Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

Od 16. 3. 2016 sa zmenila zákonná výška úrokov z omeškania

najpravo.sk • 23.3. 2016, 17:34

Od 10. 09. 2014 bola stanovená výška základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky na úrovni 0,05 %. Od 16. 03. 2016 dochádza k jej zníženiu na úroveň 0,00 %. Táto sadzba má okrem iného relevanciu na určenie zákonnej výšky úrokov z omeškania.

Ako sa zmení výška úrokov z omeškania v nepodnikateľských vzťahoch?

Výška úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch (teda nepodnikateľských vzťahoch) je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Z uvedeného vyplýva, že ak k omeškaniu so zaplatením dlžnej sumy dôjde po 16. 3. 2016 vrátane, pričom ide o záväzkový vzťah, ktorý vznikol po 1. februári 2013, môžete od dlžníka žiadať úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z dlžnej sumy (doteraz, t. j. od 10. 9. 2014 do 15. 3. 2016 mohol veriteľ požadovať od dlžníka úrok z omeškania vo výške 5,05 % ročne z dlžnej sumy) až do zaplatenia dlžnej sumy.

Pripomíname, že od 1. februára 2013 došlo k legislatívnej zmene ustanovenia § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorou sa znížil počet percentuálnych bodov na stanovenie zákonnej výšky úrokov z omeškania z 8 na 5. Ak však záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013 (t. j. 8 percentuálnych bodov + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky).

Podnikateľskej sféry sa zmena taktiež dotýka

Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia. Ak však výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Ide o nariadenie č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. V zmysle jeho ustanovenia § 1 má veriteľ možnosť si vybrať, či si bude uplatňovať tzv. variabilné úroky z omeškania alebo fixné úroky z omeškania. Variabilná sadzba úrokov z omeškania upravená v § 1 ods. 1 citovaného nariadenia (8%+ ECB/na polrok) prináša pre veriteľa vyššie riziko, preto sa v praxi takmer vôbec neuplatňuje.

Pozrime sa na fixnú sadzbu úrokov z omeškania. Veriteľ môže od dlžníka požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov a takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania. Názov fixné úroky z omeškania získali z dôvodu, že ak je v deň vzniku omeškania stanovená určitá výška, táto sa už následne počas doby omeškania dlžníka nemôže zmeniť, ani v prípade zmien sadzieb ECB.

Keďže aj zákonná výška úrokov z omeškania je závislá od sadzieb ECB, dochádza k zmene v oblasti úrokov z omeškania aj v obchodných záväzkových vzťahoch.

Ak k omeškaniu dlžníka so zaplatením dlžnej sumy došlo v čase od 10. 9. 2014 do 15. 3. 2016 bola najvyššia prípustná výška fixných úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch stanovená na 9,05%, od 16. 3. 2016 to je rovných 9%.

Do 1. februára 2013 bola výška zákonných sadzieb úrokov z omeškania jednotná aj pre oblasť občianskych vzťahov aj obchodných záväzkových vzťahov. Pozor, ak samotný záväzkový vzťah (zmluva) vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov občianskeho práva účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.

Vypočítajte si úroky z omeškania

Pre výpočet konkrétnej sumy úrokov z omeškania môžu podnikatelia či súdy využívať kalkulačku na výpočet úrokov z omeškania na hlavnej stránke portálu najprávo.sk, ktorá bola otestovaná viacerými odborníkmi z oblasti práva a ekonómie a denne ju v praxi využívajú stovky podnikateľov, sudcov a exekútorov.

Ako používať našu kalkulačku na výpočet úrokov z omeškania? Do okienka suma vpíšte výšku dlžnej sumy, v okienku „Percent" prepíšte prednastavenú sumu na vami požadovanú percentuálnu sadzbu, vyberte v dátumovníku „Od" dátum vzniku omeškania (deň po dni splatnosti faktúry), pričom postupujte tak, že najprv vyberiete rok, potom mesiac a následne deň. V dátumovníku „Do" je vždy nastavený dnešný deň, takže ak vytvárate penalizačnú faktúru resp. počítate úroky k dnešnému dňu, nemusíte v tomto okienku nič meniť, ak chcete obdobie, za ktoré potrebujete vypočítať výšku úrokov z omeškania ohraničiť iným dňom, vyberte iný deň v poradí rok, mesiac, deň. Následne zvoľte, či ide o sadzbu ročnú, mesačnú, týždennú alebo dennú (najčastejšie je to ročná sadzba, ktorá je už prednastavená) a kliknite na „Vypočítať".

Vývoj úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky

Ak máte záujem oboznámiť sa s vývojom úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky od 1. 1. 2009 až po súčasnosť, kliknite SEM.

Pre vývoj sadzieb úrokov z omeškania kliknite SEM.

Zdroj: www.nbs.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3452

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: