TlačPoštaZväčšiZmenši

Strata procesnej subjektivity strany po právoplatnom skončení konania ak nasleduje konanie o mimoriadnom opravnom prostriedku

8.6. 2020, 19:43 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 66 CSP je aplikovateľné aj na prípady, keď k strate procesnej subjektivity strany došlo už po právoplatnom skončení konania, avšak za predpokladu, že nasleduje konanie o mimoriadnom opravnom prostriedku

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3. júna 2020, sp. zn. 1Obdo/52/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:  

1 Žalobou podanou na Okresnom súde Košice I dňa 21. júna 2013 sa žalobkyňa domáhala voči žalovaným v 1. a 2. rade (ďalej aj „žalovaní“) vydania rozsudku, ktorým by súd určil, že Dohoda o odovzdaní práv a povinností zo dňa 3.09.2012, uzatvorená medzi žalovaným v 1. rade ako prevádzajúcim a žalovaným v 2. rade ako nadobúdateľom, je neplatná, a tiež, že TERCIUM s.r.o., so sídlom Masarykova 4, 040 01 Košice, IČO: 36 211 168 je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, so sídlom Lermontovova 1, 040 01 Košice, IČO: 35 547 031. Svoju vecnú legitimáciu na podanie žaloby odvodzovala z toho, že je spoločníčkou a konateľkou žalovaného v 1. rade (obchodnej spoločnosti TERCIUM s.r.o.), pričom veľkosť jej obchodného podielu zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 3.319,39 eur v pomere k výške základného imania spoločnosti 6.638,78 eur, t. j. predstavuje 50 %. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 31Cb/87/2013-310 z 19. februára 2018 vyhovel žalobe v časti o určenie neplatnosti Dohody o odovzdaní práv a povinností zo dňa 3.09.2012. V časti o určenie, že TERCIUM s.r.o. je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, konanie zastavil s poukazom na to, že žalobkyňa na pojednávaní dňa 19. februára 2018 vzala žalobu v tejto časti späť a žalovaní so späťvzatím žaloby súhlasili. O trovách konania rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. Rozsudok súdu prvej inštancie napadli odvolaním žalobkyňa aj žalovaní v 1. a 2. rade. Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom č. k. 2Cob/111/2018-390 z 31. decembra 2018 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v jeho prvom výroku o určení neplatnosti Dohody o odovzdaní práv a povinností zo dňa 3.09.2012 a zmenil vo výroku o trovách konania na súde prvej inštancie tak, že v konaní o určenie neplatnosti Dohody o odovzdaní práv a povinností zo dňa 3.09.2012 má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % žalobkyňa a v konaní o určenie zriaďovateľstva, ktoré konanie súd prvej inštancie zastavil, majú nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % žalovaní. Náhradu trov odvolacieho konania stranám sporu nepriznal. Rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť dňa 12. februára 2019. Proti rozsudku odvolacieho súdu podali dovolanie žalovaní v 1. a 2. rade spoločným podaním, ktoré bolo dňa 2. apríla 2019 odoslané do elektronickej schránky súdu prvej inštancie.

2 Z podania advokátskej kancelárie BOHUNICKÝ & Co. s.r.o., ktorá v doterajšom priebehu konania zastupovala žalobkyňu, dovolací súd zistil, že žalobkyňa I. S. dňa XX. Y. XXXX zomrela. Následným šetrením bolo zistené, že dedičské konanie sa viedlo na notárskom úrade JUDr. Ing. Andrey Kašperovej, so sídlom v Košiciach, Kováčska 48 a skončilo sa vydaním uznesenia o dedičstve zo dňa 25. júna 2019, sp. zn. 14D/137/2019, Dnot/48/2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. júna 2019. Z jeho obsahu vyplýva, že celé dedičstvo (špecifikované v súpise aktív a pasív v bode II. uznesenia o dedičstve) nadobudol jediný dedič K.. R. S., narodený XX. L. XXXX, s trvalým pobytom v V., F. XX - manžel poručiteľky. V predmetnom súpise sa medzi aktívami dedičstva uvádza tiež obchodný podiel v spoločnosti TERCIUM, s.r.o., so sídlom 040 01 Košice, Masarykova 4, IČO: 36 211 168, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vl. č. 12947/V, zodpovedajúci splatenému základnému imaniu v hodnote 3.319,39 eur.

 

3 Podľa § 61 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“), procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

4 Podľa § 63 ods. 1 CSP, ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračovať.

5 Podľa § 63 ods. 2 CSP, v konaní súd pokračuje najmä vtedy, ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne, že v konaní pokračuje s dedičmi strany, prípadne s tými, na ktorých podľa výsledku dedičského konania prešlo právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve.

6 Podľa § 66 CSP, ak strata procesnej subjektivity nastane až po vyhlásení rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, postupuje súd podľa § 63 a 64; vyhláseným rozhodnutím zostáva súd viazaný.

7 Smrť žalobkyne je objektívna právna skutočnosť, spôsobujúca zánik jej spôsobilosti mať práva a povinnosti (§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka), a tým aj stratu procesnej subjektivity (§ 61 CSP). V posudzovanom prípade žalobkyňa zomrela po právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Cob/111/2018-390 z 31. decembra 2018, ktorým sa konanie vo veci samej skončilo, avšak ešte predtým, ako sa podaním dovolania (2. apríla 2019) začalo dovolacie konanie. Postup podľa § 63 CSP je tak možný iba v spojení s § 66 CSP, podľa ktorého ak strata procesnej subjektivity nastane až po vyhlásení rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, postupuje súd podľa § 63 a 64; vyhláseným rozhodnutím zostáva súd viazaný. Postupom podľa § 63 CSP sa rozumie vydanie uznesenia o pokračovaní v konaní s právnym nástupcom strany, ktorá stratila procesnú subjektivitu, ak povaha sporu právne nástupníctvo umožňuje. Podľa názoru dovolacieho súdu, je ustanovenie § 66 CSP aplikovateľné aj na prípady, keď k strate procesnej subjektivity strany došlo už po právoplatnom skončení konania, avšak za predpokladu, že nasleduje konanie o mimoriadnom opravnom prostriedku - v danom prípade o dovolaní.

8 V prejednávanej veci ide o majetkový spor, preto podľa § 66 CSP v spojení s § 63 ods. 2 CSP je potrebné v dovolacom konaní na strane žalobcu pokračovať s dedičom pôvodnej žalobkyne.

9 Z vyššie uvedených dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol tak, že v konaní o dovolaní žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Cob/111/2018-390 z 31. decembra 2018 bude na strane žalobcu pokračovať s K.. R. S., narodeným XX. L. XXXX, bytom F. XX, XXX XX V..

10 Rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky hlasovaním pomerom hlasov 3 : 0.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 233
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková uvažuje o zmene právnej úpravy v oblasti sexuálneho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-uvazuje-o-zmene-pravnej-up/555415-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Kľúčové je rozprávať sa o tom, či definícia v Trestnom zákone, ktorá sa orientuje na ...

Advokácia je kľúčová pre fungovanie právneho štátu, Kolíková riešila aj zodpovednosť pri právnych pochybeniachhttps://www.webnoviny.sk/advokacia-je-podla-kolikovej-klucova-pre-fungovanie-pravneho-statu-riesila-aj-zodpovednost-pri-pravnych-pochybeniach/

S otázkou nastavenia správnych mechanizmov voči advokácií sa šéfka rezortu spravodlivosti ...

V Bratislavskom kraji sa vymenilo vedenie piatich okresných prokuratúr, kandidátov bolo málohttps://www.webnoviny.sk/v-bratislavskom-kraji-sa-vymenilo-vedenie-piatich-okresnych-prokuratur-kandidatov-bolo-malo/

Okresné prokuratúry v Pezinku a v bratislavských obvodoch I, II, III a V majú nové vedenie.

Žilinka hovoril na samite prokurátorov o korupcii, Slovensko má tiež nárast prípadov detskej pornografiehttps://www.webnoviny.sk/zilinka-sa-samite-prokuratorov-upozornil-ze-slovensko-malo-vlani-viac-pripadov-detskej-pornografie/

Na Slovensku v roku 2020 zaznamenali o 30 percent viac trestných stíhaní v súvislosti s detskou ...

Exekútori volajú po väčšej stabilite exekučnej legislatívyhttps://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-komora-exekutorov-vola-po-v/555280-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Slovenská komora exekútorov (SKE) volá po väčšej stabilite exekučnej legislatívny na ...

Návštevy a telefonáty v kolúznej väzbe začali schvaľovať elektronickyhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-a-telefonaty-v-koluznej-va/555274-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súhlasy s návštevami a telefonátmi obvineným v kolúznej väzbe sú od štvrtka schvaľované ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: