TlačPoštaZväčšiZmenši

Spor Macejková vs. Žitňanská

7.3. 2012, 19:50 |  najpravo.sk

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková reagovala na vyjadrenia ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej, ktoré odzneli na tlačovej konferencii 1. marca 2012. Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu SR prinášame v plnom znení:

„Vážená pani ministerka,

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") sa ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nemieni nechať vtiahnuť do predvolebného zápasu politických strán, a práve preto musím reagovať na Vaše vyjadrenia, ktoré odzneli na tlačovej konferencii 1. marca 2012 a ktorými ste obvinili ústavný súd z nečinnosti. Tieto Vaše vyjadrenia sú neopodstatnené, nepravdivé a zavádzajúce.

Podľa agentúr TASR a SITA ste uviedli, citujem: „Od novembra 2010 tam leží druhý disciplinárny návrh na Harabina, konanie je prerušené, nedeje sa tam vôbec nič. V auguste bola podaná ďalšia disciplinárka, nedeje sa nič. V novembri 2011 sa tam obrátil Čentéš, nedeje sa vôbec nič. Je to desivé."

Tieto Vaše vyjadrenia považujem iba za vyjadrenia političky, nie právničky a už vôbec nie ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka spravodlivosti"), a to z toho dôvodu, že je to práve ústavný súd, ktorý poskytuje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti") veľké množstvo informácií, podkladov, rozborov, analýz, prehľadov, ktoré by v prípade ich využívania ministerstvom spravodlivosti a Vami, pani ministerka spravodlivosti, umožnili výrazne skvalitniť prácu v justícii. Žiaľ, nedialo a nedeje sa.

Pre Vašu ešte lepšiu informovanosť Vám musím pripomenúť niektoré fakty v súvislosti s návrhmi, o ktorých ste nepravdivo tvrdili, že sa v nich nekoná.

A/ Vo veci disciplinárnych návrhov voči predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Druhý návrh v poradí:

Ústavný súd dňa 14. decembra 2011 vo veci sp. zn. PL. ÚS 93/2011 uznesením rozhodol, že konanie prerušuje, pretože predchádzajúce uznesenie sp. zn. PL. ÚS 92/2011 z 29. júna 2011 bolo napadnuté sťažnosťou predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 20. septembra 2011 na Európskom súde pre ľudské práva.

Listom č. ECHR-LE7.1bR z 3. októbra 2011 tajomník III. sekcie Európskeho súdu pre ľudské práva Santiago Quesada oznámil, že žiadosti predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhovuje a vec bude prednostne prerokovaná.

Európsky súd pre ľudské práva 25. januára 2012 notifikoval vláde Slovenskej republiky sťažnosť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 58688/11 proti Slovenskej republike a požiadal o odpovede na otázky.

Tretí návrh v poradí:

Ústavný súd zaevidoval sťažnosť pod sp. zn. Rvp 1992/2011. Ministerstvom spravodlivosti dňa 13. októbra 2011 boli vznesené námietky predpojatosti voči trom sudcom a predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 3. februára 2012 voči piatim sudcom pléna ústavného súdu. Vec je pripravená na prerokovanie v pléne.

Štvrtý návrh v poradí:

Ústavný súd vo veci sp. zn. PL. ÚS 116/2011 dňa 14. decembra 2011 rozhodoval o námietkach predpojatosti podaných predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 1. decembra 2011 voči piatim sudcom a ministerkou spravodlivosti dňa 5. decembra 2011 voči trom sudcom pléna ústavného súdu.

Plénum ústavného súdu vylúčilo z prerokúvania a rozhodovania v danej veci troch sudcov. Vec je pripravená na prerokovanie v pléne.

B/ Vo veci sťažnosti fyzickej osoby Jozefa Čentéša

O sťažnosti vedenej pod sp. zn. Rvp 3901/2011, ktorá bola ústavnému súdu doručená 7. novembra 2011, rozhodne ústavný súd v najbližších dňoch.

Vážená pani ministerka,

zákonný postup ústavného súdu v uvedených konaniach ste označili za nečinnosť. Ak podľa Vás uvedené fakty svedčia v konaní v daných veciach o nečinnosti, tak Vás musím upozorniť na ďalšie skutočnosti, ktoré by ste ako ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka politickej strany mali zohľadniť – skôr ako začnete verejnosti podsúvať nekorektné informácie.

Ak by ste v týchto dňoch venovali viac pozornosti svojej práci ako ministerky spravodlivosti, a nie predvolebným mítingom, určite by ste si našli čas na to, aby ste sa oboznámili s dokumentom „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011" – (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 5/2012), ktorý Vám bol doručený. Z uvedeného dokumentu by ste zistili, že v roku 2011 bolo ústavnému súdu doručených 4277 návrhov a sťažností. Ústavný súd v roku 2011 rozhodol 3428 podaní. Jeden sudca ústavného súdu za rok 2011 rozhodol 263 podaní a priemerná dĺžka konania sa skrátila zo 157 dní v roku 2010 na 86 dní v roku 2011.

Bolo by nanajvýš korektné, keby ste priznali aj fakt, že ústavný súd Vás pravidelne v mesačných intervaloch informuje podrobnými prehľadmi (www.concourt.sk v časti Dokumenty):

- o rozhodnutiach ústavného súdu o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava") a práva na prerokovanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor"),

- o rozhodnutiach ústavného súdu o porušení základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 dohovoru a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd,

- o výške priznaného finančného zadosťučinenia.

Vážená pani ministerka,

dávam Vám do pozornosti moju iniciatívu ako predsedníčky ústavného súdu. Konkrétne ide o Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)" – (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 11/2010) vo vzťahu k všeobecným súdom, na základe ktorého máte vedomosť, že za rok 2011 ústavný súd vyslovil 209 nálezov o porušení čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru a 109 nálezov o porušení čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru a iných článkov ústavy všeobecnými súdmi (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 5/2012).

S poľutovaním musím konštatovať nečinnosť ministerstva spravodlivosti vzhľadom na hore uvedené, pretože Slovenská republika musí za túto nečinnosť všeobecných súdov z peňazí daňových poplatníkov zaplatiť len za rok 2011 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 971 449,33 €, pričom na čele ministerstva spravodlivosti stojíte práve Vy a práve Vy máte všetky zákonné možnosti na to, aby sa takéto porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy eliminovalo.

Spomínanými vyjadreniami na tlačovej konferencii ste sa pridali k tým politikom, ktorí sa častokrát uchyľujú k nepodloženým reakciám a vyhláseniam na adresu rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Pokladám to za veľmi zlý a nebezpečný jav, pretože nimi manipulujete verejnou mienkou a svojím spôsobom tak vytvárate tlak na rozhodovaciu činnosť ústavného súdu. Je to o to nebezpečnejšie, že tieto neobjektívne a zavádzajúceho vyhlásenia podávate širokej verejnosti ako právne vzdelaná osoba, navyše vo funkcii ministerky spravodlivosti.

Podľa čl. 124 ústavy je ústavný súd nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a môžem Vás i spoločnosť ubezpečiť, že i napriek mediálnym a politickým tlakom si zachovával, zachováva a bude zachovávať svoju nezávislosť.

S úctou

JUDr. Ivetta Macejková

predsedníčka Ústavného súdu

Slovenskej republiky"

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najpravo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 694
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 P. Traubnerhttps://www.teraz.sk/slovensko/cenu-ministra-spravodlivosti-ziskal-za/435508-clanok.html

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 lekár a profesor Pavel Traubner.

Pri online nákupoch je podľa odborníkov na mieste opatrnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/pri-online-nakupoch-je-podla-odbornik/435462-clanok.html

Nakupovanie v e-shopoch okrem pohodlia prináša pre zákazníkov aj značné bezpečnostné ...

Javorčíková: Súdne prípady sa nedajú paušalizovať, ale môžeme stanoviť lehotu na rozhodnutiehttps://www.webnoviny.sk/javorcikova-sudne-pripady-sa-nedaju-pausalizovat-ale-mozeme-stanovit-lehotu-na-rozhodnutie/

Súdnictvo potrebuje jednotný systém na posudzovanie efektivity práce sudcov.

Ministryně Benešová udělovala vyznamenání za přínos české legislativě. Ocenila i své předchůdcehttps://www.lidovky.cz/domov/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-udelovala-vyznamenani-ocenila-i-sve-predchudce.A191211_151015_ln_domov_ele

U příležitosti 50. výročí vzniku Legislativní rady vlády ČR, poradního orgánu vlády pro ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: