Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neodkladné opatrenie a kvalifikovaná poučovacia povinnosť podľa § 337 CSP

najpravo.sk • 18.10. 2018, 09:36

V prípade, ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred začatím konania a navrhovateľovi povinnosť podľa § 336 ods. 1 CSP neuloží, je súčasne povinný poučiť strany vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktorým sa neodkladným opatrením ukladá určitá povinnosť, o ich možnosti podať žalobu vo veci samej a o právnych následkoch s tým spojených, pričom súd je povinný túto žalobu aj špecifikovať, teda uviesť strany a predmet konania žaloby vo veci samej. Zákon tak súdu stanovuje obligatórnu poučovaciu povinnosť (poučiť stranu, proti ktorej neodkladné opatrenie pred začatím konania smeruje, o možnosti podať žalobu a o právnych následkoch s tým spojených), a to v záujme rovnosti sporových strán a zabezpečenia adekvátnej ochrany práv a oprávnených záujmov strán, proti ktorým neodkladné opatrenie smeruje. Súd je tak povinný týmto stranám poskytnúť v zmysle ustanovenia § 337 ods. 1 a ods. 2 CSP kvalifikované poučenie. Ak súd súčasne s nariadením neodkladného opatrenia vo výrokovej časti strane sporu kvalifikované poučenie neposkytol, dochádza k  porušeniu rovnosti sporových strán a k zmareniu procesných oprávnení tejto strany sporu, a to zmareniu jej možnosti podať žalobu vo veci samej (vymedzenej súdom v zmysle § 337 ods. 2 CSP) a domáhať sa tak prípadnej procesnej ochrany, v dôsledku čoho ani nemohli nastať prípadné právne následky spojené s podaním takejto žaloby a s prípadným vyhovením tejto žalobe (§ 337 ods. 3 CSP). Takýmto postupom súdu dôjde k porušeniu práva na spravodlivý proces a naplneniu vady v zmysle § 420 písm. f/ CSP.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. septembra 2018, sp. zn. 5Cdo/135/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením z 8. augusta 2016 č.k. 20C/185/2016-47 vo výroku I. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým žalovanej nariadil, aby sa zdržala výkonu záložného práva na základe kúpnej zmluvy so zriadením záložného práva z 9. mája 2006 k nehnuteľnostiam špecifikovaným vo výrokovej časti rozhodnutia a záložného práva k hnuteľným veciam špecifikovaným vo výrokovej časti rozhodnutia, až do právoplatného skončenia konania vo veci samej, II. zakázal povinnému z neodkladného opatrenia - spoločnosti ProAuctio s.r.o. vykonať dobrovoľnú dražbu nehnuteľností a hnuteľných vecí špecifikovaných vo výroku rozhodnutia, až do právoplatného skončenia konania vo veci samej; vo výroku III. žalobcovi uložil povinnosť podať proti žalovanej žalobu o neplatnosť zmluvy o zriadení záložného práva v lehote 30 dní od doručenia uznesenia. Súd mal za to, že žalobca tvrdeniami, ako aj predloženými listinami dostatočným spôsobom osvedčil potrebu dočasnej úpravy pomerov, ktorú je možné zaistiť jedine vydaním neodkladného opatrenia, ktorým sa žalovanej, resp. povinnému z neodkladného opatrenia zakáže manipulácia s nehnuteľnosťami a hnuteľnými vecami. Dospel k záveru, že žalobca preukázal a osvedčil skutočnosť, že v danej veci existuje dôvodné podozrenie, že v dôsledku prípadnej realizácie záložného práva, t.j. vykonaním dobrovoľnej dražby, môže dôjsť k odpredaju nehnuteľností a hnuteľných vecí vo vlastníctve žalobcu pod ich skutočnú trhovú hodnotu, v dôsledku čoho môže dôjsť k ukráteniu a tým aj zhoršeniu postavenia žalobcu. Uviedol, že žalovaná ako navrhovateľka dražby neoznámila dôvod, ani okamih začatia výkonu záložného práva, povinný z neodkladného opatrenia zas nereaguje na námietky a žiadosti žalobcu uplatnené v zmysle § 12 zákona o dobrovoľných dražbách. Mal za to, že žalovaná a povinný z neodkladného opatrenia - dražobník sledujú jediný cieľ, vykonanie dražby aj za cenu porušenia právnych predpisov. Súd zároveň žalobcovi uložil v zmysle § 336 CSP lehotu 30 dní odo dňa doručenia uznesenia na podanie návrhu vo veci samej, pretože otázka platnosti zmluvy o zriadení záložného práva a možnosti výkonu záložného práva realizáciou dobrovoľnej dražby doposiaľ nebola zodpovedaná. Proti uvedenému uzneseniu podali odvolanie žalovaná a spoločnosť ProAuctio s.r.o.

2. Krajský súd v Prešove uznesením z 9. marca 2017, sp.zn. 9 Co 93/2016 výrokom I. ako vecne správne potvrdil (§ 387 ods. 1 a 2 CSP) uznesenie súdu prvej inštancie vo výroku, ktorým žalovanej nariadil, aby sa zdržala výkonu záložného práva. Výrokom II. zrušil (§ 389 ods. 1 písm. d/ CSP) uznesenie súdu prvej inštancie vo výroku, ktorým zakázal spoločnosti ProAuctio s.r.o. vykonať dobrovoľnú dražbu. Výrokom III. zmenil (§ 388 CSP) uznesenie súdu prvej inštancie vo výroku, ktorým súd prvej inštancie uložil žalobcovi povinnosť podať žalobu o neplatnosť zmluvy tak, že návrh zamietol. Vo výroku IV. priznal spoločnosti ProAuctio s.r.o. voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Odvolací súd považoval za právne významný a relevantný dôvod pre nariadenie neodkladného opatrenia tvrdenie žalobcu, že dražba vyhlásená na deň 12. augusta 2016 sa uskutoční na základe znaleckého posudku, voči ktorému vzniesol námietky. Poukázal na ustanovenie § 12 ods. 5 zákona o dobrovoľných dražbách, podľa ktorého, ak vlastník predmetu dražby žiada vyhotoviť nový znalecký posudok, zabezpečí dražobník znalecký posudok bezodkladne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od iného znalca. Vzhľadom k tomu, že žalobca listom z 29. júla 2016 žiadal o vyhotovenie nového znaleckého posudku, dražobník mal povinnosť vyhotoviť nový znalecký posudok. Zohľadňujúc termín dražby, ktorá sa mala konať 12. augusta 2016, a to na podklade pôvodného znaleckého posudku č. 71/2016, ktorým bola cena nehnuteľných vecí stanovená na 125 000 €, bolo nariadené neodkladné opatrenie jedinou možnosťou ako efektívne zabrániť výkonu dražby za cenu, voči ktorej vzniesol žalobca námietky. Vo vzťahu k námietke žalovanej, že žalobca sa môže v zmysle § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách domáhať určenia neplatnosti dražby, odvolací súd uviedol, že žaloba o neplatnosť dražby sa javí ako sekundárna možnosť vo vzťahu k možnému nariadeniu neodkladného opatrenia, ktorým sa zabráni vykonaniu dražby za cenu zjavne neprimeranú. Domáhanie sa neplatnosti dražby by mal byť krajnou možnosťou ako zabrániť nezákonnosti dražby a zásahu do vlastníckeho práva žalobcu. Odvolací súd zároveň zmenil výrok rozhodnutia súdu prvej inštancie, ktorým uložil žalobcovi povinnosť podať žalobu o neplatnosť zmluvy tak, že návrh zamietol. Uviedol, že z ustanovenia § 336 ods. 1 CSP vyplýva, že uloženie povinnosti podať žalobu vo veci samej je len fakultatívne a vždy je potrebné zohľadňovať konkrétne okolnosti prípadu. V danej veci sa žalobca domáhal zákazu vykonania dražby, pričom z návrhu nevyplýva, že by spochybňoval zmluvu o zriadení záložného práva. Žalobca v petite návrhu žiadal, aby mu súd uložil povinnosť podať žalobu vo veci samej, avšak uvedený návrh neodôvodnil. Vzhľadom na neurčitosť požadovaného návrhu v časti uloženia povinnosti podať na súd žalobu vo veci samej a tiež vzhľadom na to, že podanie vo veci samej sa nejavilo ako nevyhnutné a vhodné, výrok rozhodnutia súdu prvej inštancie o uložení povinnosti podať návrh vo veci samej zmenil tak, že návrh zamietol. Odvolací súd ďalej zrušil výrok uznesenia súdu prvej inštancie, ktorým zakázal spoločnosti Pro Auctio s.r.o. vykonať dobrovoľnú dražbu, lebo nešlo o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, neexistovali, pričom dospel k záveru, že ustanovenie § 325 CSP umožňuje uložiť neodkladné opatrenie len voči strane sporu, pričom žalobca spoločnosť ProAuctio s.r.o. ako stranu sporu neoznačil. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2494

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: