Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

Doručovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru

najpravo.sk • 2.11. 2012, 11:26

Písomnosti doručované poštou zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk". Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 218/2007 zo dňa 13. októbra 2008)

Z rozhodnutia

Okresný súd Galanta rozsudkom z 13. októbra 2006, č.k. 12 C 207/2004-233 určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 16. júla 2004 doručené žalobcovi dňa 20. júla 2004 je neplatné; žalovanému uložil v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy za obdobie od 11. septembra 2004 do 30. septembra 2006 vo výške 247 131 Sk s tým, že o náhrade trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalovaný ako zamestnávateľ zaslal dňa 16. júla 2004 žalobcovi ako zamestnancovi okamžité skončenie pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa 3. januára 2001 z dôvodu, že žalobca dňa 28. júna 2004 závažne porušil pracovnú disciplínu tým, že ako triedny učiteľ bez akéhokoľvek dôvodu odmietol vypísať žiakom siedmej triedy vysvedčenia, ktoré potom muselo vypísať vedenie školy. Okamžité skončenie pracovného pomeru žalobca prevzal dňa 20. júla 2004 a dňa 11. septembra 2004 zaslal žalovanému oznámenie, že s okamžitým skončením pracovného pomeru nesúhlasí a jeho pracovný pomer naďalej trvá. Žalobcovi ako jednému z triednych učiteľov bola žalovaným uložená povinnosť zabezpečiť vyhotovenie vysvedčení pre školský rok 2003/2004 do 28. júna 2004 na porade dňa 17. júna 2004. Nebola mu uložená povinnosť vysvedčenia vypísať ručne. Žalobca potvrdil, že odmietol vypísať vysvedčenia ručne, k čomu bol vyzvaný dňa 29. júna 2004. V deň 28. júna 2004 mal žalobca v úmysle nahlásiť potrebné údaje na vytlačenie vysvedčení prostredníctvom počítača. Odmietnutím sa rozumie výslovné odopretie konkrétneho úkonu, ktorý bol osobne uložený, preto v tomto prípade podľa súdu prvého stupňa nebolo možné použiť tento pojem na skutkové vymedzenie konania žalobcu klasifikované v okamžitom skončení pracovného

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2589

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: