú súdy v praxi konfrontované so situáciami, keď dočasný výpadok ...

Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončiahttp://www.teraz.sk/slovensko/stare-exekucie-zacate-pred-1-april/403794-clanok.html

Návrhom zákona chce ministerstvo poskytnúť aj pomoc občanom voči ktorým sú dlhodobo vedené ...

Počet dopytov od exekútorov smerom k Sociálnej poisťovni neklesáhttp://www.teraz.sk/ekonomika/pocet-dopytov-od-exekutorov-smerom-k-s/403893-clanok.html

Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná poskytovať služby exekútorom.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 4/2019

Justičná revue 4/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Súkromné právo 2/2019

Súkromné právo 2/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2019

Zo súdnej praxe 2/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: