TlačPoštaZväčšiZmenši

50/2018 Z. z.

18.3. 2018, 16:38 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.        Všeobecná časť

 

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) z dôvodu potreby úpravy niektorých ustanovení zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov týkajúcich sa najmä kontroly Zboru väzenskej a justičnej stráže, podávania sťažností, ako aj ďalších ustanovení.

 

Cieľom návrhu zákona je doplnenie právnej úpravy, ktorej predmetom je kontrola Zboru väzenskej a justičnej stráže zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Návrh zákona tak dopĺňa v súčasnosti absentujúcu úpravu kontroly Zboru väzenskej a justičnej stráže najmä vo vzťahu k oprávnenému subjektu, ktorý predmetnú kontrolu vykonáva, pričom týmto je minister spravodlivosti Slovenskej republiky a ním poverené osoby.

 

Návrh zákona ďalej upravuje niektoré aspekty týkajúce sa podávania a vybavovania sťažností odsúdených a obvinených najmä vo vzťahu k možnosti odstránenia nedostatkov sťažnosti, čím sa má odstrániť v súčasnosti príliš formalistický prístup v oblasti podávania sťažností.

 

Súčasne sa návrhom zákona dopĺňajú ustanovenia viažuce sa k osobnej prehliadke obvinených a odsúdených a taktiež osôb v objektoch chránených Zborom väzenskej a justičnej stráže, pričom týmito ustanoveniami sa najmä spresňuje samotný výkon resp. priebeh predmetnej osobnej prehliadky. Návrhom zákona sa tiež upravujú niektoré ustanovenia, ktorých potrebu úpravy si vyžiadala aplikačná prax, ako napríklad preukazovanie príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže, či odnímanie zakázaných vecí.

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, rozhodnutiami Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Dňa 31. októbra 2017 bol návrh zákona prerokovaný na rokovaní Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, dňa 8. novembra 2017 na rokovaní vlády Slovenskej republiky a na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.

 

 

 

 

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodom 1 a 2

 

Navrhovaným znením sa dopĺňa kontrolná právomoc Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo vzťahu k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“), ktorá v platnom znení zákona absentuje, a to v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Kontrola zboru bude realizovaná osobami poverenými ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu k určeniu subjektu oprávnenému vykonávať kontrolu predkladateľ vychádzal zo skutočnosti, že v zmysle právnej úpravy je zbor podriadený ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý disponuje menovacími a odvolacími právomocami vo vzťahu k členom zboru a súčasne taktiež riadiacou funkciou vo vzťahu k zboru.

 

K bodom 3 a 4

 

Navrhované novelizačné body upravujú preukazovanie príslušnosti k zboru. Príslušník zboru v zmysle navrhovaného znenia preukazuje svoju príslušnosť k zboru služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom. Cieľom navrhovanej úpravy je jednoznačnejšia identifikácia príslušníka zboru z pohľadu osôb voči ktorým vystupuje, nakoľko rozmerové vyobrazenie (veľkosť) identifikačného čísla na odznaku zboru v praxi spôsobuje zúčastneným osobám problém s jeho odčítaním. Taktiež nie je dôvodné, aby na niektorých druhoch služobnej rovnošaty bolo potrebné pre účely preukázania príslušnosti k zboru nosiť aj odznak zboru (napríklad služobná rovnošata cvičná, služobná rovnošata pracovná).

 

K bodu 5

 

Navrhované znenie upravuje oprávnenie príslušníka zboru v rámci osobnej prehliadky obvineného resp. odsúdeného, na účely zachovania bezpečnosti a poriadku, odňať dotknutej osobe predmety spôsobilé ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku, ďalej predmety spôsobilé narušiť ústavný poriadok, predmety, ktoré by mohli slúžiť k vykonaniu úteku dotknutých osôb a iné nežiaduce predmety, ktorými sú alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy a prekurzory alebo nepredpísané lieky. Ide o zosúladenie predmetného ustanovenia so zákonom č. 301/2005 Z. z. Trestný  poriadok v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 6

 

Navrhované ustanovenie predstavuje podrobnú úpravu priebehu, resp. výkonu osobnej prehliadky obvinených a odsúdených osôb, nakoľko doposiaľ nebol v zákone zreteľne vymedzený jednotný postup a podmienky vykonávania prehliadky obvinených a odsúdených. Zavedenie ustanovenia prispeje k zabezpečeniu zachovania práv obvinených a odsúdených osôb.

 

 

 

K bodu 7

 

Predmetným ustanovením sa zakazuje použitie bezpilotných prostriedkov bez súhlasu zboru vo vzdušnom priestore nad objektami chránenými zborom a súčasne sa v tejto nadväznosti rozširuje okruh oprávnení príslušníkov zboru. Ustanovenie reaguje na súčasnú situáciu v oblasti vývoja moderných technológií, medzi ktoré možno zaradiť napr. aj rôzne bezpilotné prostriedky spôsobilé letu a súčasného zaznamenávania zvuku a obrazu. Nakoľko uvedené bezpilotné prostriedky by mohli ohroziť najmä verejný záujem spočívajúci v zabezpečení bezpečnosti objektov chránených zborom a v neposlednom rade taktiež individuálne záujmy spočívajúce v ochrane súkromia jednotlivých osôb nachádzajúcich sa v predmetných objektoch, predkladateľ považuje za potrebné zaviesť preventívne opatrenia za účelom zabezpečenia ochrany vyššie uvedených záujmov spočívajúce jednak v zákaze použitia bezpilotných prostriedkov vo vzdušnom priestore nad objektami chránenými zborom, pričom tento zákaz nie je absolútny a vzťahuje sa na situácie, kedy je takéto používanie realizované bez súhlasu zboru a ďalej v priznaní oprávnenia príslušníkom zboru prerušiť takéto nedovolené použitie bezpilotných prostriedkov vo vzdušnom priestore nad objektami chránenými zborom.

 

K bodom 8 a 9

 

Obdobne ako pri novelizačnom bode 6, navrhované ustanovenie predstavuje podrobnú úpravu priebehu, resp. výkonu osobnej prehliadky, avšak vo vzťahu k ostatným osobám v objektoch chránených zborom. Cieľom ustanovenia obdobne ako pri novelizačnom bode 6 je určenie jednotného postupu a podmienok vykonávania prehliadky, avšak u ostatných osôb v objektoch chránených zborom.

 

K bodu 10

 

Navrhované ustanovenie rozširuje okruh osôb, u ktorých sa nebude vykonávať prehliadka, o generálneho riaditeľa, námestníkov generálneho riaditeľa a osôb poverených spomínanými subjektami výkonom kontroly a dozoru.

 

K bodu 11

 

Ustanovenie predstavuje rozšírenie oprávnenia použitia kukly u príslušníkov zboru na účely utajenia svojej identity z dôvodu ochrany osobnej bezpečnosti príslušníka zboru alebo jemu blízkej osoby aj na prípady, kedy tento príslušník zboru eskortuje alebo dodáva  obvinených alebo odsúdených a to bez toho, aby boli tieto osoby obvinené alebo odsúdené len za obzvlášť závažný zločin. Pôjde tak aj o prípady, kedy príslušník zboru eskortuje alebo dodáva osoby obvinené alebo odsúdené za prečin a zločin.

 

K bodu 12

 

Ustanovenie upravuje povinnosti príslušníka zboru v pojednávacej miestnosti, kedy je tento povinný na základe pokynu sudcu predvedeným osobám donucovacie prostriedky sňať, ponechať, prípadne ich znovu použiť. Súčasne ustanovenie upravuje informačnú povinnosť zboru, spočívajúcu v informovaní sudcu o skutočnostiach týkajúcich sa predvádzaného najmä vo vzťahu k možnej hrozbe pokusu o útek, napadnutia prítomných osôb alebo iného násilného konania, ktoré by mohli byť užitočné napr. na účely vyhodnotenia potreby ponechania donucovacích prostriedkov.

K bodom 13 a 14

 

Navrhované ustanovenia predstavujú doplnenie a precizovanie ustanovení, v rámci ktorých môže minister poveriť zbor zabezpečovaním ochrany objektu ministerstva a po dohode s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, a poriadku v predmetných objektoch. Taktiež navrhovaná úprava dopĺňa a bližšie špecifikuje oprávnenie príslušníka zboru, ktorý zabezpečuje ochranu verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti vo vzťahu k prehliadke osoby, ktorá vstupuje do takéhoto objektu.

 

K bodu 15

 

Navrhované znenie reaguje na zavedenie kontroly zboru zo strany Ministerstva spravodlivosti a v tejto nadväznosti rozšíruje okruh osôb vstupujúcich do chránených objektov na základe predloženia služobného preukazu o zamestnanca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečením výkonu kontroly zboru.

 

K bodu 16

 

Ustanovenie zavádza oprávnenie generálneho riaditeľa a riaditeľa ústavu rozhodnúť o výnimke zo sprevádzania osôb v chránenom objekte zboru.

 

K bodu 17

 

Navrhované znenie odseku 6 povoľuje orgánom činným v trestnom konaní, súdom a osobám povereným ministrom výkonom kontroly, v súvislosti s úkonmi trestného konania a výkonom kontroly, vniesť do chráneného objektu technické prostriedky potrebné na realizáciu úkonu trestného konania alebo na vykonanie kontroly.

 

V odseku 7 je cieľom navrhovanej úpravy zavedenie dočasného zákazu vstupu osôb na účely dosiahnutia účinnejšej ochrany života, zdravia, ako i zamedzenie prípadov, kedy by mohlo dôjsť k mareniu účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody alebo účelu výkonu detencie.

 

K bodu 18

 

Navrhované ustanovenie dopĺňa predmetné ustanovenie upravujúce spoluprácu zboru s inými subjektmi o ozbrojené sily.

 

K bodu 19

 

Cieľom navrhovaného znenia je zosúladenie predmetného ustanovenia s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 20

 

Navrhovaná úprava vypúšťa spomedzi obligatórnych náležitostí, ktoré musí sťažnosť obsahovať, základné čísla sťažovateľa za účelom odstránenia prílišného formalizmu v rámci postupu posudzovania sťažností vo vzťahu k identifikácii sťažovateľa.

 

K bodu 21

 

V navrhovanom znení odseku 4 sa zavádza možnosť odstránenia nedostatkov sťažnosti, čím sa má odstrániť v súčasnosti príliš formalistický prístup v oblasti podávania sťažností. Organizačná zložka zboru sťažovateľovi buď pomôže odstrániť nedostatky alebo sťažovateľa na takéto odstránenie vyzve aj s poučením o následkoch spojených s neodstránením nedostatkov sťažnosti.

Navrhované znenie odseku 5 predstavuje úpravu postupu pri osobnom podaní sťažnosti za predpokladu, že sťažovateľ nemá predmetnú sťažnosť vyhotovenú písomne.

 

K bodu 22

 

Vypustenie predmetného ustanovenia predstavuje zosúladenie ustanovenia so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 23

 

Navrhované znenie má za cieľ jednoznačne stanoviť oprávnenie pre odloženie sťažnosti počas celej doby jej vybavovania.

 

K bodu 24

 

Navrhované znenie zosúlaďuje lehotu na odloženie sťažnosti s lehotou na vybavenie sťažnosti.

 

K bodu 25

 

            V nadväznosti na zavedenie kontroly zboru zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky navrhované znenie upravuje subjekt vykonávajúci kontrolu vybavovania sťažností, pričom týmto je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré danú kontrolu vykonáva nad generálnym riaditeľstvom a ústavmi, ktoré sú príslušné na vybavovanie sťažností. Pri výkone kontroly ustanovenie upresňuje, že sa naň uplatňujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa ustanovení osobitného predpisu, pričom tieto sú špecifikované v novo zavedenej poznámke pod čiarou.

 

K bodu 26

 

Ustanovenie precizuje právnu úpravu týkajúcu sa priestupku spočívajúceho v zasielaní nedovolených predmetov odsúdenej alebo obvinenej osobe. Doposiaľ sa ustanovenie v pôvodnom znení vzťahovalo len na zasielanie takýchto predmetov prostredníctvom balíkov, pričom doplnením ustanovenia o korešpondenciu sa tak zasielanie takýchto predmetov považuje za priestupok aj v prípade, ak sú tieto zasielané prostredníctvom listov.

 

V rámci novelizačného bodu sa súčasne spresňuje poznámka pod čiarou.

 

K bodu 27

 

Navrhovaná úprava rozširuje zoznam priestupkov o porušenie novo zavedeného zákazu použitia bezpilotného prostriedku vo vzdušnom priestore nad objektami chránenými zborom bez súhlasu zboru.

 

K čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. marca 2018, a to vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

 

V Bratislave, 8. novembra 2017

 

 

 

 

 

 

 

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Žitňanská, v.r.

      podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 286
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: