TlačPoštaZväčšiZmenši

Najčastejšie otázky s novelou Exekučného poriadku účinnou od 1. apríla 2017

1.5. 2017, 12:09 |  najpravo.sk

​Od začiatku apríla by mali byť exekučné konania férovejšie, transparentnejšie s vyrovnanejšími vzťahmi medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. To je cieľom zmien v Exekučnom poriadku, ktoré presadila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Novela nadobudla účinnosť 1.apríla. A spolu s ňou aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora. Náklady na vedenie exekúcie by tak mali byť predvídateľné pre dlžníka, ale aj veriteľa. ​Vyhláška ruší minimálnu odmenu exekútora, čo by malo viesť k motivácii exekútora vykonávať exekúciu skutočne efektívne.

Paušálne trovy exekútora

Paušálne trovy exekútora stanovuje vyhláška na 60 eur. V prípade, ak povinný splní vymáhaný nárok do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie (t.j. do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie), sú trovy stanovené iba do výšky 30 eur. „Vďaka tomuto opatreniu sa stávajú náklady na vedenie exekúcie predvídateľné pre dlžníka a v prípade neúspešných exekúcií aj pre veriteľa.“ uvádza ministerstvo.

Jediný exekučný súd v Banskej Bystrici

Pokiaľ ide o zmeny vychádzajúce z novely Exekučného poriadku, medzi tie najpodstatnejšie bezpochyby patrí zriadenie jediného exekučného súdu v Banskej Bystrici. „Týmto krokom podstatne odbremeňujeme ostatné súdy od exekučnej agendy. Tie sa tak budú môcť venovať tomu, na čo sú primárne určené – a síce rozhodovaniu sporov.  Opatrenie zároveň povedie k špecializácii sudcov a ostatných zamestnancov nového exekučného súdu, čo v konečnom dôsledku prispeje k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vybavovaniu exekučných vecí.“ konštatuje ministerstvo spravodlivosti.

Férovosť exekúcií

Exekučné konania majú byť po novom férovejšie. K tomu má pomôcť najmä pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Väčšia zodpovednosť exekútorov znamená zároveň aj väčšie požiadavky, ktoré na nich nová úprava kladie. Ide napríklad o náhodný výber exekútora, do ktorého môžu byť zaradení iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách musia mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad musí byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený.  Náhodný výber exekútora zároveň umožňuje spájať exekúcie vedené proti jednému dlžníkovi u jedného exekútora. To môže priniesť úspory v systéme a zároveň posilniť aj právnu istotu dlžníka. Obmedzená je po novom aj odmena exekútora, ktorá nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku.

Odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov

Novela dáva dlžníkovi možnosť raz za exekúciu požiadať o odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov, napríklad v ťažkej životnej situácii, ktorá mu výrazne sťaží alebo znemožní plniť si záväzky vyplývajúce z exekúcie.

Zastavenie exekúcie v prípade, ak sa nepodarí nič vymôcť

Ministerstvo zdôrazňuje, že nová právna úprava rieši aj prípady účelovo otvorených exekučných konaní, ktoré ľudí prenasledujú často až do dôchodku. „Po novom môže súd exekučné konanie zastaviť, pokiaľ sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby, alebo v priebehu 2,5 roka v prípade právnickej osoby nepodarí nič vymôcť.“ uvádza ministerstvo.

Najčastejšie otázky týkajúce sa novely Exekučného poriadku

 • Ako rieši právna úprava účinná od 1. apríla 2017 vzťah k už prebiehajúcim exekučným konaniam začatým pred 1. aprílom 2017?

Riešenie je potrebné hľadať v tzv. prechodných ustanoveniach (§ 243h). V zásade platí, že exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Inak povedané, pôvodné konania prebehnú podľa vtedy platných predpisov.

 • Mení sa oproti pôvodnej úprave moment začatia exekučného konania?

Podľa novej právnej úpravy sa exekučné konanie začína podaním návrhu oprávneným na súde. Podľa pôvodnej právnej úpravy sa exekučné konanie začínalo podaním návrhu u súdneho exekútora. Ak bude návrh na vykonanie exekúcie u súdneho exekútora podaný do 1.4.2017, bude sa postupovať podľa predchádzajúcej právnej úpravy.

 • Sú pre „nové exekučné konania“ k dispozícii nejaké vzory návrhu na vykonanie exekúcie?

Návrh na vykonanie exekúcie sa po novom musí podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný (§23 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov) oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.

 • Je s podaním návrhu na vykonanie exekúcie spojená poplatková povinnosť?

Z návrhu na vykonanie exekúcie sa platí súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Výška poplatku a zúčtovacie údaje sa budú po podaní návrhu na vykonanie exekúcie oznamovať poplatníkovi automatizovaným spôsobom.

 • Ako mám pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie exekučný titul, ak ho nemám k dispozícii ako elektronický dokument?

Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní pripájať netreba.

 • Ako mám postupovať, ak chcem podať návrh na vykonanie exekúcie a nemám aktivovanú elektronickú schránku?

Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov.

 • Na ktorom súde sa vedie exekučné konanie?

Na vedenie exekučného konania je od 1. apríla 2017 príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Exekučný súd bude rozhodovať aj o prípustných obranách povinného.

 • Ako sú prideľované jednotlivé veci súdnym exekútorom?

Súd v zmysle právnej úpravy účinnej od 1.4.2017 prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa trvalého pobytu, resp. sídla povinného. Výnimkou je situácia, ak už proti povinnému je vedená exekúcia (týka sa to len exekúcií pridelených po novom), v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému.

 • Ako sa ako oprávnený dozviem, že exekútor, ktorého mi súd náhodne vybral, niečo pre vymoženie nároku robí?

Po začatí exekúcie exekútor zabezpečí jej vykonanie. O svojich zisteniach exekútor informuje oprávneného s uvedením vykonaných úkonov na zistenie majetku povinného, ktorý možno postihnúť alebo ktorý postihol, a to v nasledovných lehotách:

a) prvú správu podá exekútor oprávnenému najneskôr do troch mesiacov od začatia exekúcie,

b) ďalšie správy podá exekútor oprávnenému po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej správy.

Podrobnosti o obsahu správ sú ustanovené v podzákonnom predpise.

 • Aké sa môže povinný brániť proti exekúcii?

„Námietky“ ako spôsob obrany proti exekúcii boli s účinnosťou od 1.4.2017 zrušené. Od tohto dátumu je obranou proti exekúcii „návrh na zastavenie exekúcie“, ktorý môže povinný podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok.

Návrhy na zastavenie exekúcie sú prípustné aj neskôr, avšak podliehajú tzv. koncentračnej zásade t.j. v poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie.

 • Aká je obrana proti exekúcii, ak sa postihuje majetok, ktorý je z exekúcie vylúčený?

Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň tvrdí a preukáže, že mu patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu. O uplatnení práva exekútor upovedomí oprávneného a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadril, či súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec. Ak oprávnený súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec alebo ak sa na výzvu exekútora včas nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, ktoré doručí oprávnenému a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila. Ak však oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec trvá, súd na podnet exekútora vyzve osobu, ktorá právo uplatnila, alebo oprávneného podľa toho, koho právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou.

 • Zmenili sa od 1.4.2017 nejako pravidlá pre zrážky z účtu v banke?

Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur (doteraz išlo o sumu 99,58 eur) a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

 • Ak bude exekúcia neúspešná, koľko ma to ako oprávneného môže stáť?

Nový koncept nastavenia odmien a iných trov exekútora (od 1.4.2017) prišiel s paušálnymi sumami, na ktoré bude mať exekútor nárok. Keďže odmena exekútora sa odvíja od vymoženého plnenia, platí, že ak exekútor nič nevymôže, nemá nárok na žiadnu odmenu. Nárok má na paušálne výdavky, ktorých výšku ustanovuje podzákonný predpis.

 • Môžem žiadať o odloženie (odklad) exekúcie zo sociálnych dôvodov?

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Exekútor odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.

 • Čo robiť, ak je exekúcia oprávnená, avšak ako povinný momentálne neviem ihneď zaplatiť celú vymáhanú sumu?

Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak:

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

 • Kto môže zastaviť prebiehajúcu exekúciu?

Od 1. apríla 2017 môže zastaviť prebiehajúcu exekúciu jednak súd, avšak aj exekútor tým, že vydá upovedomenie o zastavení exekúcie. Dôvody sú však presne vymedzené a prichádza to do úvahy najmä v týchto situáciách:

a) Oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu,

b) Zastavenie exekúcie navrhol oprávnený,

c) Pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,

d) Pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,

e) Exekúcia sa zastavila v dôsledku vyhlásenia konkurzu a pod.

 • Bráni zastavenie exekúcie (napr. pre nemajetnosť) opätovnému podaniu návrhu na vykonanie exekúcie?

Zastavenie exekúcie je rozhodnutím procesnej povahy a teda zastavenie exekúcie nebráni v možnosti podania návrhu aj opätovne.

 • Ako sa môže povinný „dostať“ z exekúcie, ktorá sa vedie na vymoženie výživného?

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ak povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne.

Následne exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená, povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3745
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Požiadavky na kvalitu skráteného odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí špecifikoval, aké podmienky sú kladené na skrátené odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu.

JUDIAKTÚRA: Doktrína nepreskúmateľnosti rozhodnutia podľa ESĽP

Najvyšší správny súd sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal otázkou zákonného limitu doktríny nepreskúmateľnosti rozhodnutia ...

JUDIKATÚRA: Medzinárodná výmena informácií v daňovom konaní a prerušenie daňovej kontroly

Najvyšší správny súd SR sa venoval otázke, aký vplyv má prekročenie lehoty na poskytnutie informácii v rámci MVI vo vzťahu k prerušeniu ...

JUDIKATÚRA: Požiadavky Dohovoru na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Podľa právneho názoru NSS SR, súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky a všetky námietky účastníkov konania, je však povinný jasne a ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2023

Právny obzor 2/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2023

Zo súdnej praxe 2/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: