TlačPoštaZväčšiZmenši

Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu

11.3. 2013, 22:05 |  najpravo.sk

Uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu obsahujúcej vyhlásenie o právnom záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice v čase, keď k plneniu podľa zmluvy o pôžičke ešte nedošlo, nie je platným právnym úkonom a takto spísaná notárska zápisnica nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom z dôvodu, že zmluva o pôžičke je reálny kontrakt a v čase uznania dlhu žiadny dlh neexistoval.

Uznať záväzok podľa § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu obsahujúcej vyhlásenie o právnom záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je možné a súladné so zákonom, aj keď v deň spísania notárskej zápisnice o uznaní záväzku nedošlo k plneniu zo zmluvy o úvere z dôvodu, že zmluva o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka je konsenzuálnym kontraktom, z ktorej účinky vznikajú dňom jej uzavretia, ale len za predpokladu, že právny záväzok vyjadrený v notárskej zápisnici je dostatočne určitý, nevzbudzujúci pochybnosti, aký právny záväzok na seba vyhlásením do notárskej zápisnice povinná osoba prevzala.

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.1.2013, sp. zn. 17CoE/214/2012)

Poznámka redakcie: Krajský súd pripustil voči svojmu rozhodnutiu dovolanie.

Z odôvodnenia:

Žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie okresný súd podľa § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) zamietol. Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo zistenie, že sa oprávnený domáha vykonania exekúcie na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica spísaná na Notárskom úrade notárky JUDr. XY dňa 06. 09. 2007 pod sp. zn. N XXX/XXXX, Nz XXXXX/XXXX, L. XXXXX/XXXX (ďalej aj „exekučný titul"), v ktorej osoba povinná č. 1 M, s. r. o., so sídlom XY a povinná osoba č. 2 O. J. - C. B, so sídlom Na E. XXXX/X, X., W.: XX XXX XXX sa zaviazali na určité peňažné plnenie v určitých lehotách a vyhlásili, že svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy o úvere uzavretej s povinnou osobou č. 1 a z dohody o pristúpení záväzku uzavretej s povinnou osobou č. 2, t. j. záväzok zaplatiť pohľadávku v plnom rozsahu čo do základu, dôvodu i čo do výšky uznávajú a výslovne súhlasili pre prípad nesplnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o úvere a z dohody o pristúpení s tým, aby notárska zápisnica bola vykonateľným exekučným titulom v zmysle § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Súd skúmal formálnu i materiálnu stránku vykonateľnosti exekučného titulu a dospel k záveru, že notárska zápisnica je formálne vykonateľná, napriek tomu nie je spôsobilým exekučným titulom (materiálna vykonateľnosť) z dôvodu, že dodatok k úverovej zmluve a notárska zápisnica boli spísané v ten istý deň 06. 09. 2007 a teda v čase uznania dlhu a vyhlásenia povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice ešte žiadny dlh neexistoval. V zmysle § 323 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) možno uznať len dlh, ktorý už vznikol a nie, ktorý snáď v budúcnosti vznikne.

Uznesenie okresného súdu napadol odvolaním oprávnený. Okresnému súdu v zmysle § 205 ods. 2 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.") vytkol nesprávne právne posúdenie veci. Nesprávne právne posúdenie sa týka vyhodnotenia notárskej zápisnice zo 06. 09. 2007 ako materiálne nevykonateľného exekučného titulu. Názor okresného súdu by obstál v prípade, ak by predmetom dodatku V. k zmluve o úvere č. XX/S./XX uzatvorenej 09. 02. 2004 medzi oprávnenou ako veriteľom a spoločnosťou M, s. r. o. ako dlžníkom v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 bola zmluva o pôžičke v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka (a nie zmluva o úvere), ktorá je reálnym kontraktom (t. j. vzniká až poskytnutím reálneho plnenia, na rozdiel od zmluvy o úvere, ktorá vzniká jej účinným uzatvorením). Dodatok č. X k úverovej zmluve z 09. 02. 2004 bol uzavretý v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Dodatok č. X (ako aj celá zmluva o úvere) je konsenzuálnym kontraktom, to znamená záväzky plynúce z neho vznikajú jeho účinným uzatvorením a nie až poskytnutím peňažného plnenia. Uznanie záväzku povinným obsiahnuté v notárskej zápisnici zo 06. 09. 2007, ktorým povinný uznal svoj záväzok voči oprávnenému vyplývajúci z dodatku č. X a tým implicitne aj zo zmluvy o úvere v spojení s dohodou o pristúpení záväzku je uznaním záväzku v súlade s § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka a nie uznaním dlhu podľa § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník"). Ak zmluva o úvere uzavretá podľa Obchodného zákonníka nie je kontraktom reálnym, záväzky medzi oprávneným a povinným vyplývajúce z dodatku č. X k úverovej zmluve v spojení s dohodou o pristúpení k záväzku už v čase spísania notárskej zápisnice existovali, nakoľko dodatok č. X aj dohoda o pristúpení k záväzku už boli účinné. Takéto existujúce záväzky sú spôsobilé na uznanie v súlade s § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka bez ohľadu na skutočnosť, či došlo alebo nedošlo k reálnemu peňažnému plneniu z uznávaného záväzku. Splnenie formálnych náležitostí notárskej zápisnice v súlade s § 47 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a formálnych náležitostí notárskej zápisnice ako exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku prvostupňový súd v uznesení výslovne potvrdil. Právna argumentácia prvostupňového súdu v odôvodnení uznesenia s ohľadom na skutočnosť, že zmluva o úvere s dodatkom a záväzkom v ňom obsiahnutým sú konsenzuálnym kontraktom, obstáť nemôže. Oprávnený preto navrhol uznesenie okresného súdu zrušiť a žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vyhovieť. Pre prípad, že sa odvolací súd stotožní s rozhodnutím okresného súdu a potvrdí ho, žiadal, aby odvolací súd podľa § 239 ods. 2 písm. a/ O. s. p. vyslovil vo výroku svojho potvrdzujúceho uznesenia, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. Otázku zásadného právneho významu neformuloval.

Povinný sa k odvolaniu oprávneného nevyjadril.

Krajský súd prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a uznesenie okresného súdu ako vecne správne vo výroku podľa § 219 ods. 1 O. s. p. potvrdil.

Okresný súd uznáva, že notárska zápisnica je v zmysle § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku exekučným titulom, ak je v notárskej zápisnici vyjadrený právny záväzok, vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia a ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Za podstatné pre posúdenie materiálnej vykonateľnosti notárskej zápisnice považoval, že bola spísaná v ten istý deň ako bol uzatvorený dodatok č. X k zmluve o úvere č. XX/S./XX z 09. 02. 2004, podľa ktorého (dodatku V.) sa oprávnený zaviazal poskytnúť osobe povinnej č. 1 M, s. r. o., Zvolen úverový rámec vo výške 232.357,43 Eur s konečnou lehotou splatnosti úverového rámca až 06. 09. 2012. Z tejto skutočnosti vyvodil, že v deň spísania notárskej zápisnice a vyhlásenia povinného o uznaní dlhu žiadny dlh neexistoval. Uznať možno len dlh, ktorý už vznikol a nie, ktorý snáď v budúcnosti vznikne.

Podstatnou otázkou pre právne posúdenie veci je otázka, či záväzok splatiť peňažný dlh (záväzok) v budúcnosti je možné uskutočniť v ten istý deň ako bola uzavretá zmluva o úvere bez ohľadu na skutočnosť, či na základe úverovej zmluvy došlo alebo nedošlo k reálnemu peňažnému plneniu, keď zmluva o úvere uzavretá podľa Obchodného zákonníka je účinná jej uzatvorením.

Zmluvou o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Odvolací súd súhlasí s názorom oprávneného, že zmluva o úvere je zmluvou konsenzuálnou, z ktorej už dohodou zmluvných strán o jej obsahu vznikajú práva a povinnosti a na jej vznik sa nevyžaduje aj faktické poskytnutie úverových prostriedkov. Uzatvorením zmluvy o úvere sa veriteľ zaväzuje na požiadanie dlžníka poskytnúť v jeho prospech peňažné prostriedky (záväzok veriteľa) a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť. Záväzok dlžníka z úverovej zmluvy vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky síce existuje od momentu uzavretia zmluvy o úvere, ale dlh na jeho strane môže vzniknúť len po tom, ako veriteľ peňažné prostriedky poskytne. Ak peňažné prostriedky podľa úverovej zmluvy poskytnuté nebudú, dlh nevznikne, pretože druhý účastník zmluvy nemá aké peňažné prostriedky vrátiť.

Podľa § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka je možné písomne uznať určitý záväzok. Dôraz sa v tomto zákonnom ustanovení kladie na pojem „určitý záväzok". Určitým peňažným záväzkom je len taký záväzok, v ktorom je uvedená presná suma alebo určiteľný presný spôsob jej výpočtu. Dôležitou skutočnosťou pre platné uznanie záväzku podľa § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka (podľa hmotného práva) a pre právny záväzok podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku (podľa procesného práva) teda nie je dátum vzniku záväzku a úkonu uznania záväzku, ale len to, či v čase uznania záväzku je tento záväzok vyjadriteľný určite, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti čo bolo predmetom uznania. Ak by v notárskej zápisnici spísanej v rovnaký deň ako bola uzavretá zmluva o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka bol vyjadrený záväzok zo zmluvy o úvere konkrétnym spôsobom, bolo by nutné uznanie takéhoto určitého záväzku považovať za platné a len tá skutočnosť, že sa dlžník zaviazal vrátiť poskytnuté peňažného prostriedky v deň nasledujúci po uznaní záväzku (v budúcnosti), nemohol by dátum splatnosti úveru v budúcnosti (po uznaní záväzku) brániť materiálnej vykonateľnosti notárskej zápisnice obsahujúcej právny záväzok vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky až po uzavretí notárskej zápisnice o uznaní záväzku.

Záväzok povinného vyjadrený v notárskej zápisnici zo 06. 09. 2007, ktorý oprávnený predkladá ako exekučný titul nie je možné považovať za určitý, ktorý by nevzbudzoval pochybnosti, aký záväzok bol uznaný. Záväzok povinných osôb z notárskej zápisnice zaplatiť „úverovú pohľadávku" a ďalšiu „pohľadávku" nie je vyjadrený konkrétnou sumou a nie je určený ani spôsob výpočtu sumy, ktorú povinní 1 a 2 z notárskej zápisnice majú oprávnenému vrátiť. Úverová pohľadávka a pohľadávka, ktoré sa majú vrátiť, sú popísané len všeobecne. Záver o neurčitosti záväzku z notárskej zápisnice je potvrdený aj textom vlastnej notárskej zápisnice, v ktorej okrem iného osoby povinné č. 1 a 2 vyhlásili, že sú povinné zaplatiť osobe oprávnenej pohľadávku, ktorá vznikla alebo „vznikne v budúcnosti". Zo spôsobu vymedzenia záväzku v notárskej zápisnici nie je možné vypočítať konkrétnu sumu záväzku, ktorý bol dňa 06. 09. 2007 uznaný. Povinný v exekučnom konaní v notárskej zápisnici neuznal určitý záväzok v zmysle § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka, ale neurčitý záväzok. Práve neurčitosť uznaného záväzku spôsobuje materiálnu nevykonateľnosť exekučného titulu.

Odvolacím súdom vyslovený právny záver je zhodný s právnym názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky vysloveného v náleze z 13. 07. 2000 sp. zn. I. ÚS 5/2000 (ďalej aj „nález"), v ktorom na podnet obchodnej spoločnosti (oprávneného v exekučnom konaní) riešil ústavný súd otázku, či rozhodnutím exekučného súdu, ktorý zastavil exekúciu vykonávanú na základe notárskej zápisnice ako exekučného titulu, porušil základné právo oprávneného z exekučného konania domáhať sa svojho práva zákonom ustanoveným spôsobom na nestrannom a nezávislom súde Slovenskej republiky podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Podstatnými informáciami z nálezu ústavného súdu I. ÚS 5/2000 pre súdenú vec 17CoE/214/2012 sú skutkové údaje, že notárska zápisnica o osvedčení vyhlásenia povinnej osoby o uznaní dlhu bola spísaná 09. 11. 1998, v notárskej zápisnici povinná osoba vyhlásila, že voči oprávnenému má dlh z neuhradených faktúr vo výške 504.970,55 Eur, ktorý čo do základu aj výšky uznal a zaviazal sa uhradiť dlh v lehote do 31. 12. 1998 a pre prípad nedodržania termínu splatnosti vyhlásil, že oprávnenej osobe uhradí aj „úrok z omeškania vo výške 25 % p. a. z istiny za každý kalendárny deň a ďalej štátom uznanú aktuálnu infláciu". Povinná osoba výslovne súhlasila s tým, aby v prípade nesplnenia vyššie uvedeného dlhu sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Ústavný súd v náleze poukázal na to, že medzi uznaním dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka a uznaním záväzku podľa § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka niet podstatného rozdielu. V oboch prípadoch ide o jeden zo spôsobov zabezpečenia záväzku, pričom z hľadiska teórie o právnych úkonoch v oboch prípadoch ide o jednostranný adresovaný právny úkon, konkrétne o jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi. Ústavný súd v náleze uviedol, že vykonateľnosť notárskej zápisnice nastáva zásadne uplynutím času na dobrovoľné splnenie povinnosti na plnenie a jej vykonateľnosť sa skúma rovnako ako vykonateľnosť iných rozhodnutí podľa príslušných predpisov procesného práva. Súd musí skúmať formálnu a materiálnu stránku vykonateľnosti tohto exekučného titulu. Formálna stránka spočíva v dodržaní formy notárskej zápisnice podľa Notárskeho poriadku a materiálna stránka spočíva v dodržaní obsahových náležitostí predpísaných § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Aj v prípade obsahových náležitostí exekučnej notárskej zápisnice platí, ak má byť vykonateľná, že tieto musia byť určené presným a nepochybným spôsobom, teda musí notárska zápisnica obsahovať presnú individualizáciu oprávneného a povinného, presné vymedzenie práv a povinností na plnenie, presný rozsah a obsah plnenia atď.. Za prekážku materiálnej vykonateľnosti v notárskej zápisnici o uznaní záväzku nepovažoval ústavný súd, že v notárskej zápisnici bol uznaný dlh, ktorý v čase spísania notárskej zápisnice nebol splatný (notárska zápisnica spísaná 09. 11. 1998, splatnosť dlhu 31. 12. 1998). Ústavný súd sa stotožnil s názorom okresného súdu, že pochybnosti o vykonateľnosti notárskej zápisnice vyvoláva neurčito vyjadrený záväzok uhradiť veriteľovi úrok z omeškania vo výške 25 % p. a. z istiny za každý kalendárny deň, keď z tohto vyhlásenia nie je zrejmé, od ktorého dátumu sa tento úrok z omeškania vypočítava a tiež neurčito vyjadrený záväzok uhradiť veriteľovi štátom uznanú aktuálnu infláciu z dôvodu, že z tohto vyhlásenia nie je vôbec zistiteľné, akú konkrétnu sumu sa zaväzuje dlžník zaplatiť a nedá sa zistiť ani presný mechanizmus stanovenia tejto sumy. S poukazom na uvedené ústavný súd konštatoval, že v tejto časti týkajúcej sa úroku z omeškania a štátom uznanej aktuálnej inflácie nemožno mať z ústavného hľadiska námietky proti zastaveniu exekúcie na základe exekučnej notárskej zápisnice.

Odvolací súd už vo viacerých svojich rozhodnutiach vyslovil právny záver, že uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o úvere v ten istý deň, keď bola zmluva o pôžičke alebo zmluva o úvere uzavretá, nie je platným právnym úkonom súladným s § 558 Občianskeho zákonníka alebo § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka z dôvodu, že sa uznáva dlh, ktorý môže vzniknúť iba v budúcnosti, ktorého výška v čase uznania nebola známa, ktorý v čase uznania nebol určitý. Napriek viacerým sťažnostiam oprávnených z exekučných konaní namietajúcim porušenie práva na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva na ochranu majetku podľa článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd takýmito rozhodnutiami odvolacieho súdu ústavný súd nepovažoval úvahy odvolacieho súdu vychádzajúce z konkrétnych faktov za nelogické, ale za legitímne a z ústavného hľadiska akceptovateľné (napr. IV. ÚS 183/2011-16 z 12. 05. 2011, IV. ÚS 245/2011-16 z 09. 06. 2011, IV. ÚS 256/2011-15 zo 16. 06. 2011).

Zhrnúc uvedené odvolací súd vyslovuje právny názor, že uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu obsahujúcej vyhlásenie o právnom záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice v čase, keď k plneniu podľa zmluvy o pôžičke ešte nedošlo, nie je platným právnym úkonom a takto spísaná notárska zápisnica nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom z dôvodu, že zmluva o pôžičke je reálny kontrakt a v čase uznania dlhu žiadny dlh neexistoval. Uznať záväzok podľa § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu obsahujúcej vyhlásenie o právnom záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je možné a súladné so zákonom, aj keď v deň spísania notárskej zápisnice o uznaní záväzku nedošlo k plneniu zo zmluvy o úvere z dôvodu, že zmluva o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka je konsenzuálnym kontraktom, z ktorej účinky vznikajú dňom jej uzavretia, ale len za predpokladu, že právny záväzok vyjadrený v notárskej zápisnici je dostatočne určitý, nevzbudzujúci pochybnosti, aký právny záväzok na seba vyhlásením do notárskej zápisnice povinná osoba prevzala.

Toto sú odpovede odvolacieho súdu na otázky zásadného právneho významu, pre ktoré podľa § 239 ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku vo svojom potvrdzujúcom uznesení odvolací súd dovolanie pripustil.

Za otázky zásadného právneho významu odvolací súd považuje

1. či bráni platnému uznaniu dlhu zo zmluvy o pôžičke uzavretej podľa § 587 Občianskeho zákonníka skutočnosť, že v deň vyhotovenia notárskej zápisnice o právnom záväzku a uznaní dlhu majúcej účinky exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku nedošlo k plneniu zo zmluvy o pôžičke (reálnemu poskytnutiu peňazí),

2. či bráni platnému uznaniu záväzku zo zmluvy o úvere uzavretej podľa § 497 Obchodného zákonníka skutočnosť, že v deň vyhotovenia notárskej zápisnice o právnom záväzku a uznaní dlhu majúcej účinky exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku nedošlo k plneniu zo zmluvy o úvere (reálnemu poskytnutiu peňazí).

Okresný súd nehodnotil zmluvu o úvere č. XX/S./XX v znení jej dodatku č. X z hľadiska účinkov, aké uzavretie zmluvy o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka vyvoláva. Jediným dôvodom, pre ktorý nepovažoval notársku zápisnicu zo 06. 09. 2007 za vykonateľný exekučný titul, bol skutkový záver, že v deň uzavretia zmluvy o úvere ešte žiadny dlh zo zmluvy o úvere, ktorej splatnosť bola dohodnutá na 06. 09. 2012 neexistoval. Odvolací súd môže podľa § 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku potvrdiť rozhodnutie prvostupňového súdu aj v prípade, že je vecne správne iba vo výroku, nie aj v dôvodoch. Dôvodom, pre ktorý nemala byť notárska zápisnica zo 06. 09. 2007 uznaná za materiálne vykonateľný exekučný titul, podľa názoru odvolacieho súdu je zistenie, že záväzok povinných osôb splatiť veriteľovi úverovú pohľadávku a ďalšiu pohľadávku nebol vyjadrený dostatočne určite. Otázku, či je možné v ten istý deň, ako bola uzavretá zmluva o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka alebo zmluva o úvere podľa ustanovení Obchodného zákonníka uznať dlh, resp. záväzok z týchto zmlúv formou notárskej zápisnice majúcej účinky exekučného titulu považuje odvolací súd pre rozhodovanie množiacich sa sporov tohto druhu v exekučnej agende za zásadnú. Túto otázku doposiaľ Najvyšší súd Slovenskej republiky neriešil. Z tohto dôvodu odvolací súd v uznesení, ktorým potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, v zmysle § 239 ods. 2 písm. a/ O. s. p. pripustil dovolanie. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 665
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd SR uskutoční deň otvorených dverí cez videoprehliadkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-sr-uskutocni-den-otvor/495013-clanok.html

Videoprehliadka ponúkne záujemcom návštevu priestorov, ktoré sú inak verejnosti nedostupné.

Od 1. novembra bude platiť ďalšia zbraňová amnestiahttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-novembra-bude-platit-dalsia-zbr/494935-clanok.html

Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje pandemickú OČRhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-k/495039-clanok.html

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený ...

Priemerná exekučná zrážka z dôchodkov je vyše 58 eurhttps://www.teraz.sk/ekonomika/socialne-priemerna-exekucna-zrazk/494954-clanok.html

Najväčšie zrážky z dôchodkov mali vlani poberatelia predčasného dôchodku vyplácaného v ...

Novela zákona o prokuratúre je protiústavná, tvrdí Smer-SD a dal podnet na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/novela-zakona-o-prokurature-je-protiustavna-tvrdi-smer-sd-a-dal-podnet-na-ustavny-sud/

Opozičná strana Smer-SD podáva podnet na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou zákona o ...

Súdna rada navrhuje prezidentke Čaputovej odvolať z funkcie všetkých sudcov starších ako 65 rokovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-navrhuje-prezidentke-caputovej-odvolat-z-funkcie-vsetkych-sudcov-starsich-ako-65-rokov/

Súdna rada SR posunula prezidentke Zuzane Čaputovej návrh odvolať z funkcie sudcov starších ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: