Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru

najpravo.sk • 2.11. 2012, 10:56

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru, nie je potrebné rozvádzať do všetkých podrobností z dôvodu, že pre neurčitosť alebo nezrozumiteľnosť prejavu vôle je okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné len vtedy, kedy by sa nedalo ani výkladom prejavu vôle zistiť, prečo bol pracovný pomer okamžite skončený. Pritom výklad prejavu vôle môže smerovať len k objasneniu jeho obsahu, teda k zisteniu toho, čo bolo skutočne prejavené. Pomocou výkladu prejavu vôle nie je možné „nahrádzať" alebo „dopĺňať" vôľu, ktorú účastník v rozhodnej dobe nemal, alebo ktorú síce mal, ale neprejavil ju.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 205/2007 zo dňa 22. februára 2008)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Trnava v poradí druhým rozsudkom z 25. mája 2006, č.k. 16 C 90/04-123 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa na žalovanom domáhala určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru žalovaným zo dňa 6.4.2004 a určenia, že pracovný pomer žalovaného u žalobkyne naďalej trvá. Žalobkyňu zaviazal zaplatiť žalovanému trovy konania 1.000,- Sk a jeho právnemu zástupcovi trovy právneho zastúpenia v sume 10.611,- Sk, všetko do troch dní. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalovaný pracoval u žalobkyne na základe pracovnej zmluvy zo dňa 4.12.1997 v pracovnom zaradení ako referent oddelenia rizikomenežmentu. Výška mesačnej mzdy bola dohodnutá vo výške 25.000,- Sk brutto, následne sumou 28.400,- Sk a výkonnostný príplatok naposledy sumou 6.600,- Sk. Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že tento výkonnostný príplatok nebol žalovanému vyplácaný od 6.2.2004, teda vo výplatnom termíne za mesiac január 2004. Dňa 6.4.2004 doručil žalovaný žalobkyni „Okamžité skončenie pracovného pomeru", ktoré odôvodnil tým, že ho podáva: „v zmysle § 69 ods. 1 písm. b/ v súlade s § 69 ods. 3" a žiadal o vyplatenie výkonnostného príplatku. V ten istý deň žalobkyňa oznámila žalobcovi, že okamžité skončenie pracovného pomeru považuje za neplatné a trvá na trvaní pracovného pomeru, a teda žalovaný má riadne vykonávať prácu. Prvostupňový súd poukázal aj na to, že v priebehu konania žalobkyňa uviedla, že netrvá na tom, aby u nej žalovaný naďalej pracoval. S poukazom na ustanovenie § 80 písm. c/ O.s.p., § 69 ods. 1 písm. b/, § 70 a § 78 Zákonníka práce a zotrvaním na svojej skoršej argumentácii (z odôvodnenia v poradí prvého rozsudku), podľa ktorej okamžité skončenie pracovného pomeru bolo neurčité a podané po uplynutí zákonom ustanovenej prekluzívnej lehoty, avšak vyhoveniu žalobe bránilo nepreukázanie naliehavého právneho záujmu žalobkyne na požadovanom určení, keď žalobkyňa nemala záujem na ďalšom zamestnávaní žalovaného. Preto dospel k záveru o nedostatku naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe, ktorú zamietol bez ďalšieho skúmania platnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Konštatoval aj nepreukázanie spôsobenia škody žalobkyni v súvislosti s okamžitým skončením pracovného pomeru. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p.

Krajský súd v Trnave na odvolanie žalobkyne rozsudkom z 24. januára 2007 sp. zn. 11 Co 225/2006 rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti vo veci samej, týkajúcej sa neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, zmenil a určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru žalovaným podľa § 69 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce dňom 6.4.2004 je neplatné. V časti trov konania rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov prvostupňového konania. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni náhradu trov odvolacieho konania v sume 2.848,- Sk k rukám advokáta do 3 dní. Dospel k záveru, že rozsudok v napadnutej časti nemožno považovať za správny, keď súd prvého stupňa napriek riadne zistenému skutkovému stavu vec neposúdil celkom správne (úplne) po právnej stránke. Predovšetkým totiž za správny nepovažoval názor okresného súdu, podľa ktorého žalobkyňa mala byť povinná preukazovať naliehavý právny záujem na požadovanom určení, ktorý je v prípade žalôb podľa § 80 písm. c/ O.s.p. nevyhnutným procesným predpokladom zaoberania sa žalobou po vecnej stránke. Poukázal na to, že žaloba o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru nie je žalobou o určenie existencie alebo neexistencie určitej právnej skutočnosti (ako to podsúvala v odvolaní žalobkyňa), pretože tu nejde o určenie, že v konkrétnej veci nedošlo k platnému rozviazaniu pracovného pomeru (v dôsledku napádaného úkonu jedného z účastníkov pracovnoprávneho vzťahu), ale o určenie neplatnosti samotného právneho úkonu (majúceho viesť k rozviazaniu pracovného pomeru). V tomto prípade by iste mohla byť vznesená námietka, že práve preto naliehavý právny záujem na požadovanom určení treba preukazovať (rovnako ako v prípade ostatných žalôb o určenie) a prípustnosť žaloby o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru by zásadne mala vylučovať možnosť domáhania sa určenia existencie ďalšieho trvania právneho vzťahu (teda určenia, že pracovný pomer majúci skončiť v dôsledku úkonu považovaného za neplatný v skutočnosti trvá naďalej, keď inak prvá z uvedených otázok má vo vzťahu k otázke druhej len povahu otázky predbežnej), zo záverov ustálenej súdnej praxe (na ktorej nebolo potrebné podľa odvolacieho súdu ani v prejednávanej veci dôvod čokoľvek meniť) však vyplýva, že na preukazovaní naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení netreba trvať v prípadoch žalôb s tzv. prezumovaným naliehavým právnym záujmom, teda u žalôb, ktorých podanie predpokladá samotné hmotné právo a u ktorých ako následok nepodania žaloby v zákonom ustanovenej lehote nastupuje nevyvrátiteľná domnienka platnosti úkonu. Takýmito žalobami (o neplatnosť právnych úkonov) potom nie sú len žaloby o určenie tzv. relatívnej neplatnosti právnych úkonov (podľa § 40a Obč. zák.), ale i žaloby o určenie neplatnosti úkonov smerujúcich k rozviazaniu pracovného pomeru.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1961

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: