TlačPoštaZväčšiZmenši

Zahltil Ústavný súd SR až 31 193 sťažnosťami. Viete kto a prečo?

24.6. 2014, 23:00 |  najpravo.sk

Portál najprávo.sk vám prináša plné znenie oficiálnej správy Ústavného súdu SR z dnešného dňa:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013 doručených 31 193 sťažností od jedinej právnickej osoby spoločnosti P., s. r. o., ktorú pred ústavným súdom zastupuje advokát doc. JUDr. B. F., PhD. Od začiatku tohto roka ústavný súd zaregistroval k 31. máju ďalších 5 333 sťažností od spomínanej právnickej osoby.

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky už niekoľkokrát upozorňovala, že nemá dostatok personálnych, technických ani finančných kapacít na spracovanie takého vysokého počtu podaní v krátkom čase, ktorý výrazne obmedzuje priestor pre rozhodovaciu činnosť sudcov ústavného súdu a to tak z hľadiska množstva, tak aj obsahu. Tieto podania častokrát neobsahujú ani len základné náležitosti ustanovené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“).

Právny zástupca v nich opakovane uvádza nepresné a neúplné údaje o stave konania pred všeobecnými súdmi. Ním prezentovaný skutkový stav v sťažnostiach nezodpovedá stavu veci, ktorý ústavný súd následne zisťuje na všeobecnom súde. Právny zástupca si pred podaním sťažností ústavnému súdu zjavne neoveruje stav veci na všeobecnom súde, ktorého postup alebo rozhodnutie sťažnosťami podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky v mene svojich klientov napáda.

Podania právneho zástupcu, ktoré predkladá ústavnému súdu sa obmedzujú na niekoľko typov skutkovo a právne totožných vecí a to napriek tomu, že už z predchádzajúcej rozhodovacej činnosti ústavného súdu o sťažnostiach spomínanej spoločnosti mu musí byť známy právny názor ústavného súdu na danú problematiku. „Takéto konania možno len ťažko považovať za efektívny výkon advokácie a účinné využívanie právnych prostriedkov na ochranu práv a právnych záujmov klientov,“ hovorí predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Dôkazom týchto skutočností sú rozhodnutia ústavného súdu, ktorý len v období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 odmietol 14 987 sťažností predložených právnym zástupcom spoločnosti P., s.r.o. V uvedenom období po spojení skutkovo a právne súvisiacich sťažností spoločnosti P., s.r.o. v počte 14 073 rozhodol ústavný súd celkovo 914 uzneseniami o odmietnutí sťažností. Z tohto počtu bolo rozhodnuté o odmietnutí:

  • 38 uzneseniami pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí
  • 514 uzneseniami pre nedostatok právomoci ústavného súdu
  • 204 uzneseniami z dôvodu neprípustnosti sťažnosti
  • 157 uzneseniami pre zjavnú neopodstatnenosť.

Konanie právneho zástupcu spoločnosti P., s.r.o. by bolo možné hodnotiť ako prejav neprofesionality advokáta a ako porušenie jeho základných právnych povinností tak voči svojim klientom, ako aj voči orgánu verejnej moci, vo vzťahu ku ktorému v mene svojich klientov koná. Vo vzťahu ku klientom by v danom prípade mohlo ísť o porušenie povinnosti chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, poskytovať právne služby účelne a hospodárne, ako aj o porušenie povinnosti vykonávať advokáciu s odbornou starostlivosťou v prospech klientov podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

„Je celkom odôvodnene možné uvažovať nad tým, či je jeho skutočným cieľom ochrana práv a slobôd jeho klientov a realizovanie procesných práv alebo znefunkčnenie resp. paralyzovanie činnosti ústavného súdu. Pokiaľ ide o vystupovanie advokáta vo vzťahu k ústavnému súdu, jeho spôsob výkonu povolania podľa môjho názoru znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu a predstavuje porušenie jeho povinnosti zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta. Aj napriek poučeniu totiž opakovane vedome postupuje v rozpore s procesným predpisom o konaní pred ústavným súdom. S ohľadom na tieto okolnosti je možné konštatovať, že nejde o využívanie, ale o zneužívanie právnych prostriedkov poskytovaných procesnými predpismi,“ zdôrazňuje predsedníčka ústavného súdu.

V tejto súvislosti predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková dvakrát listom upozornila Slovenskú advokátsku komoru (ďalej aj „SAK“) na postup advokáta doc. JUDr. B. F., PhD. a požiadala ju o riešenie vzniknutej situácie. SAK postúpila túto žiadosť na prerokovanie Revíznej komisii SAK, ktorej predseda disponuje právomocou podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti svojim členom. Revízna komisia SAK sa vo svojich stanoviskách k predmetnej žiadosti pri posudzovaní postupu dotyčného advokáta koncentrovala výlučne na množstvo podaných sťažností, keď uviedla, že „advokát v rámci zastupovaní akéhokoľvek klienta nie je limitovaný žiadnym počtom podaní, ktoré v mene klienta smie podať“. Potvrdila, že „niet pochybností o tom, že tento enormný počet podaní advokáta výrazne prispieva k zahlcovaniu ústavného súdu a vedie k paralyzovaniu jeho rozhodovacej činnosti“, to však podľa predsedu Revíznej komisie SAK neznamená, že tento advokát svojím konaním porušuje povinnosti v zmysle zákona o advokácii. Predseda Revíznej komisie SAK dokonca tvrdí: „Advokát ...za takéto pokyny klienta nenesie žiadnu zodpovednosť, je nimi viazaný a musí sa nimi riadiť, nakoľko podanie akéhokoľvek neúplného, zmätočného alebo zjavne bezúspešného podania na ktorýkoľvek súdny alebo správny orgán nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom.“

„Ústavný súd nespochybňuje právo sťažovateľky a jej právneho zástupcu obrátiť sa na ústavný súd s nevyhnutným počtom sťažností. Musím však vyjadriť svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že takéto správanie advokáta považuje Revízna komisia SAK za súladné tak s etikou advokáta ako aj s profesnými predpismi SAK, keď z celkového počtu 14 987 sťažností bolo 14 073 odmietnutých, pretože ich kvalita nevyhovovala štandardným kritériám pre prijatie na ďalšie konanie pred ústavným súdom a to aj napriek tomu, že tento právny zástupca bol niekoľkokrát poučený,“ povedala predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková a doplnila: „V tejto súvislosti si dovolím upriamiť pozornosť predsedu Revíznej komisie SAK na publikáciu «Život advokáta», ktorej autori sú talianski advokáti bratia Pierluigi a Ettore Érizzo, do češtiny ju preložil Václav Čep, poznámkami doplnil advokát JUDr. Pavel Forman a od roku 1941, kedy ju vydalo pražské vydavateľstvo Novina, ju mnohí považujú takpovediac za „bibliu advokátov“. Zvlášť by som chcela upozorniť na tú jej časť, ktorú uverejnil Bulletin slovenskej advokácie v čísle 11/2013 pod titulkom Život advokáta: «Advokát nie je a nikdy nesmie byť iba vykonávateľom rozkazov svojho klienta. Podobné chápanie by znížilo vznešenosť nášho povolania. Advokát musí svojou radou viesť klienta a usmerňovať jeho hľadiská. Advokát musí často použiť proti klientom celú svoju autoritu, ak ich chce presvedčiť, aby nespôsobili zbytočné zlo. »

Zdá sa, že postoj a hodnotenie doterajšieho postupu právneho zástupcu doc. JUDr. B.F., PhD. zo strany Slovenskej advokátskej komory a následne jej Revíznej komisie chápe dotyčný právny zástupca po vyčerpaní všetkých možností pri zastupovaní sťažovateľa P., s.r.o. pred ústavným súdom ako povzbudenie pre používanie rovnakého scenára pri „obhajovaní záujmov“ ďalšieho sťažovateľa, tentoraz spoločnosti E., a.s. (aktuálne z 37 podaných sťažností tejto právnickej osoby bolo už 10 sťažností uznesením odmietnutých pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí).

„Odborná i laická verejnosť často kritizuje ústavný súd za neprimeranú dĺžku konania. Musím zdôrazniť, že úmerne nárastu počtu sťažností od právneho zástupcu spomínanej právnickej osoby narastá priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom, ktorá sa samozrejme odráža pri rozhodovaní o ostatných návrhoch a sťažnostiach. Kým v roku 2011 bola priemerná dĺžka konania 86 dní, v roku 2012 to už bolo 103 dní a v roku 2013 až 187 dní. Avšak napriek tomu, že ústavný súd je zahltený množstvom sťažností s nepresnými a nesprávnymi údajmi od jedinej právnickej osoby zastupovanej spomínaným právnym zástupcom, u ktorej predseda Revíznej komisie SAK nenachádza známky porušovania zákona o advokácii, dokáže napredovať takým tempom, že v súčasnosti pracujeme s maximálne dvojročnými podaniami, čo je v porovnaní s inými európskymi súdmi vzhľadom na rozsah kompetencií a celkový ročný nápad slovenského ústavného súdu unikátom,“ podčiarkla predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 916
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: