TlačPoštaZväčšiZmenši

Česi sa rozlúčili s takmer 50 ročným Občianskym zákonníkom. A čo my?

2.1. 2014, 13:10 |  najpravo.sk

Dňa 1. januára 2014 nadobudol u našich západných susedov účinnosť nový Občiansky zákonník, ktorý nahradil zákon č. 40/1964 Z. z. Nový Občiansky zákonník má celkovo 3081 paragrafov, pričom preberá veľké množstvo pravidiel, ktoré boli doposiaľ upravené v iných zákonoch, ktoré zrušuje. Ide o viac než 100 právnych predpisov, napríklad Obchodný zákonník, Zákon o rodine, Zákon o vlastníctve bytov či zákon o združovaní občanov. Ustanovenia obsiahnuté v osobitných zákonov však nepreberá bez ďalšieho. Nový kódex sa snaží prispôsobiť moderným potrebám a upravuje alebo spresňuje niektoré pravidlá, ktoré doterajšie súkromné právo neriešilo, alebo ich upravovalo stručne, hoci sú pre prax veľmi potrebné.

Základným ideovým zdrojom úpravy je vládny návrh občianskeho zákonníka bývalého Československa z roku 1937, ktorý nebol ako zákon prijatý kvôli udalostiam nasledujúcim po Mníchovskej dohode. Nový Občiansky zákonník však hľadal inšpiráciu aj v zahraničí, a to hlavne v zákonníku nemeckom, švajčiarskom, rakúskom, talianskom a holandskom.

Nový Občiansky zákonník otvára čo najširší rámec slobodnej iniciatíve jednotlivca a jeho právu usporiadať si súkromný život podľa seba a usilovať sa o vlastné šťastie. Väčšina jeho ustanovení je dispozitívnych, a teda platí, že sa použijú, ak neprejavia strany inú vôľu. Táto je všeobecne obmedzená hľadiskami dobrých mravov, verejného poriadku a postavenia osôb vrátane práva na ochranu osobnosti.

Zákonník tiež dopĺňa niektoré čiastkové pravidlá, napríklad ohľadom predvídateľnosti rozhodnutí. Každý, kto sa domáha právnej ochrany, môže dôvodne očakávať, že jeho prípad bude rozhodnutý obdobne ako iný prípad, ktorý už bol rozhodnutý a zhoduje sa v podstatných znakoch. Keby bolo rozhodnutie iné, má dotyčný právo na presvedčivé vysvetlenie tejto odchylky.

Zaujíma vás Nový český Občiansky zákonník? Čítajte viac TU.

Rekodifikácia na Slovensku

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 14. januára 2009 svojim uznesením Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády a uložila podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti predložiť vláde paragrafované znenie návrhu zákona.

Prijatím citovaného uznesenia vládou Slovenskej republiky sa text predloženého návrhu legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka stal oficiálnym dokumentom, a teda záväzným rámcom pre vypracovanie paragrafovaného znenia zákonníka. Tým skončilo obdobie, kedy sa text návrhu legislatívneho zámeru v jednotlivostiach dotváral, zdokonaľoval a vylepšoval. Dialo sa tak najmä prostredníctvom odborných diskusii na plenárnych zasadnutiach rekodifikačnej komisie, rozpravou na osobitnej dvojdňovej celoštátnej konferencii v Trenčianskych Tepliciach, ktorej výsledky boli zverejnené v samostatnej knižnej publikácii, ďalej prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom bolo oslovených 120 subjektov a na zasadnutí Legislatívnej rady vlády SR. Zo všetkých týchto podujatí a inštitúcii, ale aj mimo nich boli uplatnené početné pripomienky, podnety, námety i návrhy. Viaceré z nich boli v texte zohľadnené najmä pri zdokonaľovaní textu, spresnení formulácii a návrhov na optimálne vecné riešenia dielčích otázok.

Navrhovaný kódex má v porovnaní s predchádzajúcimi občianskymi zákonníkmi z roku 1950 a 1964 úplne inú systematiku. Základné systematické členenie zodpovedá hodnotovej a metodologickej orientácii vecného riešenia i zmenenému obsahu, pričom jednotlivé časti obsahovo a logicky na seba nadväzujú a sú proporcionálne vyvážené. Primerane tomu pripravovaný Občiansky zákonník začína všeobecnou častou obsahujúcou úpravu otázok, ktoré sa v nevyhnutnej a veľmi všeobecnej podobe dotýkajú všetkých práv upravených v ďalších častiach s tým, že dôraz sa kladie na osoby práva s nimi spojené a ich právne relevantné konanie. Na to nadväzuje úprava rodinného práva, v ktorej opäť prevažujú osobné vzťahy a práva nad majetkovými. Potom nasleduje vecné právo s dominujúcim vlastníckym právom a úpravu absolútnych práv uzatvára časť o dedičskom práve, ktoré logicky i obsahovo nadväzuje na vecné právo, ale aj na predchádzajúce rodinné právo. Ďalej sú upravené relatívne práva (záväzkové právo). Úprava je kompletná, zahrňujúca všetky stránky záväzkového práva: všeobecné otázky, záväzky zo zmlúv a iných právnych úkonov a záväzky zo spôsobenia škody a z bezdôvodného obohatenia.

Zoznam členov Komisie pre rekodifikáciu slovenského Občianskeho zákonníka

Predseda:

 • Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. PF UK Bratislava

Tajomník:

 • Mgr. Marianna Gombárová MS SR

Členovia:

 • JUDr. Jana Bajánková NS SR
 • Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. PF TU Trnava
 • Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. PF TU Trnava
 • Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. PEVŠ
 • JUDr. Denisa Dulaková-Jakúbeková, PhD. PF UK Bratislava
 • JUDr. Imrich Fekete, CSc. PEVŠ
 • JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. PF UMB Banská Bystrica
 • Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. PF UPJŠ Košice
 • Doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. PF TU Trnava
 • Doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc. PF UPJŠ Košice
 • JUDr. Vladimír Kitta MS SR
 • JUDr. Martin Križan, PhD. PF UK Bratislava
 • JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc. PF UK Bratislava
 • JUDr. Milan Ľalík ÚS SR
 • JUDr. Mária Majeríková advokátka
 • Doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. advokátka, PEVŠ
 • Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. PF TU Trnava
 • JUDr. Natália Richterová, CSc. PF UPJŠ Košice
 • JUDr. Peter Straka KS Prešov
 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc. PF TU Trnava
 • Doc. JUDr. Marek Števček, PhD. PF UK Bratislava, MS SR
 • JUDr. Daniela Švecová NS SR
 • JUDr. Ladislav Tichý GP SR
 • JUDr. Marek Valachovič advokát
 • Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. PF UPJŠ Košice

Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz, justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1715
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Rezort spravodlivosti reaguje na exekútorskú komoru, nový zákon bránihttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-stare-exekucie/407020-clanok.html

Nový zákon sleduje dva hlavné ciele, a to odbremeniť súdy od vedenia starých exekúcií a ...

Ministerstvo spravodlivosti má viacero rozbehnutých projektov, Gál chce pracovať až do posledného dňahttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-pracuje-na-viacerych-projektoch-gal-chce-pracovat-az-do-posledneho-dna/

Ministerstvo spravodlivosti SR má viacero rozbehnutých projektov, s niektorými finišuje, iné ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: