TlačPoštaZväčšiZmenši

Spor Macejková vs. Žitňanská

7.3. 2012, 19:50 |  najpravo.sk

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková reagovala na vyjadrenia ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej, ktoré odzneli na tlačovej konferencii 1. marca 2012. Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu SR prinášame v plnom znení:

„Vážená pani ministerka,

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") sa ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nemieni nechať vtiahnuť do predvolebného zápasu politických strán, a práve preto musím reagovať na Vaše vyjadrenia, ktoré odzneli na tlačovej konferencii 1. marca 2012 a ktorými ste obvinili ústavný súd z nečinnosti. Tieto Vaše vyjadrenia sú neopodstatnené, nepravdivé a zavádzajúce.

Podľa agentúr TASR a SITA ste uviedli, citujem: „Od novembra 2010 tam leží druhý disciplinárny návrh na Harabina, konanie je prerušené, nedeje sa tam vôbec nič. V auguste bola podaná ďalšia disciplinárka, nedeje sa nič. V novembri 2011 sa tam obrátil Čentéš, nedeje sa vôbec nič. Je to desivé."

Tieto Vaše vyjadrenia považujem iba za vyjadrenia političky, nie právničky a už vôbec nie ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka spravodlivosti"), a to z toho dôvodu, že je to práve ústavný súd, ktorý poskytuje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti") veľké množstvo informácií, podkladov, rozborov, analýz, prehľadov, ktoré by v prípade ich využívania ministerstvom spravodlivosti a Vami, pani ministerka spravodlivosti, umožnili výrazne skvalitniť prácu v justícii. Žiaľ, nedialo a nedeje sa.

Pre Vašu ešte lepšiu informovanosť Vám musím pripomenúť niektoré fakty v súvislosti s návrhmi, o ktorých ste nepravdivo tvrdili, že sa v nich nekoná.

A/ Vo veci disciplinárnych návrhov voči predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Druhý návrh v poradí:

Ústavný súd dňa 14. decembra 2011 vo veci sp. zn. PL. ÚS 93/2011 uznesením rozhodol, že konanie prerušuje, pretože predchádzajúce uznesenie sp. zn. PL. ÚS 92/2011 z 29. júna 2011 bolo napadnuté sťažnosťou predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 20. septembra 2011 na Európskom súde pre ľudské práva.

Listom č. ECHR-LE7.1bR z 3. októbra 2011 tajomník III. sekcie Európskeho súdu pre ľudské práva Santiago Quesada oznámil, že žiadosti predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhovuje a vec bude prednostne prerokovaná.

Európsky súd pre ľudské práva 25. januára 2012 notifikoval vláde Slovenskej republiky sťažnosť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 58688/11 proti Slovenskej republike a požiadal o odpovede na otázky.

Tretí návrh v poradí:

Ústavný súd zaevidoval sťažnosť pod sp. zn. Rvp 1992/2011. Ministerstvom spravodlivosti dňa 13. októbra 2011 boli vznesené námietky predpojatosti voči trom sudcom a predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 3. februára 2012 voči piatim sudcom pléna ústavného súdu. Vec je pripravená na prerokovanie v pléne.

Štvrtý návrh v poradí:

Ústavný súd vo veci sp. zn. PL. ÚS 116/2011 dňa 14. decembra 2011 rozhodoval o námietkach predpojatosti podaných predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 1. decembra 2011 voči piatim sudcom a ministerkou spravodlivosti dňa 5. decembra 2011 voči trom sudcom pléna ústavného súdu.

Plénum ústavného súdu vylúčilo z prerokúvania a rozhodovania v danej veci troch sudcov. Vec je pripravená na prerokovanie v pléne.

B/ Vo veci sťažnosti fyzickej osoby Jozefa Čentéša

O sťažnosti vedenej pod sp. zn. Rvp 3901/2011, ktorá bola ústavnému súdu doručená 7. novembra 2011, rozhodne ústavný súd v najbližších dňoch.

Vážená pani ministerka,

zákonný postup ústavného súdu v uvedených konaniach ste označili za nečinnosť. Ak podľa Vás uvedené fakty svedčia v konaní v daných veciach o nečinnosti, tak Vás musím upozorniť na ďalšie skutočnosti, ktoré by ste ako ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka politickej strany mali zohľadniť – skôr ako začnete verejnosti podsúvať nekorektné informácie.

Ak by ste v týchto dňoch venovali viac pozornosti svojej práci ako ministerky spravodlivosti, a nie predvolebným mítingom, určite by ste si našli čas na to, aby ste sa oboznámili s dokumentom „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011" – (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 5/2012), ktorý Vám bol doručený. Z uvedeného dokumentu by ste zistili, že v roku 2011 bolo ústavnému súdu doručených 4277 návrhov a sťažností. Ústavný súd v roku 2011 rozhodol 3428 podaní. Jeden sudca ústavného súdu za rok 2011 rozhodol 263 podaní a priemerná dĺžka konania sa skrátila zo 157 dní v roku 2010 na 86 dní v roku 2011.

Bolo by nanajvýš korektné, keby ste priznali aj fakt, že ústavný súd Vás pravidelne v mesačných intervaloch informuje podrobnými prehľadmi (www.concourt.sk v časti Dokumenty):

- o rozhodnutiach ústavného súdu o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava") a práva na prerokovanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor"),

- o rozhodnutiach ústavného súdu o porušení základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 dohovoru a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd,

- o výške priznaného finančného zadosťučinenia.

Vážená pani ministerka,

dávam Vám do pozornosti moju iniciatívu ako predsedníčky ústavného súdu. Konkrétne ide o Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)" – (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 11/2010) vo vzťahu k všeobecným súdom, na základe ktorého máte vedomosť, že za rok 2011 ústavný súd vyslovil 209 nálezov o porušení čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru a 109 nálezov o porušení čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru a iných článkov ústavy všeobecnými súdmi (www.concourt.sk v časti Dokumenty – Dokument č. 5/2012).

S poľutovaním musím konštatovať nečinnosť ministerstva spravodlivosti vzhľadom na hore uvedené, pretože Slovenská republika musí za túto nečinnosť všeobecných súdov z peňazí daňových poplatníkov zaplatiť len za rok 2011 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 971 449,33 €, pričom na čele ministerstva spravodlivosti stojíte práve Vy a práve Vy máte všetky zákonné možnosti na to, aby sa takéto porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy eliminovalo.

Spomínanými vyjadreniami na tlačovej konferencii ste sa pridali k tým politikom, ktorí sa častokrát uchyľujú k nepodloženým reakciám a vyhláseniam na adresu rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Pokladám to za veľmi zlý a nebezpečný jav, pretože nimi manipulujete verejnou mienkou a svojím spôsobom tak vytvárate tlak na rozhodovaciu činnosť ústavného súdu. Je to o to nebezpečnejšie, že tieto neobjektívne a zavádzajúceho vyhlásenia podávate širokej verejnosti ako právne vzdelaná osoba, navyše vo funkcii ministerky spravodlivosti.

Podľa čl. 124 ústavy je ústavný súd nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a môžem Vás i spoločnosť ubezpečiť, že i napriek mediálnym a politickým tlakom si zachovával, zachováva a bude zachovávať svoju nezávislosť.

S úctou

JUDr. Ivetta Macejková

predsedníčka Ústavného súdu

Slovenskej republiky"

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najpravo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 747
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Hľadá sa šéf prokurátorov. Koalícia chce diskutovať, ale odborníkov nepočúvahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553597-hlada-sa-sef-prokuratorov-koalicia-chce-diskutovat-ale-odbornikov-nepocuva/

Výber nového generálneho prokurátora je už na pôde Národnej rady.

Čaputová: Prezident sa podieľa na určení postu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-prezident-sa-podiela-na-ur/472202-clanok.html

Prezidentka poukázala tiež na to, že téma generálnej prokuratúry by sa nemala zužovať len na ...

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: