TlačPoštaZväčšiZmenši

Podstatné zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2020

24.2. 2020, 12:37 |  Miroslav Buriánek

Daňový poriadok je považovaný za pilier celej daňovej sústavy, ktorý má byť stabilný a od ktorého sa odvíjajú ostatné daňové zákony. Daňový poriadok bol od jeho publikovania novelizovaný 31 krát, čo neprispieva k najväčšej stabilite daňového práva. Daňový poriadok je znovu novelizovaný zákonom č. 369/2019 Z. z., ktorý je účinný od 01.01.2020 okrem čl. I bodov 21, 24, 30 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021. Primárnym cieľom poslednej novely je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zefektívnenie niektorých ustanovení zákona.          

Podľa § 5 ods. 2 daňového poriadku daňový subjekt nemusí po dohode so správcom dane predkladať správcovi dane dokumenty úradne preložené do slovenského jazyka, ak tak správca dane usúdi vzhľadom na konkrétne konanie, ku ktorému sú písomnosti predložené. Je to z dôvodu zefektívnenia správy daní ako aj znižovania administratívnej záťaže. Na základe § 9 ods. 4 daňového poriadku nové splnomocnenie nahrádza v rozsahu v ňom uvedenom predchádzajúce plnomocenstvo. Ak má správca dane pochybnosti o tomto plnomocenstve vyzve daňový subjekt na ich odstránenie. Zástupca môže do doby odstránenia pochybnosti vykonať vo veci len nevyhnutné úkony.

V prípade, ak daňový poradca, advokát alebo daňový subjekt nepodal odvolanie podľa § 13 ods. 5 elektronickou formou mohol natrvalo zabudnúť na odvolanie voči rozhodnutiu správcu dane. Neexistoval opravný prostriedok na zvrátenie uvedeného stavu. Podľa pôvodného znenia daňového poriadku ( § 14 ods.3 daňového poriadku), ak podanie nemalo predpísanú štruktúrovanú formu, tak sa na takéto podanie neprihliadalo. V súčasnosti daňové subjekty, ktoré nedoručia podania predpísanou štruktúrovanou formou (elektronicky) budú správcom dane vyzvané na správne doručenie (cez portál) tohto podania. Až keď daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, bude sa považovať takéto podanie za nepodané.

Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie ani na základe výzvy správcu dane podľa ods. 1,2 § 15 daňového poriadku, tak správca dane určí daň podľa pomôcok. Ak daňový subjekt po doručení oznámenia o začatí určovania dane podľa pomôcok podá daňové priznanie, správca dane ho môže použiť ako pomôcku (§ 15 ods. 3). Táto veta nadväzuje na § 48 ods. 5 daňového poriadku, podľa ktorého je správca dane povinný pri určovaní dane podľa pomôcok prihliadnuť na zistené okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňový subjekt. Novelou daňového poriadku sa doplnila v § 15 ods. 3 posledná veta, podľa ktorej daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok. Zákonodarca chcel poslednou vetou jednoznačne ustanoviť, aby daňový subjekt za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola určená daň podľa pomôcok, už nemohol podať daňové priznanie.

Z dôvodu právnej istoty sa mení § 48 ods. 2 daňového poriadku tak, aby deň začatia určovania dane podľa pomôcok bol deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia. Nebude dochádzať k situáciám, že deň uvedený v oznámení je skorší ako je deň doručenia.

Rozširuje sa § 64 ods. 2 o ďalšie nulitné rozhodnutie, ktorým je vyrubená daň po zániku práva vyrubiť daň. Podľa § 85 ods. 1 je právo na vymáhanie daňového nedoplatku premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Správca dane predtým prihliadol na premlčanie podľa § 85 ods. 3, iba v prípade, ak daňový dlžník vzniesol námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Nulitu rozhodnutia podľa § 64 ods. 3 posudzuje z vlastného podnetu alebo iného podnetu druhostupňový orgán, a to kedykoľvek.

V ustanovení o registračnom konaní sa vypustil  v § 67 ods. 2 písm. a) bod 8. Táto zmena má za následok, že fyzické a právnické osoby nemusia oznamovať čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb. Tieto informácie poskytnú správcovi dane priamo poskytovatelia.

Zákonodarca vypustil v § 68 ods. 3 znenie, podľa ktorého správca dane bol povinný spísať s daňovníkom o výsledkoch dokazovania a jeho výsledkoch zápisnicu a to aj opakovane. Táto povinnosť pre správcu dane naďalej trvá, hoci už nie je súčasťou § 68 ods. 3 daňového poriadku. Správca dane postupuje pri spísaní zápisnice o výsledkoch dokazovania naďalej podľa § 19 daňového poriadku.

Podľa § 148a ods. 1 sa zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to zadržanie vodičského preukazu. Uvedený druh exekúcie má hlavne preventívny charakter. Uvedenú exekúciu nemôže správca dane vykonať u vodičov z povolania. Týka sa to vodičov, ktorí používajú motorové vozidlo ako dopravný prostriedok na cestu do práce. U týchto daňových subjektov sa môže exekúcia vykonať, nakoľko auto nie je primárnou podmienkou výkonu povolania.

JUDr. Miroslav Buriánek, PhD.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 345
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Nesúhlasím, polemizujem

s týmto: "V prípade, ak daňový poradca, advokát alebo daňový subjekt nepodal odvolanie podľa § 13 ods. 5 elektronickou formou mohol natrvalo zabudnúť na odvolanie voči rozhodnutiu správcu dane. Neexistoval opravný prostriedok na zvrátenie uvedeného stavu. Podľa pôvodného znenia daňového poriadku ( § 14 ods.3 daňového poriadku), ak podanie nemalo predpísanú štruktúrovanú formu, tak sa na takéto podanie neprihliadalo." Štruktúrovanú formu má daňové priznanie, hlásenie, tlačivo... nie však odvolanie. Preto nemožno nedostatok formy, ktorú zákon pre odvolanie nevyžaduje, sankcionovať neplatnosťou, pretože to zo zákona nevyplýva. Správny postup správcu dane je vyzvať subjekt, ktorý odvolanie podával, na odstránenie vady (vada formy), a až v prípade, že tak v určenej lehote neurobí a vadu neodstráni, môže na odvolanie neprihliadať. Nie je to len môj názor, ale názor trojčlenného senátu krajského súdu. A pretože zmieňujem súd, polemizujem aj s tvrdením "Neexistoval opravný prostriedok na zvrátenie uvedeného stavu." - minimálne máme systém správneho súdnictva (nielen preskúmanie zákonnosti rozhodnutí, ale aj opatrení a iných zásahov orgánu verejnej moci), inštitút protestu prokurátora, v krajnom prípade po vyčerpaní ostatných prostriedkov ústavná sťažnosť.

 
Adv. | 26.02.2020 22:42

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Hľadáme skúseného uchádzača – právničku/právnika - s dobrými znalosťami a skúsenosťami s vypracovávaním právnych ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kyselica upozornil na riziká pri úprave väzby,Susko hovorí o sprísneníhttps://www.teraz.sk/slovensko/kyselica-upozornil-na-rizika-pri-uprav/556951-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BSlovensko

Ministerka Kolíková zdôraznila potrebu citlivého prístupu pri takomto zásahu do Trestného ...

Súdna rada predložila prezidentke návrh na vymenovanie siedmich sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-predlozila-prezidentke-nav/556928-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Naposledy, konkrétne 27. mája, vymenovala prezidentka SR do funkcie desať sudcov všeobecných ...

Mandzák:Súdny dvor môže rozhodnúť o otázkach v súvislosti s amnestiamihttps://www.teraz.sk/slovensko/mandzaksudny-dvor-moze-rozhodnut/556919-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s únosom syna ...

Súdna rada vypočula zvyšných troch uchádzačov na sudcu NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-vypocula-zvysnych-troch-u/556891-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

V prvých dvoch kolách výberového konania uspelo dovedna 16 uchádzačov na sudcu NSS SR vrátane ...

Palušková: Novela zákona o obhliadkach mŕtvych nie je dobre pripravenáhttps://www.teraz.sk/slovensko/svls-novela-zakona-o-obhliadkach-mrtv/556859-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Šéfka lekárskej spoločnosti poukázala na to, že prehliadky mŕtvych sú odborne aj ľudsky ...

Advokátka Súdneho dvora EÚ vydala stanovisko k únosu M. Kováča ml.https://www.teraz.sk/slovensko/zasada-ne-bis-in-idem-nebrani-zatykac/556829-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh na začatie prejudiciálneho konania o otázke, či napriek tomu bola trestnoprávna ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: