TlačPoštaZväčšiZmenši

Práva a povinnosti daňovníka pri a po daňovej kontrole

24.4. 2020, 09:45 |  Miroslav Buriánek

Každý podnikateľ má záujem znižovať svoje náklady a platiť dane a odvody maximálne v rozsahu, ktorý mu to nariaďuje formou zákonov štát. Protikladom boli a možno  aj sú štátne spoločnosti, ktoré z dôvodu dosiahnutia dobrého hospodárskeho výsledku a tým aj výhod  pre štatutárov, vedome znižovali alebo znižujú oprávnené náklady spoločnosti.

Niektorí podnikatelia si znižujú základ dane spôsobmi, ktoré odporujú zákonu o dani z príjmov. Buď nepriznajú niektoré svoje prímy, alebo umelo navýšia svoje výdaje. Ďalšia možnosť je fakturácia medzi dvoma spriaznenými firmami, ktoré si navzájom vyfakturujú  neexistujúce výkony alebo služby. Ide o prípady, ak jedna z firiem dosiahla v zdaňovacom období stratu. Daňovou kontrolou sa zisťujú alebo preverujú skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňový subjekt predkladá počas kontroly na základe požiadaviek správcu dane záznamy, ktorých vedenie ukladá zákon o účtovníctve. Podozrivé výdavky daňovníka si správca dane overuje zmluvami, objednávkami, dodacími listami, výdavkovými dokladmi, rozhovormi so zamestnancami. Nie je možné, aby kontrola u väčších firiem dôkladne prekontrolovala všetky doklady týkajúce sa výdavkov. Je len na skúsenosti kontrolóra, jeho iniciatíve, prípadne na náhode, aké zistenia budú súčasťou protokolu. Podkladom pre zistenia sú aj daňové kontroly vykonané u dodávateľov a odberateľov kontrolovaného subjektu, Dobrým návodom pri kontrole môžu byť rôzne podania daňových subjektov, svedecké výpovede, protokoly o daňových kontrolách a miestne zisťovanie s obhliadkami. Správca dane, ktorý vedie dokazovanie je povinný, aby úkony vedené voči daňovníkovi boli zistené čo najúplnejšie. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu. Kontrolná skupina správcu dane má byť na takej profesionálnej úrovni, že si dokáže utvoriť objektívny obraz o stave účtovníctva, zadokumentovať porušenia daňových predpisov kontrolovaného subjektu bez zbytočných prieťahov a obmedzovania činnosti a práv kontrolovaného subjektu. Správca dane je povinný použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane. Kontrolná skupina ako profesionál hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.

Zásada objektívnej pravdy - jedna z pilierov daňového konania nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokiaľ sa absolútne nepreukážu a nepotvrdia všetky tvrdenia daňového subjektu, nakoľko daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Záleží len na správcovi dane a jeho úvahe, aké dôkazy vykoná, akým spôsobom dokazovanie doplní, akú hodnovernosť, dôkaznú silu a schopnosť zvrátiť závery vyplývajúce z realizovaného dokazovania z nich vyvodí, a to predovšetkým s prihliadnutím na skutočnosti a dôkazy vyplývajúce zo zistení, ktoré už má správca dane v priebehu konania k dispozícii.

Správca dane nemôže a nebude donekonečna žiadať od daňového subjektu, aby predložil stále ďalšie a ďalšie dôkazy, ktorými má potvrdiť oprávnenosť oslobodenia od dane. Obsah dôkazného bremena daňového subjektu nemožno ponímať extenzívne a rozširovať ho na preukázanie akýchkoľvek skutočností, aj takých, na preukázanie ktorých neexistuje zákonná povinnosť, resp. ktorých preukázaním sú zaťažené iné subjekty. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie.

Ak daňový subjekt nemá na určitý výdavok daňový doklad, tak to automaticky neznamená, že daňový náklad neexistuje. Ak vzniknú pochybnosti správcu dane voči dokladom predloženým kontrolovaným daňovým subjektom alebo o pravdivosti údajov v nich uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti kontrolovanému daňovému subjektu a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Kontrolovaný subjekt má povinnosť preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane alebo na skutočnosti, na ktoré ho vyzval správca dane a predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane, ktoré sám nemôže predložiť a to všetko najneskôr do dňa  ukončenia kontroly. Kontrolovaný subjekt má právo vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia. Protokol musí podľa § 47 písm. h) daňového poriadku obsahovať preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov. Podľa § 74 ods. 2 daňového poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu požadovanom v odvolaní. Odvolací orgán nie je viazaný len návrhmi účastníka konania, ale môže zmeniť odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v jeho neprospech.

Úlohou daňovníka počas daňovej kontroly je svojimi odbornými argumentmi vyvrátiť kontrolnej skupine jej zistenia, ktoré sú v jeho neprospech. Z tohto dôvodu musí daňovník od začiatku venovať maximálnu pozornosť dôkazom, ktoré predkladá v rámci zápisníc podľa § 19 daňového poriadku. Daňovník, ktorý predloží dôkazy zo svojej viny až v odvolaní, znižuje predpoklad na úspech pred odvolacím orgánom ako aj neskôr pred súdom. Podľa § 7 Civilného sporového poriadku správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutie odvolacieho orgánu, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje daňový poriadok a ktoré mal daňovník počas kontroly k dispozícii.

Jedným zo základných princípov sporového konania je koncentrácia konania. Sudca pri rozhodovaní o včasnosti uplatnenia prostriedkov útoku a prostriedkov procesnej obrany je povinný vychádzať z toho, či predmetné prostriedky sú uplatnené včas, či ich mohol žalobca uplatniť skôr, ak by konal starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na druhej strane súd prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany považuje za uplatnené včas, ak ich strana predložila ako reakciu na skutočnosti, o ktorých nevedela a ani ich nemohla predvídať.

Autor:
JUDr. Miroslav Buriánek, PhD.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 35
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Hľadá sa šéf prokurátorov. Koalícia chce diskutovať, ale odborníkov nepočúvahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553597-hlada-sa-sef-prokuratorov-koalicia-chce-diskutovat-ale-odbornikov-nepocuva/

Výber nového generálneho prokurátora je už na pôde Národnej rady.

Čaputová: Prezident sa podieľa na určení postu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-prezident-sa-podiela-na-ur/472202-clanok.html

Prezidentka poukázala tiež na to, že téma generálnej prokuratúry by sa nemala zužovať len na ...

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: