Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Výlučná miestna príslušnosť pri sporoch súvisiacich s konkurzným konaním

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:43

Činnosť správcu má predovšetkým smerovať k naplneniu konečného cieľa konkurzu, ktorým je speňaženie majetku patriaceho do podstaty a pomerné uspokojenie pohľadávok konkurzných veriteľov, pričom pri výkone svojej funkcie je správca povinný postupovať s odbornou starostlivosťou. To však neznamená, že pri výkone funkcie správca robí len úkony, ktoré sú priamo úkonmi speňaženia. Úlohou správcu je, okrem speňaženia majetku, aj správa majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty. Správca preto musí robiť značné množstvo procesných a hmotnoprávnych úkonov, ktoré nie sú bezprostrednými úkonmi speňaženia a so speňažením len súvisia tým, že vytvárajú podmienky na speňaženie alebo ich zlepšujú. Medzi takého úkony správcu konkurznej podstaty patria aj úkony týkajúce sa správy a zabezpečenia majetku úpadcu.

Vymáhanie sumy z titulu užívania bytu, ktorý je zapísaný do konkurznej podstaty úpadcu a ktorý uplatňovaný nárok je tak pohľadávkou vzniknutou v súvislosti s udržiavaním a správou konkurznej podstaty úpadcu, pričom správca je oprávnený vymáhať ju v prospech konkurznej podstaty. Predmetné konanie je preto konaním po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, v ktorom správca konkurznej podstaty (žalobca) vymáha plnenie do konkurznej podstaty úpadcu. Je bez právnej relevancie, či z hľadiska hmotného práva ide o občianskoprávny vzťah, obchodnoprávny vzťah, pracovnoprávny vzťah a pod. (ktorý nemá pôvod v predpisoch konkurzného práva). Relevantnou skutočnosťou je, že ide o konanie začaté po vyhlásení konkurzu, v ktorom správca konkurznej podstaty vymáha plnenie v prospech konkurznej podstaty úpadcu, teda predmet konania sa týka majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. 6. 2010, sp. zn. 2 Ndob 14/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Trnave podľa ust. § 105 ods. 2 O. s. p. postúpil vec vedenú na tomto súde pod sp. zn. 14C/253/2009 Krajskému súdu v Bratislave ako súdu príslušnému podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p. Na odôvodnenie uviedol, že v predmetnej veci je miestna príslušnosť založená sídlom súdu, na ktorom prebieha konkurzné konanie voči úpadcovi T. a. s. v likvidácii, so sídlom C. (ďalej len „úpadca"), na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. decembra 1999. Súdny spor vedený proti dlžníkovi úpadcu je iniciovaný správcom konkurznej podstaty úpadcu a keďže ide o spor súvisiaci s konkurzným konaním úpadcu, je podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p. miestne príslušným súdom na konanie Krajský súd v Bratislave.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1139

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: