TlačPoštaZväčšiZmenši

Novela Spravovacieho poriadku pre súdy schválená

27.4. 2015, 17:37 |  najpravo.sk

V Zbierke zákonov bola práve zverejnená vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015 a nájdete ju TU. 

Účelom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie dvoch nových súdnych registrov okresného súdu „Cr“ a „Csr“, a to osobitne pre návrhy a žaloby v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 336/2014 Z. z. (tzv. „obchodná arbitráž“) a osobitne pre návrhy a žaloby zo „spotrebiteľskej arbitráže“ podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na to aj zavedenie dvoch nových súdnych registrov krajského súdu – odvolacej agendy „CoR“ a „CoSr“.

Navrhovanou právnou úpravou  sa zavádzajú nové súdne registre okresného a krajského súdu na zapisovanie vecí v agende rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a spotrebiteľského rozhodcovského konania podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ustanovení § 152 ods. 3 a 4 návrhu vyhlášky sa ustanovuje výnimka z náhodného prideľovania vecí na prvostupňovom aj odvolacom súde v konaní po zrušení rozhodcovského rozsudku.

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Postup súdu súvisiaci so zrušením rozhodcovského rozsudku a pokračovaním v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo vo vzájomnej žalobe vo väzbe na zavedenie nových súdnych registrov okresného a krajského súdu možno vymedziť nasledovne:

Arbitráž podľa zákona č. 244/2002 Z. z. – postup po zrušení rozhodcovského rozsudku a pokračovanie v konaní vo veci:

 • 1. Na súd napadne žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorá sa zapíše do registra „Cr“.
 • 2. Súd vyhovie žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a rozsudkom zruší rozhodcovský rozsudok.
 • 3. Ak bude proti vyhovujúcemu rozsudku podané odvolanie, toto sa zapíše na odvolacom súde do súdneho registra „CoR“.
 • 4. Po právoplatnosti vyhovujúceho rozsudku pokračuje súd, ktorý ho vydal, v súlade s § 43 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. v konaní pri procesnom postavení, ako mali strany v rozhodcovskom konaní; predmetom pokračovania v konaní budú nároky uplatnené v rozhodcovskom konaní s možnosťou uplatniť ďalšie nároky meritórneho charakteru v tomto súdnom konaní.
 • 5. V rámci pokračovania konania sa vec zapíše pod novou spisovou značkou, avšak v registri „Cr“; spis, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení rozhodcovského rozsudku, sa pripojí k novému spisu.
 • 6. Keďže ide o pokračovanie v konaní, návrh sa nebude prideľovať náhodným výberom, ale pridelí sa tomu sudcovi, ktorému napadla žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku – toto riešenie sa javí vhodné aj z dôvodov štatistického vykazovania skončených vecí.
 • 7. Proti rozhodnutiu vydanému v konaní o veci samej (bod 6) je prípustné odvolanie, ktoré sa rovnako zapíše do registra „CoR“ a pridelí senátu, ktorý rozhodoval o vyhovujúcom rozsudku zrušujúcom rozhodcovský rozsudok; pravidlá náhodného prideľovania veci sa nepoužijú.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie podľa zákona č. 335/2014 Z. z. – postup po zrušení rozhodcovského rozsudku a pokračovanie v konaní vo veci:

 • 1. Na súd napadne žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorá sa zapíše do registra „Csr“.
 • 2. Súd vyhovie žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a rozsudkom zruší rozhodcovský rozsudok.
 • 3. Ak bude proti vyhovujúcemu rozsudku podané odvolanie, toto sa zapíše na odvolacom súde do registra „CoSr“.
 • 4. Ak bude po právoplatnosti vyhovujúceho rozsudku podaný návrh na pokračovanie v konaní, pokračuje súd, ktorý rozsudok vydal (arg. § 88 ods. 2 O.s.p.) v súlade s § 47 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z. z. v konaní; predmetom pokračovania v konaní budú nároky uplatnené v novom podanom návrhu.
 • 5. V rámci pokračovania konania sa vec zapíše pod novou spisovou značkou, avšak v registri „Csr“; spis, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení rozhodcovského rozsudku, sa pripojí k novému spisu.
 • 6. Keďže ide o nový návrh, ktorý ale smeruje k pokračovaniu v konaní, návrh sa nebude prideľovať náhodným výberom, ale pridelí sa tomu sudcovi, ktorému napadla žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku.
 • 7. Proti rozhodnutiu vydanému v konaní o veci samej (bod 6) je prípustné odvolanie, ktoré sa rovnako zapíše do registra „CoSr“ a pridelí senátu, ktorý rozhodoval o vyhovujúcom rozsudku zrušujúcom rozhodcovský rozsudok; pravidlá náhodného prideľovania veci sa nepoužijú.

Výnimka z náhodného prideľovania vecí je odôvodnená logikou ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. a § 47 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z. z., keďže zákonodarca pokračovaním v konaní a meritórnom prejednaní veci sledoval procesnú ekonómiu s cieľom dosiahnuť skoré rozhodnutie sudcom, ktorý sa s vecou už skôr (v rámci konania o zrušenie rozhodcovského rozsudku) oboznámil.

Vracanie poplatkov

Novou právnou úpravou sa precizuje znenie ustanovenia § 48 ods. 7 vyhlášky upravujúce zasielanie rovnopisu rozhodnutia súdu o vrátení súdneho poplatku alebo jeho časti v súlade s dikciou ustanovenia § 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Rovnopis rozhodnutia súdu o vrátení súdneho poplatku alebo jeho časti opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti sa zasiela príslušnému daňovému úradu a ak je súd zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, zasiela sa právnickej osobe so 100% majetkovou účasťou štátu, prostredníctvom technického vybavenia ktorej možno platiť súdne poplatky (t.j. prevádzkovateľovi systému podľa zákona č. 71/1992 Zb.).

Nariadenia výkonu trestu

Na základe požiadaviek aplikačnej praxe a v záujme odstránenia nejednotného postupu súdov pri nariaďovaní výkonu trestu sa navrhuje, aby v prípade, ak ide o nariadenie výkonu trestu odňatia slobody, ktorý bol uznaný rozhodnutím podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov uviedol súd v nariadení výkonu trestu odňatia slobody pri kategóriách trestných činoch podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 549/2011 Z. z. (t. j. v prípadoch, v ktorých sa nevyžaduje skúmať, či ide o čin trestný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky) aj kvalifikačný ekvivalent trestného činu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a zaradenie odsúdeného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia.

Súd, ktorý rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, je podľa § 18 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. oprávnený prijať všetky následné rozhodnutia spojené s výkonom trestnej sankcie vrátane podmienečného prepustenia odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody. Kvalifikačný ekvivalent má význam aj pre rozlíšenie druhu trestného činu (prečin, zločin, obzvlášť závažný zločin) a teda aj z hľadiska naplnenia zákonnej podmienky pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Osoba odsúdená pre prečin môže byť podmienečne prepustená na slobodu po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody, osoba odsúdená za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody, osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin až po výkone troch štvrtín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody.

Konanie o vydanie osoby do cudziny na trestné stíhanie

Vzhľadom na skutočnosť, že na konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné stíhanie alebo výkon trestu je daná vecná príslušnosť krajského súdu, vypúšťa sa toto konanie z rozsahu vecí zapisovaných do súdneho registra okresného súdu „Tcud“. Súčasne sa precizuje znenie (nového) písmena a) v tom zmysle, že do súdneho registra „Tcud“ sa zapisuje konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci, ak je daná príslušnosť okresného súdu. Príslušnosť okresného súdu na konanie v týchto veciach je vymedzená osobitnými predpismi, konkrétne zákonom č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii a zákonom č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii.

Príslušnosť krajského súdu na konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia je daná podľa § 518 ods. 2 Tr. poriadku a podľa zákona č. 549/2011 Z. z. Tieto konania sa zapisujú na krajskom súde do súdneho registra krajského súdu – prvostupňovej agendy „Ntc“.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1528
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Svojej funkcie sa vzdalo 19 sudcov, aj z Najvyššieho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-svojej-funkcie-sa-vzdalo-19-sudco/457066-clanok.html

Funkcie sudcu sa vzdalo 19 sudcov najmä z košických súdov a Najvyššieho súdu SR.

Rezort práce pripravil ďalšie zmeny k novele Zákonníka prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-prace-pripravil-dalsie-zmeny-k/457307-clanok.html

Novela Zákonníka práce, ktorú schválila vláda, prináša viaceré zmeny.

Novela zákona o obecnom zriadení môže ohroziť demokratické fungovanie obcí, tvrdí združenie občanovhttps://www.webnoviny.sk/novela-zakona-o-obecnom-zriadeni-moze-ohrozit-demokraticke-fungovanie-obci/

Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení ohrozí demokratické fungovanie obcí.

Jak na oddlužení a exekuce v době koronaviru: Co se chystá, co lze udělat už teďhttps://www.denik.cz/ekonomika/koronavirus-jak-na-oddluzeni-a-exekuce-20200401.html

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, který v souvislosti s novým koronavirem ...

Urbancová odchádza do dôchodku, Najvyšší súd povedie najstarší sudcahttps://www.teraz.sk/slovensko/urbancova-odchadza-do-dochodku-najvy/457045-clanok.html

Sudkyňa a podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová odchádza do dôchodku.

Vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov a splnomocnenkyňuhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-vymenovala-novych-statnych-taj/457040-clanok.html

Za novú splnomocnenkyňu pre rómske komunity vymenovala vláda A. Bučkovú

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: