Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zastavenie exekúcie po zamietnutí poverenia - § 44 ods. 3 EP

Edmund Horváth • 3.2. 2011, 19:35

 

                                                                                                                  1Er/260/2009-79

EX 460/09

5485125478

 

U Z N E S E N I E

 

 

Okresný súd Hnúšťa v exekučnej veci oprávneného Superextrapôžičky, s. r.o.  zast. JUDr. Róbertom Novákom, advokátom, Hradská 1, Bratislava proti povinným 1/ Amálii Chudobnej, nar. 1. 2. 1975, bytom Hnúšťa, Námestie osloboditeľov 4, štátne občianstvo SR a 2/ Kristíne Pomocnej, nar. 4. 2. 1965, bytom Novohradská 4, Hnúšťa, štátne občianstvo SR o vymoženie sumy 2.279,13 Eur s príslušenstvom vedenej súdnym exekútorom JUDr. Daliborom Novákom, Exekútorský úrad so sídlom v Bratislave, Dalmatínska 13 pod sp. zn. EX 460/09 takto

 

r o z h o d o l :

 

I. Súd exekučné konanie   z a s t a v u j e .

 

II. Oprávnený je  p o v i n n ý  nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Daliborovi Novákovi trovy exekúcie vo výške 45,08 eur v lehote troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

 

O d ô v o d n e n i e

 

 

Oprávnený podal dňa 03. 09. 2009 súdnemu exekútorovi JUDr. Drahomírovi Kriváňovi návrh na vykonanie exekúcie, predmetom ktorého bolo vymoženie sumy 2.279,13 eur s príslušenstvom. Súdny exekútor požiadal o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom jeho žiadosť bola súdu doručená dňa 09. 09. 2009.

 

Okresný súd žiadosť súdneho exekútora JUDr. Dalibora Nováka o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vedenej na jeho úrade pod sp. zn. Ex 460/09 uznesením zamietol, a to s poukazom na ustanovenie § 45 zákona č. 244/2002 Z. z., keďže plnenie uložené rozhodcovským rozsudkom považoval za rozporné s dobrými mravmi a právom nedovolené. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2010 v spojitosti s potvrdzujúcim uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1CoE/341/2010-55.

 

Podľa § 44 ods. 2, 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení (ďalej len Exekučný poriadok) súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Ak je uznesenie, ktorým sa žiadosť zamietla, právoplatné, súd exekučné konanie aj bez návrhu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

 

Podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.  

 

V predmetnej veci bola uznesením súdu zamietnutá žiadosť súdneho exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V takýchto prípadoch vzniká zákonná povinnosť zastaviť exekučné konanie po právoplatnosti uznesenia o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia. Vzhľadom na túto skutočnosť súd podľa vyššie citovaných ustanovení Exekučného poriadku exekučné konanie zastavil.

 

Súdny exekútor podaním zo dňa 01. 12. 2010 vyčíslil súdu trovy exekučného konania, a to vo výške 45,08 eur, z čoho suma 1,86 eur predstavuje poštovné za žiadosť o udelenie poverenia, suma 2x 1,86 eur poštovné za žiadosť o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia, suma 39,50 eur predstavuje paušálnu náhradu za úkony podľa § 14 ods. 1 + 19% DPH.

 

Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

 

Podľa § 200 Exekučného poriadku trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196). Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie. Trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky vydaním príkazu na úhradu trov exekúcie.

 

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

 

Súd v danom prípade skonštatoval, že predložením exekučného titulu, v danom prípade rozhodcovského rozsudku vydaného JUDr. Ronaldom Rozhodným č. 147/2006, ktorý má vady predpokladané v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z. z., došlo k zavineniu zastavenia exekúcie oprávneným, preto postupoval podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku a oprávneného zaviazal na zaplatenie trov exekúcie. Výška uplatnených trov korešponduje s ustanoveniami vyhlášky č. § 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

 

P o u č e n i e:             Proti tomuto uzneseniu v časti o zastavení exekúcie (výrok I.) odvolanie nie je prípustné. Proti výroku o náhrade trov konania (výrok II.) možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia na podpísanom súde. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 OSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V Hnúšti dňa 3. decembra 2010

 

 

                                                                                               JUDr. Terézia Rázna

                                                                                                           sudkyňa

 

Za správnosť vyhotovenia: Jozefína Rýchla

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2358

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: