Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

NSS: Legitimácia a osobná prehliadka advokátky boli zákonné

najpravo.sk • 16.3. 2016, 20:32

V novembri minulého roku upozornil advokát JUDr. Adam Puškár vo svojom článku „Policajt vás nie je oprávnený bezdôvodne legitimovať“ na rozhodnutie Krajského súdu v Brne v kauze advokátky Zuzany Candigliotovej z Českej republiky, kde súd poukázal na ďalšiu nezákonnú praktiku polície, a to bezdôvodné t.j. nezákonné kontroly totožnosti.   

Krajský súd: Bezdôvodná legitimácia a dve osobné prehliadky advokátky boli nezákonné

V prípade advokátky Zuzany Candigliotovej (ďalej len ako „žalobkyňa“) išlo o situáciu, keď táto dňa 3.12.2014 cestovala vlakom z Břeclavi do Brna a počas cesty skupina policajtov kontrolovala totožnosť cestujúcich vo vagóne, kde sedela. Po žiadosti policajta o preukázanie totožnosti sa ho žalobkyňa spýtala na zákonný dôvod takejto kontroly pričom policajti uviedli, že ide o „rutinnú, bežnú“ kontrolu. Na to im odpovedala, že takýto dôvod kontroly neexistuje a občiansky preukaz odmietla predložiť. Následne bola žalobkyňa predvedená na policajný útvar, kde bola držaná od 8:46 do 11:23, niekoľko policajtov ju opakovane vyzývalo a nútilo k preukázaniu totožnosti, boli jej vykonané dve osobné prehliadky a bolo jej odmietnuté vydanie úradného záznamu o týchto úkonoch. Následne bola jej totožnosť zistená pri druhej osobnej prehliadke, keď o 11:15 pri tejto prehliadke policajti objavili doklad totožnosti. Krajský súd v Brne rozhodol, že všetky tieto zásahy Krajského riaditeľstva polície Juhomoravského kraja ako žalovaného boli nezákonné.    

Najvyšší správny súd: Konanie policajtov bolo ukážkové!

Prípad sa dostal až pred Najvyšší správny súd ČR, ktorý rozsudok Krajského súdu v Brne zrušil a krajskému súdu vrátil vec na ďalšie konanie.

Krajský súd svoj záver, že advokátka nemohla byť cudzinkou, ktorá sa bez povolenia na pobyt zdržiavala vo vlaku, a teda zásah policajtov spočívajúci v overovaní jej totožnosti a osobných prehliadkach bol nezákonný, založil na tom, že advokátka nebola exotického vzhľadu, hovorila plynule štátnym jazykom bez známky cudzieho prízvuku, používala už od prvých fáz zásahu odborné právne termíny vyskytujúce sa v zákone o polícii, argumentovala rozsahom oprávnení policajtov vo vzťahu k výzvam na preukázanie totožnosti, nemala pri sebe žiadnu väčšiu batožinu, pri prehliadke bol pri nej objavený advokátsky spis a počas obmedzenia na slobode vyžadovala telefonické spojenie na Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov.

Podľa NSS nemôže byť istota o tom, že kontrolovaná osoba nie je cudzinkou bez povolenia na pobyt založená na subjektívnych skutočnostiach, ako je vzhľad, jazyková vybavenosť a individuálne prejavy správania. Uviedol, že medzi nelegálnymi migrantami využívajúcimi medzinárodné vlakové spoje nefigurujú len osoby s výrazne odlišnými rysmi od stredoeurópskeho vzhľadu. Schopnosť osvojiť si cudzí jazyk je individuálna a u nadaných jedincov po určitej dobe nemožno spoľahlivo rozpoznať, že nehovoria materinským jazykom. NSS za úplne neprípustné kritérium pre odmietnutie osvedčenia občianstva považoval okolnosť, že advokátka odmietla preukázať totožnosť s odkazom na rozsah oprávnení policajtov vyplývajúci zo zákona o polícii. Uviedol, že okolnosť, že osoba vyzvaná na preukázanie totožnosti túto výzvu nesplní a uvedie policajtom, že na to nemajú právo, nemôže byť spôsobilá jednoznačne preukázať štátne občianstvo. Svedčí maximálne o znalosti niekoľkých ustanovení zákona o polícii a o neochote k súčinnosti. Preto NSS uviedol, že plynulé ovládanie štátneho jazyka bez cudzieho prízvuku, argumentácia rozsahom oprávnení policajtov a malá príručná batožina môžu vo svojom súčte viesť najviac k záveru o určitej miere pravdepodobnosti, že sa nejedná o cudzinca.

NSS: Policajt musí konať okamžite

Súd uviedol, že policajt musí konať okamžite, na základe okamžitého posúdenia skutkových okolností a nemá v tomto ohľade komfort správneho orgánu, čas a rôzne prostriedky na dosiahnutie zamýšľaného legitímneho cieľa, a preto od neho potom nemožno požadovať v konaní limity, ktoré existenciu takýchto podmienok predpokladajú (rozsudok NSS zo dňa 17. 8. 2011, č. k. 1 AS 63/2011 – 97). Konanie policajtov preto považoval NSS za ukážkové. Advokátka bola po odmietnutí preukázania svojej totožnosti predložením občianskeho preukazu policajtom poučená, že postačí, pokiaľ im uvedie svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. Policajti teda podľa názoru súdu advokátke umožnili alternatívny, najmenej zaťažujúci spôsob overenia totožnosti, ktorý by umožňoval pokojný priebeh splnenia ich povinnosti aj bez fyzického predloženia úradného dokladu totožnosti.

NSS citoval zákon o polícii, konkrétne § 63 ods. 3 (viď nižšie citovaný náš zákon o policajnom zbore, konkrétne § 18 ods. 3). Preto zaujal názor, že z dôvodu, že advokátka odmietala vyhovieť oprávnenej výzve na preukázanie totožnosti akýmkoľvek spôsobom, boli policajti v súlade so zákonom oprávnený predviesť ju na služobňu na vykonanie úkonov smerujúcich ku zisteniu jej totožnosti. Avšak z dôvodu, že jednu prehliadku podstúpila, nesmeroval proti nej žiadny zákrok alebo iný úkon a nehrozilo nebezpečenstvo, že bude klásť odpor alebo podozrenie, že má u seba zbraň, bola druhá osobná prehliadka nezákonná bez ohľadu na akékoľvek praktické dôvody pre jej vykonanie.

Citované české a relevantné slovenské zákonné ustanovenia:

§ 63 ods. 2 Zákona o Policii ČR

(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,

c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,

d) od níž je požadováno vysvětlení,

e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,

f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,

g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,

i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu6),

j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo

l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

§ 63 ods. 3 Zákona o Policii ČR

Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.

§ 18 ods. 1 Zákona o Policajnom zbore SR

Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti.

§ 18 ods. 2 Zákona o Policajnom zbore SR

Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 môže osoba predložiť

a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

b) preukaz člena vlády,

c) služobný preukaz sudcu,

d) služobný preukaz prokurátora,

e) služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,

f) služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,

g) potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.

§ 18 ods. 3 Zákona o Policajnom zbore SR

Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti.

Pre objektívnosť si prečítajte celé znenie rozsudku TU.

Zdroj: NSS, znenie zákonov: ASPI
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1757

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: