TlačPoštaZväčšiZmenši

Posudzovanie otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom

30.6. 2011, 13:47 |  najpravo.sk

Základnou povinnosťou súdu a sudcu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie.

Táto povinnosť súdu a sudcu vychádza z § 6 OSP, ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, ďalej z § 100 ods. 1 OSP, podľa ktorého akonáhle sa konanie začalo, postupuje v ňom súd zásadne bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá.

Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (IV. ÚS 74/02, III. ÚS 111/02, III. ÚS 142/03) zohľadnil tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka súdneho konania (2) a postup samotného súdu (3). V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP") ústavný súd prihliada v rámci prvého kritéria aj na predmet sporu (povaha veci) v posudzovanom konaní a jeho význam pre sťažovateľa (obdobne IV. ÚS 117/04 a III. ÚS 142/08)

(nález Ústavného súdu SR z 3. mája 2011, č.k. III. ÚS 69/2011-25)

Z rozhodnutia:

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. mája 2011 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Jána Auxta a Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti spoločnosti T., s. r. o., B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. D. C., s. r. o, B., v mene ktorej koná advokátka JUDr. D. C., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Cb 258/2001 takto

rozhodol:

1. Základné právo spoločnosti T., s. r. o., na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Cb 258/2001 porušené bolo.

2. Okresnému súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Cb 258/2001 prikazuje konať bez zbytočných prieťahov.

3. Spoločnosti T., s. r. o., priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 € (slovom tisícpäťsto eur), ktoré je Okresný súd Bratislava I povinný vyplatiť jej do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Okresný súd Bratislava I je povinný uhradiť spoločnosti T., s. r. o., trovy konania v sume 254,88 € (slovom dvestopäťdesiatštyri eur a osemdesiatosem centov) na účet Advokátskej kancelárie JUDr. D. C., s. r. o., B., do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie:

I.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") uznesením sp. zn. III. ÚS 69/2011 zo 16. februára 2011 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde") na ďalšie konanie sťažnosť spoločnosti T., s. r. o. (ďalej len „sťažovateľka"), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava") postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd") v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Cb 258/2001.

Na základe výzvy sa k veci vyjadril okresný súd podaním sp. zn. Spr. 3177/2011 zo 14. marca 2011 doručeným ústavnému súdu 2. augusta 2010, v ktorom okrem iného uviedol: „Dňa 6. 8. 2001 bol tunajšiemu súdu doručený návrh na začatie konania v právnej veci navrhovateľa: J. T..., proti odporcovi: T., s.r.o.,... o určenie, že právny úkon - leasingová zmluva zo dňa 6. 8. 1998 je neplatná. Dňa 8.8.2001 navrhovateľ doplnil svoje podanie. Dňa 10. 9. 2002 súd vyzval navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku a vyzval odporcu na vyjadrenie sa k návrhu. Dňa 14. 10. 2002 navrhovateľ žiadal o oslobodenie od platenia súdneho poplatku. Dňa 4. 12. 2002 súd vydal uznesenie č. k. 29 Cb 258/01-47, ktorým navrhovateľovi oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznal. Dňa 7. 1. 2003 sa navrhovateľ proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 29 Cb 258/10 zo dňa 4. 12. 2002 odvolal.

Dňa 28. 1. 2003 bol spis predložený s opravným prostriedkom, ktorý podal navrhovateľ Krajskému súdu v Bratislave. Dňa 15.4.2003 došlo Okresnému súdu Bratislava I uznesenie č. k. 14 Cob 17/03-54, ktorým Krajský súd v Bratislave uznesenie č. k. 29 Cb 258/01-47 zo dňa 4. 12. 2002 potvrdil. Dňa 16. 10. 2003 sa odporca vyjadril k návrhu zo dňa 4. 8. 2001. Dňa 21. 2. 2005 bolo vydané uznesenie č. k. 29 Cb 258/01-57, ktorým súd konanie zastavil. Dňa 10. 3. 2005 sa navrhovateľ odvolal proti uzneseniu č. k. 29 Cb 258/01-57 zo dňa 21. 2. 2005. Dňa 19. 5. 2005 súd zrušil uznesenie sp. zn. 29 Cb 258/01 zo dňa 21. 2. 2005. Dňa 24. 8. 2005 súd opätovne vyzval odporcu na vyjadrenie sa k návrhu. Dňa 5. 9. 2005 sa odporca vyjadril k návrhu zo dňa 4. 8. 2001. Dňa 8. 9. 2005 súd rozhodol uznesením č. k. 29 Cb 258/01-94 o vrátení súdneho poplatku. Dňa 21. 2. 2006 súd vytýčil termín pojednávania na deň 22. 5. 2006 o 13.30 hod. Dňa 28. 4. 2006 došlo na súd stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu odporcu z 8. 10. 2003. Dňa 18. 5. 2006 došlo na súd vyjadrenie odporcu k podaniu navrhovateľa zo dňa 25. 4. 2006. Dňa 19. 5. 2006 žiadosť odročenie pojednávania, ktoré sa malo konať 22. 5. 2006. Dňa 22. 5. 2006 sa konalo pojednávanie, ktoré bolo odročené z dôvodu neprítomnosti navrhovateľa a jeho právneho zástupcu na termín 23. 10. 2006 o 13.30 hod. Dňa 25. 9. 2006 súd písomne upovedomil o odročení pojednávania určeného na deň 23. 10. 2006 na neurčito. Dňa 8. 3. 2007 navrhovateľ podal návrh na zabezpečenie dôkazov podľa ust. § 102, ods. 1 O. s. p. Dňa 4. 1. 2008 súd vytýčil termín pojednávania na deň 31. 1. 2008 o 10.30 hod. Dňa 4. 1. 2008 súd zaslal na vyjadrenie podanie navrhovateľa. Dňa 31. 1. 2008 sa konalo pojednávanie, ktoré sa odročilo na neurčito za účelom rozhodnutia o pripustení zmeny petitu žaloby, ako aj rozhodnutia o rozšírení okruhu účastníkov na strane odporcu, resp. o zabezpečení dôkazov. Dňa 29. 1. 2008 došlo na súd podanie navrhovateľa - stanovisko k vyjadreniu odporcu zo dňa 17. 5. 2006. Dňa 1. 4. 2008 súd rozhodol uznesením č. k. 29 Cb 258/01-184 o pripustení ďalších účastníkov do konania. Dňa 5. 5. 2008 súd listom žiadal Colný úrad B. a odporcu o vydanie listinných dôkazov. Dňa 29. 5. 2008 zaslanie dokumentov z Colného úradu B. Dňa 3. 2. 2010 súd vyzval navrhovateľa, aby doplatil súdny poplatok za návrh vo výške 331,93 eura, dňa 2. 3. 2010 poplatok uhradený. Dňa 28. 2. 2011 súd vytýčil termín pojednávania na deň 13. 4. 2011 o 9.00 hod.

S poukazom na jednotlivé úkony vykonané v predmetnom konaní musím konštatovať, že v období od 28. 1. 2003 do 15. 4. 2003 sa predmetný spis nachádzal na Krajskom súde v Bratislave.

Predmetné konanie na tunajšom súde je poznačené prieťahmi, čo možno považovať v danej veci za objektívny prieťah. Nakoľko zaťaženosť súdneho oddelenia resp. jednotlivých civilných sudcov a viacnásobné prerozdeľovanie spisov v oddelení 29 Cb nemôže byť dôvodom na porušenie práva účastníka konania garantovaného v čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, mám za to, že predmetné konanie je poznačené zbytočnými prieťahmi avšak objektívneho charakteru.

V prípade, že Ústavný súd... dospeje, že bolo porušené právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, aby bolo vzaté do úvahy, že zákonná sudkyňa subjektívnym konaním nezavinila vznik prieťahov v konaní.

S poukazom na uvedené objektívne dôvody, za ktorých došlo k prieťahu v konaní prosím Ústavný súd..., aby uvedené skutočnosti pri rozhodovaní o priznaní finančného zadosťučinenia vzal do úvahy a nepriznal mu finančné zadosťučinenie v plnej výške."

Rovnaké skutočnosti, ako uviedol okresný súd vo svojom vyjadrení, čo sa týka chronológie procesných úkonov okresného súdu, zistil aj ústavný súd z obsahu sťažnosti, vyjadrení účastníkov konania a obsahu súdneho spisu, ktorý mu bol predložený na previerku 21. apríla 2011.

Navyše zistil, že okresný súd odročil pojednávanie 13. apríla 2011 po vypočutí účastníkov konania na 8. jún 2011.

Ústavný súd so súhlasom účastníkov konania podľa § 30 ods. 2 zákona o ústavnom súde upustil v danej veci od ústneho pojednávania, pretože dospel k názoru, že od tohto pojednávania nemožno očakávať ďalšie objasnenie veci.

II.

Sťažovateľka sa sťažnosťou domáhala vyslovenia porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, podľa ktorého každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov.

Ústavný súd pri rozhodovaní o sťažnostiach namietajúcich porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy vychádza zo svojej ustálenej judikatúry, v súlade s ktorou „Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia všeobecného súdu. Samotným prerokovaním veci na súde sa právna neistota osoby domáhajúcej sa rozhodnutia neodstraňuje. K stavu právnej istoty dochádza zásadne až právoplatným rozhodnutím súdu alebo iným zákonom predvídaným spôsobom, ktorý znamená nastolenie právnej istoty inak ako právoplatným rozhodnutím súdu" (m. m. IV. ÚS 221/04).

Ústavný súd pripomína, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je príkazom pre všetky štátne orgány na také konanie, ktoré vytvára právnu istotu pre subjekty práva. Základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zákonodarca zabezpečuje prostredníctvom procesnoprávnych inštitútov, ktoré sú štátne orgány vrátane všeobecných súdov povinné efektívne a vecne správne využívať. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP") obsahuje viaceré účinné prostriedky zabezpečujúce plynulosť a optimálnu dĺžku súdneho konania, ktorej výsledkom je právoplatné rozhodnutie a stav právnej istoty.

Základnou povinnosťou súdu a sudcu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie.

Táto povinnosť súdu a sudcu vychádza z § 6 OSP, ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, ďalej z § 100 ods. 1 OSP, podľa ktorého akonáhle sa konanie začalo, postupuje v ňom súd zásadne bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá.

Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (IV. ÚS 74/02, III. ÚS 111/02, III. ÚS 142/03) zohľadnil tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka súdneho konania (2) a postup samotného súdu (3). V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP") ústavný súd prihliada v rámci prvého kritéria aj na predmet sporu (povaha veci) v posudzovanom konaní a jeho význam pre sťažovateľa (obdobne IV. ÚS 117/04 a III. ÚS 142/08)

1. Z predloženého súdneho spisu vyplýva, že predmetom namietaného konania vedeného okresným súdom je žalobný návrh na určenie neplatnosti lízingovej zmluvy zo 6. augusta 1998, v ktorom sťažovateľka vystupuje ako odporkyňa v prvom rade. Podľa názoru ústavného súdu spory o takéto nároky nie sú právne zložité a existuje k nim aj stabilizovaná judikatúra všeobecných súdov. Ústavný súd vychádzajúc z doterajšieho priebehu napadnutého konania nezistil ani žiadne skutočnosti, ktoré by svedčili o mimoriadnej faktickej zložitosti veci, na čo sa napokon neodvolával ani okresný súd vo svojom vyjadrení k sťažnosti, hoci medzi účastníkmi prebiehali na všeobecných súdoch súčasne aj iné spory.

2. Pokiaľ ide o správanie sťažovateľky ako účastníčky súdneho konania pred okresným súdom, ústavný súd konštatoval, že pred podaním sťažnosti ústavnému súdu nepodala z dôvodu nečinnosti všeobecného súdu sťažnosť na zbytočné prieťahy v konaní predsedovi okresného súdu (nevyužila účinný právny prostriedok nápravy na urýchlenie konania) podľa osobitných právnych predpisov, hoci vedela už od septembra 2002, že je účastníčkou konania. Počas tejto doby (aj úplnej nečinnosti okresného súdu) vôbec neprejavila navonok svoju nespokojnosť s jeho postupom. Podľa názoru ústavného súdu teda nepostupovala podľa zásady vigilantibus iura (každý nech si stráži svoje práva), čo možno pripísať iba na jej ťarchu, keďže v súvislosti s doterajším priebehom a spôsobenými prieťahmi okresného súdu sa aktívne začala zaujímať o stav konania až v sťažnosti podanej ústavnému súdu v januári 2011. Na jej vrub možno pripísať aj to, že na výzvu okresného súdu, aby sa vyjadrila k žalobnému návrhu v lehote 15 dní, ktorú prevzala 16. septembra 2002 (č. l. 31), reagovala až podaním z 8. októbra 2003 doručeným okresnému súdu 16. októbra 2003, teda až po jednom roku po uplynutí určenej lehoty. Tieto skutočnosti preto zohľadnil ústavný súd najmä pri určení sumy finančného zadosťučinenia.

3. Tretím kritériom, podľa ktorého ústavný súd zisťoval, či došlo k zbytočným prieťahom v označenom konaní, bol postup samotného okresného súdu. Ústavný súd predovšetkým poukazuje na to, že trvanie napadnutého konania (viac ako 9 a pol roka rokov) je už samo osebe celkom jednoznačne neprimerané. Podľa názoru ústavného súdu konanie, ktoré trvá tak neobyčajne dlho, ako to bolo v danej veci, možno už len na základe jeho posúdenia ako celku považovať za nezlučiteľné s imperatívom ustanoveným v čl. 48 ods. 2 ústavy (obdobne napr. IV. ÚS 173/05, IV. ÚS 251/05, II. ÚS 3/09).

Pri hodnotení doterajšieho postupu okresného súdu v namietanom konaní poukazuje ústavný súd na to, že v jeho priebehu sa vyskytli väčšie obdobia nečinnosti. Okrem nečinnosti na začiatku konania viac ako 42 mesiacov zistenej v období od 6. augusta 2001, keď bola podaná žaloba, až do 21. februára 2005, keď okresný súd konanie zastavil (v tomto období okresný súd urobil len jednoduché úkony, a to 10. septembra 2002, keď vyzval navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku a zaslal návrh na vyjadrenie sťažovateľke, a 4. decembra 2002 nepriznal navrhovateľovi oslobodenie od súdneho poplatku), bola zistená aj nečinnosť v trvaní viac ako 17 mesiacov–od 25. augusta 2006, keď zrušil pojednávanie určené na 23. október 2006 z dôvodu stáže zákonného sudcu na ústrednom orgáne správy súdov, až do 31. januára 2008, keď sa konalo jediné relevantné pojednávanie, ako aj v trvaní 35 mesiacov, od 1. apríla 2008, keď pripustil okresný súd zmenu návrhu a pristúpenie ďalších účastníkov do konania, až do 28. februára 2011, keď určil termín pojednávania na 13. apríl 2011 (v tomto období urobil len jednoduché úkony, a to v máji 2008 žiadal Colný úrad B. a účastníkov konania o vydanie listinných dôkazov a 3. februára 2010 vyzval navrhovateľa, aby doplatil súdny poplatok za rozšírený návrh).

Okrem toho okresný súd konal aj neefektívne. O neefektívnom postupe okresného súdu svedčí nielen to, že aj keď mal už vyjadrenie sťažovateľky k žalobnému návrhu, výzvu zopakoval ešte raz 24. augusta 2005, ale predovšetkým to, že dosiaľ v merite veci ešte nerozhodol.

Zbytočné prieťahy v konaní priznal aj okresný súd vo svojom vyjadrení k sťažnosti.

Obranu súdu spočívajúcu vo vysokom počte vecí na tomto súde, zmenách sudcov a v jeho nedostatočnom personálnom obsadení ústavný súd neakceptoval.

V súlade s medzinárodným štandardom uplatňovania dohovoru platí, že nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť súdne konanie, nezbavuje štát zodpovednosti za zbytočné prieťahy v súdnom konaní (III. ÚS 17/02). Námietka pretrvávajúceho vysokého nápadu pracovných vecí či námietka personálneho obsadenia tohto úseku a v tejto súvislosti neprimeraného zaťaženia sudcov pri vybavovaní agendy nemá povahu okolnosti, ktorá by vylučovala alebo znižovala zodpovednosť súdu za rozhodnutie vo veci občana, ktorý sa naň obrátil. Tieto okolnosti ústavný súd nezohľadňuje v súvislosti s pozitívnym záväzkom štátu zabezpečiť právo občana na súdne konanie bez zbytočných prieťahov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto ústavný súd dospel k názoru, že doterajším postupom okresného súdu v konaní, ktoré je ním vedené pod sp. zn. 29 Cb 258/2001, došlo k zbytočným prieťahom, a tým aj k porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy.

Pretože ústavný súd zistil porušenie označeného základného práva sťažovateľky podľa čl. 48 ods. 2 ústavy okresným súdom v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Cb 258/2001, prikázal mu, aby vo veci konal bez zbytočných prieťahov a odstránil tak stav právnej neistoty, v ktorej sa nachádza sťažovateľka domáhajúca sa rozhodnutia súdu vo svojej veci.

III.

Podľa čl. 127 ods. 3 ústavy ústavný súd môže svojím rozhodnutím, ktorým vyhovie sťažnosti, priznať tomu, koho práva podľa odseku 1 boli porušené, primerané finančné zadosťučinenie.

Podľa § 50 ods. 3 zákona o ústavnom súde ak sa sťažovateľ domáha primeraného finančného zadosťučinenia, musí uviesť rozsah, ktorý požaduje, a z akých dôvodov sa ho domáha.

Z ustanovenia § 56 ods. 5 zákona o ústavnom súde vyplýva, že ak ústavný súd rozhodne o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia, orgán, ktorý základné právo alebo slobodu porušil, je povinný ho vyplatiť sťažovateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu.

Sťažovateľka prostredníctvom právneho zástupcu vo svojej sťažnosti žiadala priznať finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €, ktoré odôvodnila tým, že okresný súd v jej veci riadne nekoná viac rokov, a pritom nejde o vec zložitú, kde nie je potrebné vykonávať žiadne dokazovanie.

Cieľom primeraného finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného základného práva v prípadoch, v ktorých sa zistilo, že k porušeniu došlo spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany, nielen deklaráciu porušenia, prípadne príkaz na ďalšie konanie bez porušovania základného práva (IV. ÚS 210/04).

Podľa názoru ústavného súdu v tomto prípade prichádza do úvahy aj priznanie finančného zadosťučinenia. Pri jeho určení ústavný súd vychádzal zo zásad spravodlivosti aplikovaných ESĽP, ktorý spravodlivé finančné zadosťučinenie podľa čl. 41 dohovoru priznáva so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu.

Vzhľadom na zistený stav konania na okresnom súde v právnej veci sťažovateľky vedenej pod sp. zn. 29 Cb 258/2001, ale zohľadňujúc aj ostatné okolnosti prípadu (najmä správanie sťažovateľky hodnotené v časti II bod 2 nálezu), ústavný súd považoval priznanie sumy 1 500 € za primerané finančné zadosťučinenie podľa § 56 ods. 4 zákona o ústavnom súde.

Podľa § 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch uložiť niektorému účastníkovi konania, aby úplne alebo sčasti uhradil inému účastníkovi konania jeho trovy. Právna zástupkyňa sťažovateľky trovy konania vyčíslila sumou 254,88 €.

Ústavný súd zistil, že uplatnená suma trov právneho zastúpenia je totožná so sumou vypočítanou ústavným súdom podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška") a neodporuje tejto vyhláške. Ústavný súd preto priznal advokátskej kancelárii úhradu trov konania celkovo za dva úkony právnej služby uskutočnené v roku 2010 (prevzatie a prípravu zastúpenia a podanie sťažnosti) v sume 2 x 120,23 € a k tomu náhradu režijného paušálu v sume 2 x 7,21 €. Úhrada bola preto priznaná spolu v celkovej sume 254,88 €.

Priznanú úhradu trov právneho zastúpenia je okresný súd povinný zaplatiť na účet Advokátskej kancelárie JUDr. D. C., s. r. o, B. (§ 31a zákona o ústavnom súde v spojení s § 149 OSP).

Vzhľadom na čl. 133 ústavy, podľa ktorého proti rozhodnutiu ústavného súdu nie je prípustný opravný prostriedok, toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia účastníkom konania. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1568
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Kauza Kočnerova Threema nebol jediný problém Okresného súdu Bratislava I, chýbali mu aj sudcoviahttps://www.webnoviny.sk/kauza-kocnerova-threema-nebol-jediny-problem-okresneho-sudu-bratislava-i-chybali-mu-aj-sudcovia/

Okresný súd Bratislava I mal problémy aj predtým, než v justícii začala rezonovať ...

Zeman jmenoval ústavním soudcem Šámala. Soud je tak po více než roce kompletníhttps://www.lidovky.cz/domov/zeman-jmenoval-ustavnim-soudcem-samala-soud-je-tak-po-vice-nez-roce-kompletni.A200220_153034_ln_domov_ele

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval dosavadního předsedu ...

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: