Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti § 57 ods. 1 písm. h/ EP

najpravo.sk • 4.10. 2015, 17:54

1Er/288/2009-13

EX 1421/2009

1249854789

 

 

U z n e s e n i e

 

Okresný súd Hnúšťa v exekučnej veci oprávneného Ján Kováč – Autodoprava, Malá 5, Hnúšťa, IČO: 12 365 478 zast. JUDr. Jánom Novákom, advokátom, Horná 1, Hnúšťa proti povinnému XY, s. r.o. o vymoženie 385,58 €, trov predchádzajúceho konania a trov exekúcie vedenej na Exekútorskom úrade JUDr. Hermíny Malej pod sp. zn. Ex 1421/2009 takto

 

r o z h o d o l :

 

Exekúcia sa   z a s t a v u j e.

 

Oprávnený je  p o v i n n ý  nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Hermíne Malej trovy exekúcie vo výške 73,51 € v lehote troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

 

O d ô v o d n e n i e

 

 

Oprávnený podal súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie, ktorý tento spolu s exekučným titulom predložil súdu a požiadal o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd exekútora poveril vykonaním exekúcie dňa 02. 09. 2009 poverením pod č.5487584987.

 

V priebehu exekučného konania exekútor podal na súd podnet na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, a to z dôvodu nemajetnosti povinného. Oprávnený podaním zo dňa 02. 10. 2010 vyjadril súhlas so zastavením exekúcie.

 

 Podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.                           

 

 Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že exekútor vykonal úkony súvisiace so zisťovaním majetku povinného, pričom zistil jeho nemajetnosť. Vzhľadom k uvedenému preto súd exekúciu podľa ust. § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku zastavil.

 

Podľa § 203 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

 

Vzhľadom k tomu, že sa exekúcia zastavila z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, rozhodol súd podľa § 203 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku a zaviazal oprávneného na zaplatenie trov exekúcie vo výške 73,51 €. Trovy pozostávajú z odmeny vo výške 33,19 eur a z hotových výdavkov vo výške 40,32 € (poštovné výdavky a nákup kolku).

 

P o u č e n i e :            Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 OSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 

V Hnúšti, dňa 18. októbra 2010                                           

 

 

                                                                                     JUDr. Ľubica Tvrdá

                                                                                              sudkyňa

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Amália Šikovná

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3185

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: