TlačPoštaZväčšiZmenši

Oddelenia platobných rozkazov na súdoch končia

3.11. 2014, 10:41 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania novelu vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov (ďalej len „spravovací poriadok“). Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015, avšak zmeny súvisiace s vykonaním nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach majú nadobudnúť účinnosť 11. januára 2015.

Zmien, ktoré novela spravovacieho poriadku zavádza je viacero. Pozrime sa na tie najdôležitejšie.

Oficiálna databáza judikatúry a zoznamu neprijateľných zmluvných podmienok

Podľa § 153 ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky alebo mu na základe takejto podmienky súd uložil povinnosť vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie, súd aj bez návrhu výslovne uvedie túto zmluvnú podmienku vo výroku rozhodnutia.

Ak súd právoplatne rozhodol o určitej zmluvnej podmienke uvedenej či už priamo v spotrebiteľskej zmluve, alebo v prílohe k zmluve, že je neplatná, nesmie ju dodávateľ viac používať ani vo vzťahu k iným spotrebiteľom a musí ju zo svojich zmlúv (resp. z príloh) vypustiť. Nevzťahuje sa to len na podmienky s rovnakým (doslovným) znením, aké bolo predmetom súdneho rozhodnutia, ale na všetky podmienky, ktorých význam (dôsledok) je taký istý, ako tej zmluvnej podmienky, o ktorej súd rozhodol, že je neplatná. Rovnakú povinnosť má dodávateľ aj v tom prípade, ak súd rozhodol o vydaní bezdôvodného obohatenia, náhrade škody alebo o primeranom finančnom zadosťučinení v dôsledku podmienky, ktorá bola neplatná (§ 53a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Novela spravovacieho poriadku zavádza ustanovenie, podľa ktorého poverený zamestnanec súdu zašle ministerstvu elektronickými prostriedkami rovnopis rozhodnutia podľa § 153 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, a to v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia.

Zasielanie rovnopisov vyššie uvedených typov rozhodnutí vytvorí podľa ministerstva predpoklady pre ustálenie databázy judikatúry a zoznamu neprijateľných zmluvných podmienok na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, s ktorým bude v rámci Ministerstva spravodlivosti SR pracovať Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík. V súlade s navrhovanou právnou úpravou budú súdy predmetné rozhodnutia zasielať na e-mailovú adresu: statnatajomnicka@justice.sk.

Nahrávanie súdnych pojednávaní

Vzhľadom na aktuálnu novelizáciu Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku, v ktorých sa zavádza povinné vyhotovovanie zvukového záznamu z pojednávania (hlavného pojednávania, verejného zasadnutia atď.), ministerstvo prepracovalo doterajšiu súvisiacu úpravu v spravovacom a kancelárskom poriadku.

Zvukový alebo obrazový záznam z pojednávania sa uchová na nosiči dát, ktorý sa po skončení súdneho pojednávania pripojí k súdnemu spisu, alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je zvukový záznam uložený. Úkony spojené so zaznamenaním priebehu súdneho pojednávania vykonáva sudca alebo asistent (podľa miestnych podmienok na tom-ktorom súde).

Účelom týchto zmien je naplniť zákonnú požiadavku ponímať zvukový záznam ako súčasť súdneho spisu. Návrh predpokladá používanie dátových nosičov na záznam zvuku, prípadne uloženie tohto záznamu iným vhodným spôsobom (napr. v jednom dátovom úložisku).

Právna úprava v Trestnom poriadku je koncipovaná širšie s možnosťou žiadať o prepis zvukového záznamu. Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi vyhotovuje takýto doslovný prepis zvukového záznamu, úkony s tým spojené bude vykonávať asistent.

Prístup k zvukovému záznamu zo strany účastníkov konania, ich zástupcov alebo zo strany iných osôb je potrebné posudzovať v intenciách úpravy prístupu k spisu podľa procesných kódexov. Ak sa na základe pokynu predsedu senátu vyhotovila na žiadosť niektorej zo strán kópia záznamu alebo prepis záznamu, pri ich odovzdaní žiadateľovi sa vyhotoví protokol podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky, pričom jedno vyhotovenie protokolu sa založí do súdneho spisu. Nie je však vylúčené, aby kópie zvukových záznamov vydávalo informačné centrum súdu, prípadne aby bolo vykonané tak, ako sa na súde podľa miestnych podmienok vykonáva právo na prístup k súdnemu spisu.   

Register diskvalifikácií

V nadväznosti na zavedenie inštitútu vylúčeného zástupcu a registra diskvalifikácií v ostatnej novele Obchodného zákonníka sa navrhuje zavedenie súdneho registra okresného súdu „CbVyl“, do ktorého sa bude zapisovať diskvalifikačný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia o vylúčení. Keďže jediným súdom s agendou registra diskvalifikácií pre celé územie Slovenskej republiky bude Okresný súd Žilina, súdny register „CbVyl“ bude de facto zavedený len na tomto súde.

K súdnemu registru „CbVyl“ sa zavádza register „Vylo“ na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je. Tento register je svojou povahou evidenčnou pomôckou. Keďže register diskvalifikácií bude viesť len Okresný súd Žilina, aj v tejto časti sa fakticky nová právna úprava vzťahuje len na Okresný súd Žilina, ktorý jediný bude vydávať predmetné osvedčenia.

Ohľadom postupu registrového súdu v konaní vo veciach obchodného registra treba uviesť, že podľa súčasnej úpravy podateľňa po zaevidovaní návrhu alebo podnetu na zosúladenie zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom v súdnom registri Exre vec prideľovala sudcovi na konanie vo veciach obchodného registra. Po novom tak urobí vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií.

Doručený diskvalifikačný list súd s agendou registra diskvalifikácií zapíše do registra „CbVyl“. Pre vydávanie osvedčení žiadateľom o tom, či v registri diskvalifikácií o nich určitý záznam je alebo nie je, sa vedie register „Vylo“.

Hlavná zmena: Zrušenie súdnych registrov skráteného konania

Súdne registre v skrátenom konaní boli z hľadiska historického zavedené v čase, keď podľa právnej úpravy civilného procesného kódexu bolo možné platobný rozkaz vydať iba v určitom type konaní vo väzbe na predmet konania (t. j. len v sporoch do určitej sumy, nie v senátnych veciach, s vylúčením niektorých druhov konaní – napr. pracovných sporov a pod.) a teda sa týkali obmedzeného počtu súdnych konaní, v ktorých bolo možné platobný rozkaz vydať.

Novelou Občianskeho súdneho poriadku vykonanou zákonom č. 353/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2003 boli peňažné limity na vydanie platobného rozkazu vypustené  v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, ktorá upravuje postupy vymáhania nenamietaných nárokov, pričom zákonodarca zvolil pri peňažných pohľadávkach možnosť využiť skrátené konanie aj v sporoch, na ktoré sa uvedená smernica nevzťahovala. Tým stratili osobitné súdne registre pre agendy skráteného konania svoje opodstatnenie.

Súdne registre skráteného konania však stratili svoj význam aj z iného hľadiska. Na rozdiel od minulosti, keď v skrátenom konaní došlo k právoplatnému skončeniu až 90 % vecí, v súčasnosti je viac ako polovica vecí prevádzaná do súdnych registrov hlavnej agendy. Táto skutočnosť je zapríčinená jednak:

  • nemožnosťou doručiť platobný rozkaz pri nezistení pobytu odporcu alebo pre jeho pobyt v zahraničí, čo je spôsobené napríklad značnou migráciou obyvateľstva v dôsledku voľného cezhraničného pohybu osôb.
  • Veľký podiel prevádzaných vecí tvoria aj tzv. spotrebiteľské spory, ktoré nespĺňajú podmienky na vydanie platobného rozkazu napríklad pre existenciu neprijateľnej podmienky v zmluve.
  • V neposlednom rade vedenie osobitných registrov pre veci skráteného konania bolo prekonané pozitívnou zmenou v organizácii súdov spočívajúcou v obsadení súdov vyššími súdnymi úradníkmi prideľovanými sudcom, a teda nevyhnutne aj k agende Ro, Rob a Zm, ktorá musí byť prideľovaná aj sudcovi, napr. v prípade podaného odvolania proti výroku o trovách konania.

V kontexte vyššie uvedeného možno význam navrhovanej zmeny vnímať v rovine

  • zníženia výdavkov súdu,
  • zlepšenia zrozumiteľnosti konania pre účastníkov,
  • zníženia zaťaženosti administratívy a skrátenia konania,
  • zabezpečenia jednotného súdno-štatistického výkazníctva na súdoch,
  • zlepšenia kontroly skutočne reštančných vecí na súde.

Zníženie výdavkov súdu (a tým aj štátu)

Vzhľadom na vysoký podiel vecí prevádzaných z registrov vecí skráteného konania predovšetkým do súdnych registrov občianskoprávnej a obchodnoprávnej agendy najmä z dôvodu nemožnosti správoplatniť vydaný platobný rozkaz pre jeho nedoručenie bude mať zrušenie súdnych registrov Ro, Rob a Zm nepopierateľný pozitívny vplyv aj na zníženie administratívnych a kancelárskych výdavkov súdu spočívajúci v odstránení potreby tlačiť pre takéto veci dvakrát spisový obal (napr. raz v konaní Ro a po prevedení veci následne v registri C); to isté sa vzťahuje aj na tlač potvrdení o prijatí podania. Zrušenie týchto súdnych registrov prinesie v konkrétnostiach úsporu výdavkov na kancelársky papier, tlačiarne a tonery.

Zlepšenie zrozumiteľnosti konania pre účastníkov

Zapisovanie vecí priamo do registra C alebo Cb zlepší zrozumiteľnosť konania aj pre jeho účastníka, ktorý častokrát nerozumie, prečo sa jeho vec vedie pod dvoma rôznymi spisovými značkami a prečo sa dĺžka konania (vybavenia jeho veci) nepočíta od doby, kedy vec na súd napadla, ale od doby, kedy bola zapísaná do iného (v poradí druhého) registra.

Zníženie zaťaženosti administratívy, skrátenie konania

K zníženiu administratívnej záťaže dôjde najmä tým, že sa odbúrajú povinnosti súvisiace  s administráciou prevádzania vecí medzi súdnymi registrami v Súdnom manažmente, posielaním spisov medzi jednotlivými súdnymi oddeleniami a podateľňou a s tým spojenými kancelárskymi prácami. Tiež odpadne častokrát dvojité zisťovanie pobytu účastníkov (najmä odporcov), ktoré súviselo najmä s tým, že medzi zisťovaním podmienok na vydanie, resp. doručenie platobného rozkazu v skrátenom konaní a úkonmi predchádzajúcimi nariadeniu pojednávania uplynie dlhšia doba súvisiaca s prevodom veci do iného registra. Uvedené sa týka najmä veľkých súdov s veľkým nápadom vecí. Eliminácia potreby vykonávania týchto opakovaných činností, keďže obeh spisu v rámci jedného súdneho oddelenia bude zabezpečený rýchlejšie a pružnejšie, prispeje k zníženiu nákladov súdu súvisiacich s výkonom súčinnostných povinností, opakovaným doručovaním zásielok, povedie k zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov súdu (podateľne aj súdnych oddelení) i k skráteniu konania.

Ministerstvo spravodlivosti SR v dôvodovej správe ďalej uvádza, že poznatky z aplikačnej praxe tiež potvrdzujú, že po podaní odporu proti platobnému rozkazu a vykonaní úkonov súvisiacich s vyrubením súdneho poplatku nie je spis automaticky prevedený do súdneho registra hlavnej agendy, ale uložený na lehotu, pričom k prevedeniu veci dochádza až po uplynutí lehoty na zaplatenie súdneho poplatku, správoplatnení uznesenia (vz. 4 O.s.p.) a jeho postúpení na vymáhanie Justičnej pokladnici, čo trvá rádovo niekedy aj dva mesiace.

Zabezpečenie jednotného súdno-štatistického výkazníctva na súdoch

Zrušenie súdnych registrov Ro, Rob a Zm zabezpečí podľa ministerstva jednotnosť súdno-štatistického výkazníctva na všetkých súdoch z hľadiska skutočného nápadu vecí a počtu skončených vecí. Prevádzanie vecí medzi súdnymi registrami (a to nielen napr. z reg. Ro do reg. C, ale v prípade, ak sa sudca s prevedením veci nestotožní, aj spätný prevod do registra vecí skráteného konania a jej následné opätovné prevedenie do registra C, ak platobný rozkaz nemožno vydať, správoplatniť alebo dôjde k jeho zrušeniu) vedie k tomu, že tá istá vec je na tom istom súde viackrát vykazovaná ako nápad aj skončená vec.

Zlepšenie kontroly reštančných vecí na súde

Zrušenie súdnych registrov agend skráteného konania prispeje tiež k odstráneniu nedostatkov v počítaní dĺžky konania a tým aj prieťahov v konaní až od okamihu prevedenia veci z registra Ro, Rob do registra C, resp. Cb, teda nie od skutočného nápadu veci na súd (zapísania veci do registra skráteného konania), čo je bežná prax štatistického výkazníctva na súdoch. O nesprávnosti tohto postupu svedčí, že aj v konaniach pred Ústavným súdom SR vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, či v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu sa počíta dĺžka konania od nápadu veci na súd, t. j od jej zapísania do registra Ro, Rob, nie od jej prevedenia do sudcovského registra.

V neposlednom rade stojí za zmienku, že skutočnú dĺžku konania možno ovplyvniť i spätným prevádzaním veci do registra skráteného konania.

Z povahy veci vyplýva, že súdne oddelenie C, Cb a CbZm je súdne oddelenie zriadené pre sudcu. Záujmom je, aby o návrhu na vydanie platobného rozkazu, zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu v príslušnom registri C, Cb alebo CbZm aj po novelizácii vyhlášky rozhodoval vyšší súdny úradník v súlade so zákonom č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov [§ 5 písm. a) a b)] a rozvrhom práce príslušného súdu, to znamená, že vyšší súdny úradník by mal naďalej rozhodovať aj o oneskorene podanom odpore, odpore podanom bez odôvodnenia, odpore podanom neoprávnenou osobou, o zrušení platobného rozkazu a o oneskorene podaných námietkach proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu.

V prípade odporu podaného proti platobnému rozkazu, ktorý vydal vyšší súdny úradník, nariadi vo veci pojednávanie sudca, ktorému bola vec pôvodne pridelená (t. j. v ktorého súdnom oddelení (resp. súdnom registri) bol platobný rozkaz vydaný) bez potreby administratívne prevádzať túto vec prostredníctvom elektronickej podateľne do iného súdneho registra. To rovnako platí, ak neboli splnené podmienky na vydanie platobného rozkazu podľa § 172 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku alebo ak došlo k zrušeniu platobného rozkazu z dôvodu nemožnosti jeho doručenia odporcovi. Tento sudca rozhodne aj o odvolaní proti výroku o trovách konania.

Rovnako, ak vyšší súdny úradník  vydal zmenkový (šekový) platobný rozkaz, na prejednanie včas podaných námietok nariadi pojednávanie sudca, ktorému bola vec pôvodne pridelená aplikáciou.

Zamestnanci sa presunú do oddelení C, Cb a CbZm

Navrhovaná zmena právnej úpravy si vyžiada zmenu rozvrhu práce okresných súdov a zmenu v organizácii práce dotknutých súdnych oddelení. Podľa ministerstva zmena nebude mať vplyv na plynulosť vybavovania agendy skráteného konania či hlavnej agendy, dodržiavanie zákonných lehôt viažucich sa na skrátené konanie, ani negatívny dopad v zmysle nadmernej zaťaženosti sudcu. Uvedená zmena neprinesie podľa ministerstva väčší nápad vecí na súd ani väčšiu zaťaženosť zamestnancov súdnych oddelení C, Cb a CbZm, keďže uvoľnené personálne kapacity z oddelení agendy skráteného konania možno organizačnou zmenou presunúť do oddelení, kde dôjde k rozšíreniu rozsahu zapisovaných vecí.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2485
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátuhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-reaguje-na-vyzvu-ludi-z-oblasti-prava-na-zachovavanie-principov-pravneho-statu/

Ministerstvo spravodlivosti SR mrzí, že výzvy na zachovávanie princípov právneho štátu sa, ...

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: