TlačPoštaZväčšiZmenši

56 návrhov opatrení na elimináciu prieťahov v súdnych konaniach

3.8. 2014, 21:23 |  najpravo.sk

V rámci projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“, ktorý sa realizuje z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD. predsedníčka ústavného súdu zorganizovala v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky a detašovaného pracoviska Ústavného súdu Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave odbornú poradu štatutárnych zástupcov orgánu ochrany ústavnosti a orgánov výkonu spravodlivosti k otázkam porušovania základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.

Na odbornej porade sa zúčastnili:

 • Ivetta Macejková (predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky a organizátorka odbornej porady),
 • Róbert Madej (predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky),
 • Peter Šufliarsky (námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky pre trestný úsek),
 • Marica Pirošíková (zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky),
 • Dana Bystrianska (prezidentka Združenia sudcov Slovenska),
 • Peter Kresák (zástupca verejnej ochrankyne práv),
 • Štefan Minárik (Najvyšší súd Slovenskej republiky),
 • Eduard Bárány (poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre spravodlivosť),
 • Milan Lučanský (prvý viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky),
 • Andrej Králik (Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike) a
 • Juraj Veverka (podpredseda Slovenskej advokátskej komory).

Účastníci odbornej porady v rámci svojich vystúpení a následne i v rámci diskusie navrhli aj viaceré konkrétne opatrenia na elimináciu zbytočných prieťahov v konaní, ktoré možno zhrnúť nasledovne:

1. Zvýšiť profesionálnu úroveň zodpovedných subjektov v rozhodovacom procese.

2. Zlepšiť úroveň vypracovaných rozhodnutí a ich výkon.

3. Zvýšiť kvalitu administratívneho aparátu.

4. Skvalitniť systém vzdelávania subjektov participujúcich na rozhodovaní (rozhodovacom procese). Obzvlášť rozvinúť ďalšie cielené odborné doplnkové vzdelávanie sudcov (a prokurátorov), pričom bude potrebné zamerať sa nie na kvantitu vzdelávacích podujatí a programov, ale na ich kvalitu zameranú na celospoločensky aktuálne potreby.

5. Vzdelávať sudcov nielen v oblasti vnútroštátneho práva, ale aj v oblasti aplikácie práva Európskej únie a zároveň v záujme zabezpečenia čo najväčšieho súladu výkladu slovenskej právnej úpravy s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva) sudcami všeobecných súdov kontinuálne zvyšovať odbornosť sudcov všeobecných súdov školeniami aj v tejto oblasti.

6. Vrátiť sa k sústavnej a cielenej príprave budúcich sudcov znovuzavedením inštitútu justičného čakateľa.

7. Zvážiť možnosť, aby výkonu funkcie sudcu bez časového obmedzenia predchádzal výkon funkcie sudcu na určitý čas (napr. na 4 roky), s tým, že po zhodnotení jeho odborných a ľudských predpokladov (predsedom príslušného súdu, odvolacím súdom, sudcovskou radou) by Súdna rada Slovenskej republiky vždy predložila návrh prezidentovi Slovenskej republiky so svojím odporúčacím alebo neodporúčacím stanoviskom.

8. Vrátiť sa k tzv. atestačnému vzdelávaniu sudcov – úspešným absolvovaním atestačných pohovorov podmieniť kariérny rast sudcu [I. stupeň atestácie pre predsedov senátov okresných súdov a sudcov krajských súdov, II. stupeň atestácie pre predsedov senátov krajských súdov a sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), III. stupeň atestácie pre predsedov senátov najvyššieho súdu].

9. Pokračovať v podpore vzdelávania advokátskych koncipientov a advokátov v oblasti advokátskej etiky.

10. Minimalizovať prípady nerešpektovania rozhodnutí vyšších súdov nižšími súdmi.

11. Pokračovať v projekte Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd), ktorý môže byť inšpiráciou aj pre iné štáty, keďže sledovanie ďalšieho priebehu konania, v ktorom boli ústavným súdom vyslovené prieťahy, ako aj povinnosť pravidelného informovania o jeho ďalšom priebehu má preventívny efekt pred opakovaním prieťahov sudcami všeobecných súdov.

12. Pokračovať v zosúlaďovaní rozhodovacej činnosti jednotlivých senátov ústavného súdu s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (zvyšovať výšku priznaného finančného zadosťučinenia, posudzovať celkovú dĺžku konania, nepodmieňovať prijateľnosť ústavnej sťažnosti predchádzajúcim podaním sťažnosti predsedovi súdu).

13. Zjednotiť výklad a aplikáciu práva.

14. V záujme zlepšenia kvality konania a rozhodovania sa vrátiť k bývalým prieskumom právoplatne rozhodnutých vecí, ktoré by podávali celoslovenský pohľad na rozhodovanie súdov v konkrétnej agende, resp. v konkrétnych okruhoch aplikačnej praxe, a na ich základe zovšeobecňovať získané poznatky pre potreby orgánov ochrany práva a spravodlivosti.

15. Na najvyššej úrovni a tiež na úrovni kraja zlepšiť súčinnostné vzťahy príslušných zložiek výkonnej a súdnej moci – koordinovať a riešiť problémy rýchlosti konania. Vykonávať súčinnostné porady orgánov činných v trestnom konaní a aktívne riešiť problémy v konkrétnych prípadoch.

16. Realizovať aktívnejší výkon dozoru prokurátora nad prípravným konaním poskytovaním odbornej pomoci. Vykonávať aktívny dohľad a kontrolu nad trestným konaním.

17. Zbaviť sa rezortizmu – nepristupovať k riešeniu otázok z hľadiska potrieb a možností jedného rezortu, ale z hľadiska celospoločenských, pričom pokiaľ ide o zbytočné prieťahy v trestnom konaní, je ich potrebné riešiť z hľadiska polície, prokuratúry, ako aj súdov.

18. Zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky preveriť poznatky verejného ochrancu práv o subjektívnych prieťahoch v konaní niektorých znalcov a notárov.

19. Posilniť materiálne a personálne zdroje zabezpečenia výkonu súdnictva.

20. Zlepšiť celkové technické zabezpečenie a pracovné podmienky sudcov, resp. vytvoriť kvalitné a adekvátne pracovné prostredie pre sudcov, na ktoré by nadväzovalo zrušenie práce doma, resp. sprísniť podmienky povoľovania práce v domácom prostredí, tak aby o udelení povolenia alebo jeho zrušení rozhodoval výlučne predseda súdu, pričom jednou z podmienok povolenia práce v domácom prostredí by malo byť, že sudca nie je disciplinárne stíhaný.

21. Sprísniť podmienky vzniku nároku sudcov na tzv. ďalší plat (13. a 14. plat).

22. Vytvoriť materiálne a personálne podmienky umožňujúce stenografický záznam pojednávaní.

23. Na reorganizáciu justície, technické vybavenie súdov a vzdelávanie sudcov využívať prostriedky z eurofondov, keďže v programovom období 2014 – 2020 bola justícia označená za prioritnú oblasť.

24. Stabilizovať personálny stav vyšetrovateľov a poverených príslušníkov Policajného zboru, a to aj náležitým morálnym a finančným ohodnotením ich práce a ich náležitou diferenciáciou vo vzťahu k náročnosti.

25. Zefektívniť činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

26. Zefektívniť súdne konanie realizovaním technických opatrení šetriacich čas pri súdnych konaniach:

 • (i) zaviesť nástroje na automatické elektronické lustrácie v dôležitých registroch a evidenciách (evidencie Sociálnej poisťovne, evidencie Zboru väzenskej a justičnej stráže, evidencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – doklady, priestupky, motorové vozidlá, hľadané osoby a pod.);
 • (ii) zaviesť elektronický súdny spis umožňujúci efektívnejšiu prácu so spisom;
 • (iii) zaviesť elektronickú komunikáciu, elektronické doručovanie;
 • (iv) zaviesť efektívnejší zber štatistík a analytické nástroje na prácu s týmito štatistikami.

27. Pri skvalitňovaní a zefektívňovaní súdnictva v Slovenskej republike využívať aj možnosti expertnej pomoci, či už ide o expertov Európskej komisie alebo databázu expertov z jednotlivých členských štátov (napr. elektronizácia súdnictva v Estónsku a pod.).

28. Pristúpiť k väčšej špecializácii, a to predovšetkým na súdoch. Špecializovať sa nielen na jednotlivé odvetvia, ale aj v rámci jednotlivých odvetví (napr. špecializácia na spotrebiteľskú agendu), a to aj úpravou výberu miestnej príslušnosti (napr. zverenie niektorej agendy okresným súdom v sídle krajských súdov). Špecializácia sudcov, resp. senátov napr. aj prostredníctvom rozvrhu práce jasne stanovujúceho, ktorý sudca, resp. senát sa ktorými typmi vecí bude zaoberať (napr. špecializácia na trestnú činnosť mladistvých, majetkovú trestnú činnosť, trestné činy spáchané v doprave, násilnú trestnú činnosť a pod.) a premietnutie tejto špecializácie do elektronického prideľovania spisov.

29. Zvážiť vytvorenie a zakotvenie tzv. zmiešaných senátov (zložených podľa charakteru prerokovávaného prípadu) do rozvrhu práce najvyššieho súdu (napr. v prípade riešenia problematiky podvodného úpadku, kapitálového podvodu a pod. by bol zmiešaný senát zložený z dvoch sudcov trestnoprávneho kolégia a jedného sudcu z obchodnoprávneho kolégia a pod.).

30. Skvalitniť vybavovanie agendy (vyšetrovanie) majetkových, resp. hospodárskych trestných činov (najmä rôznych foriem podvodu, neoprávneného obohatenia, úžery, daňových trestných činov, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a pod.), a to vytváraním špecializovaných vyšetrovacích tímov zložených z odborníkov z úseku peňažníctva, bankovníctva, účtovníctva a daňovníctva, keďže kvalitné výsledky vyšetrovania sú základom podania kvalitnej a nespochybniteľnej obžaloby.

31. Znížiť preťaženosť sudcov znížením nápadu vecí na jedného sudcu, a to predovšetkým vo veľkých mestách (Bratislava, Košice), kde je problém extrémne vysokého nápadu vecí na jedného sudcu najvypuklejší.

32. Presunúť rozhodovanie v niektorých právne a skutkovo nenáročných civilných veciach na vyšších súdnych úradníkov (za splnenia podmienky zachovania práva účastníka na prístup k súdu).

33. V riadiacej oblasti prehĺbiť a aktualizovať vlastné opatrenia zamerané na zlepšenie organizácie práce.

34. Posilniť postavenie predsedov a podpredsedov súdov, primerane zvýšiť ich zodpovednosť, rozšíriť ich kontrolné právomoci pri výkone štátnej správy súdov a posilniť ich kompetencie (napr. ustanovovanie predsedov senátov a predsedov kolégií; povoľovanie práce v domácom prostredí predsedom súdu, a to len v opodstatnených prípadoch).

35. Stabilizovať funkcie predsedov súdov predĺžením ich funkčného obdobia.

36. Zabezpečiť, aby predlžovanie lehoty na vypracovanie súdnych rozhodnutí nezáviselo iba od rozhodnutia príslušného sudcu, ale od dôsledného posúdenia predsedom súdu.

37. Za zavinené konanie sudcu spôsobujúceho prieťah v konaní, ako aj za nerešpektovanie názoru ústavného súdu dôsledne vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť. Dôslednejšie využívať možnosti podávania návrhov na začatie disciplinárneho konania predsedami súdov v spojení s výslovným zakotvením dohľadovej právomoci predsedu súdu, osobitne sledovať plynulosť konania vo veciach, v ktorých ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie práva na konanie bez zbytočných prieťahov.

38. Vyhodnocovať nálezy ústavného súdu s konkretizovaním subjektívnych pochybení podľa súdov, konkretizovať subjektívne pochybenia v práci osôb zodpovedných za rozhodovaciu činnosť a nerešpektovanie právnych názorov ústavného súdu.

39. Zaviesť inštitút regresnej náhrady voči sudcom v prípade konštatovania prieťahov v konaní, ak je zavinenie sudcu preukázané.

40. Nanovo upraviť kreovanie disciplinárnych senátov s cieľom sfunkčniť ich fungovanie tak, aby bola riadne vyvodzovaná disciplinárna zodpovednosť voči sudcom (napr. stabilné disciplinárne senáty vytvárané na základe rozvrhu práce, zavedenie opatrení smerujúcich k zvýšeniu záujmu sudcov zúčastňovať sa a byť volení do radov disciplinárnych senátov, napr. zavedenie príplatku za výkon funkcie predsedu a člena disciplinárneho senátu, pripustenie emeritných sudcov do disciplinárnych senátov).

41. Zrýchliť a zjednodušiť právnu úpravu disciplinárnych konaní, napr. vychádzajúc z inštitútu dohody o vine a treste v trestnom konaní zapracovať do právnej úpravy disciplinárneho konania inštitút dohody o vine a opatrení medzi orgánom oprávneným podať disciplinárny návrh a disciplinárne stíhaným sudcom, čo by mohlo urýchliť disciplinárne konania.

42. Vo vzťahu ku konkrétnym trestným veciam uplatňovať individuálnu zodpovednosť jednotlivých orgánov činných v trestnom konaní za vzniknuté prieťahy.

43. Pokiaľ ide o prieťahy zavinené prokurátormi, pokračovať v systematických individuálnych previerkach a ich následnom pravidelnom vyhodnocovaní na úrovni Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajských prokuratúr, ako aj okresných prokuratúr, pričom osobitnú pozornosť venovať existencii prieťahov pri vyhotovovaní meritórnych rozhodnutí a v prípade zistenia prieťahov zavinených prokurátormi pokračovať v prijímaní adekvátnych opatrení predovšetkým disciplinárneho charakteru.

44. Podľa vzoru Slovenskej advokátskej komory v záujme predchádzania (nielen) zbytočným prieťahom zostaviť zbierku disciplinárnych rozhodnutí v rámci prokuratúry, ako aj v rámci justície.

45. Dôsledným využívaním nástrojov, ktoré sudcom slovenský právny poriadok ponúka, dôsledne riešiť a odstraňovať obštrukcie v konaní, ktoré možno pripísať účastníkom konania, resp. advokátom.

46. Dôslednejšie využívať možnosť signalizovať príslušným orgánom Slovenskej advokátskej komory existenciu podozrenia, že advokát zastupujúci v konaní účastníka konania spôsobuje prieťahy.

47. V rámci rekodifikácie slovenského civilného procesného práva preniesť zodpovednosť za rýchlosť konania aj na účastníkov konania a ich právnych zástupcov.

48. V súvislosti s nespolupracujúcimi účastníkmi trestného konania prehodnotiť skutkovú podstatu trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 Trestného zákona, resp. prehodnotiť diapazón donucovacích prostriedkov trestného práva a ich účinnosti ako jedného z nástrojov eliminácie prieťahov v trestnom konaní.

49. Hľadať ústavne konformný spôsob vysporiadania sa s masovými, resp. hromadnými podaniami účelovo podávanými niekoľkými subjektmi, ktorými sú zahlcované ako všeobecné súdy, tak i ústavný súd.

50. Vyhodnocovať účinnosť procesných noviel, ktoré majú v odvolacom konaní zabrániť tzv. prekvapivým rozhodnutiam. Odvolací súd nesmie prekvapiť účastníkov novým právnym názorom, pokiaľ účastníkov neoboznámi s odlišným právnym posúdením a stranám neposkytne priestor na fundované vyjadrenie.

51. Zmeniť právnu úpravu, ktorá v súčasnosti umožňuje aj podávanie opakovaných námietok zaujatosti, ako aj podávanie generálnych námietok zaujatosti, v dôsledku ktorých dochádza k prieťahom v konaní.

52. V rámci rekodifikácie civilného práva procesného

 • (i) upraviť inštitút doručovania v občianskom súdnom konaní;
 • (ii) zvýšiť požiadavky na procesnú aktivitu sporových strán a s tým spojenú procesnú diligenciu (zodpovednosť) so sankčnými dôsledkami v prípadoch procesnej pasivity;
 • (iii) vytvoriť osobitnú formu dôkazu písomným výsluchom účastníka, resp. písomným výsluchom svedka;
 • (iv) zvážiť možnosť zabezpečenia svedka alebo účastníka obdobným spôsobom, aký zakotvuje ustanovenie § 88 Trestného poriadku (s výnimkou obmedzenia osobnej slobody);
 • (v) posilniť koncentračnú zásadu – posilniť doterajšie prvky, ktoré mali koncentrovať občianske súdne konanie (súd by mal v rámci predbežného prerokovania nároku určiť, ktoré z účastníkmi tvrdených skutočností považuje za právne významné, a následne adresovať výzvu účastníkom, aby jasne označili, aké dôkazy na preukázanie týchto skutočností navrhujú, s tým, že na ich ďalšie tvrdenia a navrhované dôkazy sa nebude prihliadať).

53. V rámci novelizácie Trestného poriadku prijať opatrenia eliminujúce prieťahy v trestnom konaní (napr. riešiť obmedzenie možných obštrukcií pri odňatí a prikázaní veci, zvážiť posilnenie kontradiktórneho procesu z hľadiska odstránenia niektorých príčin vedúcich k zdĺhavosti súdneho konania, obmedziť možnosť podávania početných návrhov na doplnenie dokazovania v dôsledku nedostatočne podloženej obžaloby, pre prípad neprítomnosti predvolaného svedka na pojednávaní spresniť, resp. rozšíriť zákonné podmienky pre možnosť čítania zápisnice z jeho výsluchu realizovaného v prípravnom konaní, spresniť zákonné podmienky pre možnosť vykonať hlavné pojednávanie bez prítomnosti obvineného, v rámci odvolacieho konania obmedziť revízny princíp vo vzťahu k napadnutým výrokom, rozšíriť pôsobnosť samosudcu a i.).

54. V rámci legislatívneho procesu dôsledne zvažovať (dôsledná analýza situácie, široká odborná diskusia a pod.), ktoré protispoločenské konania si reálne vyžadujú trestnoprávny postih.

55. V rámci nového Správneho poriadku prijať procesnú úpravu správneho súdnictva sústreďujúcu sa na dosiahnutie rozhodnutia v primeranej dobe, teda zjednodušiť procesné pravidlá a dať sudcovi primeranú možnosť tvorivého výkladu práva.

56. V rámci Notárskeho poriadku vytvoriť mechanizmus vyvodzovania zodpovednosti voči notárovi ako súdnemu komisárovi za prieťahy spôsobené v dedičskom konaní a zakotviť regres voči notárovi, ak v dôsledku jeho nečinnosti prizná ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva finančné zadosťučinenie, ktoré primárne platí súd.

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1130
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Stále mi to nevychádza

So snižovaním počtu úradníkov sa nepočíta, takže ako to bude keď je "nevyhnutné" obnoviť čakateľov, aj tých bude treba zaplatiť, takže ostaným poberú aj z toho mála alebo ako. Matematika nepustí, rozpočet nepustí. Keby tí čakatelia na súdoch aspoň makali a nie len čakali.

 
xx | 27.08.2014 14:35
 
a čo škody ?

myslím, že sudca. ktorí "rozhoduje" jasnú vec niekoľko rokov a potom táto jeho obeť má dosť odvahy a drzosti sa sťažovať na ÚS alebo ESPLP by mal jednoznačne odškodné priznané tejto jeho obeti uhradiť z vlastného ...a bolo by aj na lepšie platy pre VSÚ...lebo teraz to platíme všetci !!!

 
rudo | 18.08.2014 22:20
 
najbližšie roky ani cent

Aspoň to máme čierne na bielom:) Tých 16 eur je na ďalšch desať rokov, šetrite. Ministerstvo financií nepočíta s valorizáciou platov štátnych úradníkov a ďalších zamestnancov platených z rozpočtu. V tomto roku sa väčšine z nich dvihol plat o 16 eur. Podľa návrhu rozpočtu by sa platy nemali valorizovať ani v roku 2016, čo je volebný rok. No nepočíta sa ani so znižovaním počtu štátnych úradníkov. Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7335756/kazimir-ukazal-prvy-navrh-rozpoctu-deficit-klesne-minimalne.html#ixzz3AUGJbFbW

 
Optimista | 15.08.2014 20:35
 
markovi

justičný personál motivovať nikto nechce, a pokiaľ viem ani nemieni. Pýtajte sa vašich odborárov ako to je. Platy asistentiek sa blížia k hranici chudoby. plat VSÚ je rovnaký ako plat vykladača tovaru v tescu a podobných obchodoch. A "vyprdnout" sa naraz to sme mali už dávno. Na doplatenie sudcom sa nájde, na odmeny policajtom sa nájde, pre učiteľov tiež sa nájde, študenti budú jazdiť vlakmi zadarmo aj tam sa našlo..... Ak sa nebude rátať v štátnom rozpočte ne rok 2015 na platy zamestnancov justície, tak sa zas na nás zabudlo a mám taký pocit že sa zámerne mlčí aby sa zas zabudlo. O rozpočte sa rokuje už na jeseň. Bacha na to úradníci.!!!

 
DE | 08.08.2014 16:34
 
Ani kura zadarmo nehrabe

Nedokážem pochopiť, že niekto pripraví 56 návrhov, ako vylepšiť justíciu (čo verím, je dosť náročné), ale žiaden bod sa netýka aspoň motivačných odmien pracovníkov justície. Hovorím o motivačných odmenách, čo znamená "viac odrobíš = viac zarobíš". Áno, sudcovia nemajú zlé platy, ale ostatný justičný personál..... to je na zaplakanie. A týmito 56 návrhmi im chceme ešte "naložiť" viac povinností a práce. Teda rovnica by podľa našich najvyšších mala byť "viac odrobíš = nič nezarobíš". V tejto súvislosti mi už len napadá citát z jednej klasickej českej komédie: "Já se na to múžu vyprdnout, velebnosti!" Len aby si toto nepovedali viacerí naraz...

 
marko | 08.08.2014 13:38
 
Už len toto pomôže

Rozhodovania v právne a skutkovo "nenáročných" civilných veciach už rozsudky VSÚ píšu. Niektorí aj všetky rozsudky píšu. Ono sa tomu ide dať zákonná úprava. ...Ale takto príde sudca o čiarku do výkazu. Či VSÚ pridajú zákonne aj na plate?... Rozhodovať za 500 €. Bez 13 a 14 platu... Ojojoj. Len ma zaujíma, to sú tak neschopní tí VSÚ, keď tak málo zarábajú. Ani nechcem aby o mne niekto rozhodoval, keď nie je schopný zarobiť si na živobytie. A tá stenogrfia - to sa vraciame do akého storočia ? Veď v súčasnosti sa to ani na školách neučí. Treba na to asi zaplatiť "odborníkov ". Alebo zase chcú za málo peňazí veľa muziky? asistentky tešte sa !!! Už nie nahrávanie už stenografia a potom prepisujte nie z diktafónov ale z papiera. Super nápad !!!! to tomu elektronickému spisu pristane, taký stenografický zápis a najlepšie naskenovaný aby nebola pochybnosť že ste to zle zastenografovali. Blahoželám je tam veľa úžasných nápadov, len tak ďalej justícia.

 
XX | 05.08.2014 08:48
 
hurá

Konečne sa odstránia prieťahy pri umiestňovaní prominentných detičiek na teplé sudcovské miesta a zároveň z dôvodu ochrany ich zdravia pri extrémnom pracovnom vyťažení sa ich robota presunie na úradníkov. Také skvelé nápady ako ich autori.

 
kokso | 04.08.2014 06:02

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Lehotský: Podoba majetkových priznaní funkcionárov by sa mala zmeniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/lehotsky-podoba-majetkovych-priznani/510811-clanok.html

Majetkové priznania v súčasnosti kontroluje výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Jazda pod vplyvom alkoholu vlani dominovala trestným činom v dopravehttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-jazda-pod-vplyvom-alkoholu-vlani-op/510793-clanok.html

Počet vodičov, ktorí sa dopustili tohto trestného činu, bol dokonca vyšší ako v roku 2018.

Novela zákona o štátnom občianstve by sa mohla predložiť v roku 2021https://www.teraz.sk/slovensko/mv-novela-zakona-o-statnom-obcianst/510768-clanok.html

Novelu zákona o štátnom občianstve by mohol rezort vnútra predložiť na rokovanie vlády ...

Sčítanie obyvateľov by mohlo priniesť aj rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny, myslí si Bukovszkyhttps://www.webnoviny.sk/scitanie-obyvatelov-by-mohlo-priniest-aj-rozsirenie-jazykovych-prav-pre-narodnostne-mensiny-mysli-si-bukovszky/

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lászlo Bukovszky očakáva po zverejnení ...

M. Kolíková diskutovala s poslancami EP o reforme justíciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutovala-s-poslancami-e/510669-clanok.html

V súvislosti s bojom Slovenska proti korupcii a praniu špinavých peňazí Kolíková zástupcom ...

Biró: Zadržanie Dušana K. je tragédiou pre celú prokuratúruhttps://www.teraz.sk/slovensko/biro-zadrzanie-dusana-k-je-tragedi/510581-clanok.html

Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: