Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 7/2021

najpravo.sk • 30.12. 2021, 17:20

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 7/2021, a to vo veciach občianskoprávnych.

Pozrite si právne vety publikovaných rozhodnutí. V závere nájdete link na toto číslo zbierky v plnom znení.

OBSAH

Rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych

R 77/2021

Doložka právoplatnosti. Predbežná otázka.

Súd je oprávnený posúdiť ako otázku predbežnú, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou doložkou právoplatnosti. Pri posudzovaní správnosti údajov vyznačených v doložke nie je obmedzený žiadnou lehotou.

R 78/2021

Ochrana spotrebiteľa. Zmluve o výkone správy.

Pravidlá na ochranu spotrebiteľa sa uplatnia aj na zmluvy o výkone správy podľa § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov uzavreté medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorí sú fyzické aj právnické osoby.

R 79/2021

Bytový dom. Preklúzia. Žaloba prehlasovaného vlastníka.

Lehota podľa § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je lehotou hmotnoprávnou. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru musí svoj nárok uplatniť žalobou na súde v posledný deň lehoty.

R 80/2021

Bytový dom. Preklúzia. Rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov o zmluve o výkone správy.

Otázku platnosti rozhodnutí prijatých zhromaždením vlastníkov nemôže súd posudzovať v inom konaní než v konaní podľa § 14 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení do 30.9.2014 (teraz § 14a ods. 8), a to ani ako otázku predbežnú.

R 81/2021

Dočasné pridelenie zamestnanca do cudziny. Agentúra dočasného zamestnávania.

Ustanoveniu § 29 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 4 písm. c/ Zákonníka práce zodpovedá výklad, v zmysle ktorého agentúra dočasného zamestnávania je oprávnená dočasne prideliť zamestnanca k zamestnávateľovi so sídlom v cudzine, ak medzi zamestnancom a agentúrou existoval pracovnoprávny vzťah.

R 82/2021

Práca nadčas.

Nariadenou prácou nadčas je i práca vykonávaná síce bez výslovného príkazu, avšak s vedomím zamestnávateľa a preberaním a využívaním výsledkov práce zamestnanca. Nesplnenie podmienky prechodnosti a naliehavosti zvýšenej potreby práce neznamená stratu povahy vykonanej práce ako práce nadčas a rovnako nemá za následok, že by zamestnancovi nevznikol nárok na mzdu a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

R 83/2021

Odmena za prácu vykonávanú vo verejnom záujme.

Zamestnancovi vykonávajúcemu prácu vo verejnom záujme patrí odmena za skutočne vykonanú činnosť, to aj v prípade, ak právne predpisy regulujúce postavenie a činnosť zamestnávateľa vykonávanie takejto činnosti tomuto zamestnávateľovi neumožňujú.

R 84/2021

Dedičská nespôsobilosť.

Zavrhnutia hodným konaním dediča proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle v zmysle § 469 Občianskeho zákonníka nie je samo uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou dedič už za života poručiteľa nadobúda od neho veci, ktoré by zdedil až v zmysle poručiteľovho závetu

R 85/2021

Zodpovednosť za škodu. Motorové vozidlo. Pasívna legitimácia.

V spore o náhradu škody podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení sú pasívne legitimovaní poistený škodca aj poistiteľ. Poškodený má možnosť voľby, či bude žalovať poisteného škodcu, alebo iba poistiteľa, či poisteného škodcu a poistiteľa súčasne.

R 86/2021

Spotrebiteľský úver. Náležitosti.

Z ustanovenia § 9 ods. 2 písm. j/ zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení do 31. marca 2015 (teraz § 9 ods.2 písm. h/) nevyplýva, že by jednou z náležitostí spotrebiteľskej úverovej zmluvy bol konkrétny matematický výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov alebo predpoklady pre jej výpočet.

R 87/2021

Zákonné vecné bremeno. Jednorazová náhrada.

Ak došlo k vzniku vecného bremena za účinnosti zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, nárok na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti podľa § 4 ods. 4 tohto zákona vzniká oprávnenému subjektu bez ohľadu na to, kedy boli dráhy vystavané

R 88/2021

Neplatnosť dražby. Informačné povinnosti.

Nesplnenie povinnosti dražobníka zverejniť najmenej 15 dní vopred oznámenie o dražbe, ak je jej predmetom byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, na úradnej tabuli obce alebo na elektronickej úradnej tabuli v časti určenej pre obec, na území ktorej sa predmet dražby nachádza, je porušením § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona o notároch, ktoré môže mať za následok neplatnosť dražby.

R 89/2021

Dražba. Rozšírenie dôvodov neplatnosti dražby.

Lehota ustanovená v § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách slúži k uplatneniu práva na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Pokiaľ to nie je v rozpore s koncentráciou konania, môže žalobca po včas podanej žalobe nielen rozširovať okruh žalovaných, ale tiež uvádzať ďalšie skutkové okolnosti spôsobilé založiť aj iný, ako v žalobe uplatnený dôvod neplatnosti dražby.

R 90/2021

Právna subjektivita a právne nástupníctvo cirkevných reholí.

Cirkevné rády (rehole) Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike nie sú „bežnými“ právnickými osobami podľa slovenského právneho poriadku, ale svoju právnu subjektivitu odvodzujú od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, a sú zároveň právnickými osobami v zmysle kánonického práva – súčasti tzv. inštitútov zasväteného života.

Podľa Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z 24. novembra 2000 platí, že Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu všetkých právnických osôb, ktoré ju majú podľa kánonického práva. Pre posúdenie otázky právneho nástupníctva cirkevných rádov (reholí) Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike je preto potrebné vychádzať z kánonického práva a vnútorných aktov týchto rádov (reholí).

Celé číslo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 7/2021 si môžete prečítať TU.

Zdroj: nsud.sk
Ilustračné reprofoto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1224

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: