TlačPoštaZväčšiZmenši

49/2018 Z. z.

18.3. 2018, 16:36 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

            Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, primárne reaguje na problémy a potreby aplikačnej praxe, v dôsledku čoho sa menia a dopĺňajú procesné ustanovenia zákona, odstraňujú sa niektoré legislatívne chyby a nedostatky doterajšej právnej úpravy. 

            Popri odstráneniu niektorých nedostatkov doterajšej právnej úpravy, je dôvodom predkladaného návrhu zákona aj úprava zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. V navrhovanom Čl. III sa dopĺňa nové paragrafové znenie, ktoré upravuje problematiku vyvlastnenia alebo núteného obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a predbežnej držby v prípade, že sanácia environmentálnej záťaže je vo verejnom záujme. Na vyvlastňovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní.

            Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K bodu 1

            Legislatívno-technická úprava – zmena poznámky pod čiarou k legislatívnemu odkazu 1. Ustanovenie § 3 písm. s) geologického zákona vymedzuje definíciu pojmu pojem sanácia environmentálnej záťaže, odkaz na ktoré je však v danom kontexte nesprávne, keďže má ísť o odkaz na definíciu pojmu environmentálna záťaž.    

 

K bodom 2 a 3

            Jestvujúca zákonná úprava sa dopĺňa vzhľadom na osobitný charakter pravdepodobnej environmentálnej záťaže, ktorá je samostatný pojem legislatívne vymedzená v § 3 písm. u) geologického zákona.

 

K bodu 4 a 5

            V súlade s aplikačnou praxou sa rozširuje povinnosť ministerstva vo vzťahu k registru environmentálnych záťaží tak, aby bolo zabezpečené včasné informovanie o stave environmentálnych záťaží na území Slovenskej republiky.

 

K bodu 6

            Navrhuje sa úprava vnútorných odkazov.

 

K bodu 7 a 12

            Zabezpečenie vypracovania a realizácie plánu prác z verejných prostriedkov ministerstvom môže predstavovať štátnu, resp. minimálnu pomoc pre osobu ak, je táto osoba podľa pravidiel v oblasti štátnej pomoci klasifikovaná ako podnik, t. j. ako subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob financovania (a to samotným financovaním vypracovania a realizácie plánu prác z verejných prostriedkov, ako aj v prípade, ak ani po uplynutí stanovenej lehoty čiastku neuhradí, resp. ak by mala možnosť následne ju uhrádzať v splátkach).

 

K bodom 8 a 9

            Zosúladenie doterajšieho zákonného znenia s potrebami aplikačnej praxe, ako aj so zásadou materiálnej pravdy. Doterajšou právnou úpravou bola v rozpore so zásadou materiálnej pravdy uplatňovaná prezumpcia zodpovednosti za environmentálnu záťaž právneho nástupcu pôvodcu a vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa takáto záťaž nachádza, tzn. že správny orgán nebol povinný zisťovať skutkový a právny stav nad rámec procesnej aktivity právneho nástupcu pôvodcu a vlastníka v prebiehajúcom správnom konaní.   

 

 

K bodu 10

            Odstraňuje sa nadbytočný odkaz.  

 

K bodu 11

            Oprava nesprávneho vnútorného odkazu. Na povinnú osobu sa nemôžu vzťahovať kompetencie určeného ministerstvo.   

 

K bodu 13

             V súlade s potrebami aplikačnej praxe sa spresňujú a dopĺňajú dotknuté zákonné ustanovenia.

 

K bodu 15

            Navrhuje sa oprava legislatívneho odkazu.

 

K bodu 16

            Precizuje sa požiadavka právoplatnosti rozhodnutia a súčasne sa mení nesprávny legislatívny odkaz.

 

K bodu 17

            Navrhované ustanovenie v súlade s požiadavkou aplikačnej praxe rieši situáciu, ak by určená povinná osoba nezodpovedala za celú environmentálnu záťaž. V takomto prípade by v rámci plurality musel byť spoluzodpovedným štát reprezentovaný príslušným ministerstvom.          

 

K bodu 18

            Navrhuje sa úprava odkazu v súvislosti s inými navrhovanými zmenami.

 

K bodom 14, 19, 21, 23 a 33

            Legislatívne spresnenie nesprávneho znenia dotknutých ustanovení. Výsledkom konania podľa § 8 je schválenie plánu prác a nie podaného návrhu na jeho schválenie.

 

K bodu 20

            Nahrádzajú sa doterajšie znenia z dôvodu ich neefektívnosti. V praxi sa vyskytol problém, že samotní pôvodcovia nemajú často vedomosť o tom, že sú pôvodcami environmentálnej záťaže. Z tohto dôvodu sa doterajšia úprava ukázala v praxi ako neefektívna, pôvodcovia nemajú možnosť bez vydania rozhodnutia o určení povinnej osoby alebo zastavenia konania o určení povinnej osoby jednoznačne samých seba identifikovať ako pôvodcov, príp. ako povinné osoby. Podľa navrhovaného znenia bude zákonná ročná lehota plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby, za predpokladu, že dôvodom zastavenia konania bude preukázanie existencie pôvodcu, pričom pôvodca má možnosť dozvedieť sa o uvedenej skutočnosti ako účastník konania, príp. ako právnická osoba poskytujúca vyjadrenie a listiny v zmysle príslušných ustanovení správneho poriadku.    

 

K bodu 22

             Doplnenie a spresnenie doterajšieho vymedzenia obsahu plánu prác v súlade s potrebami aplikačnej praxe.

 

K bodu 24

            V súlade s potrebami aplikačnej praxe sa rozširuje možnosť zmeny plánu prác aj z dôvodu zmeny časového harmonogramu. Súčasne sa precizuje požiadavka na možnosť zmeny plánu prác z hľadiska uvedenia relevantných dôvodov, ktoré bude posudzovať správny orgán.

 

K bodu 25

            V súlade s potrebami aplikačnej praxe sa rozširuje povinnosť doručovať rozhodnutie o schválení plánu prác aj Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ako orgánu štátneho dozoru podľa § 13 zákona. 

 

K bodom 26 a 27

            Upravuje sa poradie a obsah dotknutých ustanovení z hľadiska logickej postupnosti činností. Súčasne sa upravuje nesprávne znenie poznámky pod čiarou k legislatívnemu odkazu 22.

 

K bodom 28

            Navrhujú sa legislatívno-technické úpravy odkazov a poznámok, aby bol zabezpečený súlad s platným znením geologického zákona. V súlade s aplikačnou praxou sa rozširuje požiadavka doručovať právoplatné rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

 

K bodu 29

             Legislatívno-technická úprava – nahradenie celého názvu organizácie legislatívnou skratkou zavedenou novelizačným bodom 29.

 

K bodom 30 a 31

            Doplnenie a zosúladenie kompetencií ministerstva na základe navrhovaných úprav.

 

K bodom 32, 34 až 36

            Spresnenie a doplnenie kompetencií okresného úradu v sídle kraja, ktoré boli opomenuté v § 12 pri tvorbe zákona.

 

K bodom 37 až 46

            Spresňujú sa doterajšie procesné ustanovenia tak, že sa osobitne upravuje vymedzenie okruhu účastníkov konania podľa toho, či ide o konanie podľa § 5, 8 alebo 9 zákona.

            Navrhovaná úprava ustanovuje základnú lehotu pre vydanie rozhodnutia v konaniach podľa § 5, 8 a 9, a to 90 dní, nakoľko doterajšie lehoty v dĺžke 30 a 60 podľa ustanovení správneho poriadku sa ukázali ako nedostatočné.

            Navrhovaná úprava zároveň rieši možnosť doručovať upovedomenie o začatí konaniach a rozhodnutia vydané v konaniach podľa § 5, 8 a 9, ak by sa konanie týkalo väčšieho počtu účastníkov konania (vlastníkov), pričom väčším počtom účastníkov konania sa považuje aspoň 20 osôb.

 

K bodu 47

            Zosúladenie doterajšieho znenia s potrebami aplikačnej praxe - kontrolný orgán je oprávneným vstupovať na akúkoľvek nehnuteľnosť, ktorá má súvislosť s environmentálnou záťažou.

 

K bodu 48

            Rozšírenie deliktuálnej skutkovej podstaty z dôvodu zmien v zmysle novelizačného bodu 12.

 

K bodom 49

            Legislatívno-technická úpravy – zmeny nesprávnych legislatívnych odkazov.

 

K bodu 50

            Legislatívno-technická úprava – formálne zosúladenie názvu orgánu miestnej štátnej správy so aktuálnym legislatívnym stavom podľa zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K čl. II

            Navrhuje sa úprava zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v súvislosti s úpravami navrhovanými v bodoch 14, 19, 22, 24 a 34 návrhu novely zákona č. 409/2011 Z. z. Výsledkom konania podľa § 8 je schválenie plánu prác a nie podaného návrhu na jeho schválenie.

 

K čl. III

 

K bodom 1 a 2

Jestvujúca právna úprava geologického zákona nepozná inštitút vyvlastnenia, ale len núteného obmedzenia vlastníckych práv. Sanácia environmentálnej záťaže je s ohľadom na jej definíciu podľa § 3 písm. s) geologického zákona spätá s činnosťami, ktoré majú nielen dočasný, ale aj trvalý charakter, pričom ide o stavebné činnosti. Inštitút vyvlastnenia má slúžiť ako nástroj zabezpečenia prechodu vlastníckeho práva v tých prípadoch, v ktorých je nevyhnutná realizácia stavebných prác a kde už nie je možná dohoda s vlastníkom záujmovej nehnuteľnosti. Využitie inštitútu vyvlastnenia podľa ustanovení geologického zákona sa bude vzťahovať výlučne na sanáciu environmentálnej záťaže a nebude ho možné uplatniť v prípade konaní podľa § 29 ods. 4 a 5 geologického zákona, čiže v prípadoch geologického prieskumu a súvisiacich prác.

Na vyvlastňovacie konanie podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) sa podľa navrhovanej úpravy vzťahuje zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 282/2015 Z. z. sa vyvlastnenie môže uskutočniť, len ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. Podľa § 2 ods. 3 druhá veta zákona č. 282/2015 Z. z. nemožno rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva tam, kde stačí jeho obmedzenie. To znamená, že za účelom sanácie environmentálnej záťaže nebude možné rozhodnúť o odňatí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tam, kde stačí obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, zriadiť, obmedziť alebo zrušiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu k nehnuteľnosti alebo obmedziť alebo zrušiť právo tretej osoby k nehnuteľnosti. Oba horeuvedené princípy sa budú dôsledne uplatňovať pri aplikácii ustanovení geologického zákona o vyvlastnení.

            Do jestvujúcej úpravy geologického zákona sa zavádza inštitút predbežnej držby. K jej uplatneniu môže dôjsť iba v prípadoch vyvlastňovacieho konania súvisiaceho so sanáciou environmentálnej záťaže podľa schváleného projektu sanácie environmentálnej záťaže, pričom jej uplatnenie prichádza do úvahy najmä v prípadoch zabezpečenia ochrany života a  zdravia obyvateľstva a ochrany zložiek životného prostredia. 

 

Zároveň sa upravila v stavebných konaniach týkajúcich sa stavieb súvisiacich so sanáciou environmentálnej záťaže možnosť vydať stavebné povolenie aj pred právoplatným skončením vyvlastňovacích konaní, avšak s podmienkami uvedenými v § 32b.

 

            Vyvlastňovaný má za čas výkonu predbežnej držby právo na finančnú náhradu. V prípade spôsobenej škody nie je dotknuté právo vyvlastňovaného domáhať sa po zrušení predbežnej držby jej náhrady.

 

K bodu 3

            Ustanovuje sa kompetencia ministerstva ako dotknutého orgánu v konaniach podľa     § 32b.

 

K čl. IV

            Navrhuje sa účinnosť zákona dňom vyhlásenia. Spolu s návrhom zákona sa na rokovanie vlády predkladá aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Naliehavosť prijatia navrhovanej úpravy vyplýva z akútnej potreby sanácie vybraných environmentálnych záťaží, vplyvom ktorých dochádza ku kontaminácii podzemných vôd vodohospodárskych oblastí.

 

V Bratislave 31. januára 2018

 

 

 

Robert Fico v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

László Sólymos v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 292
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Právnička Szabová: Trvanie kolúznej väzby je neprimeranéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575088-pravnicka-szabova-trvanie-koluznej-vazby-je-neprimerane/

Podľa trestnej právničky Evy Szabovej ide o zásadný zásah do práv obvinených. Je však ...

Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvohttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ambiciou-noviel-zakonov/521381-clanok.html

Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o ...

Za dovoz nelegálne získaných kultúrnych artefaktov má byť sankciahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-dovoz-nelegalne-ziskanych-kulturn/521399-clanok.html

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze ...

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce pokuty pri prednostnom očkovaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-podpisala-zmeny-obsa/521303-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou ...

Sudcovia a advokáti vyzývajú na zachovanie princípov právneho štátuhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-a-advokati-vyzyvaju-na-zacho/521299-clanok.html

Signatári veľmi citlivo vnímajú aj snahu ohroziť nezávislosť advokácie na Slovensku, a to ...

Mazák: Text, v ktorom mi sudcovia vyjadrili nedôveru, je nekonkrétnyhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-text-v-ktorom-mi-niektori-s/521099-clanok.html

Takmer dvesto sudcov vyjadrilo nedôveru predsedovi Súdnej rady SR, Jánovi Mazákovi.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: