Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Intertemporalita pri rozhodovaní o náhrade trov exekúcie

najpravo.sk • 6.1. 2017, 10:48

Hoci pri rozhodovaní o náhrade trov exekúcie ide o rozhodovanie procesného práva, ktoré má však materiálnu povahu, práve tento charakter tohto práva pri absencii prechodného ustanovenia znemožňuje použitie všeobecnej intertemporálnej procesnej zásady, podľa ktorej sa nové procesné predpisy uplatnia aj na konania, ktoré boli začaté pred prijatím novelizovaných znení procesných predpisov.

(uznesenie Ústavného súdu SR z 13. septembra 2016, sp. zn. III. ÚS 568/2016)

Z odôvodnenia:

I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. augusta 2016 doručená sťažnosť súdnej exekútorky (ďalej len „sťažovateľka“ alebo „súdna exekútorka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práv na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k dohovoru (ďalej len „dodatkový protokol“) len uznesením Okresného súdu Revúca (ďalej len „okresný súd“ alebo „exekučný súd“) č. k. 6 Er 250/2008-159 zo 6. júna 2016 (ďalej len „napadnuté uznesenie“).

2. Zo sťažnosti a z príloh k nej priložených vyplýva, že na základe návrhu právneho predchodcu oprávneného – , na vykonanie exekúcie a exekučného titulu – zmenkového platobného rozkazu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 50 Zm 56/2004-Va-26 z 28. októbra 2004 bola sťažovateľka 15. augusta 2005 Okresným súdom Rimavská Sobota poverená vykonaním exekúcie proti povinnému , (ďalej len „povinný“). Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2 K 35/2015 z 22. mája 2015 bol na majetok povinného vyhlásený konkurz. Dňa 18. júna 2015 bol okresnému súdu doručený návrh sťažovateľky na rozhodnutie o trovách exekúcie − priznanie náhrady trov exekúcie z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz (§ 48 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „zákon o konkurze“, pozn.). Okresný súd napadnutým uznesením nepriznal sťažovateľke trovy exekúcie v sume 1 787,63 €.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4757

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: