Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Za nezastavenie na „STOPke“ už nemusíte prísť o vodičský preukaz

Marcel Ružarovský • 2.6. 2016, 21:43

V minulom článku s názvom „Rýchla jazda – môžem prísť o vodičský preukaz po 1.1.2016?“ som sa venoval zákonu č. 430/2015 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon o cestnej premávke a zákon o priestupkoch a sankciám postihujúcich vodičov v prípade prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti. V tomto článku sa budem venovať problematike zadržania vodičského preukazu pri nerešpektovaní dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! (ďalej len ako „STOPka“) a ďalším sankciám, ktoré pri jej nerešpektovaní prichádzajú do úvahy. V závere uvádzam zopár judikátov súvisiach s témou na obranu vodičov pri obvinení z priestupku.

Do 31.12.2015 bolo nezastavenie na STOPke v zmysle ustanovenia § 137 ods. 2 písm. g) zákona o cestnej premávke považované za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Podľa tohto ustanovenia, porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je  prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Ak vodič teda prešiel križovatkou bez toho, aby zastavil vozidlo na mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na križovatku, hoci vchádzal do križovatky po vedľajšej ceste označenou dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde!, dopustil by sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. k) zákona o priestupkoch. Za uvedený priestupok by vodič mohol dostať blokovú pokutu až do 150 eur a v správnom konaní pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. V danom prípade, ak by sa priestupok neriešil v blokovom konaní, policajt mohol využiť svoje oprávnenie vyplývajúce z ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke a zadržať vodičovi motorového vozidla vodičský preukaz, s možnosťou  nepovolenia ďalšej jazdy, a to až do právoplatného skončenia veci (§ 70 ods. 3 zákona o cestnej premávke).

Vyššie uvedenou novelou zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch sa však právna úprava zmenila. Pôvodné znenie ustanovenia § 137 ods. 2 písm. g) zákona o cestnej premávke sa od 1.1.2016 označuje pod písmenom f) so znením - porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“.

Novelizované ustanovenie sa teda vzťahuje len na (i) nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom (pozri § 12 vyhlášky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke) alebo inou oprávnenou osobou (napríklad mestský policajt) a na (ii) nezastavenie vozidla na signál signalizačného zariadenia s červený svetlom [pozri § 9 ods. 3 písm. a) vyhlášky ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke], jednoducho povedané „nezastavenie na červenú“. Toto sa po novom vzťahuje nie len pri križovatkách (narozdiel od pôvodnej úpravy, viď slovné spojenie „prejazd cez križovatku“), ale aj na iných miestach, kde je semafór alebo kde policajt dáva pokyny na usmernenie premávky, napríklad pred priechodom pre chodcov (pozri osobitnú časť, čl. I, bod 118 dôvodovej správy k zákonu č. 430/2015 Z.z.).

Zákonodarca v upravenom znení vypustil z ustanovenia slovné spojenie „vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia“ (dopravné zariadenia nahradil signalizačnými zariadeniami s červeným svetlom, ktoré sú jedným z druhov dopravných zariadení), čím sa nezastavenie na STOPke už nekvalifikuje ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Jasne to vyjadril aj v dôvodovej správne k zákonu č. 430/2015 Z.z., kde uvádza, že z nového znenia bude jasne vyplývať, že sa nevzťahuje na nezastavenie na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“.

Touto zmenou právnej úpravy sa podľa môjho názoru vhodným spôsobom odstraňuje prílišná tvrdosť na motoristov, ktorá tu bola do 31.12.2015. Za nezastavenie na STOPke, hoci by sa v križovatke a jej blízkosti nenachádzal žiadny iný účastník cestnej premávky, mohol policajt zadržať vodičský preukaz a v správnom konaní mu mohla byť uložená sankcia spočívajúca v zákaze viesť motorové vozidlá až na dva roky. Alebo mohlo ísť o situáciu, kedy by vodič výrazne pred touto dopravnou značkou spomalil (povedzme na rýchlosť max. 5 kmh) no nezastavil by úplne, ale cez križovatku prešiel, pretože prichádzajúce vozidlá boli ešte v dostatočnej vzdialenosti od križovatky. Prejazd by bol teda bezpečný, no zadržanie vodičského preukazu (prípadný zákaz činnosti v správnom konaní) by prichádzalo do úvahy, nakoľko vozidlo nezastavilo. Konanie vodiča bolo síce v rozpore s právnou povinnosťou, no dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v daných prípadoch je minimálny, ak vôbec nejaký.

Od 1.1.2016 to však už nie je možné, pretože nezastavenie na príkaz Stoj! vyplývajúci z dopravnej značky (P 2), ako som už uviedol, nie je považované na závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Policajt, vo vyššie opísaných prípadoch, nebude oprávnený zadržať ani vodičský preukaz (okrem výnimky nižšie). Podľa súčasnej právnej úpravy, vodičovi, ktorý nebude rešpektovať predmetné dopravné značenie, hrozí pokuta v blokovom konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur bez možnosti uloženia zákazu činnosti, za priestupok podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm l) zákona o priestupkoch, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 2 písm b), prípadne § 20 ods. 4 zákona o cestnej premávke.

            Zadržať vodičský preukaz bude možno len vtedy, ak

  • vodič poruší povinnosť poslúchnuť pokyn Stoj, daj prednosť v jazde! vyplývajúci z dopravnej značky,
  • bude mu uložená pokuta (max. 50 eur),
  • bude ochotný ju zaplatiť,
  • nebude tak môcť urobiť na mieste (§ 71 ods. 1 zákona o cestnej premávke).

V tom prípade ale policajt musí povoliť vodičovi priestupku ďalšiu jazdu na 15 dní v potvrdení, ktoré na mieste vydá.

V tejto súvislosti považujem za potrebné upozorniť ešte na jednu skutočnosť. Počínanie si v cestnej premávke takým spôsobom, v dôsledku ktorého bude musieť iný účastník cestnej premávky náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy, t.j. nedanie prednosti tomuto účastníkovi, sa naďalej kvalifikuje ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky podľa ustanovenia § 137 ods. 2 písm. h), [do 31.12.2015 písmeno i)] so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami (zadržanie vodičského preukazu a zákaz činnosti), a to bez ohľadu, či to bude v súvislosti s dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde!, alebo inou dopravnou značkou, napríklad Daj prednosť v jazde (P 1), alebo iným konaním účastníka v cestnej premávke.

Tvrdší postih vodiča motorového vozidla je teda na mieste v prípade, ak nezastaví na STOPke a zároveň nedá prednosť iným účastníkom cestnej premávky, a nie aj v prípade prostého prejdenia cez križovatku bez úplného zastavenia vozidla, za ktorý hrozí „len“ pokuta do 50 eur, respektíve do 100 eur v správnom konaní.

Na cestách si preto treba dávať pozor a nenechať sa oklamať policajtmi, ak by vám chceli zadržať vodičský preukaz len pre nezastavenie na STOPke bez toho, aby ste zároveň nedali inému prednosť.

Záverom dávam do pozornosti ešte zopár judikátov súvisiacich s prejednávanou problematikou:

1. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 10. septembra 2013, sp. zn. 1Sžd/14/2013:  Pohyb, rýchlosť, rôzne variácie pohybu až po zastavenie, t. j. stav nehybnosti sú technicky zaznamenateľné a merateľné veličiny (pričom rozdiel medzi nimi je často veľmi malý, niekedy sotva postrehnuteľný) a ich vnímanie ľudskými zmyslami a následné sprostredkovanie nepochybne podlieha subjektívnemu hodnoteniu. To, čo niekto považuje za rýchle sa inému môže zdať pomalé, obdobne to môže byť pri vnímaní minimálneho pohybu a stavu nehybnosti. Preto sprostredkovanie takto vytvoreného hodnotiaceho úsudku samého o sebe nepredstavuje nespochybniteľný dôkaz o skutočnosti, najmä nie taký, ktorý by bolo možné spätne verifikovať. Vzhľadom na to, že v predmetnej veci teda existujú rôzne verzie skutkového stavu, nemožno hovoriť o jeho objasnení bez pochybností a v takom prípade je konštatovanie zodpovednosti žalobkyne za konanie vykazujúce znaky priestupku (nerešpektovaním pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“) nepresvedčivé a predčasné.

2. rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 26. júna 2013, sp. zn. 10Sžd/7/2013: Napriek nedostatku finančných prostriedkov policajného zboru na nákup techniky - napríklad kamier - nesmie byť na ujmu objektívnosti zistenia skutkového stavu v priestupkovom konaní, aby dve skupiny rovnocenných dôkazov boli vyhodnotené v prospech jednej len preto, že ide o dôkaz produkovaný orgánom objasňujúcim priestupok, ktorý z titulu postavenia v pozícii orgánu štátu musí byť považovaný za neomylný a nespochybniteľný.

Úlohou príslušníkov polície nie je za každú cenu usvedčiť občana - vodiča zo spáchania priestupku, ale objektívne - nezaujato zistiť skutkový stav a v prípade, že skutok je priestupkom, zistiť jeho páchateľa a potrestať ho. V opačnom prípade dochádza k situáciám, za ktorých príslušníci polície vystupujú len v pozícii žalobcov, avšak nie ochrancov a pomocníkov, tak ako im to ukladá nielen zákon o priestupkoch, ale aj zákon o policajnom zbore.

3. rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 24. marca 2015, sp. zn. 1Sžd/12/2014: Procesná situácia pri preverovaní skutkového stavu, kedy proti sebe stoja dve rozdielne tvrdenia, tzn. tvrdenie páchateľa o tom, že mu pričítaný skutok nespáchal, a naopak tvrdenie orgánu objasňujúci priestupok, že zisteným spôsobom konal, so sebou v zmysle § 58 ods. 1 zák. č. 372/1991 Zb. prináša správnemu orgánu povinnosť zistiť hodnoverne, že skutok sa stal a že ho zavinil páchateľ priestupku. Práve možnosť osoby označenej za páchateľa od počiatku spochybňovať tvrdenia orgánu zisťujúceho konanie páchateľa je jediným dôkazným nástrojom, ktorý nielen spochybňuje tvrdenie zisťujúceho orgánu, ale aj ho zaťažuje povinnosťou logické argumenty uvedené v obrane páchateľa vyhodnotiť a uviesť dôvody ich irelevantnosti. Iba skutočnosť, že objasňujúci orgán je viazaný služobnou prísahou k riadnej aplikácii a dodržiavaniu právneho poriadku nie je postačujúca.

Preto ak ste na STOPke zastavili a ste si tým jednoznačne istý, hoci vás policajt bude presviedčať o opaku bez toho, aby mal o vašom protiprávnom konaní aj iný dôkaz okrem jeho výpovede (napr. zaznamenanú vašu jazdu), bráňte sa, a pokutu nezaplaťte. Aj keď pochybujem, že by ste v následnom správnom konaní mali úspech (pretože kto by išiel proti vlastným kolegom), no v konaní pred súdom v rámci prieskumu rozhodnutia s veľkou pravdepodobnosťou uspejete. Ideálne by bolo, ak by ste mali aj spolujazdcov.

Autor: Bc. Marcel Ružarovský
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2027

Nový príspevok

Otázka

Dobrý deň mám otázku minule som bol zastavený policajtmi lebo som nezastavil na stopke policajt sa ma pýtal ci to chcem vyriešiť na mieste povedal som ze áno a pýtal ma minimálne 10€ ja som povedal ze práve nemám pri sebe hotovosť mam na karte a policajt povedal ze mi môže zadržať vodičak je to pravda? Ďakujem za odpoveď

Sebo | 16.04.2019 07:50
RE: Otázka

Pokiaľ ste súhlasili s blokovým konaním, ale nemali ste na mieste dostatok hotovosti, tak áno, policajt postupoval správne, ak Vám oznámil, že Vám môže zadržať vodičský preukaz. Ide o situáciu podľa § 71 ods. 1 zákona o cestnej premávke a je to spomenuté aj v článku.

Vodicsky preukaz

Chcem sa spýtať, ak by ma zastavili policajti že som nezastavil na Stopke, a nemali by ma zaznamenaného na kamere, odmietol by som zaplatit teda mal by som za aby sa vec prejednala v spravnom konani tak môžu mi zadrzat vodicsky prekuaz do casu kým sa vec nevyriesi? Teda pripadne aj aj do casu sudneho rozhodnutia vo veci, nakolko spravny organ ako ste pisali vysie pokutu potvrdil ? Lebo rozdiel je nesuhlasit s priestupkom a nezaplatenim priestupku na mieste .

Jurist | 10.06.2016 08:30
RE: Vodicsky preukaz

Nie, nie ie je oprávnený zadržať vodičský preukaz. Iba ak súhlasíte s priestupkom, je Vám uložená pokuta ale nemôžete zaplatiť na mieste alebo ak by ste sa okrem nezastavenia na stopke dopustili aj ďalšieho porušenia predpisov, ktoré zákon o cestnej premávke v § 137 ods. 2 označuje ako závažné, ako napríklad už spomínané nedanie prednosti v jazde. Samotné nezastavenie na stopke už nie je považované za závažne porušenie pravidiel cestnej premávky, preto nemožno zadržať vodičský preukaz ani v prípade, že nesúhlasíte s blokovým konaním. Na mieste by mal policajt spísať správu o výsledku objasňovania priestupku, ku ktorej sa vyjadruje aj páchateľ priestupku a vec sa bude riešiť v správnom konaní.

Pekný článok, možno na doplnenie

iná situácia je v prípade tzv. objektívnej zodpovednosti a porušenia povinnosti držiteľa vozidla podľa § 6a písm. c) t. j. povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“. V prípade porušenia orgán PZ v zmysle §139a ods. 5 orgán PZ uloží držiteľovi vozidla pokutu 300 eur.

DJ | 01.06.2016 14:26
RE: Pekný článok, možno na doplnenie

Dobrý deň, som rád, že sa Vám páči, poznám aj Vami spomínané ustanovenia, no písal som to skôr z pohľadu vodiča :) Ani držiteľ vozidla by však neprišiel o vodičský ani by mu nebol uložený zákaz činnosti.

Dobrá práca

Jedno z mála čo som si s chuťou prečítal do konca :)

Dop | 30.05.2016 23:46

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: