TlačPoštaZväčšiZmenši

Česi sa rozlúčili s takmer 50 ročným Občianskym zákonníkom. A čo my?

2.1. 2014, 13:10 |  najpravo.sk

Dňa 1. januára 2014 nadobudol u našich západných susedov účinnosť nový Občiansky zákonník, ktorý nahradil zákon č. 40/1964 Z. z. Nový Občiansky zákonník má celkovo 3081 paragrafov, pričom preberá veľké množstvo pravidiel, ktoré boli doposiaľ upravené v iných zákonoch, ktoré zrušuje. Ide o viac než 100 právnych predpisov, napríklad Obchodný zákonník, Zákon o rodine, Zákon o vlastníctve bytov či zákon o združovaní občanov. Ustanovenia obsiahnuté v osobitných zákonov však nepreberá bez ďalšieho. Nový kódex sa snaží prispôsobiť moderným potrebám a upravuje alebo spresňuje niektoré pravidlá, ktoré doterajšie súkromné právo neriešilo, alebo ich upravovalo stručne, hoci sú pre prax veľmi potrebné.

Základným ideovým zdrojom úpravy je vládny návrh občianskeho zákonníka bývalého Československa z roku 1937, ktorý nebol ako zákon prijatý kvôli udalostiam nasledujúcim po Mníchovskej dohode. Nový Občiansky zákonník však hľadal inšpiráciu aj v zahraničí, a to hlavne v zákonníku nemeckom, švajčiarskom, rakúskom, talianskom a holandskom.

Nový Občiansky zákonník otvára čo najširší rámec slobodnej iniciatíve jednotlivca a jeho právu usporiadať si súkromný život podľa seba a usilovať sa o vlastné šťastie. Väčšina jeho ustanovení je dispozitívnych, a teda platí, že sa použijú, ak neprejavia strany inú vôľu. Táto je všeobecne obmedzená hľadiskami dobrých mravov, verejného poriadku a postavenia osôb vrátane práva na ochranu osobnosti.

Zákonník tiež dopĺňa niektoré čiastkové pravidlá, napríklad ohľadom predvídateľnosti rozhodnutí. Každý, kto sa domáha právnej ochrany, môže dôvodne očakávať, že jeho prípad bude rozhodnutý obdobne ako iný prípad, ktorý už bol rozhodnutý a zhoduje sa v podstatných znakoch. Keby bolo rozhodnutie iné, má dotyčný právo na presvedčivé vysvetlenie tejto odchylky.

Zaujíma vás Nový český Občiansky zákonník? Čítajte viac TU.

Rekodifikácia na Slovensku

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 14. januára 2009 svojim uznesením Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády a uložila podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti predložiť vláde paragrafované znenie návrhu zákona.

Prijatím citovaného uznesenia vládou Slovenskej republiky sa text predloženého návrhu legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka stal oficiálnym dokumentom, a teda záväzným rámcom pre vypracovanie paragrafovaného znenia zákonníka. Tým skončilo obdobie, kedy sa text návrhu legislatívneho zámeru v jednotlivostiach dotváral, zdokonaľoval a vylepšoval. Dialo sa tak najmä prostredníctvom odborných diskusii na plenárnych zasadnutiach rekodifikačnej komisie, rozpravou na osobitnej dvojdňovej celoštátnej konferencii v Trenčianskych Tepliciach, ktorej výsledky boli zverejnené v samostatnej knižnej publikácii, ďalej prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom bolo oslovených 120 subjektov a na zasadnutí Legislatívnej rady vlády SR. Zo všetkých týchto podujatí a inštitúcii, ale aj mimo nich boli uplatnené početné pripomienky, podnety, námety i návrhy. Viaceré z nich boli v texte zohľadnené najmä pri zdokonaľovaní textu, spresnení formulácii a návrhov na optimálne vecné riešenia dielčích otázok.

Navrhovaný kódex má v porovnaní s predchádzajúcimi občianskymi zákonníkmi z roku 1950 a 1964 úplne inú systematiku. Základné systematické členenie zodpovedá hodnotovej a metodologickej orientácii vecného riešenia i zmenenému obsahu, pričom jednotlivé časti obsahovo a logicky na seba nadväzujú a sú proporcionálne vyvážené. Primerane tomu pripravovaný Občiansky zákonník začína všeobecnou častou obsahujúcou úpravu otázok, ktoré sa v nevyhnutnej a veľmi všeobecnej podobe dotýkajú všetkých práv upravených v ďalších častiach s tým, že dôraz sa kladie na osoby práva s nimi spojené a ich právne relevantné konanie. Na to nadväzuje úprava rodinného práva, v ktorej opäť prevažujú osobné vzťahy a práva nad majetkovými. Potom nasleduje vecné právo s dominujúcim vlastníckym právom a úpravu absolútnych práv uzatvára časť o dedičskom práve, ktoré logicky i obsahovo nadväzuje na vecné právo, ale aj na predchádzajúce rodinné právo. Ďalej sú upravené relatívne práva (záväzkové právo). Úprava je kompletná, zahrňujúca všetky stránky záväzkového práva: všeobecné otázky, záväzky zo zmlúv a iných právnych úkonov a záväzky zo spôsobenia škody a z bezdôvodného obohatenia.

Zoznam členov Komisie pre rekodifikáciu slovenského Občianskeho zákonníka

Predseda:

 • Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. PF UK Bratislava

Tajomník:

 • Mgr. Marianna Gombárová MS SR

Členovia:

 • JUDr. Jana Bajánková NS SR
 • Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. PF TU Trnava
 • Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. PF TU Trnava
 • Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. PEVŠ
 • JUDr. Denisa Dulaková-Jakúbeková, PhD. PF UK Bratislava
 • JUDr. Imrich Fekete, CSc. PEVŠ
 • JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. PF UMB Banská Bystrica
 • Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. PF UPJŠ Košice
 • Doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. PF TU Trnava
 • Doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc. PF UPJŠ Košice
 • JUDr. Vladimír Kitta MS SR
 • JUDr. Martin Križan, PhD. PF UK Bratislava
 • JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc. PF UK Bratislava
 • JUDr. Milan Ľalík ÚS SR
 • JUDr. Mária Majeríková advokátka
 • Doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. advokátka, PEVŠ
 • Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. PF TU Trnava
 • JUDr. Natália Richterová, CSc. PF UPJŠ Košice
 • JUDr. Peter Straka KS Prešov
 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc. PF TU Trnava
 • Doc. JUDr. Marek Števček, PhD. PF UK Bratislava, MS SR
 • JUDr. Daniela Švecová NS SR
 • JUDr. Ladislav Tichý GP SR
 • JUDr. Marek Valachovič advokát
 • Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. PF UPJŠ Košice

Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz, justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1985
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Matovičova vláda má v pláne viac ako 300 zákonov a nariadení, počet sa môže zmeniťhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-ma-v-plane-viac-ako-300-zakonov-a-nariadeni-pocet-sa-moze-zmenit/

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) v rámcovom pláne legislatívnych úloh na roky 2021 až 2023 ...

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: