Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Kolízia viacerých pojednávaní zástupcu a dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:10

V prejednávanej veci postup súdu prvého stupňa nebol v súlade s § 101 ods. 2 O.s.p. Uvedené ustanovenie určuje dve podmienky, ktoré musia byť súčasne splnené, aby mohol súd vec prejednať v neprítomnosti účastníka alebo jeho zástupcu: riadne predvolanie a absencia žiadosti o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu. Dovolací súd na rozdiel od odvolacieho súdu i súdu prvého stupňa dospel k záveru, že druhá z uvedených podmienok v danom prípade splnená nebola, pretože dôležitým dôvodom je totiž i kolízia s iným pojednávaním zástupcu, ak nemožno od účastníka spravodlivo žiadať, aby si zvolil iného zástupcu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. 7. 2010, sp. zn. 5 Cdo 54/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Zvolen rozsudkom z 3. júna 2009 č.k. 12 C 4/2008-101 žalobu v celom rozsahu zamietol; žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania 1 212,76 € na účet JUDr. P. P., advokáta, do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia; žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť na účet Okresného súdu Zvolen 338,64 € do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Predmetnou žalobou si žalobca uplatnil proti žalovanému právo na zaplatenie 150 000 Sk s X. % ročným úrokom z omeškania zo sumy 150 000 Sk od 21. augusta 2006 do zaplatenia titulom uzavretých zmlúv o pôžičke (3 x 60 000 Sk a 1x 30 000 Sk). Vychádzajúc z vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že žalobca v konaní nepreukázal svoje tvrdenie, že vložil 3. mája 2005, 19. apríla 2005 a 10. júna 2005 do účtovníctva žalovaného finančné prostriedky spolu vo výške 150 000 Sk, a preto žalobu zamietol. Návrhu právneho zástupcu žalobcu o odročenie pojednávania uskutočneného 3. júna 2009 súd nevyhovel, keď kolíziu pojednávania právneho zástupcu žalobcu nepovažoval za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania vzhľadom na možnosť substitučného zastúpenia advokáta. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a o náhrade trov štátu rozhodol podľa § 148 ods. 1 O.s.p.

Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 24. septembra 2009, sp. zn. 16 Co 253/2009 rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil; žalovanému náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Dospel k záveru, že súd prvého stupňa v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav veci a vyvodil z neho aj správny právny záver. Poukázal na dôvody rozsudku súdu prvého stupňa, v celom rozsahu sa s nimi stotožnil a odkázal na ne. K námietke žalobcu, že mu postupom súdu prvého stupňa bola odňatá možnosť konať pred súdom uviedol, že súd prvého stupňa v dôvodoch svojho rozhodnutia sa s touto námietkou vysporiadal a správne konštatoval, že kolízia pojednávaní právneho zástupcu žalobcu nie je dôvodom na odročenie pojednávania. Ďalej konštatoval, že na pojednávaní 13. februára 2009 žalobca po poučení podľa § 120 ods. 4 O.s.p, najprv uviedol, že nemá ďalšie návrhy na dokazovanie a následne požiadal súd, že sa chce ešte poradiť so svojim právnikom, z tohto dôvodu mu súd poskytol lehotu na doloženie plnej moci do 18. februára 2009. Splnomocnenie právny zástupca žalobcu predložil 18. februára 2009. Súd prvého stupňa 3. júna 2009 bez prítomnosti účastníkov konania iba za prítomnosti právneho zástupcu žalovaného vo veci meritórne rozhodol. Vychádzajúc z uvedeného odvolací súd nepovažoval odvolanie žalobcu za dôvodné. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1606

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: