Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Porušenie predkupného práva spoluvlastníka a odstúpenie od zmluvy; nahradenie prejavu vôle

najpravo.sk • 21.9. 2023, 21:01

Pokiaľ sa sťažovatelia ako oprávnení spoluvlastníci pri porušení predkupného práva nedovolávali neplatnosti právneho úkonu podľa § 40a Občianskeho zákonníka a domáhali sa (len) nadobudnutia prevedeného spoluvlastníckeho podielu podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ide o situáciu, keď platnosť zmluvy a jej právne účinky zostávajú zachované, čo samo osebe zakladá jednak právnu možnosť odstúpenia od takejto zmluvy a jednak možnosť uplatňovať zostávajúce nároky plynúce z porušenia predkupného práva vrátane oprávnenia domáhať sa nadobudnutia (odkúpenia) spoluvlastníckeho podielu za rovnakých podmienok, za akých došlo k jeho prevodu. Zrušením (ukončením) zmluvy v dôsledku odstúpenia (obdobne i dovolaním sa jej neplatnosti) ide o stav, keď zaniká efektívna možnosť dovolávať sa práva na kúpu spoluvlastníckeho podielu podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka z porušenia zákonného predkupného v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od zmluvy je totiž jedným z právnych nástrojov na dosiahnutie zrušenia zmluvy. Využitím práva odstúpiť od zmluvy dochádza k zániku záväzkov zo zmluvy a k naplneniu jednej z výnimiek zásady pacta sunt servanda.

Z odôvodnenia:

I.

1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. februára 2018 doručená sťažnosť , a (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 15 Co 194/2017 zo 14. novembra 2017 (ďalej aj „napadnutý rozsudok krajského súdu“).

2. Zo sťažnosti a z pripojených príloh vyplýva, že sťažovatelia sa žalobou vedenou na Okresnom súde Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) pod sp. zn. 12 C 75/2005 okrem iného domáhali nahradenia prejavu vôle žalovaných ako predávajúcich v kúpnej zmluve z dôvodu porušenia predkupného práva sťažovateľov k nehnuteľnostiam prevádzaných na manželov zmluvou uzatvorenou 4. mája 2005. Krajský súd na odvolanie sťažovateľov napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 12 C 75/2005-236 z 5. júna 2017, ktorým bola zamietnutá žaloba o nahradenie prejavu vôle. V odôvodnení svojho rozsudku krajský súd opodstatnenosť zamietnutia žaloby v podstate odôvodnil tým, že pokiaľ po uzavretí kúpnej zmluvy následne došlo k odstúpeniu od tejto kúpnej zmluvy (29. júna 2005) a k navráteniu veci do pôvodného stavu (a tým aj k odstráneniu porušenia predkupného práva), nie je podanie žaloby o nahradenie prejavu vôle predávajúcich dôvodné, lebo takúto žalobu možno podať len proti nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu z kúpnej zmluvy, ktorou došlo k porušeniu predkupného práva. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa vlastníčkou pôvodne prevádzaného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach stala opäť , ich pôvodná vlastníčka (spoluvlastníčka). Pokiaľ žalovaní už nie sú spoluvlastníkmi prevádzaného podielu na nehnuteľnostiach, nie je voči ním opodstatnená žaloba o nahradenie prejavu ich vôle. Sťažovatelia sa nestotožnili s rozsudkom krajského súdu z hľadiska správnosti právneho posúdenia veci, nedostatočného odôvodnenia rozsudku a arbitrárnosti jeho právnych záverov, ku ktorým v sťažnosti uviedli: „Vo veci je nesporné, že uzavretím kúpnej zmluvy medzi a manželmi dňa 04.05.2005 došlo k porušeniu predkupného práva vo vzťahu k nám sťažovateľom, lebo sme boli obídení pri ponuke predkupného práva. Ako oprávneným z predkupného práva podľa § 140 Obč. zákona nám ponuka nebola od nikdy doručená. Následne po tom, ako sme sa dozvedeli o povolení vkladu vlastníckeho práva 01.06.2005, sme bez zbytočného odkladu naše právo uplatnili v zákonnej alternatíve, aby noví vlastníci uvedených podielov nám za rovnakých podmienok ponúkli odkúpenie nehnuteľností z dôvodu porušenia predkupného práva a toto uplatnené právo sme zaslali kupujúcim s návrhom kúpnej zmluvy a s požiadavkou na jej uzavretie, ktoré im bolo doručené 18.06.2005. Týmto doručením návrhu zmluvy s vykonanou voľbou práva z takého práva, ktoré sa dostalo do dispozície manželov , vznikol nárok (ako právo žalovateľné). Ak takýto nárok vznikol, tak týmto nárokom boli uvedené osoby viazané. Táto viazanosť znamená, že boli povinní podľa jeho obsahu sa správať a boli povinní takúto zmluvu uzavrieť v tej lehote, aká im bola pri uplatnení práva z našej strany poskytnutá. Vznikom nároku vznikol zároveň medzi nami a uvedenými osobami záväzkovoprávny vzťah, obsahom ktorého bola povinnosť zmluvu uzavrieť. V čase vzniku nároku neexistovala žiadna relevantná prekážka, ktorá by bránila jeho vzniku alebo existencii. Ak takýto nárok vznikol a trval, mohol tento záväzkovo-právny vzťah zaniknúť len zákonným spôsobom. V ust. § 559 a 587 Obč. zák. sú uvedené spôsoby zániku záväzkov, ale ani jeden sa nemôže uplatniť k zániku nášho záväzku, z ktorého nárok vznikol. Ak následne manželia odstúpili od kúpnej zmluvy s , znamenalo to len reakciu na vzniknutý a existujúci záväzkovo-právny vzťah, ktorá mala z ich hľadiska obísť túto zaviazanosť. Tu treba zdôrazniť, že ich účelové konanie, ktorým bol prejav vôle odstúpiť od zmluvy s treťou osobou (nešlo o subjekt uplatňovaného záväzkovoprávneho vzťahu), malo za cieľ (účel) vyhnúť sa plneniu tej povinnosti, na ktorú boli zaviazaní.“

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1552

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: