Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zastavenie exekúcie z dôvodu späťvzatia návrhu oprávneným § 57 ods. 1 písm. c/ EP

Edmund Horváth • 3.2. 2011, 19:24

1Er/288/2009-13

EX 1421/2009

1249854789

 

U z n e s e n i e

 

Okresný súd Hnúšťa v exekučnej veci oprávneného Ján Kováč – Autodoprava, Malá 5, Hnúšťa, IČO: 12 365 478 zast. JUDr. Jánom Novákom, advokátom, Horná 1, Hnúšťa proti povinnému XY, s. r.o. o vymoženie 385,58 €, trov predchádzajúceho konania a trov exekúcie vedenej na Exekútorskom úrade JUDr. Hermíny Malej pod sp. zn. Ex 1421/2009 takto

 

r o z h o d o l :

 

Exekúcia sa  z a s t a v u j e.

 

Oprávnený je  p o v i n n ý  nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Hermíne Malej trovy exekúcie vo výške 49,28 eur v lehote troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Oprávnený podal dňa 04. 05. 2009 súdnemu exekútorovi JUDr. Hermíne Malej návrh na vykonanie exekúcie. Tunajší súd dňa 22. 06. 2009 poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie.

 

Oprávnený podaním zo dňa 17. 08. 2010, ktoré predložil exekútor súdu dňa 26. 08. 2010, žiadal exekúciu zastaviť, nakoľko majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

 

Podľa § 57 ods. 1 písm. c) zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov exekúciu súd zastaví, ak zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie.

 

Podľa ust. § 200 ods. 2 Exekučného poriadku ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

 

Podľa § 203 ods. 1, 2 Exekučného poriadku ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

 

Z podania oprávneného jasne vyplýva vôľa nepokračovať v exekúcii, pričom súd je jeho dispozíciou viazaný, preto exekúciu v celom rozsahu zastavil.

 

Súdny exekútor si uplatnil trovy exekúcie vo výške 49,28 eur. Tieto pozostávajú z paušálnej náhrady za úkony vo výške 33,19 eur a náhrady hotových výdavkov 8,22 eur, DPH 7,87 eur.

 

Oprávnený svojím návrhom na zastavenie exekúcie spôsobil, že táto musí byť zastavená. Súd vzhľadom k tomu zaviazal oprávneného, aby uhradil trovy súdneho exekútora. Súd v zmysle § 203 Exekučného poriadku zaviazal oprávneného na zaplatenie tejto sumy v prospech súdneho exekútora v lehote troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

 

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu v časti o zastavení exekúcie odvolanie nie je prípustné. Proti výroku o náhrade trov konania možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia na podpísanom súde.

 

V Hnúšti dňa 18. októbra 2010

 

                                                                                                      JUDr. Ľubica Tvrdá

                                                                                                               sudkyňa

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Amália Šikovná

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3429

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: