TlačPoštaZväčšiZmenši

ESĽP k zneniu poistných zmlúv

23.4. 2015, 15:56 |  najpravo.sk

Z poistnej zmluvy musí transparentne, jasne a zrozumiteľne vyplývať fungovanie mechanizmu poistenia, a to tak, aby bol spotrebiteľ schopný posúdiť hospodárske dôsledky, ktoré mu z nej vyplývajú. Skutočnosť, že poistná zmluva je naviazaná na úverovú zmluvu uzatváranú súčasne, môže zohrávať úlohu pri preskúmaní dodržania požiadavky transparentnosti zmluvných podmienok, pretože spotrebiteľ sa nepovažuje za rovnako ostražitého, pokiaľ ide o rozsah rizík zahrnutých v tejto poistnej zmluve. Tak znie dnešný výrok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci C-96/14 Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA.

Smernica o nekalých podmienkach (Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288) stanovuje, že spotrebitelia nie sú viazaní klamlivými podmienkami uvedenými v zmluve uzavretej s dodávateľom alebo poskytovateľom služieb. Podľa tejto smernice sa však hodnotenie nekalej povahy podmienok netýka definície hlavného predmetu zmluvy ani primeranosti ceny a odmeny na jednej strane, a takisto ani tovarov alebo služieb dodávaných výmenou na druhej strane, pokiaľ sú tieto podmienky zrozumiteľné.

V roku 1998 pán Jean-Claude Van Hove uzavrel s bankovou inštitúciou dve zmluvy o úvere vo výške približne 68 000 eur. Pri uzavretí týchto zmlúv uzavrel aj „hromadnú poistnú zmluvu“ so spoločnosťou CNP Assurances, ktorá mu garantovala okrem iného úhradu 75 % splátok v prípade úplnej práceneschopnosti (ďalej len „ÚP“). Po pracovnom úraze bola miera čiastočnej trvalej práceneschopnosti (ČTP) pána Van Hoveho stanovená na 72 % v zmysle francúzskeho práva sociálneho zabezpečenia. Lekár poverený poistnou spoločnosťou dospel k záveru, že hoci zdravotný stav pána Van Hoveho nie je zlučiteľný s opätovným začatím vykonávania jeho predchádzajúceho povolania, umožňuje mu aspoň výkon primeranej profesijnej činnosti na čiastočný úväzok. Spoločnosť preto odmietla pokračovať v uhrádzaní úverových splátok z dôvodu pracovnej neschopnosti pána Van Hoveho.

Pán Van Hove podal žalobu, ktorou sa domáha, aby súd vyhlásil ustanovenia zmluvy týkajúce sa vymedzenia úplnej práceneschopnosti a podmienok, za ktorých je úhrada splátok krytá poistením, za nekalé. Tvrdí, že zmluvná podmienka týkajúca sa ÚP spôsobuje značnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa, pretože jej definícia je sformulovaná tak, že je pre bežného spotrebiteľa nezrozumiteľná. CNP Assurances tvrdí, že táto podmienka nemôže predstavovať nekalú podmienku, lebo sa týka samotného predmetu zmluvy. Definícia ÚP je jasná a presná, aj keď sa kritériá zohľadnené na určenie miery funkčnej neschopnosti líšia od tých, ktoré použila sociálna poisťovňa. Za týchto okolností sa vnútroštátny súd rozhodujúci v spore (Tribunal de grande instance de Nîmes) pýta Súdneho dvora, či je možné posúdiť prípadnú klamlivú povahu dotknutej zmluvnej podmienky.

Vo svojom dnešnom rozsudku, odvolávajúc sa na devätnáste odôvodnenie smernice, Súdny dvor spresňuje, že podmienky v poistných zmluvách, ktoré definujú alebo opisujú poistné riziko a zodpovednosť poisťovateľa, nemajú byť podriadené hodnoteniu nekalého charakteru, pokiaľ sa tieto obmedzenia neberú do úvahy pri výpočte poistného plateného spotrebiteľom. Nie je tak vylúčené, že sporná podmienka sa týka samotného predmetu zmluvy v rozsahu, v akom obmedzuje poistné riziko a zodpovednosť poisťovateľa a stanovuje hlavné plnenie spornej poistnej zmluvy. Súdny dvor ponecháva posúdenie tohto bodu na vnútroštátny súd a pritom uvádza, že mu vzhľadom na povahu, všeobecnú štruktúru a ostatné ustanovenia zmluvy, ako aj jej právny a vecný kontext, prislúcha určiť, či táto podmienka vymedzuje základný prvok celého zmluvného rámca, do ktorého patrí.

Pokiaľ ide o to, či je zmluvná podmienka sformulovaná jasne a zrozumiteľne, Súdny dvor pripomína, že požiadavka transparentnosti zmluvných podmienok stanovená smernicou nemôže byť obmedzená len na ich zrozumiteľnosť z formálneho a gramatického hľadiska, ale musí sa chápať široko. V prejednávanej veci Súdny dvor nevylučuje, že spotrebiteľ nepochopil rozsah podmienky, ktorá definuje pojem ÚP. Je preto možné, že v prípade, že chýbalo transparentné vysvetlenie konkrétneho fungovania poistného mechanizmu týkajúceho sa úhrady úverových splátok v rámci zmluvného rámca, pán Van Hove nemohol na základe jasných a zrozumiteľných kritérií posúdiť, aké hospodárske dôsledky z toho pre neho vyplývajú. Aj tento bod musí preveriť vnútroštátny súd.

Podľa Súdneho dvora by mohlo byť v tejto súvislosti relevantné aj to, že poistná zmluva patrí do spoločného zmluvného rámca s úverovými zmluvami. Od spotrebiteľa totiž nemožno očakávať rovnakú ostražitosť, pokiaľ ide o rozsah rizík zahrnutých v poistnej zmluve, ako keby uzatváral poistnú zmluvu a zmluvu o úvere osobitne.

Súdny dvor preto vyhlasuje, že podmienky týkajúce sa hlavného predmetu poistnej zmluvy možno považovať za sformulované jasne a zrozumiteľne, ak sú pre spotrebiteľa zrozumiteľné nielen z gramatického hľadiska, ale zároveň transparentne opisujú konkrétne fungovanie poistného mechanizmu s prihliadnutím na zmluvný rámec, do ktorého patria, aby spotrebiteľ bol schopný na základe jasných a zrozumiteľných kritérií posúdiť hospodárske dôsledky, ktoré z toho pre neho vyplývajú. Pokiaľ to tak nie je, vnútroštátny súd môže posúdiť prípadný klamlivý charakter dotknutej podmienky.

Zdroj: ESĽP
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 876
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Rodné čísla dostali čashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532294-rodne-cisla-dostali-cas/

Zrušenie rodných čísel má odklad. Ich nahradenie náhodným desaťmiestnym kódom schválila ...

Medzinárodné prieskumné asociácie nesúhlasia s 50-dňovým moratóriomhttps://www.teraz.sk/slovensko/medzinarodne-prieskumne-asociacie-ne/429399-clanok.html

Zavedením 50-dňového moratória by sa Slovensko stalo treťou najreštriktívnejšou krajinou na ...

Via Iuris chce pre vyššiu dôveryhodnosť zmeniť výber šéfa GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-pre-vyssiu-doveryhodno/429342-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris chce zvýšiť dôveru v prokuratúru aj prostredníctvom zmeny ...

Nárok na vdovský dôchodok ženám s jedným dieťaťom by sa mohol upraviťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/narok-na-vdovsky-dochodok-zenam-s-j/429308-clanok.html

Do parlamentu predložili dve novely zákonov o sociálnom poistení.

V Českej republike prijali zákon o realitnom sprostredkovaníhttps://www.teraz.sk/ekonomika/v-ceskej-republike-prijali-zakon-o-rea/429306-clanok.html

Historicky prvý zákon o realitnom sprostredkovaní schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: