TlačPoštaZväčšiZmenši

Spor Macejková vs. Žitňanská

7.3. 2012, 19:50 |  najpravo.sk

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková reagovala na vyjadrenia ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej, ktoré odzneli na tlačovej konferencii 1. marca 2012. Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu SR prinášame v plnom znení:

„Vážená pani ministerka,

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") sa ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nemieni nechať vtiahnuť do predvolebného zápasu politických strán, a práve preto musím reagovať na Vaše vyjadrenia, ktoré odzneli na tlačovej konferencii 1. marca 2012 a ktorými ste obvinili ústavný súd z nečinnosti. Tieto Vaše vyjadrenia sú neopodstatnené, nepravdivé a zavádzajúce.

Podľa agentúr TASR a SITA ste uviedli, citujem: „Od novembra 2010 tam leží druhý disciplinárny návrh na Harabina, konanie je prerušené, nedeje sa tam vôbec nič. V auguste bola podaná ďalšia disciplinárka, nedeje sa nič. V novembri 2011 sa tam obrátil Čentéš, nedeje sa vôbec nič. Je to desivé."

Tieto Vaše vyjadrenia považujem iba za vyjadrenia političky, nie právničky a už vôbec nie ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka spravodlivosti"), a to z toho dôvodu, že je to práve ústavný súd, ktorý poskytuje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti") veľké množstvo informácií, podkladov, rozborov, analýz, prehľadov, ktoré by v prípade ich využívania ministerstvom spravodlivosti a Vami, pani ministerka spravodlivosti, umožnili výrazne skvalitniť prácu v justícii. Žiaľ, nedialo a nedeje sa.

Pre Vašu ešte lepšiu informovanosť Vám musím pripomenúť niektoré fakty v súvislosti s návrhmi, o ktorých ste nepravdivo tvrdili, že sa v nich nekoná.

A/ Vo veci disciplinárnych návrhov voči predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Druhý návrh v poradí:

Ústavný súd dňa 14. decembra 2011 vo veci sp. zn. PL. ÚS 93/2011 uznesením rozhodol, že konanie prerušuje, pretože predchádzajúce uznesenie sp. zn. PL. ÚS 92/2011 z 29. júna 2011 bolo napadnuté sťažnosťou predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 20. septembra 2011 na Európskom súde pre ľudské práva.

Listom č. ECHR-LE7.1bR z 3. októbra 2011 tajomník III. sekcie Európskeho súdu pre ľudské práva Santiago Quesada oznámil, že žiadosti predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhovuje a vec bude prednostne prerokovaná.

Európsky súd pre ľudské práva 25. januára 2012 notifikoval vláde Slovenskej republiky sťažnosť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 58688/11 proti Slovenskej republike a požiadal o odpovede na otázky.

Tretí návrh v poradí:

Ústavný súd zaevidoval sťažnosť pod sp. zn. Rvp 1992/2011. Ministerstvom spravodlivosti dňa 13. októbra 2011 boli vznesené námietky predpojatosti voči trom sudcom a predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 3. februára 2012 voči piatim sudcom pléna ústavného súdu. Vec je pripravená na prerokovanie v pléne.

Štvrtý návrh v poradí:

Ústavný súd vo veci sp. zn. PL. ÚS 116/2011 dňa 14. decembra 2011 rozhodoval o námietkach predpojatosti podaných predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 1. decembra 2011 voči piatim sudcom a ministerkou spravodlivosti dňa 5. decembra 2011 voči trom sudcom pléna ústavného súdu.

Plénum ústavného súdu vylúčilo z prerokúvania a rozhodovania v danej veci troch sudcov. Vec je pripravená na prerokovanie v pléne.

B/ Vo veci sťažnosti fyzickej osoby Jozefa Čentéša

O sťažnosti vedenej pod sp. zn. Rvp 3901/2011, ktorá bola ústavnému súdu doručená 7. novembra 2011, rozhodne ústavný súd v najbližších dňoch.

Vážená pani ministerka,

zákonný postup ústavného súdu v uvedených konaniach ste označili za nečinnosť. Ak podľa Vás uvedené fakty svedčia v konaní v daných veciach o nečinnosti, tak Vás musím upozorniť na ďalšie skutočnosti, ktoré by ste ako ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka politickej strany mali zohľadniť – skôr ako začnete verejnosti podsúvať nekorektné informácie.

Ak by ste v týchto dňoch venovali viac pozornosti svojej práci ako ministerky spravodlivosti, a nie predvolebným mítingom, určite by ste si našli čas na to, aby ste sa oboznámili s dokumentom „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011" – (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 5/2012), ktorý Vám bol doručený. Z uvedeného dokumentu by ste zistili, že v roku 2011 bolo ústavnému súdu doručených 4277 návrhov a sťažností. Ústavný súd v roku 2011 rozhodol 3428 podaní. Jeden sudca ústavného súdu za rok 2011 rozhodol 263 podaní a priemerná dĺžka konania sa skrátila zo 157 dní v roku 2010 na 86 dní v roku 2011.

Bolo by nanajvýš korektné, keby ste priznali aj fakt, že ústavný súd Vás pravidelne v mesačných intervaloch informuje podrobnými prehľadmi (www.concourt.sk v časti Dokumenty):

- o rozhodnutiach ústavného súdu o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava") a práva na prerokovanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor"),

- o rozhodnutiach ústavného súdu o porušení základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 dohovoru a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd,

- o výške priznaného finančného zadosťučinenia.

Vážená pani ministerka,

dávam Vám do pozornosti moju iniciatívu ako predsedníčky ústavného súdu. Konkrétne ide o Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)" – (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 11/2010) vo vzťahu k všeobecným súdom, na základe ktorého máte vedomosť, že za rok 2011 ústavný súd vyslovil 209 nálezov o porušení čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru a 109 nálezov o porušení čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru a iných článkov ústavy všeobecnými súdmi (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 5/2012).

S poľutovaním musím konštatovať nečinnosť ministerstva spravodlivosti vzhľadom na hore uvedené, pretože Slovenská republika musí za túto nečinnosť všeobecných súdov z peňazí daňových poplatníkov zaplatiť len za rok 2011 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 971 449,33 €, pričom na čele ministerstva spravodlivosti stojíte práve Vy a práve Vy máte všetky zákonné možnosti na to, aby sa takéto porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy eliminovalo.

Spomínanými vyjadreniami na tlačovej konferencii ste sa pridali k tým politikom, ktorí sa častokrát uchyľujú k nepodloženým reakciám a vyhláseniam na adresu rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Pokladám to za veľmi zlý a nebezpečný jav, pretože nimi manipulujete verejnou mienkou a svojím spôsobom tak vytvárate tlak na rozhodovaciu činnosť ústavného súdu. Je to o to nebezpečnejšie, že tieto neobjektívne a zavádzajúceho vyhlásenia podávate širokej verejnosti ako právne vzdelaná osoba, navyše vo funkcii ministerky spravodlivosti.

Podľa čl. 124 ústavy je ústavný súd nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a môžem Vás i spoločnosť ubezpečiť, že i napriek mediálnym a politickým tlakom si zachovával, zachováva a bude zachovávať svoju nezávislosť.

S úctou

JUDr. Ivetta Macejková

predsedníčka Ústavného súdu

Slovenskej republiky"

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najpravo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 849
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

POZOR: Začali platiť nové pravidlá zákazu vychádzaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/zacali-platit-nove-pravidla-zakazu/523202-clanok.html

Na Slovensku platia od stredy nové pravidlá zákazu vychádzania.

Moravčíková: S vytvorením Najvyššieho správneho súdu máme dva problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/a-moravcikova-s-vytvorenim-najvys/523430-clanok.html

Základným predpokladom vytvorenia Najvyššieho správneho súdu bolo odčlenenie správneho ...

Rozhodovanie o vydržaní sa má presunúť z notárov na súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozhodovanie-o-vydrzani-sa-ma-presun/523329-clanok.html

Vykonávanie takzvaného inštitútu vydržania sa má presunúť z notárov na súdy.

Vláda schválila poslaneckú novelu zákona o veterinárnej starostlivostihttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-schvalila-poslanecku-novelu-za/523345-clanok.html

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bolo v rámci pripomienkového ...

Mazák: Sudca Kliment a prokurátor Repa by neboli schopní toho, čo im vyčíta Ficohttps://www.webnoviny.sk/mazak-sudca-kliment-a-prokurator-repa-by-neboli-schopni-toho-co-im-vycita-fico/

Sudca Najvyššieho súdu SR (NS SR) Juraj Kliment a prokurátor Ondrej Repa by neboli schopní ...

Rozhodovanie o vydržaní sa má presunúť z notárov na súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozhodovanie-o-vydrzani-sa-ma-presun/523329-clanok.html

Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania by nemalo brániť tretím osobám, aby sa ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: